Giáo án Đạo đức 2 kì 2 - Giáo viên: Cấn Thị Ngọc Lý

ĐẠO ĐỨC

TIẾT 24: BÀI 11: LỊCH SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN THOẠI

(Tiết 2)

A. MỤC TIÊU:

 1. Hoùc sinh hieồu:

- Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại là nói năng rõ ràng, từ tốn, lễ phép; nhấc máy và đặt máyđiện thoại nhẹ nhàng.

- Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại thể hiện sự tôn trọng người khác và chính bản thân mình.

 2. HS coự kỹ năng:

- Biết phân biệt hành vi đúng và sai khi nhận và gọi điện thoại.

- Thực hiện nhận và gọi điện thoại lịch sự.

 3. HS coự thaựi ủoọ:

- Tôn trọng, từ tốn, lễ phép khi nói chuyện điện thoại.

- Đồng tình với các bạn có thái độ đúng và không đồng tình với các bạn có thái độ sai khi nói chuyện điện thoại.

 Giáo dục kỹ năng sống:

+ Kỹ năng giao tiếp lịch sự khi nhận và gọi điện thoại.

 

doc21 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Đạo đức 2 kì 2 - Giáo viên: Cấn Thị Ngọc Lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o viªn Häc sinh 1.Giíi thiÖu bµi: Ghi b¶ng 2. Néi dung: Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän phaân tích tình huoáng. - GV yeâu caàu HS quan saùt . ? Bøc tranh vÏ g×? - GV giôùi thieäu t×nh huèng: Hai em häc sinh cïng ®i víi nhau trªn ®­êng, C¶ hai cïng nh×n thÊy tê giÊy b¹c 20 000 ®ång r¬i ë d­íi ®Êt. - Gv hoûi: Neáu em laø baïn nhoû trong t×nh huèng, em seõ choïn caùch giaûi phaùp naøo? * Keát luaän: Khi nhÆt ®­îc cña r¬i. cÇn tr¶ l¹i cho ng­êi mÊt. §iÒu ®ã sÏ mang l¹i niÒm vui cho hä vµ cho ch×nh m×nh. Hoaït ñoäng 2: Baøy toû thaùi ñoä. - GV laàn löôït ñoïc töøng yù kieán. - Gäi HS gi¶i thÝch lý do vÒ th¸i ®é ®¸nh gi¸ cña m×nh ®èi víi mçi ý kiÕn. * Keát luaän: ý a, c ®óng. ý b, d, ® sai. IV. Cñng cè, dÆn dß: - GV hÖ thèng néi dung bµi. - NhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS Söu taàm caùc truyeän keå, tuïc ngöõ, ca dao... noùi veà khoâng tham cuûa rôi. - Tranh vÏ c¶nh hai em häc sinh cïng ®i víi nhau trªn ®­êng, C¶ hai cïng nh×n thÊy tê giÊy b¹c 20 000 ®ång r¬i ë d­íi ®Êt. - HS phaùn ñoaùn caùc giaûi phaùp coù theå xaûy ra. GV ghi baûng. - HS thaûo luaän à ñaïi dieän töøng nhoùm baùo caùo. - HS laøm vieäc caù nhaân treân phieáu. - Trao ñoåi keát quaû vôùi baïn beân caïnh . à HS baøy toû thaùi ñoä baèng caùch giô bìa. B×a ®á: t¸n thµnh B×a xanh: kh«ng t¸n thµnh B×a tr¾ng: l­ìng lù ®¹o ®øc TiÕt 20: Bµi 9: Tr¶ l¹i cña r¬i (TiÕt 2) A. Môc tiªu: ¶1. KiÕn thøc: HS hieåu : + Nhaët laïi cuûa rôi caàn tìm caùch traû laïi cho ngöôøi maát. + Traû laïi cuûa rôi laø thaät thaø, seõ ñöôïc moïi ngöôøi quyù troïng. 2. Kü n¨ng: HS biÕt traû laïi cuûa rôi khi nhaët ñöôïc. 3. Th¸i ®é: HS coù thaùi ñoä quyù troïng nhöõng ngöôøi thaät thaø, khoâng tham cuûa rôi. ¶ Gi¸o dôc kü n¨ng sèng: + Kü n¨ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ b¶n th©n. + Kü n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trong t×nh huèng nhÆt ®­îc cña r¬i. B. §å dïng d¹y häc: -Tranh tình huoáng HÑ. - Ñoà duøng hoùa trang . - Caùc taám bìa nhoû coù 3 maøu: xanh, ñoû, traéng. C. Ho¹t ®éng d¹y häc: I. æn ñònh toå chöùc. II. KiÓm tra bµi cò: - Khi nhaët ñöôïc cuûa rôi traû laïi cho ngöôøi bò maát, em thaáy theá naøo? III. Baøi môùi: Gi¸o viªn Häc sinh 1.Giíi thiÖu bµi: Ghi b¶ng 2. Néi dung: Hoaït ñoäng 1: Ñoùng vai. - GV chia nhoùm vaø giao cho moãi nhoùm ñoùng vai 1 TH: + T×nh huèng 1: Em lµm trùc nhËt líp vµ nhÆt ®­îc quyÓn truyÖn cña b¹n nµo ®ã ®Ó quªn trong ng¨n bµn, em sÏ.. + T×nh huèng 2: