Giáo án cả năm môn Hình học 7

Bài tập 59

GV : Yêu cầu học sinh làm bt 59

GV: Nªu cách tính độ dài đường chéo AC.

GV : Yêu cầu 1 học sinh lên trình bày lời giải.

Y/C HS dùng máy tính để kết quả được chính xác và nhanh chóng.

Bài tập 60 (tr133-SGK)

GV : Cho làm bài 60/133 Sgk

 - Yêu cầu học sinh đọc đầu bài, vẽ hình ghi GT, KL.

GV : Nêu cách tính BC ?

GV : Nêu cách tính BH ?

 - 1 học sinh lên trình bày lời giải.

 

 

doc168 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 15/03/2019 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án cả năm môn Hình học 7, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c – cạnh - góc, ¸p dơng vµo tam gi¸c vu«ng. 2. KØ n¨ng: - Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, kĩ năng trình bày bµi tËp. 3. Th¸i ®é: - Giáo dục tính cẩn thận, chính xác II. CHUẨN BỊ: 1. Gi¸o Viªn: thước thẳng, eke, néi dung bµi tËp. 2. Häc sinh: thước thẳng, eke, thước đo góc. III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1. ỉn ®Þnh líp: 2. KiĨm tra bµi cđ: HS1: Phát biểu trường hợp bằng nhau của hai tam giác góc-cạnh-góc. HS2: Ph¸t biĨu c¸c tr­êng hỵp b»ng nhau cđa hai tam gi¸c vu«ng 3. Bµi míi: Hoạt động của GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t 3. HƯ qu¶ GV : VËy ®Ĩ 2 tam gi¸c vu«ng b»ng nhau th× ta chØ cÇn ®k g×? GV : §ã lµ néi dung hƯ qu¶ 1 GV giíi thiƯu hƯ qu¶ 1. GV : Trªn h×nh 97 cho biÕt ®iỊu g×. Dù ®o¸n ABC, DEF. GV : §Ĩ 2 tam gi¸c nµy b»ng nhau cÇn thªm ®k g×. (HS: ÐC =ÐF) GV: Gãc C quan hƯ víi gãc B ntn HS: ÐC +ÐB = 900 GV : Gãc F quan hƯ víi gãc E ntn. HS: ÐE +ÐF = 900 HS dùa vµo ph©n tÝch chøng minh GV : Bµi to¸n nµy tõ TH3 nã lµ mét hƯ qu¶ cđa tr­êng hỵp 3. H·y ph¸t biĨu HQ. HS : 2 häc sinh ph¸t biĨu HQ. Bài 36(SGK-123) GV : Cho hs làm bài 36/123- Sgk Y/c HS vẽ hình bài tập 36 vào vở GV : Để chứng minh AC = BD ta phải chứng minh điều gì? GV: Trªn h×nh vÏ cã hai tam gi¸c nµo b»ng nhau? V× sao? GV ph©n tÝch: AC = BD OAC = OBD (g.c.g) ÐOAC=ÐOBD, OA=OB, ÐO chung GV : Hãy dựa vào phân tích trên để chứng minh. HS : 1 học sinh lên bảng chứng minh. Bài 37 ( SGK-123) HS : thảo luận nhóm làm bt - Các nhóm trình bày lời giải - Các nhóm khác kiểm tra chéo nhau GV nhËn xÐt vµ bỉ sung. GV: Kh¾c s©u cho HS: Trong h×nh 103 nÕu ®Ĩ nh­ vËy th× ta ch­a thÊy ®­ỵc 2 tam gi¸c b»ng nhau nh­ng khi ta x¸c ®Þnh thªm mét yÕu tè n÷a cđa hai tam gi¸c th× ta c/m ®­ỵc 2 tam gi¸c ®ã b»ng nhau. Khi c/m hai tam gi¸c b»ng nhau theo tr­êng hỵp g-c-g th× l­u ý hai gãc b»ng nhau ph¶i kỊ víi c¹nh b»ng nhau. HƯ qu¶ 1: (SGK) ABC, ÐA = 900; HIK, ÐH = 900 AB = HI, ÐB = ÐI ABC = HIK GT ABC: ÐA = 900 DEF: ÐF = 900 BC = EF, ÐB =ÐE KL ABC = DEF CM: Ta cã: ABC, DEF vu«ng =>ÐC +ÐB = 900 ÐE +ÐF = 900 Mµ: ÐB =ÐE => ÐC =ÐF ABC = DEF (g.c.g) * HƯ qu¶ 2: (SGK) Bài 36(SGK-123) HS vẽ hình và ghi GT, KL GT OA = OB ÐOAC=ÐOBD KL AC = BD Xét OBD và OAC Có: ÐOAC=ÐOBD (gt) OA=OB (gt) ÐO chung OAC = OBD (g.c.g) BD = AC (2 c¹nh t­¬ng øng) Bài 37 ( SGK-123) N1: * Hình 101: DEF: ÐD+ÐE+ÐF=1800 ÐE=400 DABC = DFDE (g.c.g) vì ÐC=ÐE=400; ÐB=ÐD=800; BC=DE N2: H×nh 102 DGHI ¹ DMLK V× 2 gãc K, M kh«ng kỊ c¹nh ML N3: H×nh 103: QNR: ÐQ+ÐN+ÐR=1800 ÐN=800 NPR: ÐP+ÐN+ÐR=1800 ÐR=800 DNQR = DRPN (g.c.g) vì ÐN1=ÐR1=400; ÐN2=ÐR2=800; NR chung 4 . Hướng dẫn tự học : - Tiếp tục học lÝù thuyết Sgk kết hợp bµi tập ở vở ghi - Làm bài tập 38- 42 (SGK-124) - Học thuộc định lí, hệ quả của trường hợp góc-cạnh-góc - Tiết sau LuyƯn tËp tiÕp Thø 7 ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2017 TiÕt 29 luyƯn tËp I. MỤC TIÊU: 1. KiÕn thøc: - Ôn luyện trường hợp bằng nhau của tam giác góc – cạnh - góc, ¸p dơng vµo tam gi¸c vu«ng. 2. KØ n¨ng: - Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, kĩ năng trình bày bµi tËp. 3. Th¸i ®é: - Giáo dục tính cẩn thận, chính xác II. CHUẨN BỊ: 1. Gi¸o Viªn: thước thẳng, eke, néi dung bµi tËp. 2. Häc sinh: thước thẳng, eke, thước đo góc. III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1. ỉn ®Þnh líp: 2. KiĨm tra bµi cđ: HS1: Phát biểu trường hợp bằng nhau của hai tam giác góc-cạnh-góc. HS2: Ph¸t biĨu c¸c tr­êng hỵp b»ng nhau cđa hai tam gi¸c vu«ng 3. Bµi míi: Hoạt động của GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Bài 38 (SGK-124) GV vẽ hình 104, cho HS đọc bài tập 138 HS vẽ hình ghi GT, KL GV : Để chứng minh hai cạnh bằng nhau ta phải chứng minh điều gì? GV : ta đã có tam giác đó chưa. Muốn có các tam giác ta cần làm gì? GV : lập sơ đồ ngược. HS: ABD = DCA (g.c.g) AD chung, ÐBAD=ÐADC, ÐDAC=ÐADB do AB // CD ; do AC // BD GV : Dựa vào phân tích hãy chứng minh? - GV cho HS lµm bµi tËp 39 (SGK-124) GV cho HS ®øng t¹i chỉ tr×nh bµy. * . Củng cố - Phát biểu trường hợp góc-cạnh-góc - c¸c tr­êng hỵp b»ng nhau cđa tam gi¸c vu«ng. Bài 38 (SGK-124) (12') GT AB // CD AC // BD KL AB = CD AC = BD CM: Nối A với D. Xét ABD và DCA có: ÐBAD=ÐADC (hai góc so le trong) AD là cạnh chung ÐDAC=ÐADB (hai góc so le trong) ABD = DCA (g.c.g) AB = CD, BD = AC Bµi tËp 39 SGK: H×nh 105: hai tam gi¸c b»ng nhau theo tr­êng hỵp c-g-c H×nh 106: hai tam gi¸c b»ng nhau tr­êng hỵp g-c-g H×nh 107: Hai tam gi¸c b»ng nhau theo tr­êng hỵp c¹nh huyỊn, gãc nhän. H×nh 108: 3 cỈp Hai tam gi¸c b»ng nhau theo tr­êng hỵp c¹nh huyỊn, gãc nhän; g-c-g; c-g-c 4 . Hướng dẫn tự học : - Tiếp tục học lÝù thuyết Sgk kết hợp bµi tập ở vở ghi - Làm bài tập 43-45 (SGK-125) - Học thuộc định lí, hệ quả của trường hợp góc-cạnh-góc - Chuẩn bị câu hỏi ôn tập từ đầu năm đến bài vừa học - Tiết sau «n tập cuối HKI Thø 4 ngµy 03th¸ng 01 n¨m 2018 tiÕt 30. ÔN TẬP HỌC KỲ I(T1) I. MỤC TIÊU: 1. KiÕn thøc: - Ôn tập một cách hệ thống kiến thức kì I về khái niệm, định nghĩa, tính chất: Hai góc đối đỉnh, đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc, tổng các góc của một tam giác.Hai tam giác bằng nhau. 2. KØ n¨ng: - Luyện kỹ năng vẽ hình, ghi GT, KL, bước đầu suy luận có căn cứ của học sinh 3. Th¸i ®é: - RÌn th¸i ®é häc tËp nghiªm tĩc, khoa häc. II. CHUẨN BỊ: - GV: Thước thẳng, thước đo góc, com pa, êke, bảng phụ. - HS: Thước thẳng, thước đo góc, com pa, êke. III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1. ỉn ®Þnh líp: 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong phần ôn tập 3. Tỉ chøc «n tËp: Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt A. Lí thuyết 1. Hai góc đối đỉnh GV : Thế nào là 2 góc đối đỉnh, vẽ hình, nêu tính chất. 2. Hai đường thẳng song song GV: Thế nào là hai đường thẳng song song, t/c hai đường thẳng song song, nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. GV : phát biểu tiên đề Ơclít 3. Tổng ba góc của tam giác GV : Nªu tÝnh chÊt tỉng ba gãc cđa mét tam gi¸c T/C Tổng ba góc của ABC. T/C Góc ngoài của ABC 4. Hai tam giác bằng nhau Nªu ®/n, t/c cđa hai tam giác ABC và A'B'C'bằng nhau GV ghi tãm t¾t lªn b¶ng GV ®­a ra Bài tập cđng cè a. Vẽ ABC - Qua A vẽ AH BC (H thuộc BC), Từ H vẽ KH AC (K thuộc AC) - Qua K vẽ đường thẳng song song với BC cắt AB tại E. b. Chỉ ra 1 cặp góc so le trong bằng nhau, 1 cặp góc đồng vị bằng nhau, một cặp góc đối đỉnh bằng nhau. c. Chứng minh rằng: AH EK d. Qua A vẽ đường thẳng m AH, CMR: m // EK Y/C HS vÏ h×nh ghi GT, KL HS: trả lời miệng a,b. GV : Gọi 2 HS lên bảng chứng minh c,d. *. Củng cố: - nhắc lại các kiến thức đã ôn tập. I. Lý thuyết. 1. Hai gĩc đối đỉnh. 2. Hai đường thẳng song song. 3. Tổng ba gĩc của tam giác. 4. Hai tam giác bằng nhau. II. Bài tập. a. GT AH BC, HK BC KE // BC, Am AH KL b) Chỉ ra 1 số cặp gĩc bằng nhau c) AH EK d) m // EK. b. Hai gĩc đồng vị bằng nhau: (vì EK // BC) (hai gĩc đối đỉnh) (hai gĩc so le trong của EK // BC) c. Theo giả thiết ta cĩ 4 . Hướng dẫn tự học : - Học thuộc định nghĩa, tính chất đã học kì I - Làm các bài tập 45, 47 ( SBT - 103), bài tập 47, 48, 49 ( SBT - 82, 83) - Tiết sau ôn tập (luyện giải bài tập) Thø 4 ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2018 TiÕt 31 ÔN TẬP HỌC KỲ I (T2) I. MỤC TIÊU: 1. KiÕn thøc: - Ôn tập các trường hợp bằng nhau của hai tam giác. 2. KØ n¨ng: - Có kĩ năng vận dụng các định lí , tính chất - Rèn tư duy suy luận và cách trình bày lời giải bài tập hình. 3. Th¸i ®é: - RÌn th¸i ®é häc tËp nghiªm tĩc, khoa häc. II. CHUẨN BỊ: 1. Gi¸o Viªn: Thước thẳng, thước đo góc, com pa, êke, bảng phụ. 2. Häc Sinh: Thước thẳng, thước đo góc, com pa, êke. III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1. ỉn ®Þnh líp: 2. Kiểm tra bài cũ: 1. Phát biểu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. 2. Phát biểu định lí về tổng ba góc của một tam giác, định lí về góc ngoài của tam giác. 3. Tỉ chøc «n tËp: Hoạt động của GV và HS Nội dung I. ¤n tËp lÝ thuyÕt: GV: phát biểu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác. Gv ghi tãm t¾t néi dung lªn b¶ng II. Bài tập Hoạt động 1: GV: Hướng dẫn HS làm BT sau: Bài tập: Cho ABC, AB = AC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD a. CMR: ABM = DCM b. CMR: AB // DC c. CMR: AM BC GV: Yêu cầu học sinh đọc kĩ đầu bài. Yêu cầu 1 học sinh lên bảng vẽ hình. HS:Thực hiện. GV: Cho học sinh nhận xét đúng sai và yêu cầu sửa lại nếu chưa hồn chỉnh. Gọi 1 học sinh ghi GT, KL. HS: Thực hiện. Dự đốn hai tam giác cĩ thể bằng nhau theo trường hợp nào? Nêu cách chứng minh? GV: Hướng dẫn HS phân tích: ABM = DCM AM = MD, , BM = BC GT đối đỉnh GT GV: Yêu cầu 1 HS chứng