Ebook 1700 câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ

MỤC LỤC

 

Trang

Chương 1- Kiến thức mở đầu của hóa học . 5

Chương 2- Cấu tạo nguyên tử . 115

Chương 3- Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

và định luật tuần hoàn . 134

Chương 4- Liên kết hóa học . 148

Chương 5- Phản ứng hóa học . 160

Chương 6- Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học . 174

Chương 7- Sự điện li. Axit - bazơ - muối- pH . 178

Chương 8- Nhóm halogen . 197

Chương 9- Nhóm oxi . 212

Chương 10- Nhóm nitơ . 226

Chương 11- Nhóm cacbon . 245

Chương 12- Đại cương về kim loại . 250

Chương 13- Kim loại nhóm IA, IIA, IIIA . 257

Chương 14- Sắt - Crom - Đồng . 274

Chương 15- Kiến thức thực hành, thí nghiệm . 283

Đáp án . 294

 

 

doc298 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 1374 | Lượt tải: 22download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ebook 1700 câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
«ng thøc oxit cao nhÊt ®Òu ®óng ë cÆp c«ng thøc nµo sau ®©y ? A. RH2, RO B. RH3, R2O5 C. RH4, RO2 D. RH5, R2O3 7- Nguyªn tè X t¹o ®­îc c¸c hîp chÊt bÒn sau : XH3, XCl5, X2O5, Na3XO4. Trong b¶ng tuÇn hoµn nguyªn tè X thuéc cïng nhãm víi nguyªn tè nµo sau ®©y ? A. Xenon B. Nit¬ C. Oxi D. Flo 8- Cation R+ cã cÊu h×nh electron ph©n líp ngoµi cïng lµ 3p6. R thuéc chu k× nµo ? Nhãm nµo ? A. Chu k× 3, nhãm IA B. Chu k× 3, nhãm VII A C. Chu k× 3, nhãm VIA D. Chu k× 4, nhãm IA 9- Cho c¸c nguyªn tè X, Y, Z, T cã cÊu h×nh electron nguyªn tö lÇn l­ît lµ X : 1s22s22p63s2 Y : 1s22s22p63s23p64s1 Z : 1s22s22p63s23p63d14s2 T : 1s22s22p63s23p5 C¸c nguyªn tè cïng chu k× lµ A. X vµ Y B. X vµ Z C. Y vµ Z D. Z vµ T 10- Nh÷ng ph¸t biÓu sau ®©y, ph¸t biÓu nµo sai ? A. Trong chu k×, c¸c nguyªn tè ®­îc xÕp theo chiÒu ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn B. Trong chu k× c¸c nguyªn tè ®­îc xÕp theo chiÒu sè hiÖu nguyªn tö t¨ng dÇn C. Nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè cïng chu k× cã sè electron b»ng nhau D. Trong mét chu k×, sè e líp ngoµi cïng t¨ng tõ 1 ®Õn 8 11- Cho biÕt sè thø tù cña nguyªn tè Cu lµ 29. Hái Cu thuéc chu k× nµo ? Nhãm nµo ? A. chu k× 3, nhãm IIB B. chu k× 4, nhãm IB C. chu k× 4, nhãm IIA D. chu k× 3, nhãm IB 12- X vµ Y lµ hai nguyªn tè ë cïng nhãm A vµ thuéc hai chu k× liªn tiÕp trong b¶ng tuÇn hoµn. Tæng sè proton trong hai h¹t nh©n nguyªn tö cña X vµ Y b»ng 32. X vµ Y lµ c¸c nguyªn tè nµo sau ®©y ? A. N vµ P B. Al vµ Ga C. Mg vµ Ca D. Na vµ K 13- Anion X- vµ cation Y2+ ®Òu cã cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng lµ 3s23p6. Ph­¬ng ¸n ®óng vÒ vÞ trÝ cña X vµ Y trong b¶ng tuÇn hoµn lµ ph­¬ng ¸n nµo ? A. X ë chu k× 3, nhãm VII A, « 17 Y ë chu k× 4, nhãm IIA, « 20 B. X ë chu k× 3, nhãm VA, « 17 Y ë chu k× 4, nhãm IIA, « 20 C. X ë chu k× 4, nhãm VIIA, « 17 Y ë chu k× 3, nhãm IIA, « 20 D. X ë chu k× 3, nhãm VA, « 20 Y ë chu k× 4, nhãm IIA, « 17 14- Cho c¸c nguyªn tè cã cÊu h×nh electron nguyªn tö nh­ sau : 1) 1s22s22p63s2 2) 1s22s22p63s23p64s1 3) 1s22s22p63s23p64s2 4) 1s22s22p63s23p5 5) 1s22s22p63s23p63d64s2 6) 1s22s22p63s23p1 C¸c nguyªn tè nµo thuéc cïng mét nhãm A ? A. 1, 2, 6 B. 2, 5 C. 3, 5, 6 D. 1, 3 15- Chän c©u gi¶i thÝch ®óng. C¸c nguyªn tè thuéc cïng mét nhãm A cã tÝnh chÊt gièng nhau vÒ : A. ë vá electron cña nguyªn tö c¸c nguyªn tè nhãm A ®ã cã sè electron nh­ nhau. B. cã sè líp electron nh­ nhau C. cã sè e ngoµi cïng nh­ nhau D. cã cïng sè electron s hay p. 16- Nh÷ng nguyªn tè: 4Be (Z = 4), 26Fe (Z = 26), 10Ne (Z = 10), 56Ba (Z = 56), 20Ca (Z = 20) trong b¶ng tuÇn hoµn thuéc c¸c nhãm cã sè thø tù ®óng b»ng : A. sè electron ë líp ngoµi cïng cña nguyªn tö B. sè electron ë ph©n møc n¨ng l­îng cao nhÊt C. sè electron n»m ngoµi cÊu h×nh b·o hoµ D. sè líp electron cña nguyªn tö 17- Trong mét sè d¹ng ®Çu tiªn cña b¶ng tuÇn hoµn, nguyªn nh©n do c¸c nguyªn canxi, stronti, bari ®­îc xÕp cïng nhãm lµ do chóng : A. ph¸t s¸ng khi nung B. cã tÝnh chÊt ho¸ häc t­¬ng tù C. cã cïng sè electron D. lµ nh÷ng chÊt r¾n cã thÊp 18- Nh÷ng ®Æc ®iÓm nguyªn tö c¸c nguyªn tè nµo sau ®©y biÕn ®æi tuÇn hoµn ? A. Sè líp electron B. Sè electron líp ngoµi cïng C. Nguyªn tö khèi D. §iÖn tÝch h¹t nh©n 19- Trong mét chu k× khi ®i tõ tr¸i sang ph¶i : A. tÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim t¨ng B. tÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim gi¶m C. tÝnh kim lo¹i t¨ng, tÝnh phi kim gi¶m D. tÝnh kim lo¹i gi¶m, tÝnh phi kim t¨ng 20- Cho cÊu h×nh electron nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè nh­ sau : 1) 1s22s22p63s2 2) 1s22s22p63s23p5 3) 1s22s22p63s23p63d54s2 4) 1s22s22p6 C¸c nguyªn tè kim lo¹i lµ ? A. 1, 2, 4 B. 1, 3 C. 2, 4 D. 1, 2, 3, 4 21- Cho c¸c nguyªn tè cã sè hiÖu nguyªn tö lµ ZX = 4 ; ZY = 12 ; ZM = 14 ; ZN = 17 ; ZK = 20. Nguyªn tö nh÷ng nguyªn tè nµo sau ®©y cã sè electron líp ngoµi cïng b»ng nhau? A. X, Y, M B. Y, N, K C. X, Y, K D. TÊt c¶ ®Òu sai 22- CÊu h×nh electron nµo cña nguyªn tö l­u huúnh (Z = 16) lµ ®óng ? A. 1s22s22p53s23p5 B. 1s22s12p63s23p5 C. 1s22s22p63s23p4 D. 1s22s22p73s23p3 23- Ion Y2- cã cÊu h×nh electron 1s22s22p63s23p6. VÞ trÝ cña Y trong b¶ng tuÇn hoµn lµ A. chu k× 3, nhãm VII A B. chu k× 3, nhãm VI A C. chu k× 3, nhãm VA D. chu k× 4, nhãm IA 24- CÊu h×nh nµo sau ®©y lµ cña ion Fe2+ ? A. 1s22s22p63s23p64s23d4 B. 1s22s22p63s23p63d64s2 C. 1s22s22p63s23p64s24p4 D. 1s22s22p63s23p63d6 25- CÊu h×nh electron nguyªn tö cña nh«m (Z = 13) lµ 1s22s22p63s23p1. C©u nµo sau ®©y sai ? A. Líp thø nhÊt (líp K) cã 2 electron B. Líp thø hai (líp L) cã 8 electron C. Líp thø ba (líp M) cã 3 electron D. Líp ngoµi cïng cã 1 electron 26- CÊu h×nh electron nguyªn tö lµ cÊu h×nh nµo sau ®©y ? A. 1s22s22p62d9 B. 1s22s22p63s23p64s2 C. 1s22s22p22d22p23s23p23d5 D. 1s22s22p62d102f143s23p3 27- Cho c¸c nguyªn tè Al, Br, Na, Li. Nguyªn tè cã ®é ©m ®iÖn nhá nhÊt lµ A. Al B. Br C. Na D. Li 28- D·y s¾p xÕp c¸c nguyªn tö theo chiÒu b¸n kÝnh nguyªn tö gi¶m dÇn nµo ®óng ? A. Mg > S > Cl > F B. F > Cl > S > Mg C. Cl > F > S > Mg D. S > Mg > Cl > F 29- D·y s¾p xÕp theo thø tù gi¶m dÇn b¸n kÝnh nguyªn tö vµ ion nµo sau ®©y ®óng ? A. Ne > Na+ > Mg2+ B. Na+ > Mg2+ > Ne C. Na+ > Ne > Mg2+ D. Mg2+ > Na+ > Ne. 30- N¨ng l­îng cña c¸c electron trªn c¸c ph©n líp s, p, d thuéc cïng mét líp ®­îc xÕp theo thø tù nµo sau ®©y ? A. d < s < p B. p < s < d C. s < p < d D. s < d < p 31- Nguyªn tè thuéc chu k× 2 cã sè electron ®éc th©n nhiÒu nhÊt lµ A. nit¬, 3 electron B. nit¬, 5 electron C. oxi, 2 electron D. oxi, 4 electron 32- Hai nguyªn tè X vµ Y ë hai nhãm A liªn tiÕp trong b¶ng tuÇn