Giê ra ch¬i, em nhÆt ®­îc mét chiÕc bót rÊt ®Ñp ë s©n tr­êng, em sÏ + T×nh huèng 3: Em biÕt b¹n m×nh nhÆt ®­îc cña r¬i nh­ng kh«ng chÞu tr¶,, em sÏ.. - Thaûo luaän lôùp: + Em cã ®ång t×nh víi c¸ch øng xö cña c¸c b¹n võa ®ãng vai kh«ng? V× sao? + V× sao em l¹i lµm nh­ vËy khi nhÆt ®­îc cña r¬i? + Em cã suy nghÜ g× khi ®­îc b¹n tr¶ l¹i ®å vËt ®­îc ®¸nh mÊt? + Em nghÜ g× khi nhËn ®­îc lêi khuyªn cña b¹n? * Keát luaän: - T×nh huèng 1: Em cÇn hái xem b¹n nµo mÊt ®Ó tr¶ l¹i. - T×nh huèng 2: Em nép lªn v¨n phßng nhµ tr­êng ®Ó tr¶ l¹i ng­êi mÊt. - T×nh huèng 3: Em cÇn khuyªn b¹n tr¶ l¹i cho ng­êi mÊt. Hoaït ñoäng 2: Trình baøy tö lieäu. - Gv yeâu caàu caùc nhoùm trình baøy, giôùi thieäu caùc tö lieäu ñaõ söu taàm ñöôïc. - Caû lôùp thaûo luaän vÒ : + Néi dung t­ liÖu: + C¸ch thÓ hiÖn t­ liÖu: + C¶m xóc cña em qua t­ liÖu. - Gv nhaän xeùt, ñaùnh giaù. Þ Keát luaän chung: Caàn traû laïi cuûa rôi moãi khi nhaët ñöôïc vaø nhaéc nhôû baïn beø, anh chò em cuøng thöïc hieän. IV. Cñng cè, dÆn dß: - GV hÖ thèng néi dung bµi. - NhËn xÐt giê häc. - Nh¾c Hs chuaån bò baøi tieát sau: BiÕt nãi lêi yªu cÇu, ®Ò nghÞ.. - Hs thaûo luaän nhoùm chuaån bò ñoùng vai. - Caùc nhoùm leân ñoùng vai. - HS l¾ng nghe vµ ghi nhí. - HS trình baøy . ®¹o ®øc TiÕt 21: BµI 10: BiÕt nãi lêi yªu cÇu, ®Ò nghÞ (TiÕt 1) A. Môc tiªu: ¶ 1. KiÕn thøc : Hoïc sinh bieát: - Caàn noùi lôøi yeâu caàu, ñeà nghò, phuø hôïp trong caùct×nh huèng khaùc nhau. - Lôøi yeâu caàu, ñeà nghò phuø hôïp theå hieän söï töï troïng vaø toân troïng khaùc nhau. 2. Kü n¨ng : HS bieát söû duïng lôøi yeâu caàu, ñeà nghò phuø hôïp trong giao tieáp haøng ngaøy. 3. Th¸i ®é: HS coù thaùi ñoä quyù troïng nhöõng ngöôøi bieát noùi lôøi yeâu caàu, ñeà nghò phuø hôïp. ¶ Gi¸o dôc kü n¨ng sèng: + Kü n¨ng nãi lêi yªu cÇu, ®Ò nghÞ lÞch sù trong giao tiÕp víi ng­êi kh¸c. + Kü n¨ng thÓ hiÖn sù tù träng vµ t«n träng ng­êi kh¸c. B. §å dïng d¹y häc: -Tranh TH cho HÑ1. - Boä tranh nhoû- HÑ2. - Phieáu hoïc taäp- HÑ3. - Caùc taám bìa nhoû 3 maøu: ñoû, xanh, traéng. C. Ho¹t ®éng d¹y häc: I. æn ñònh toå chöùc. II. KiÓm tra bµi cò: - Em coù suy nghó gì khi ñöôïc baïn traû laïi ñoà vaät ñaõ ñaùnh maát ? III. Baøi môùi: Gi¸o viªn Häc sinh 1.Giíi thiÖu bµi: Ghi b¶ng 2. Néi dung: Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän lôùp. - GV yeâu caàu HS quan saùt tranh vaø cho bieát néi dung tranh vÏ. - Gv giôùi thieäu nd tranh vaø hoûi: “ Trong giôø hoïc veõ, Nam muoán möôïn buùt chì cuûa baïn Taâm. Em haõy ñoaùn xem Nam seõ noùi gì vôùi baïn Taâm? - HS trao ñoåi. * Keát luaän: Muèn m­în bót ch× cña b¹n T©m, nam cÇn sö dông c©u yªu cÇu, ®Ò nghÞ nhÑ nhµng, lÞch sù. Nh­ vËy lµ Nam ®· t«n träng b¹n vµ cã lßng tù träng. Hoaït ñoäng 2: Ñaùnh giaù haønh vi . - GV treo tranh leân baûng, yeâu caàu HS cho bieát: + C¸c b¹n trong tranh ®ang lµm g×? + Em cã ®ång t×nh víi viÖc lµm cña c¸c b¹n kh«ng? V× sao? * Keát luaän: ViÖc lµm ë trong tranh 2,3 lµ ®óng v× c¸c b¹n ®· biÕt dïng lêi ®Ò nghÞ lÞch sù khi cÇn ®­îc gióp ®ì. ViÖc lµm trong tranh 1 lµ sai v× b¹n ®ã dï lµ anh nh­ng muèn m­în ®å ch¬i cña em ®Ó xem còng cÇn ph¶i nãi lêi yªu cÇu, ®Ò nghÞ. Hoaït ñoäng 3: Baøy toû thaùi ñoä . - GV laàn löôït neâu töøng yù kieán vaø yeâu caàu HS baøy toû thaùi ñoä baèng caùch giô theû . * GV keát luaän: ý ® lµ ®óng ý a, b, c, d lµ sai. IV. Cñng cè, dÆn dß: - GV hÖ thèng néi dung bµi. - NhËn xÐt giê häc. - Daën HS thöïc hieän noùi lôøi yeâu caàu, ñeà nghò lòch söï khi caàn ñöôïc giuùp ñôõ. - HS phaùn ñoaùn néi dung tranh