minh phần a. HS: Trả lời. Nêu điều kiện để AB // DC? HS: Trả lời. GV: Hướng dẫn HS phân tích. ABM = DCM Chứng minh trên Yêu cầu HS trình bày chứng minh câu c. HS: Thực hiện. GV: Nhận xét, chốt lại. * . Củng cố: GV cho HS nh¾c l¹i Các trường hợp bằng nhau của tam giác - Nh¾c l¹i mét sè tÝnh chÊt quan trong trong tiÕt häc tr­íc I. ¤n tËp lÝ thuyÕt: II. Bài tập GT ABC, AB = AC MB = MC, MA = MD KL a) ABM = DCM b) AB // DC c) AM BC Chứng minh: a. Xét ABM và DCM cĩ: AM = MD (GT) (đối đỉnh) BM = MC (GT) ABM = DCM (c.g.c) b. ABM = DCM (chứng minh trên) , mà 2 gĩc này ở vị trí so le trong AB // CD. c. Xét ABM và ACM cĩ: AB = AC (GT) BM = MC (GT) AM chung ABM = ACM (c.c.c) mà AM BC 4. Hướng dẫn tự học : - Ôn kĩ lí thuyết, chuẩn bị các bài tập đã ôn. - ChuÈn bÞ Kiểm tra học kì Thø 7 ngµy 09 th¸ng 01 n¨m 2016 TiÕt 32 TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I (Gồm cả Hình học và Đại số) I. MỤC TIÊU: 1. KiÕn thøc: - Củng cố cho học sinh các kiến thức đã học qua các bài tập đã làm trong bài kiểm tra chất lượng học kỳ I 2. KØ n¨ng: - Có kĩ năng vận dụng các kiến thức vào giải các bài tập. - Rèn tư duy suy luận và cách trình bày lời giải bài tập hình. 3. Th¸i ®é: - RÌn th¸i ®é häc tËp nghiªm tĩc, khoa häc. II. CHUẨN BỊ: 1. Gi¸o viªn: Đề kiểm tra, đáp án, biểu điểmï. 2. Häc sinh: Thước thẳng, thước đo góc, com pa, êke. III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1. ỉn ®Þnh líp: 2. Bài mới: - GV tiến hành phát bài thi đã chấm điểm cho từng học sinh. - GV chữa từng câu, từng bài kèm theo biểu chấm của từng câu theo đáp án. - Yêu cầu HS theo dõi xem lại và nêu ra những sai sĩt của mình, tự tìm ra nguyên nhân và rút kinh nghiệm sữa chữa. Trình bày lại vào vở ghi. - GV thu lại bài thi của HS và nộp lại cho BGH. 3. Dặn dị: - Về nhà làm lại bài vào vở bài tập. Thø 6 ngµy 17 th¸ng 1 n¨m 2014 TiÕt 33: luyƯn tËp vỊ c¸c tr­êng hỵp b»ng nhau cđa hai tam gi¸c. A. Mục tiêu: 1. VỊ kiÕn thøc: - Giĩp Học sinh ®­ỵc củng cố về ba trường hợp bằng nhau của tam giác. 2. VỊ kØ n¨ng: - Rèn kĩ năng vẽ hình, kĩ năng phân tích, kØ n¨ng chøng minh bµi to¸n h×nh häc. - BiÕt Liên hệ với thực tế. 3. VỊ VỊ th¸i ®é: - RÌn th¸i ®é cÈn thËn trong häc tËp. B. Chuẩn bị: 1. Gi¸o viªn: - Thước thẳng. 2. Häc sinh: - Th­íc, néi dung bµi tËp. C. Tiến trình dạy học: I. ỉn ®Þnh tỉ chøc líp: II. Kiểm tra bài cũ: HS 1: phát biểu c¸c trường hợp bằng nhau của hai tam giác (c.c.c, c.g.c, g.c.g) GV kiểm tra quá trình làm bài tập về nhà của 2 học sinh III. Tỉ chøc luyƯn tËp. Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV : Yêu cầu học sinh làm bài tập 43 HS : 1 học sinh lên bảng vẽ hình. - 1 học sinh ghi GT, KL - Học sinh khác bổ sung (nếu có) GV : yêu cầu học sinh khác đánh giá từng học sinh lên bảng làm. GV : Nêu cách chứng minh AD = BC Gỵi ý : chứng minh ADO = CBO OA = OB, ÐO chung, OB = OD GT GT GV : Nêu cách chứng minh. EAB = ECD ÐA1 = ÐC1 AB = CD ÐB1 = ÐD1 ÐA2 = ÐC2 OB = OD, OA = OC OCB = OAD OAD=OCB Gäi 1 học sinh lên bảng chứng minh phần b HS : Tìm điều kiện để OE là phân giác ÐxOy. -GV Phân tích: OE là phân giác