hoµn. Y thuéc nhãm VA. ë tr¹ng th¸i ®¬n chÊt X vµ Y kh«ng t¸c dông víi nhau. Tæng sè proton trong h¹t nh©n nguyªn tö X vµ Y lµ 23. CÊu h×nh electron nguyªn tö cña X vµ Y lµ: 33- X, Y, Z lµ c¸c nguyªn tè thuéc cïng chu k× cña b¶ng tuÇn hoµn. BiÕt: - Oxit cña X tan trong n­íc t¹o thµnh mét dung dÞch lµm quú tÝm ho¸ ®á. - Y ph¶n øng víi n­íc t¹o thµnh dung dÞch lµm quú tÝm ho¸ xanh. - Oxit cña Z ph¶n øng víi axit vµ ph¶n øng víi kiÒm. NÕu c¸c nguyªn tè ®­îc xÕp theo thø tù t¨ng dÇn sè hiÖu nguyªn tö th× thø tù ®óng lµ d·y nµo sau ®©y ? A. X, Y, Z B. X, Z, Y C. Y, Z, X D. Z, Y, X 34- Nguyªn tè R cã cÊu h×nh electron nguyªn tö lµ 1s22s22p3. C«ng thøc hîp chÊt víi hi®ro vµ c«ng thøc oxit cao nhÊt lµ A. RH2, RO3 B. RH3, R2O3 C . RH4, R2O5 D. RH3, R2O5 35- §iÖn tÝch h¹t nh©n cña c¸c nguyªn tö lµ: X (Z = 6); Y (Z = 7); M (Z = 20); Q (Z = 19). NhËn xÐt nµo ®óng ? A. X thuéc nhãm VA B. Y, M thuéc nhãm IIA C. M thuéc nhãm IIB D. Q thuéc nhãm IA 36- Trong chu k× 2 cña b¶ng tuÇn hoµn nÕu ®i tõ tr¸i sang ph¶i th× : A. tÝnh kim lo¹i gi¶m dÇn B. tÝnh phi kim t¨ng dÇn C. sè electron líp ngoµi cïng t¨ng dÇn tõ 1 ®Õn 8 D. C¶ A, B, C, ®Òu ®óng. 37- Cho nguyªn tè X cã Z = 13 vµ nguyªn tè Y cã Z = 16. C©u nµo ®óng trong c¸c c©u sau ? A. TÝnh kim lo¹i cña X > Y B. B¸n kÝnh nguyªn tö cña X > Y C. §é ©m ®iÖn cña X < Y D. TÊt c¶ ®Òu ®óng. 38- D·y nµo s¾p xÕp ®óng theo thø tù gi¶m dÇn b¸n kÝnh nguyªn tö vµ ion ? A. Ne > Na+ > Mg2+ B. Na+ > Ne > Mg2+ C. Na+ > Mg2+ > Ne D. Mg2+ > Ne > Na+ 39- Nh÷ng tÝnh chÊt nµo sau ®©y kh«ng biÕn ®æi tuÇn hoµn ? A. Nguyªn tö khèi B. Sè electron líp ngoµi cïng C. Ho¸ trÞ cao nhÊt víi oxi D. Thµnh phÇn c¸c oxit, hi®roxit cao nhÊt. 40- Ph¸t biÓu sai trong 1 chu k×, ®i tõ tr¸i sang ph¶i ? A. ho¸ trÞ cao nhÊt ®èi víi oxi t¨ng dÇn tõ 1 ®Õn 7 B. ho¸ trÞ ®èi víi hi®ro cña phi kim gi¶m dÇn tõ 7 ®Õn 1 C. tÝnh kim lo¹i gi¶m dÇn, ®ång thêi tÝnh phi kim t¨ng dÇn D. oxit vµ hi®roxit cã tÝnh baz¬ gi¶m dÇn, ®ång thêi tÝnh axit t¨ng dÇn 41- CÊu h×nh electron nguyªn tö cña 3 nguyªn tè X, Y, Z lÇn l­ît lµ X : 1s22s22p63s1 ; Y : 1s22s22p63s2 ; Z : 1s22s22p63s23p1 Hi®roxit cña X, Y, Z xÕp theo thø tù tÝnh baz¬ t¨ng dÇn lµ A. XOH < Y(OH)2 < Z(OH)3 B. Y(OH)2 < Z(OH)3 < XOH C. Z(OH)3 < Y(OH)2 < XOH D. Z(OH)3 < XOH < Y(OH)2 42- BiÕt cÊu h×nh electron nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè X, Y, Z, T nh­ sau: X : 1s22s22p63s23p64s1 ; Y : 1s22s22p63s1 Z : 1s22s22p63s23p4 ; T : 1s22s22p4 D·y nµo sau ®©y xÕp ®óng theo thø tù t¨ng dÇn tÝnh phi kim ? A. X < Y < Z < T B. X < Y < T < Z C. Y < X < Z < T D. TÊt c¶ ®Òu sai 43- Ph¸t biÓu nµo kh«ng chÝnh x¸c khi nãi vÒ chu k× ? Trong mét chu k× : A. ®i tõ tr¸i sang ph¶i c¸c nguyªn tè ®­îc s¾p xÕp theo chiÒu ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn B. ®i tõ tr¸i sang ph¶i c¸c nguyªn tè ®­îc s¾p xÕp theo chiÒu nguyªn tö khèi t¨ng dÇn C. tÊt c¶ ®Òu cã cïng sè líp electron D. ®i tõ tr¸i sang ph¶i ®é ©m ®iÖn t¨ng dÇn 44- C¸c c©u sau, c©u nµo ®óng ? A. ChØ cã h¹t nh©n nguyªn tö flo míi cã 9 proton B. ChØ cã h¹t nh©n nguyªn tö oxi míi cã 8 n¬tron C. Nguyªn tö cã 12 electron lµ nguyªn tö cacbon D.ChØ cã trong h¹t nh©n nguyªn tö magie míi cã sè proton b»ng sè n¬tron. 45- C©u nµo sai trong c¸c c©u sau ? A. C¸c nguyªn tè chu k× 3 ®Òu lµ nguyªn tè thuéc nhãm