vÏ. - HS trao ®æi gi÷a c¸c b¹n trong líp vÒ c¸c ®Ò nghÞ cña b¹n Nam sÏ sö dông vµ c¶m xóc cña T©m khi ®­îc ®Ò nghÞ. - HS thaûo luaän töøng ñoâi. - 1 soá HS trình baøy. - HS laøm vieäc caù nhaân treân phieáu hoïc taäp. - Hs thaûo luaän: Vì sao em laïi taùn thaønh; löôõng löï hay khoâng taùn thaønh. ®¹o ®øc TiÕt 22: BµI 10: BiÕt nãi lêi yªu cÇu, ®Ò nghÞ (TiÕt 2) A. Môc tiªu: ¶ 1. KiÕn thøc : Hoïc sinh bieát: - Caàn noùi lôøi yeâu caàu, ñeà nghò, phuø hôïp trong caùct×nh huèng khaùc nhau. - Lôøi yeâu caàu, ñeà nghò phuø hôïp theå hieän söï töï troïng vaø toân troïng khaùc nhau. 2. Kü n¨ng : HS bieát söû duïng lôøi yeâu caàu, ñeà nghò phuø hôïp trong giao tieáp haøng ngaøy. 3. Th¸i ®é: HS coù thaùi ñoä quyù troïng nhöõng ngöôøi bieát noùi lôøi yeâu caàu, ñeà nghò phuø hôïp. ¶ Gi¸o dôc kü n¨ng sèng: + Kü n¨ng nãi lêi yªu cÇu, ®Ò nghÞ lÞch sù trong giao tiÕp víi ng­êi kh¸c. + Kü n¨ng thÓ hiÖn sù tù träng vµ t«n träng ng­êi kh¸c. B. §å dïng d¹y häc: - §å dïng s¾m vai ho¹t ®éng 2. - Vë bµi tËp ®¹o ®øc. C. Ho¹t ®éng d¹y häc: I. æn ñònh toå chöùc. II. KiÓm tra bµi cò: - V× sao ph¶i biÕt nãi lêi yªu cÇu, ®Ò nghÞ lÞch sù? III. Baøi môùi: Gi¸o viªn Häc sinh 1.Giíi thiÖu bµi: Ghi b¶ng 2. Néi dung: Hoaït ñoäng 1: Hs töï lieân heä. - GV neâu yeâu caàu: + Nh÷ng em nµo ®· biÕt nãi lêi yªu cÇu, ®Ò nghÞ lÞch sù khi cÇn ®­îc gióp ®ì? + H·y kÓ l¹i mét vµi tr­êng hîp cô thÓ. - GV khen nhöõng HS ñaõ bieát thöïc hieän baøi hoïc. Hoaït ñoäng 2: Ñoùng vai . - GV neâu t×nh huèng: + TH1: Em muèn ®­îc bè hoÆc mÑ cho ®i ch¬i vµo ngµy chñ nhËt. + TH2: Em muèn hái th¨m chó c«ng an ®­êng ®iI ®Õn mét nhµ ng­êi quen. + TH3: Em muèn nhê em bÐ lÊy hé chiÕc bót. - GV yeâu caàu HS thaûo luaän, ñoùng vai theo töøng caëp. - GV môøi vaøi caëp leân ñoùng vai tröôùc lôùp. * Keát luaän: Khi caàn ñeán söï giuùp ñôõ, duø nhoû cuûa ngöôøi khaùc, em caàn coù lôøi noùi vaø haønh ñoäng, cöû chæ phuø hôïp. Hoaït ñoäng 3: Troø chôi “ Vaên minh, lòch söï “ . - GV phoå bieán luaät chôi: Ng­êi chñ trß ®øng lªn b¶ng nãi thËt to mét c©u ®Ò nghÞ nµo ®ã ®èi víi c¸c b¹n trong líp. VD: Mêi c¸c b¹n ®øng lªn./ T«i muèn ®Ò nghÞ c¸c b¹n gi¬ tay./ nÕu lµ lêi ®Ì nghÞ lÞch sù th× c¸c b¹n trong líp sÏ lµm theo. Cßn nÕu ch­a lÞch sù th× c¸c b¹n sÏ kh«ng thùc hiÖn ®éng t¸c ®­îc yªu cÇu. Ai kh«ng thùc hiÖn ®óng luËt ch¬i sÏ chÞu ph¹t. - Gv nhaän xeùt, ñaùnh giaù. Þ Keát luaän chung : Bieát noùi lôøi yeâu caàu, ñeà nghò phuø hôïp trong giao tieáp haèng ngaøy laø söï töï troïng vaø toân troïng ngöôøi khaùc. IV. Cñng cè, dÆn dß: - GV hÖ thèng néi dung bµi. - NhËn xÐt giê häc. - Daën HS thöïc hieän noùi lôøi yeâu caàu, ñeà nghò lòch söï khi caàn ñöôïc giuùp ñôõ. - ChuÈn bÞ bµi sau: LÞch sù khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i. - C¶ líp l¾ng nghe. - Nèi tiÕp nhau ph¸t biÓu, liªn hÖ ®Õn b¶n th©n m×nh. - C¶ líp l¾ng nghe t×nh huèng. - HS thaûo luaän vaø ñoùng vai theo caëp. - C¶ líp th¶o luËn, nhËn xÐt lêi nãi, cö chØ vµ hµnh ®éng khi ®Ò nghÞ gióp ®ì cña c¸c nhãm. - C¶ líp l¾ng nghe GV phæ biÕn luËt ch¬i. - HS thöïc hieän troø chôi. ®¹o ®øc TiÕt 23: Bµi 11: LÞch sù khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i (TiÕt 1) A. Môc tiªu: ¶ 1. Hoïc sinh hieåu: - LÞch sù khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i lµ nãi n¨ng râ rµng, tõ tèn, lÔ phÐp; nhÊc m¸y vµ ®Æt m¸y®iÖn tho¹i nhÑ nhµng. - LÞch sù khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i thÓ hiÖn sù t«n träng ng­êi kh¸c vµ chÝnh b¶n th©n m×nh. 2. HS coù kü n¨ng: - BiÕt