ÐxOy ÐxOE=ÐEOy OBE = ODE (c.c.c) hay (c.g.c) GV : Yêu cầu học sinh lên bảng chứng minh. * . Củng cố - Các trường hợp bằng nhau của tam giác Bài tập 43 (tr125) GT OA = OC, OB = OD KL a) AD = BC b) EAB = ECD c) OE là phân giác góc xOy Chứng minh: a) Xét OAD và OCB có: OA = OC (GT) ÐO chung OB = OD (GT) OAD = OCB (c.g.c) AD = BC b) Ta có ÐA1 =1800- ÐA2 ÐC1 =1800- ÐC2 mà ÐA2 = ÐC2 do OAD = OCB (Cm trên) ÐA1 = ÐC1 . Ta có OB = OA + AB OD = OC + CD mà OB = OD, OA = OC AB = CD . Xét EAB = ECD có: ÐA1 = ÐC1 (CM trên) AB = CD (CM trên) ÐB1 = ÐD1 (OCB = OAD) EAB = ECD (g.c.g) c) xét OBE và ODE có: OB = OD (GT) OE chung AE = CE (AEB = CED) OBE = ODE (c.c.c) ÐAOE =ÐCOE OE là phân giác HS nh¾c l¹i cs tr­êng hỵp b»ng nhau cđa hai tam gi¸c. IV. Hướng dẫn tự học : - Tiếp tục học lí thuyết Sgk và xem các bài tập đã làm ở ghi - Làm bài tập 44 (SGK) - Làm bài tập phần g.c.g (SBT), vÏ h×nh 110 lªn giÊy « vu«ng - Chuẩn bị tiÕt sau luyƯn tËp tiÕp Thø 7 ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2014 TiÕt 34: LUYỆN TẬP BA TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC(t) A. Mục tiêu: 1. VỊ kiÕn thøc: - TiÕp tơc giĩp Học sinh ®­ỵc củng cố về ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác. 2. VỊ kØ n¨ng: - Rèn kĩ năng vẽ hình, kĩ năng phân tích, trình bày bµi to¸n. - Liên hệ với thực tế. 3. VỊ VỊ th¸i ®é: - RÌn th¸i ®é cÈn thËn, khoa häc trong häc tËp. B. Chuẩn bị: 1. Gi¸o viªn: - Thước thẳng, bảng phụ hình 110 2. Häc sinh: - Th­íc, néi dung bµi tËp. C. Tiến trình dạy học: I. Tỉ chøc líp: II. KiĨm tra bµi cị: ? §Ĩ chøng minh 2 tam gi¸c b»ng nhau ta cã mÊy c¸ch lµm, lµ nh÷ng c¸ch nµo. (Häc sinh ®øng t¹i chç tr¶ lêi) III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng: Ho¹t ®éng cđa thµy Ho¹t ®éng cđa trß - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 44 - 1 häc sinh ®äc bµi to¸n. ? VÏ h×nh, ghi GT, KL cđa bµi to¸n. - C¶ líp vÏ h×nh, ghi GT, KL; 1 häc sinh lªn b¶ng lµm. - Yªu cÇu häc sinh lµm viƯc theo nhãm ®Ĩ chøng minh c©u a). - 1 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi lµm cđa nhãm m×nh. - C¶ líp th¶o luËn theo nhãm c©u b. - Gi¸o viªn thu phiÕu häc tËp cđa c¸c nhãm (4 nhãm) - Líp nhËn xÐt bµi lµm cđa c¸c nhãm. BT: Cho tam gi¸c ABC cã AB=AC. Gäi K lµ trung ®iĨm cđa c¹nh BC. CM AKB = AKC Tõ C kỴ ®­êng th¼ng song song víi AK c¾t AB t¹i E. Tam gi¸c BCE lµ tam gi¸c g×? Gäi 2 HS lªn b¶ng tr×nh bµy C¶ líp lµm vµo vë BT Gäi Hs nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n. GV nhËn xÐt vµ bỉ sung nÕu cÇn. BT 45(§è): GV cho HS gi¶i thÝch t¹i chỉ IV. Cđng cè: Y/C HS nh¾c l¹i c¸c tr­êng hỵp b»ng nhau cđa hai tam gi¸c vµ hƯ qu¶ cđa c¸c tr­êng hỵp b»ng nhau ®ã. Bµi tËp 44 (tr125-SGK) GT ABC; ; KL a) ADB = ADC b) AB = AC Chøng minh: a) XÐt ADB vµ ADC cã: (GT) (1) (GT) (2) AD chung (3) Tõ (1), (2), (3) ADB = ADC (g.c.g) b) V× ADB = ADC AB = AC (®pcm) HS vÏ h×nh ghi GT, KL: a) Xet AKB vµ AKC co : KC = KB (gt) AB = AC (gt) AK chung AKB = AKC (c.c.c) b) c/m EC // AK AKB = AKC A1 = A2; B = C A1 = A2= 450 B = C = 450 A1 + B =900 AKB = 900 mµ BCE = 900 (gt) lµ 2 goc ®ång vi EC // AK (®pcm) VËy BCE lµ tam gi¸c vu«ng t¹i C. HS gi¶i thÝch. HS nh¾c l¹i IV. H­íng dÉn häc ë nhµ: - ¤n l¹i 3 tr­êng hỵp b»ng nhau cđa tam gi¸c. - Lµm l¹i c¸c bµi tËp trªn. - ¤n l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc chuÈn bÞ cho tiÕt sau «n tËp häc k× Thø 6 ngµy 24 th¸ng 1 n¨m 2014 TiÕt 35 TAM GIÁC CÂN A. Mục tiêu: 1. VỊ kiÕn thøc: - Học sinh nắm được định nghĩa tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều, tính chất về góc của tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều. - Biết vẽ tam giác vuông cân. Biết chứng minh một tam giác là tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều. 2. VỊ kØ n¨ng: - Rèn kĩ năng vẽ hình, tính toán và chứng minh đơn giản. 3. VỊ th¸i ®é: - Cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tĩc, khoa häc. B. Chuẩn bị: 1. Gi¸o viªn: - Com pa, thước thẳng, thước đo góc. 2. Häc sinh: - Th­íc th¼ng, th­íc ®o gãc, com pa C. Tiến trình dạy học: I. ỉn ®Þnh tỉ chøc líp. II. Kiểm tra bài cũ HS1: Lµm BT: Cho tam gi¸c ABC cã AB=AC; AD lµ ph©n gi¸c cđa gãc A. So s¸nh gãc ABD vµ gãc ACD. HS2: GV VÏ hình 111. Nêu đặc điểm của tam giác ABC? HS : ABC có AB = AC (tam giác có 2 cạnh bằng nhau). GV: Tam gi¸c ABC gäi là tam giác cân. VËy tam gi¸c c©n cã nh÷ng tÝnh chÊt g×? TiÕt häc h«m nay chĩng ta sÏ nghiªn cøu vÊn ®Ị ®ã Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Định nghĩa a. Định nghĩa: SGK GV giíi thiƯu c¸c yÕu tè cđa tam gi¸c c©n ABC GV : Nêu cách vẽ tam giác ABC cân tại B GV : Yêu cầu học sinh làm ?1 GV : Quay l¹i phÇn BT cđa HS1. ? Tam gi¸c ABC ë BT 1 cã ph¶i lµ tam gi¸c c©n kh«ng? ? Tõ kÕt qu¶ cđa b¹n ta rĩt ra ®­ỵc ®iỊu g×? GV ®ã chÝnh lµ tÝnh chÊt thø nhÊt cđa tam gi¸c c©n. 2. Tính chất Y/C HS ph¸t biĨu ®Þnh lÝ thø nhÊt. GV viÕt tãm t¾t ®Þnh lÝ lªn b¶ng Định lí 1: ABC cân tại A ÐB=ÐC GV : Yêu cầu xem lại bài tập 44(tr125) Qua bài toán này em nhận xét gì ? GV : Đó chính là định lí 2. Y/C HS ph¸t biĨu ®Þnh lÝ 2: ? Nêu quan hệ giữa định lí 1, định lí 2. GV : Nêu các cách chứng minh một tam giác là tam giác cân. GV: -H·y quan sát H114, cho biết đặc điểm của tam giác đó. GV :Tam gi¸c ABC trªn h×nh 114 là tam giác vuông cân. GV ghi ®/n tam gi¸c vu«ng c©n lªn b¶ng GV : Yêu cầu học sinh làm ?3 GV : Em h·y nêu kết luận ?3 GV : Quan sát hình 115, cho biết đặc điểm của tam giác đó. GV : đó là tam giác đều 3. Tam giác đều VËy thế nào là tam giác đều. GV ghi b¶ng ABC, AB = AC = BC thì ABC đều Nêu cách vẽ tam giác đều ? GV : Yêu cầu học sinh làm ?4 GV : Từ định lí 1, 2 ta có hệ quả như thế nào. GV nh¾c l¹i. Y/c Hs ghi vë. * . Củng cố . - Nêu định nghĩa tam giác cân, vuông cân, tam giác đều. - Nêu cach vẽ tam giác cân, vuông cân, tam giác đều. - Nêu cách chứng minh 1 tam giác là tam giác cân, vuông cân, đều. - 3HS Làm bài tập 47 SGK - tr127 C¶ líp lµm vµo vë. Gäi HS nhËn xÐt, Gv bỉ sung HS ghi vë HS ghi: ABC cân tại A (AB=AC) . Cạnh bên AB, AC . Cạnh đáy BC . Góc ở đáy ÐB; ÐC . Góc ở đỉnh: ÐA HS vÏ tam gi¸c ABC cã BC=BA ?1 HS: ADE cân ở A vì AD = AE = 2 ABC cân ở A vì AB = AC = 4 AHC cân ở A vì AH =AC =4 HS: ph¶i HS: Hai gãc ë ®¸y b»ng nhau. HS: Trong mét tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau. HS: tam giác ABC có ÐB=ÐC thì cân tại A HS ph¸t biĨu ®Þnh lÝ 2 HS : ABC, AB = AC ÐB=ÐC HS : cách 1: chứng minh 2 cạnh bằng nhau, Cách 2: chứng minh 2 góc bằng nhau. HS : ABC (ÐA=900) AB = AC. HS ghi ®Þnh nghÜa tam gi¸c vu«ng c©n HS : ABC , (ÐA=900, ÐB=ÐC ÐB+ÐC = 1800 ÐB=ÐC = 450 HS : tam giác vuông cân thì 2 góc nhọn bằng 450. HS : tam giác có 3 cạnh bằng nhau. HS: Tam gi¸c ®Ịu lµ tam gi¸c cã ba c¹nh b»ng nhau HS : vẽ BC, vẽ (B; BC) (C; BC) tại A ABC đều. HS: Dùa vµo t/c1 cđa tam gi¸c c©n ®Ĩ chøng minh b)Tam gi¸c ABC cã ÐA+ÐB+ÐC=1800 ÐA=ÐB=ÐC Suy ra ÐA=ÐB=ÐC=600. HS: - Trong tam gi¸c ®Ịu mçi gãc b»ng 600. - NÕu mét tam gi¸c cã ba gãc b»ng nhau th× tam gi¸c ®ã alf tam gi¸c ®Ịu. - NÕu mét tam gi¸c c©n cã mét gãc b»ng 600 th× tam gi¸c ®ã lµ tam gi¸c ®Ịu. HS tr¶ lêi c¸c c©u hái cđa GV 3 HS lªn b¶ng tr×nh bµy BT 47 IV. Hướng dẫn tự học : - Học thuộc định nghĩa, tính chất, cách vẽ hình tam gi¸c c©n, tam gi¸c ®Ịu, tam gi¸c vu«ng c©n. - Làm bài tập 46, 48, 49 (SGK-tr127) - Chuẩn bị làm trước các bài tập luyện tập trang 127, 128 Sgk Thø 7 ngµy 25 th¸ng 1 n¨m 2014 TiÕt 36 LUYỆN TẬP A. Mục tiêu: 1. VỊ kiÕn thøc: - Củng cố các khái niệm tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều, tính chất của các tam giác c©n, vu«ng c©n vag tam gi¸c ®Ịu 2. VỊ kØ n¨ng: - Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, kĩ năng trình bày. 3. VỊ th¸i ®é: - Rèn luyện ý thức tự giác, tính tích cực. B. Chuẩn bị: 1. Gi¸o viªn: - Néi dung bµi tËp. 2. Häc sinh: - ChuÈn bÞ bµi theo h­íng dÉn cđa gi¸o viªn. C. Tiến trình bài dạy : I. ỉn ®Þnh tỉ chøc líp:1’ II. Kiểm tra bài cũ: 8’ HS 1 : Thế nào là tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều; làm BT47 HS 2 : Nªu t/c cđa tam gi¸c c©n. Làm bài tập 49a - ĐS: 700 HS 3 : Làm bài tập 49b - ĐS: 1000 III. Bµi míi:35’ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Bài tập 50 (tr127) GV : Cho học sinh làm bài tập 50/127 Sgk * Trường hợp 1: mái làm bằng tôn ? Bµi to¸n cho biÕt tr­íc ®iỊu g×? GV : Nêu cách tính góc B ? GV : lưu ý thêm điều kiện ÐB=ÐC Gäi 1 học sinh lên bảng lµm phần a * Tr­êng hỵp 2: M¸i nhµ lµ ngãi. - 1 học sinh tương tự làm phần b GV : đánh giá. GV : Cho học sinh làm bài tập 51 Yêu cầu hs vẽ hình , nêu giả thuyết và kết luận . HS : vẽ hình ghi GT, KL. GV : Để so s¸nh ÐABD vµ ÐACE ta phải làm gì ? GV HD HS c¸ch ph©n tÝch: ÐABD = ÐACE ADB = AEC (c.g.c) AD = AE , ÐA chung, AB = AC GT GT GV : Nêu điều kiện để tam giác IBC cân ? HS : + 2 cạnh bằng nhau + 2 góc bằng nhau. * . Củng cố : - GV nh¾c l¹i Các phương pháp chứng minh tam giác cân, chứng minh tam giác vuông cân, chứng minh tam giác đều. - Đọc bài đọc thêm SGK - tr128 Bài tập 50 (tr127) HS : đọc kĩ đầu bài a) Mái tôn HS: AB = AC vµ ÐA = 1450 HS : dựa vào định lí về tổng 3 góc của một tam giác. HS: Xét ABC có AB=AC nªn tam gi¸c ABC c©n t¹i A suy ra ÐB=ÐC ÐA+ÐB+ÐC = 1800 (T/c tỉng ba gãc cđa tam gi¸c) Hay 1450 + ÐB +ÐB =1800 Suy ra 2ÐB=350 Suy ra ÐB = 17,50 b) Mái nhà là ngói Do ABC