A B. C¸c nguyªn tè chu k× 4 ®Òu lµ nguyªn tè thuéc nhãm B C. Nguyªn tö cña c¸c ®ång vÞ cã sè electron b»ng nhau D. H¹t nh©n nguyªn tö cña c¸c ®ång vÞ cã sè proton b»ng nhau. 46- YÕu tè nµo sau ®©y ¶nh h­ëng nhiÒu nhÊt ®Õn tÝnh chÊt hãa häc cña nguyªn tè? A. H¹t nh©n nguyªn tö B. Sè n¬tron trong nguyªn tö C. Sè khèi cña nguyªn tö D. CÊu h×nh electron nguyªn tö 47- Ba nguyªn tè cã c¸c líp electron lÇn l­ît lµ: (X) 2/8/5; (Y) 2/8/6; vµ (Z) 2/8/7. D·y nµo sau ®©y ®­îc xÕp theo thø tù gi¶m dÇn tÝnh axit ? A. HZO4 > H2YO4 > H3XO4 B. H3XO4 > H2YO4 > HZO4 C. H2ZO4 > H2YO4 > HXO4 D. H2YO4 > HZO4 > H3XO4 48- D·y nµo s¾p xÕp ®óng theo thø tù b¸n kÝnh nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè halogen gi¶m dÇn tõ tr¸i sang ph¶i ? A. I > Br > Cl > F B. I > Br > F > Cl C. F > Cl > Br > I D. Br > I > Cl > F 49- Cã hîp chÊt MX3. - Tæng sè h¹t proton, n¬tron, electron lµ 196, trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 60 - Nguyªn tö khèi cña X lín h¬n cña M lµ 8 -Tæng sè 3 lo¹i h¹t trªn trong ion X- nhiÒu h¬n trong ion M3+ lµ 16. M vµ X lµ nh÷ng nguyªn tè nµo sau ®©y ? A. Al vµ Cl B. Mg vµ Br C. Al vµ Br D. Cr vµ Cl 50- Nguyªn tè R cã cÊu h×nh electron nguyªn tö lµ 1s22s22p3, c«ng thøc hîp chÊt víi hi®ro vµ c«ng thøc oxit cao nhÊt lµ A. RH2, RO3 B. RH3, R2O3 C. RH3, R2O5 D. RH4, RO2 51- H·y t×m tõ hoÆc côm tõ thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau: a. Sè electron ho¸ trÞ cña kim lo¹i...(1)... so víi phi kim. b. N¨ng l­îng cÇn t¸ch electron ra khái nguyªn tö kim lo¹i gäi lµ...(2)... c. Vïng kh«ng gian xung quanh h¹t nh©n ë ®ã x¸c suÊt cã mÆt cña electron lín nhÊt gäi lµ...(3)... 52- Ba nguyªn tö cña 3 nguyªn tè X, Y, Z cã tæng sè ®iÖn tÝch h¹t nh©n b»ng 16, hiÖu ®iÖn tÝch h¹t nh©n X vµ Y lµ 1. Tæng sè electron trong ion [X3Y]- lµ 32. X, Y, Z lµ A. O, N, H B. N, C, Li C. F, C, H D. C¸c nguyªn tè kh¸c. 53- Nguyªn tè X cã sè thø tù 37, vÞ trÝ cña X trong b¶ng tuÇn hoµn lµ A. chu k× 3, nhãm IA B. chu k× 3, nhãm IIA C. chu k× 4, nhãm IA D. chu k× 5, nhãm IA. 54- Ion Y- cã cÊu h×nh electron: 1s22s22p63s23p6. VÞ trÝ cña Y trong b¶ng tuÇn hoµn lµ A. chu k× 3, nhãm VIIA B. chu k× 3, nhãm VIA C. chu k× 4, nhãm IA D. tÊt c¶ ®Òu sai. 55- Trong c¸c nguyªn tè sau nguyªn tè cã tæng sè electron ®éc th©n nhiÒu nhÊt lµ A. nit¬ B. oxi C. flo D. l­u huúnh. 56- CÊu h×nh electron nguyªn tö cña bèn nguyªn tè nh­ sau : 1s22s22p63s1 ; 1s22s22p63s23p5 ; 1s22s22p63s23p6 ; 1s22s22p63s23p1. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng ? A. C¸c nguyªn tè thuéc c¸c chu k× kh¸c nhau B. C¸c nguyªn tè ®Òu lµ kim lo¹i C. C¸c nguyªn tè ®Òu lµ phi kim D. Mét trong 4 nguyªn tè lµ khÝ hiÕm 57- D·y nµo s¾p xÕp ®óng theo thø tù ®é ©m ®iÖn gi¶m dÇn cña c¸c nguyªn tè nhãm IIA ? A. Ba, Sr, Ca, Mg, Be B. Be, Mg, Ca, Sr, Ba C. Ca, Mg, Be, Sr, Ba D. Ba, Sr, Mg, Be, Ca 58- Nguyªn tè X cã sè thø tù Z = 37. Hái X ë chu k× nµo vµ nhãm nµo cña b¶ng tuÇn hoµn ? A. Chu k× 3, nhãm IA B. Chu k× 4, nhãm IA C. Chu k× 5, nhãm IA D. Chu k× 4, nhãm IIA 59- Trong mét chu k× cña b¶ng tuÇn hoµn, khi Z t¨ng dÇn th× ®iÒu kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y sai ? A. B¸n kÝnh nguyªn tö gi¶m B. N¨ng l­îng ion hãa t¨ng C. TÝnh phi kim t¨ng D. §é ©m ®iÖn gi¶m 60- Cho 34,25 gam mét kim lo¹i nhãm IIA t¸c