ph©n biÖt hµnh vi ®óng vµ sai khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i. - Thùc hiÖn nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i lÞch sù. 3. HS coù thaùi ñoä: - T«n träng, tõ tèn, lÔ phÐp khi nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i. - §ång t×nh víi c¸c b¹n cã th¸i ®é ®óng vµ kh«ng ®ång t×nh víi c¸c b¹n cã th¸i ®é sai khi nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i. ¶ Gi¸o dôc kü n¨ng sèng: + Kü n¨ng giao tiÕp lÞch sù khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i. B. §å dïng d¹y häc: - §å dïng ®ãng vai. C. Ho¹t ®éng d¹y häc: I. æn ñònh toå chöùc. II. KiÓm tra bµi cò: - Vì sao khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i ph¶i lÞch sù? III. Baøi môùi: Gi¸o viªn Häc sinh 1.Giíi thiÖu bµi: Ghi b¶ng 2. Néi dung: Hoaït ñoäng 1: §ãng vai - GV mêi 2 HS lªn ®ãng vai hai b¹n ®ang nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i theo néi dung SGV. - GV tæ chøc cho HS ®µm tho¹i theo c¸c c©u hái sau: + Khi ®iÖn tho¹i reo, b¹n Vinh lµm g× vµ nãi g×? + B¹n Nam hái th¨m Vinh qua ®iÖn tho¹i nh­ thÕ nµo? + Em cã thÝch c¸ch nãi chuyÖn qua ®iÖn tho¹i cña hai b¹n kh«ng? + Em häc ®­îc ®iÒu g× qua ®o¹n héi tho¹i trªn? * Keát luaän: Khi nhaän vaø goïi ÑT, em caàn coù thaùi ñoä lòch söï, noùi naêng roõ raøng, töø toán. Hoaït ñoäng 2: Saép xeáp caâu thaønh ñoaïn hoäi thoaïi . - GV vieát caùc caâu trong ñoaïn hoäi tho¹i leân 4 taám bìa. Moãi caâu vieát vaøo 1 taám bìa. VD: - A l«, t«i xin nghe. - Ch¸u chµo b¸c ¹. Ch¸u lµ Nam. Ch¸u xin phÐp b¸c ®­îc nãi chuyÖn víi b¹n TuÊn. - Ch¸u cÇm m¸y chê mét l¸t nhÐ! - D¹, ch¸u c¶m ¬n b¸c. - GV môøi 4 HS caàm 4 taám bìa ñöùng haøng ngang vaø laàn löôït ñoïc to c¸c c©u trªn tÊm b×a. * Keát luaän:Veà caùch saép xeáp ñuùng nhaát. + §o¹n héi tho¹i trªn diÔn ra khi nµo? + B¹n nhá trong t×nh huèng ®· nãi ®iÖn tho¹i lÞch sù ch­a? V× sao? Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän nhoùm . - GV yªu cÇu c¶ líp th¶o luËn theo nhãm c¸c c©u hái sau: + H·y nªu nh÷ng viÖc cÇn lµm khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i. + LÞch sù khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i thÓ hiÖn ®iÒu g×? * Keát luaän: Khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i cÇn chµo hái lÔ phÐp, nãi n¨ng râ rµng nh¾n gän; nhÊc vµ ®Æt m¸y nhÑ nhµng; kh«ng nãi to, nãi trèng kh«ng. LÞch sù khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i lµ thÓ hiÖn sù th«ng t«n träng ngõ¬i kh¸c vµ t«n träng chÝnh m×nh. IV. Cñng cè, dÆn dß: - GV hÖ thèng néi dung bµi häc. - NhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS vÒ thùc hiÖn nh­ bµi häc. - 2 HS lªn ®ãng vai theo t×nh huèng trong SGV cho c¶ líp xem. - HS suy nghÜ, tr¶ lêi. + Vinh nhÊc m¸y lªn vµ nãi: A l«, t«i xin nghe. + Nam nãi rÊt râ rµng, tõ tèn vµ lÞch sù. - C¶ líp quan s¸t. - 4 HS caàm 4 taám bìa ñöùng haøng ngang vaø laàn löôït ñoïc to c¸c c©u trªn tÊm b×a. - 1 HS leân saép xeáp vò trí caùc taám bìa cho hôïp lí. - HS th¶o luËn theo nhãm. - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy. - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ xung. ®¹o ®øc TiÕt 24: Bµi 11: LÞch sù khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i (TiÕt 2) A. Môc tiªu: ¶ 1. Hoïc sinh hieåu: - LÞch sù khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i lµ nãi n¨ng râ rµng, tõ tèn, lÔ phÐp; nhÊc m¸y vµ ®Æt m¸y®iÖn tho¹i nhÑ nhµng. - LÞch sù khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i thÓ hiÖn sù t«n träng ng­êi kh¸c