cân ở A ÐB=ÐC Mặt khác ÐA+ÐB+ÐC = 1800 (T/c tỉng ba gãc cđa tam gi¸c) Hay 1000 + ÐB +ÐB =1800 Suy ra 2ÐB=800 Suy ra ÐB = 400 Bài tập 51 (tr128) GT ABC, AB = AC, AD = AE BDxEC tại E KL a) So sánh ÐABD vµ ÐACE b) IBC là tam giác gì. Chứng minh: Xét ADB và AEC có AD = AE (GT) ÐA chung AB = AC (GT) ADB = AEC (c.g.c) ÐABD = ÐACE b) Ta cã: IBC c©n t¹i I HS theo dâi HS ®äc. IV. Hướng dẫn tự học :1’ - Làm bài tập 48; 52 SGK - Làm bài tập phần tam giác cân - SBT -Tiếp tục học thuộc các định nghĩa, tính chất SGK. - Chuẩn bị đọc và nghiên cứu kĩ bài “Định lí Pi –ta-go” Thø 6 ngµy 7 th¸ng 2 n¨m 2014 TiÕt 37 ĐỊNH LÍ PY-TA-GO A. Mục tiêu: 1. VỊ kiÕn thøc: - Học sinh nắm đươc định lí Py-ta-go về quan hệ giữa ba cạnh của tam giác vuông. Nắm được định lí Py-ta-go đảo. 2. VỊ kØ n¨ng: - Biết vận dụng định lí Py-ta-go để tính độ dài một cạnh của tam giác vuông khi biết độ dài của hai cạnh kia. Biết vận dụng định lí đảo của định lí Py-ta-go để nhận biết một tam giác là tam giác vuông. - Biết vận dụng các kiến thức học trong bài vào làm bài toán thực tế. 3. VỊ th¸i ®é: - Cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tĩc, khoa häc. B. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Bảng phụ, 8 tấm bìa hình tam giác vuông b»ng nhau, 2 hình vuông; thước thẳng, com pa. 2. Học sinh: 8 tấm bìa hình tam giác vuông b»ng nhau, 2 hình vuông; thước thẳng, com pa. . C . Tiến trình bài dạy : I. ỉn ®Þnh tỉ chøc líp: II. KiĨm tra bµi cđ: HS1: Nªu ®/n tam gi¸c vu«ng, vÏ tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A vµ chØ ra c¸c yÕu tè vỊ c¹nh cđa tam gi¸c vu«ng ®ã? III. Bµi míi: §Ỉt vÊn ®Ị: Trong tam gi¸c vu«ng, nÕu biÕt ®é dµi cđa hai c¹nh th× ta cã tÝnh ®­ỵc ®é dµi cđa c¹nh thø ba kh«ng? TiÕt häc h«m nay c« cïng c¸c em sÏ t×m hiĨu. Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Định lí Py-ta-go GV : cho học sinh làm ?1 HS : Cả lớp làm bài vào vở. - 5 học sinh trả lời ?1 GV : cho học sinh ghép hình như ?2 và hướng dẫn học sinh làm. GV : Tính diện tích hình vuông bị che khuất ở 2 hình 121 và 122 ? GV : So sánh diện tích 2 hình vuông đó? GV : cho học sinh đối chiếu với ?1 GV: Tõ ®ã Em h·y rĩt ra nhËn xÐt ? GV : Đó chính là định lí Py-ta-go GV ghi b¶ng: Trong mét tam gi¸c vu«ng, b×nh ph­¬ng cđa c¹nh huyỊn b»ng tỉng c¸c b×nh ph­¬ng cđa hai c¹nh gãc vu«ng. GV y/c HS vÏ h×nh ghi GT, KL của định lí. GV : treo bảng phụ với nội dung ?3 GV rÌn kØ n¨ng tr×nh bµy cho HS 2. Định lí đảo của định lí Py-ta-go GV : Yêu cầu học sinh làm ?4 GV giíi thiƯu ®Þnh lÝ py-ta-go ®¶o: NÕu mét tam gi¸c cã b×nh ph­¬ng cđa mét c¹nh b»ng tỉng c¸c b×nh ph­¬ng cđa hai c¹nh kia th× tam gi¸c ®ã lµ tam gi¸c vu«ng GV : Y/C HS Ghi GT, KL của định lí. GV : Để chứng minh một tam giác vuông ta chứng minh như thế nào ? 1. Định lí Py-ta-go HS lµm ?1: KQ: ®o ®­ỵc BC=5cm ?2: HS lµm theo h­íng dÉn cđa GV HS : diện tích h×nh 121 là c2 Vµ diƯn tÝch ë h×nh 122 lµ a2 + b2 HS : c2 = a2 + b2 HS : 2 học sinh phát biểu: Bình phương cạnh huyền bẳng tổng bình phương 2 cạnh góc vuông. HS

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12410433.doc