dông hÕt víi n­íc thu ®­îc 5,6 lÝt khÝ H2(®ktc). Kim lo¹i ®ã lµ A. b¹c B. bari C. magie D. canxi 61- Hîp chÊt M ®­îc t¹o thµnh tõ 2 cation X+ vµ anion Y2-. Mçi ion ®Òu do 5 nguyªn tö cña 2 nguyªn tè t¹o nªn. Tæng sè proton trong X+ lµ 11, cßn tæng sè electron trong Y2- lµ 50. BiÕt r»ng 2 nguyªn tè trong Y2- thuéc cïng mét nhãm A vµ thuéc hai chu k× liªn tiÕp trong b¶ng tuÇn hoµn. M cã c«ng thøc ph©n tö lµ ? A. NH4NO3 B. (NH4)2SO4 C. (NH4)2SO3 D. (NH4)3PO4 62- Cho biÕt nguyªn tè X cã Z = 12. X lµ kim lo¹i hay phi kim vµ ho¸ trÞ cao nhÊt lµ bao nhiªu ? A. Lµ kim lo¹i, ho¸ trÞ cao nhÊt lµ I B. Lµ kim lo¹i, ho¸ trÞ cao nhÊt lµ II C. Lµ phi kim, ho¸ trÞ cao nhÊt lµ I D. Lµ phi kim, ho¸ trÞ cao nhÊt lµ II 63- Nguyªn tè Y lµ phi kim thuéc chu k× 3 cña b¶ng tuÇn hoµn, Y t¹o ®­îc hîp chÊt khÝ víi hi®ro vµ c«ng thøc oxit cao nhÊt lµ YO3. Hîp chÊt t¹o bëi Y vµ kim loai M lµ MY2 trong ®ã M chiÕm 46,67% vÒ khèi l­îng. M lµ A. Mg B. Zn C. Fe D. Cu 64- M lµ kim lo¹i t¹o ra 2 muèi MClx & MCly vµ 2 oxit MO0,5x & M2Oy. TØ lÖ vÒ khèi l­îng cña clo trong 2 muèi lµ 1 : 1,173 vµ cña oxi trong 2 oxit lµ 1 : 1,325. Nguyªn tö khèi cña M lµ A. 54,673 B. 56,050 C. 55,743 D. 56,000 65- Hîp chÊt M2X cã tæng sè c¸c h¹t trong ph©n tö lµ 116, trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 36. Nguyªn tö khèi X lín h¬n M lµ 9. Tæng sè 3 lo¹i h¹t trong ion X2- nhiÒu h¬n trong ion M+ lµ 17 h¹t. Sè khèi cña nguyªn tö M vµ X lµ A. 21 vµ 31 B. 22 vµ 30 C. 23 vµ 34 D. 23 vµ 32 66- Cã hîp chÊt MX3. Cho biÕt : - Tæng sè h¹t proton, n¬tron, electron lµ 196, trong ®ã sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng mang ®iÖn lµ 60. Nguyªn tö khèi cña X lín h¬n cña M lµ 8. - Tæng 3 lo¹i h¹t trong ion X- nhiÒu h¬n trong ion M3+ lµ 16. VËy M vµ X lµ A. Al vµ Br B. Cr vµ Cl C. Al vµ Cl D. Mg vµ Br Ch­¬ng 4 Liªn kÕt hãa häc 1- H·y tù chän tõ hay côm tõ ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trong nh÷ng c©u sau cho phï hîp. a. Nguyªn tö kim lo¹i chØ cã thÓ t¹o thµnh...(1)... kh«ng bao giê t¹o thµnh anion. b. Khi nh­êng hoÆc thu thªm electron, nguyªn tö trë thµnh phÇn tö mang ®iÖn gäi lµ...(2)... c. Hi®ro cã kh¶ n¨ng t¹o thµnh anion H- trong c¸c hîp chÊt víi...(3)... d. Liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö kim lo¹i ®iÓn h×nh vµ phi kim ®iÓn h×nh thuéc lo¹i liªn kÕt...(4)... 2- C¸c nguyªn tö liªn kÕt víi nhau thµnh ph©n tö lµ do : A. chóng cã ®é ©m ®iÖn kh¸c nhau B. chóng cã tÝnh chÊt kh¸c nhau C. ®Ó cã cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng bÒn v÷ng gièng khÝ hiÕm D. ®Ó líp ngoµi cïng cã nhiÒu electron 3- Trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc, ®Ó biÕn thµnh cation natri, nguyªn tö natri ph¶i : A. nhËn thªm 1 proton B. nhËn thªm 1 electron C. nh­êng ®i 1 electron D. nh­êng ®i 1 proton 4- Mét kim lo¹i kiÒm muèn cã cÊu h×nh electron cña khÝ hiÕm gÇn nhÊt th× ph¶i : A. nhËn 1e B. nhËn 2e C. nhËn 1 proton D. nh­êng 1e 5- Z lµ mét nguyªn tè mµ nguyªn tö cã chøa 20 proton, cßn Y lµ mét nguyªn tè mµ nguyªn tö cã chøa 9 proton. C«ng thøc cña hîp chÊt h×nh thµnh gi÷a c¸c nguyªn tè nµy lµ A. Z2Y víi liªn kÕt céng ho¸ trÞ B. ZY2 víi liªn kÕt ion C. ZY víi liªn kÕt ion D. Z2Y3 víi liªn kÕt céng ho¸ trÞ 6- Thµnh phÇn cÊu t¹o cña 2 phÇn tö ®­îc cho trong b¶ng sau : PhÇn