vµ chÝnh b¶n th©n m×nh. 2. HS coù kü n¨ng: - BiÕt ph©n biÖt hµnh vi ®óng vµ sai khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i. - Thùc hiÖn nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i lÞch sù. 3. HS coù thaùi ñoä: - T«n träng, tõ tèn, lÔ phÐp khi nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i. - §ång t×nh víi c¸c b¹n cã th¸i ®é ®óng vµ kh«ng ®ång t×nh víi c¸c b¹n cã th¸i ®é sai khi nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i. ¶ Gi¸o dôc kü n¨ng sèng: + Kü n¨ng giao tiÕp lÞch sù khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i. B. §å dïng d¹y häc: - §å dïng ®ãng vai. C. Ho¹t ®éng d¹y häc: I. æn ñònh toå chöùc. II. KiÓm tra bµi cò: - Vì sao khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i ph¶i lÞch sù? III. Baøi môùi: Gi¸o viªn Häc sinh 1.Giíi thiÖu bµi: Ghi b¶ng 2. Néi dung: Hoaït ñoäng 1: §ãng vai - GV yªu cÇu c¶ líp th¶o luËn vµ ®ãng vai theo cÆp c¸c t×nh huèng sau: + T×nh huèng 1: B¹n Nam gäi ®iÖn cho bµ ngo¹i ®Ó hái th¨m søc khoÎ. + T×nh huèng 2: mét ng­êi gäi nhÇm sè m¸y nhµ Nam. + T×nh huèng 3: B¹n T©m ®Þnh gäi ®iÖn cho b¹n nh­ng l¹i bÊm nhÇm sè m¸y nhµ ng­êi kh¸c. - GV mêi mét sè cÆp lªn ®ãng vai. - Yªu cÇu c¶ líp th¶o luËn vÒ c¸ch øng xö trong ®ãng vai cña c¸c cÆp: + C¸ch trß chuyÖn qua ®iÖn tho¹i nh­ vËy ®· lÞch sù ch­a? + V× sao? * Keát luaän: Dï trong t×nh huèng nµo, em còng cÇn ph¶i c­ xö lÞch sù. Hoaït ñoäng 2: Xö lý t×nh huèng - GV yªu cÇu mçi nhãm th¶o luËn xö lý mét t×nh huång: Em sÏ lµm g× trong c¸c t×nh huèng sau? V× sao? a, Cã ®iÖn tho¹i gäi cho mÑ khi mÑ v¾ng nhµ. b, Cã ®iÖn tho¹i gäi cho bè nh­ng bè ®ang bËn. c Em ®ang ë nhµ b¹n ch¬i, b¹n võa ra ngoµi th× chu«ng ®iÖn tho¹i reo. - Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy c¸ch gi¶iquyÕt cña nhãm m×nh. - GV liªn hÖ thùc tÕ: + Trong líp ta, em nµo ®· gÆp t×nh huèng t­¬ng tù? + Em ®· lµm g× trong t×nh huèng ®ã? + Em sÏ lµm g× nÕu gÆp l¹i nh÷ng t×nh huèng nh­ vËy? * Keát luaän:CÇn ph¶i lÞch sù khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i. §iÒu ®ã thÓ hiÖn lßng tù träng vµ t«n träng ng­êi kh¸c. IV. Cñng cè, dÆn dß: - GV hÖ thèng néi dung bµi häc. - NhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS vÒ thùc hiÖn nh­ bµi häc. - ChuÈn bÞ bµi sau: LÞch sù khi ®Õn nhµ ng­êi kh¸c. - C¶ líp th¶o luËn theo cÆp. - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy. - Nhãm kh¸c bæ xung, nhËn xÐt. - C¶ líp quan s¸t. - HS l¾ng nghe GV giao nhiÖm vô. - HS th¶o luËn theo nhãm. - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy. - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ xung. - HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi. ®¹o ®øc TiÕt 25: thùc hµnh kü n¨ng gi÷a kú II A. Môc tiªu: ¶1. KiÕn thøc: Cñng cè cho HS vÒ néi dung cña c¸c bµi ®¹o ®øc ®· häc. 2. Kü n¨ng: RÌn cho HS thãi quen vµ nh÷ng hµnh vi ®óng trong viÖc thùc hiÖn theo nh÷ng ®iÒu ®· häc. 3. Th¸i ®é: HS coù tÝnh tù gi¸c cao trong viÖc thùc hiÖn nh÷ng viÖc ®· lµm, nh÷ng hµnh vi vµ thãi quen ®· ®­îc häc. B. §å dïng d¹y häc: - PhiÕu häc tËp C. Ho¹t ®éng d¹y häc: I. æn ñònh toå chöùc. II. KiÓm tra bµi cò: - KÓ tªn nh÷ng bµi ®¹o ®øc ®· häc ë kú 2? III. Baøi môùi: Gi¸o viªn Häc sinh 1.Giíi thiÖu bµi: Ghi b¶ng 2. Néi dung: Hoaït ñoäng 1: Th¶o luËn nhãm - GV®­a ra hÖ thèng c©u hái vÒ néi dung cña c¸c bµi ®· häc, yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm: + Khi nhÆt ®­îc cña r¬i, chóng ta ph¶i lµm g×? + V× sao l¹i lµm nh­ v©y? + Khi muèn mù¬n ®å cña b¹n hoÆc muèn nhê b¹n lµm hé mét viÖc g× ®ã, chóng ta cÇn nãi víi th¸i ®é nh­ thÕ nµo? + Khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i chóng ta cÇn chó ý nh÷ng g×? - GV gäi ®¹i diÖn tõng nhãm lªn tr×nh bµy. - GV cïng c¶ líp nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸. Hoaït ñoäng 2: §ãng vai theo t×nh huèng: - GV ®­a ra mét sè t×nh huèng, yªu cÇn c¸c nhãm th¶o luËn, ®ãng vai: + T×nh huèng 1: Giê ra ch¬i, em nhÆt ®­îc mét tê tiÒn 50000. + T×nh huèng 2: Em muèn bè mÑ cho ®i siªu thÞ ch¬i vµo cuèi tuÇn. + T×nh huèng 3: Em gäi ®iÖn cho mÑ ®Ó xin phÐp mÑ sang nhµ bµ ngo¹i ch¬i. - GV gäi tõng nhãm lªn ®ãng vai. - GV nhËn xÐt, kÕt luËn tõng t×nh huèng. Hoaït ñoäng3: Liªn hÖ b¶n th©n - GV yªu cÇu HS tù liªn hÖ b¶n th©n theo yªu cÇu cña GV: + Em ®· nhÆt ®­îc cña r¬i bao giê ch­a? Khi nhÆt ®­îc em ®· lµm g×? + NÕu em muèn m­în ®å ch¬i cña em em, em sÏ lµm g×? + NÕu ai ®ã gäi nhÇm m¸y ®Õn nhµ em, em sÏ lµm g×? - GV gäi HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ khen ngîi tõng em. IV. Cñng cè, dÆn dß: - GV hÖ thèng néi dung bµi. - NhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS vÒ nhµ vËn dông theo ®óng nh÷ng ®iÒu ®· häc vµo trong cuéc sèng. - ChuÈn bÞ bµi sau: LÞch sù khi ®Õn nhµ ng­êi kh¸c. - HS ®äc c©u hái trong phiÕu th¶o luËn vµ th¶o luËn theo nhãm 4. +Chóng ta cÇn tr¶ l¹i ®å vËt cho ng­êi bÞ mÊt. + V× tr¶ l¹i ®å cho ng­êi bÞ mÊt lµ mang l¹i niÒm vui cho hä vµ cho chÝnh m×nh. + Chóng ta cÇn nãi lêi yªu cÇu, ®Ò nghÞ lÞch sù, phï hîp. + Khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i cÇn chµo hái lÔ phÐp, nãi n¨ng râ rµng nh¾n gän; nhÊc vµ ®Æt m¸y nhÑ nhµng; kh«ng nãi to, nãi trèng kh«ng. - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy. - Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. - HS th¶o luËn theo cÆp ®«i. - §¹i diÑn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy. - HS tù liªn hÖ ®Õn b¶n th©n m×nh theo c¸c c©u hái cña GV. ®¹o ®øc TiÕt 25: Bµi 12: LÞch sù khi ®Õn nhµ ng­êi kh¸c (TiÕt 1) A. Môc tiªu: ¶ 1. Hoïc sinh hieåu ñöôïc 1 soá quy taéc öùng xöû khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc vaø yù nghóa cuûa caùc quy taéc öùng xöû ñoù 2. HS coù kü n¨ng: bieát cö xöû lòch söï khi ñeán nhaø baïn beø, ngöôøi quen. 3. HS coù thaùi ñoä ñoàng tình, quyù troïng nhöõng ngöôøi bieát cö xöû lòch söï khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc. ¶ Gi¸o dôc kü n¨ng sèng: + Kü n¨ng giao tiÕp lÞch sù khi ®Õn nhµ ng­êi kh¸c. + Kü n¨ng thÓ hiÖn sù tù tin, tù träng. + Kü n¨ng t­ duy, ®¸nh gi¸ hµnh vi. B. §å dïng d¹y häc: - TruyÖn ®Õn ch¬ nhµ b¹n. - §å dïng ®ãng vai. C. Ho¹t ®éng d¹y häc: I. æn ñònh toå chöùc. II. KiÓm tra bµi cò: - Vì sao caàn lòch söï khi nhaän vaø goïi ñieän thoaïi ? III. Baøi môùi: Gi¸o viªn Häc sinh 1.Giíi thiÖu bµi: Ghi b¶ng 2. Néi dung: Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän vaø phaân tích truyeän. - GV keå chuyeän coù keát hôïp vôùi sö dông tranh minh ho¹. - Thaûo luaän lôùp: + MÑ b¹n Toµn ®· nh¾c nhë b¹n Dòng ®iÒu g×? + Sau khi ®­îc nh¾c nhë, b¹n Dòng ®· cã th¸i ®é vµ cö chØ nh­ thÕ nµo? + Qua c©u chuyÖn trªn, em cã thÓ rót ra ®iÒu gi? * Gv keát luaän: Caàn phaûi cö xöû lòch söï khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc: goõ cöûa hoaëc baám chuoâng, leã pheùp chaøo hoûi chuû nhaø. Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc theo nhoùm . - GV chia nhoùm, phaùt cho moãi nhoùm 1 boä phaän phieáu laøm baèng nhöõng mieáng bìa nhoû. Trong ñoù, moãi phieáu coù ghi 1 haønh ñoäng, vieäc laøm khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc vaø yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän råi d¸n theo hai cét: Nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm + HÑn hoÆc gäi ®iÖn tr­íc khi ®Õn ch¬i. + Gâ cöa tr­íc khi vµo. + Tù më cöa vµo nhµ. + C­êi nãi, ®ïa nghÞch lµm ån. + Nãi n¨ng lÔ phÐp, râ rµng. + Ra vÒ mµ kh«ng chµo hái. * Gv keát luaän: veà caùch cö xöû khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc. Hoaït ñoäng 3: Baøy toû thaùi ñoä . - GV laàn löôït neâu töøng yù kieán: + Mäi ng­êi cÇn c­ xö lÞch sù khi ®Õn nhµ ng­êi kh¸c. + C­ xö lÞch sù khi ®Õn nhµ b¹n bÌ, hµng xãm lµ kh«ng cÇn thiÕt. + ChØ cÇn c­ xö lÞch sù khi ®Õn nhµ giµu. + C­ xö lÞch sù khi ®Õn nhµ ng­êi kh¸c thÓ hiÖn nÕp sèng v¨n minh. - Sau moãi yù kieán, GV yeâu caàu HS giaûi thích lí do söï ñaùnh giaù cuûa mình. Trao ñoåi caû lôùp . * Gv keát luaän: ý a, d lµ ®óng ý b, c lµ sai v× ®Õn nhµ ai còng cÇn ph¶i c­ xö lÞch sù. IV. Cñng cè, dÆn dß: - Vì sao khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc caàn phaûi lòch söï ? - GV hÖ thèng néi dung bµi häc. - NhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS vÒ thùc hiÖn nh­ bµi häc. - C¶ líp quan s¸t tranh vµ l¾ng nghe GV kÓ truyÖn. - HS suy nghÜ, tr¶ lêi. + Me Toµn nh¾c Dòng lÇn sau nhí gâ cöa hoÆc bÊm chu«ng vµ ph¶i chµo hái ng­êi lín trong nhµ. + B¹n Dòng ng­îng ngïng nhËn lçi. Tr­íc khi vÒ, Dòng chµo mÑ b¹n råi míi vÒ. + Caàn phaûi cö xöû lòch söï khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc - C¶ líp quan s¸t. - Caùc nhoùm thaûo luaän. - Ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy. - Trao ñoåi, tranh luaän giöõa caùc nhoùm. - HS baøy toû thaùi ñoä baèng nhieàu caùch khaùc nhau: - HS gi¶i thÝch ý kiÕn. ®¹o ®øc TiÕt 26: Bµi 12: LÞch sù khi ®Õn nhµ ng­êi kh¸c (TiÕt 2) A. Môc tiªu: ¶ 1. Hoïc sinh hieåu ñöôïc 1 soá quy taéc öùng xöû khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc vaø yù nghóa cuûa caùc quy taéc öùng xöû ñoù. 2. HS coù kü n¨ng: bieát cö xöû lòch söï khi ñeán nhaø baïn beø, ngöôøi quen. 3. HS coù thaùi ñoä ñoàng tình, quyù troïng nhöõng ngöôøi bieát cö xöû lòch söï khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc. ¶ Gi¸o dôc kü n¨ng sèng: + Kü n¨ng giao tiÕp lÞch sù khi ®Õn nhµ ng­êi kh¸c. + Kü n¨ng thÓ hiÖn sù tù tin, tù träng. + Kü n¨ng t­ duy, ®¸nh gi¸ hµnh vi. B. §å dïng d¹y häc: - §å dïng ®ãng vai. C. Ho¹t ®éng d¹y häc: I. æn ñònh toå chöùc. II. KiÓm tra bµi cò: - Vì sao khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc caàn phaûi lòch söï ? III. Baøi môùi: Gi¸o viªn Häc sinh 1.Giíi thiÖu bµi: Ghi b¶ng 2. Néi dung: Hoaït ñoäng 1: §ãng vai - GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho moãi nhoùm ñoùng vai 1 t×nh huèng: + T×nh huèng 1: Em sang nhµ b¹n vµ thÊy trong tñ nhµ b¹n cã nhiÒu ®å ch¬i ®Ñp mµ em rÊt thÝch, em sÏ. + T×nh huèng 2: Em ®ang ch¬i nhµ b¹n th× ®Õn giê ti vi cã phim ho¹t h×nh mµ em thÝch xem nh­ng khi ®ã nhµ b¹n l¹i kh«ng bËt ti vi. Em sÏ.. + T×nh huèng 3: Em sang nhµ b¹n ch¬i vµ thÊy bµ cña b¹n ®ang bÞ mÖt. Em sÏ. - GV gäi c¸c nhãm lªn ®ãng vai theo t×nh huèng. - GV kÕt luËn vÒ c¸ch øng xö cÇn thiÕt: + T×nh huèng 1: Em cÇn hái m­în. + T×nh huèng 2: Em cã thÓ ®Ò nghÞ chñ nhµ, kh«ng nªn tù ý bËt ti vi xem khi ch­a ®­îc phÐp. + T×nh huèng 3: Em cÇn ®i nhÑ, nãi khÏ hoÆc ra vÒ (chê lóc kh¸c sang ch¬i sau) Hoaït ñoäng 2: Trß ch¬i ®è vui - GV phoå bieán luaät chôi: + Chia líp thµnh 4 nhãm, yªu cÇu mçi nhãm chuÈn