tö electron proton n¬tron I 18 20 20 II 18 19 20 C¸c phÇn tö trªn ®­îc gäi lµ A. cation B. anion C. d¹ng thï h×nh D. ®ång vÞ 7- Trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc, khi biÕn thµnh cation, nguyªn tö Al ®·: A. nhËn thªm 3 electron B. nhËn thªm 1 proton C. nh­êng ®i 3 electron D. nh­êng ®i 2 electron 8- Trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc, ®Ó biÕn thµnh anion, nguyªn tö clo ph¶i : A. nhËn thªm 1 electron B . nh­êng ®i 7 electron C. nhËn thªm 1 proton D. nh­êng ®i 1 proton 9- Nguyªn tö Na vµ nguyªn tö Cl cã c¸c líp e nh­ sau : Na : 2/8/1 ; Cl : 2/8/7 §Ó t¹o thµnh ph©n tö NaCl th× : A. hai nguyªn tö Na vµ Cl gãp chung e B. nguyªn tö Na nh­êng 1e cho nguyªn tö Cl ®Ó cã líp ngoµi cïng 8e C. nguyªn tö Cl nh­êng 7e cho nguyªn tö Na ®Ó cã líp ngoµi cïng 8e D. tuú theo ®iÒu kiÖn cña ph¶n øng mµ Na nh­êng e hoÆc Cl nh­êng e 10- §iÖn ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè nhãm VIA trong hîp chÊt víi nguyªn tè nhãm IA lµ A. 2- B. 2+ C. 6 - D. 6+ 11- Nguyªn tè A cã 2 electron ho¸ trÞ vµ nguyªn tè B cã 5 electron ho¸ trÞ. C«ng thøc cña hîp chÊt t¹o bëi A vµ B lµ c«ng thøc nµo sau ®©y ? A. A2B3 B. A3B2 C. A2B5 D. A5B2 12- Z lµ nguyªn tè mµ nguyªn tö cã 20 proton, Y lµ nguyªn tè mµ nguyªn tö cã 9 proton. C«ng thøc cña hîp chÊt t¹o thµnh gi÷a Z vµ Y lµ A. Z2Y B. ZY2 C. ZY D. Z2Y3 13- Ion nµo sau ®©y kh«ng cã cÊu h×nh electron cña khÝ hiÕm ? A. Na+ B. Mg2+ C. Al3+ D. Fe2+ 14- Trong ph©n tö CS2, sè ®«i electron ch­a tham gia liªn kÕt lµ A. 1 B. 3 C. 4 D. 5 15- CÊu cÊu h×nh electron bÒn cña khÝ hiÕm lµ A. cã 8e líp ngoµi cïng B. cã 18e líp ngoµi cïng C. cã 2e hoÆc 8e líp ngoµi cïng D. cã 2e hoÆc 18e líp ngoµi cïng 16- ChÊt nµo sau ®©y chØ cã liªn kÕt céng hãa trÞ ? A. Na2SO4 B. NaCl C. CaF2 D. CH4 17- Liªn kÕt ho¸ häc trong ph©n tö nµo sau ®©y ®­îc h×nh thµnh bëi sù xen phñ c¸c obitan p - p ? A. H2 B. Cl2 C. H2O D. HCl 18- Trong c¸c hîp chÊt, nguyªn tö cacbon cã céng ho¸ trÞ cao nhÊt lµ A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 19- Trong c¸c ph©n tö sau, ph©n tö nµo cã nguyªn tè trung t©m kh«ng cã cÊu h×nh bÒn cña khÝ hiÕm ? A. NCl3 B. H2S C. CO2 D. PCl5 20- Céng ho¸ trÞ cña nit¬ trong hîp chÊt nµo sau ®©y lµ lín nhÊt ? A. N2 B. NH3 C. NH4Cl D. NO 21- Chän chÊt ë cét II ®Ó ghÐp víi phÇn c©u ë cét I cho phï hîp. Cét I Cét II A. Liªn kÕt céng hãa trÞ kh«ng cã cùc lµ B. Liªn kÕt céng hãa trÞ cã cùc lµ C. Liªn kÕt ion lµ 1) KCl 2) NH3 3) HCl 4) CaF2 5) N2 22- Lai ho¸ sp3 lµ sù tæ hîp cña : A. 1 obitan s víi 1 obitan p B. 1 obitan s víi 2 obitan p C. 1 obitan s víi 3 obitan p D. 1 obitan s víi 3 obitan p vµ 1 obitan d 23- Lai ho¸ sp lµ sù tæ hîp cña : A. 1 obitan s víi 1 obitan p B. 1 obitan s víi 2 obitan p C. 1 obitan s víi 3 obitan p D. 1 obitan s víi 3 obitan p vµ 1 obitan d 24- Lai ho¸ sp2 lµ sù tæ hîp cña c¸c obitan nµo sau ®©y ? A. 1 obitan s víi 1 obitan p B. 1 obitan s víi 2 obitan p C. 1 obitan s víi 3 obitan p D. 1 obitan s víi 3 obitan p vµ 1 obitan d 25- Lai ho¸ sp cã trong ph©n tö nµo sau ®©y ? A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. Kh«ng cã trong c¸c ph©n tö trªn 26- Lai ho¸ sp3 cã trong ph©n tö nµo sau ®©y ? A. BeH2 B. BF3 C. H2O D. Kh«ng cã trong c¸c ph©n tö trªn 27- Lai ho¸ sp2 cã trong ph©n tö nµo sau ®©y ? A. BeCl2 B. BF3 C. NH3 D. Kh«ng cã trong c¸c ph©n tö trªn 28- ë ph©n tö nµo sau ®©y, nit¬ cã ho¸ trÞ vµ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña sè oxi ho¸ b»ng nhau ? A. N2 B. NH3 C. NH4Cl D. HNO3 29- Z vµ Y lµ c¸c nguyªn tè ë « sè 20 vµ 9 trong b¶ng tuÇn hoµn. Liªn kÕt trong ph©n tö t¹o c¸c nguyªn tö Z vµ Y lµ liªn kÕt nµo sau ®©y ? A. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ kh«ng cã cùc B. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ cã cùc C. Liªn kÕt cho - nhËn D. Liªn kÕt ion 30- Liªn kÕt trong ph©n tö chÊt nµo sau ®©y mang nhiÒu tÝnh chÊt ion nhÊt ? A. LiCl B. NaCl C. KCl D. CsCl 31- Ph©n tö chÊt nµo sau ®©y cã chøa liªn kÕt cho - nhËn ? A. H2O B. NH3 C. HNO3 D. H2O2 32- Hîp chÊt víi hi®ro RHn cña nguyªn tè nµo sau ®©y cã gi¸ trÞ n lín nhÊt ? A. Cacbon B. Nit¬ C. L­u huúnh D. Flo 33- Cho ®é ©m ®iÖn : Cs = 0,7; Ba = 0,9; Ca = 1,0; Cl = 3,0; Fe = 2,1 ; H = 2,1; S = 2,5; N = 3,0; O = 3,5; F = 4,0. D·y chÊt nµo sau xÕp theo ®óng thø tù ®é ph©n cùc cña liªn kÕt t¨ng dÇn ? A. H2Te, H2S, NH3, H2O, CaS, CsCl, BaF2 B. H2S, H2Fe, NH3, H2O, CaS, CsCl, BaF2 C. H2Te, H2S, H2O, CaS, NH3, CsCl, BaF2 D. H2O, H2Te, H2S, CsCl, H2O, CaS, BaF2 34- D·y chÊt nµo sau ®©y s¾p xÕp ®óng theo thø tù gi¶m dÇn ®é ph©n cùc cña liªn kÕt trong ph©n tö ? (dïng b¶ng ®é ©m ®iÖn trong SGK) A. MgO, CaO, NaBr, AlCl3, CH4 B. CaO, MgO, NaBr, AlCl3, CH4 C. NaBr, CaO, MgO, CH4, AlCl3 D. AlCl3, CH4 NaBr, CaO, MgO 35- BiÕt r»ng tÝnh phi kim gi¶m dÇn theo thø tù F, O, Cl. Trong sè c¸c ph©n tö sau, ph©n tö nµo cã liªn kÕt ph©n cùc nhÊt ? A . F2O B. Cl2O C. ClF D. O2 36- Liªn kÕt trong ph©n tö chÊt nµo sau ®©y mang nhiÒu tÝnh chÊt ion h¬n ? A. AlCl3 B. MgCl2 C . KCl D. NaCl 37- Liªn kÕt trong ph©n tö chÊt nµo sau ®©y mang nhiÒu tÝnh chÊt céng ho¸ trÞ h¬n ? A. KCl B. AlCl3 C. NaCl D. MgCl2 38- Liªn kÕt trong ph©n tö chÊt nµo sau ®©y mang nhiÒu tÝnh chÊt céng ho¸ trÞ nhÊt ? A. CS2 B. CO C . CH4 D. CCl4 39- Liªn kÕt trong ph©n tö chÊt nµo sau ®©y mang nhiÒu tÝnh chÊt ion nhÊt ? A. MgF2 B. CaF2 C. SrF2 D. BaF2 40- Liªn kÕt trong ph©n tö chÊt nµo sau ®©y mang nhiÒu tÝnh chÊt ion nhÊt ? A. LiCl B. NaCl C. CsCl D. RbCl 41 - Kim c­¬ng thuéc m¹ng tinh thÓ : A. nguyªn tö B. ph©n tö C. ion D. v« ®Þnh h×nh 42- Naphtalen (b¨ng phiÕn) vµ iot thuéc m¹ng tinh thÓ nµo sau ®©y ? A. nguyªn tö B. ph©n tö C. ion D. v« ®Þnh h×nh 43- ChÊt nµo d­íi ®©y dÔ th¨ng hoa nh­ng kh«ng dÉn ®iÖn ? A. Muèi ¨n B. B¨ng phiÕn C. §­êng saccaroz¬ D. §­êng glucoz¬ 44- Dùa vµo nhiÖt ®é nãng ch¶y (trong dÊu ngoÆc). H·y dù ®o¸n xem chÊt nµo sau ®©y ë tr¹ng th¸i r¾n thuéc m¹ng tinh thÓ ph©n tö ? A. Natri clorua, NaCl (801oC). B. Natri bromua, NaBr (755oC). C. Canxi clorua, CaCl2 (772oC.) D. Benzen, C6H6 (5,5oC). 45- Hîp chÊt víi clo cña 3 nguyªn tè X, Y, Z cã nhiÖt ®é nãng ch¶y vµ nhiÖt ®é s«i nh­ sau : Hîp chÊt cña (oC) (oC) X 606 1350 Y - 68 57 Z 73 219 Nh÷ng c©u nhËn ®Þnh vÒ c¸c nguyªn tè trªn, c©u nµo ®óng ? c©u nµo sai ? A. X lµ phi kim cßn Y vµ Z ®Òu lµ kim lo¹i B. Y vµ Z ®Òu lµ phi kim C. X, Y, Z ®Òu lµ phi kim D. X lµ kim lo¹i. 46- Nguyªn tö brom chuyÓn thµnh ion bromua b»ng c¸ch nµo sau ®©y ? A. NhËn 1 electron B. Nh­êng 1 electron C. NhËn 1 proton D. NhËn 1 n¬tron 47- Liªn kÕt trong ph©n tö AlCl3 lµ lo¹i liªn kÕt nµo sau ®©y ? A. Liªn kÕt ion B. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ kh«ng ph©n cùc C. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ ph©n cùc D. Liªn kÕt cho - nhËn 48- Cã bao nhiªu cÆp electron kh«ng liªn kÕt trong ph©n tö HF ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 49- Cã bao nhiªu cÆp electron kh«ng liªn kÕt trong ph©n tö H2O ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 50- Cã bao nhiªu cÆp electron kh«ng liªn kÕt trong ph©n tö NH3 ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 51- Cho ®é ©m ®iÖn : Al = 1,61 ; Cl = 3,16 ; N = 3,04 ; Na = 0,93 ; Br = 2,96; Mg = 1,31. H·y dùa vµo ®é ©m ®iÖn ®Ó chän chÊt ë cét II ghÐp víi lo¹i liªn kÕt ë cét I cho phï hîp. Cét I Cét II A. ChÊt cã liªn kÕt ion : B. ChÊt cã liªn kÕt céng ho¸ trÞ cã cùc : C. ChÊt cã liªn kÕt céng ho¸ trÞ kh«ng cùc : 1) AlCl3 2) N2 3) NaCl 4) MgO 5) Fe 52- Chän chÊt ë cét II ®Ó ghÐp víi lo¹i m¹ng tinh thÓ ë cét I cho phï hîp. Cét I Cét II A. M¹ng tinh thÓ ion : B. M¹ng tinh thÓ nguyªn tö : C. M¹ng tinh thÓ ph©n tö : D. M¹ng tinh thÓ kim lo¹i : 1) Na 2) Hg 3) Kim c­¬ng 4) N­íc ®¸ 5) B¨ng phiÕn 6) Muèi ¨n 7) Al 53- §iÖn ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè nhãm IA trong c¸c hîp chÊt víi clo lµ A. +1 B. -1 C. +2 D. -2 54- §iÖn ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè nhãm VIA trong c¸c hîp chÊt víi natri lµ A. +1 B. -1 C. +2 D. -2 55- §iÖn ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè nhãm VIA trong c¸c hîp chÊt víi c¸c nguyªn tè nhãm IA lµ A. -2 B. +2 C. -6 D. +6 56- D·y s¾p xÕp ®óng theo thø sè oxi ho¸ t¨ng dÇn cña nit¬ trong c¸c chÊt lµ A. N2, NO, N2O, NO2, NH3, NaNO3 B. NO, N2, N2O, NH3, NO2, NaNO3 C. NH3, N2, N2O, NO, NO2, NaNO3 D. NH3, N2, N2O, NO, NaNO3, NO2 57- D·y nµo sau ®©y s¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn sè oxi ho¸ cña nit¬ ? A. NO < N2O < NH3 < B. < N2 < N2O < NO < NO2 < C. NH3 < N2 < NO2 < NO < D . NH3 < NO < N2O < NO2 < N2O5 58- Trong c¸c lo¹i tinh thÓ, tinh thÓ nµo dÉn ®iÖn vµ dÉn nhiÖt ë ®iÒu kiÖn th­êng ? A. Tinh thÓ kim lo¹i B. Tinh thÓ nguyªn tö C. Tinh thÓ ph©n tö D. Tinh thÓ ion 59- Nguyªn nh©n cña c¸c tÝnh chÊt vËt lÝ chung cña tinh thÓ kim lo¹i lµ A. do kim lo¹i cã m¹ng lËp ph­¬ng t©m khèi B. do kim lo¹i cã m¹ng lËp ph­¬ng t©m diÖn C. do kim lo¹i cã m¹ng lôc ph­¬ng D. do trong tinh thÓ kim lo¹i cã c¸c electron chuyÓn ®éng tù do 60- C¸c kim lo¹i : Li, Na, K thuéc lo¹i m¹ng tinh thÓ A. lËp ph­¬ng t©m khèi B. lËp ph­¬ng t©m diÖn C. lôc ph­¬ng D. v« ®Þnh h×nh 61- Cã c¸c kim lo¹i : Be, Mg, Zn thuéc lo¹i m¹ng tinh thÓ A. lËp ph­¬ng t©m khèi B. lËp ph­¬ng t©m diÖn C. lôc ph­¬ng D. v« ®Þnh h×nh. 62- Cã c¸c kim lo¹i : Cu, Al, Ag, Au. Cã m¹ng tinh thÓ thuéc lo¹i A. lËp ph­¬ng t©m khèi B. lËp ph­¬ng t©m diÖn C. lôc ph­¬ng D. v« ®Þnh h×nh 63- C¸c ion d­¬ng kim lo¹i chiÕm 74% thÓ tÝch, cßn l¹i 26% thÓ tÝch lµ c¸c khe rçng trong m¹ng tinh thÓ nµo sau ®©y ? A. M¹ng lËp ph­¬ng t©m khèi B. M¹ng lËp ph­¬ng t©m diÖn C. M¹ng lôc ph­¬ng D. M¹ng lËp ph­¬ng t©m diÖn vµ lôc ph­¬ng 64- C¸c ion d­¬ng kim lo¹i chiÕm 68% thÓ tÝch, cßn l¹i 32% thÓ tÝch lµ c¸c khe rçng trong m¹ng tinh thÓ nµo sau ®©y

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc1700 CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM HÓA VÔ CƠ.doc
Tài liệu liên quan