bÞ hai c©u ®è (cã thÓ lµ hai t×nh huèng) vÒ chñ ®Ò ®Õn ch¬i nhµ ng­êi kh¸c. VD: TrÎ em cã cÇn lÞch sù khi ®Õn ch¬i nhµ ng­êi kh¸c kh«ng? V× sao cÇn lÞch sù khi ®Õn ch¬i nhµ ng­êi kh¸c? b¹n cÇn lµm g× khi ®Õn ch¬i nhµ ng­êi kh¸c?......... + Tæ chøc cho tõng hai nhãm mét ®è nhau. Khi nhãm nµy nªu t×nh huèng, nhãm kia phaØ ®­a ra c¸ch øng xö phï hîp. Sau ®ã ®æi l¹i. - GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù. Þ Keát luaän chung: Cö xöû lòch söï khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc laø theå hieän neáp soáng vaên minh. Treû em bieát cö xöû lòch söï seõ ñöôïc moïi ngöôøi yeâu quyù. * GV liªn hÖ thùc tÕ: + Em cã th­êng xuyªn sang nhµ b¹n ch¬i kh«ng? + Khi sang nhµ b¹n, em th­êng cã nh÷ng hµnh ®éng nh­ thÕ nµo thÓ hiÖn th¸i ®é lÞch sù? - GV khen ngîi nh÷ng em ®· cã nh÷ng hµnh vi ®Ñp. IV. Cñng cè, dÆn dß: - GV hÖ thèng néi dung bµi häc. - NhËn xÐt giê häc. - Nh¾c HS vÒ thùc hiÖn nh­ bµi häc. - ChuÈn bÞ bµi sau: Gióp ®ì ng­êi khuyÕt tËt. - Caùc nhoùm thaûo luaän chuaån bò ñoùng vai. - Caùc nhoùm leân ñoùng vai theo t×nh huèng trong SGV cho c¶ líp xem. - Líp th¶o luËn, nhËn xÐt. - C¶ líp l¾ng nghe. - HS tieán haønh chôi. - Nèi tiÕp nhau tr¶ lêi. ®¹o ®øc TiÕt 28 +29: Bµi 13: gióp ®ì ng­êi khuyÕt tËt A. Môc tiªu: ¶ 1. Hoïc sinh hieåu : + Vì sao caàn giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät. + Treû em khuyeát taät coù quyeàn ñöôïc ñoái xöû bình ñaúng, giuùp ñôõ. 2. HS coù kü n¨ng: coù nhöõng vieäc laøm thieát thöïc giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät . 3. HS coù thaùi ñoä thoâng caûm, khoâng phaân bieät ñoá xöû vôùi ngöôøi khuyeát taät. ¶ Gi¸o dôc kü n¨ng sèng: + Kü n¨ng thÓ hiÖn sù c¶m th«ng. + Kü n¨ng ra quyÕt ®Þnh vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. + Kü n¨ng thu thËp vµ xö lý th«ng tin. B. §å dïng d¹y häc: - Tranh minh hoïa cho HÑ 1. - Phieáu thaûo luaän nhoùm cho HÑ 2. C. Ho¹t ®éng d¹y häc: I. æn ñònh toå chöùc. II. KiÓm tra bµi cò: - Cö xöû lòch söï khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc theå hieän ñieàu gì ? III. Baøi môùi: Gi¸o viªn Häc sinh 1.Giíi thiÖu bµi: Ghi b¶ng 2. Néi dung: Hoaït ñoäng 1: Phaân tích tranh. - Gv cho caû lôùp quan saùt tranh, sau ñoù thaûo luaän veà vieäc laøm cuûa caùc baïn nhoû trong tranh. - GV nªu c©u hái: + Tranh vÏ g× + ViÖc lµm cña c¸c b¹n nhá gióp ®­îc g× cho b¹n bÞ khuyÕt tËt? + NÕu em cã mÆt ë ®ã, em sÏ lµm g×? - Yªu cÇu töøng caëp HS thaûo luaän. - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy, boå sung . * Keát luaän: Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc theo nhoùm ®«i. - GV yeâu caàu caùc caëp thaûo luaän neâu nhöõng vieäc coù theå laøm ñeå giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät. Þ Keát luaän : Hoaït ñoäng 3: Baøy toû ý kiÕn . - GV laàn löôït neâu töøng yù kieán vaø yeâu caàu HS baøy toû thaùi ñoä ñoàng tình hay khoâng ñoàng tình: * Gv keát luaän: ý a, c, d lµ ®óng ý b lµ sai v× mäi ng­êi khuyÕt tËt ®Òu cÇn ®­îc gióp ®ì. - C¶ líp quan s¸t tranh. - HS suy nghÜ, tr¶ lêi. . - Töøng caëp thaûo luaän. - HS trình baøy keát qua. - HS l¾ng nghe - Caùc nhoùm thaûo luaän. - Ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy. Hoaït ñoäng 4: Th¶o luËn xö lý t×nh huèng - GV chia nhãm, giao cho mçi nhãm th¶o luËn ®­a ra c¸ch øng xö trong mét t×nh huèng: - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy vaø thaûo luaân lôùp. * Keát lu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDAO DUC KY 2.doc
Tài liệu liên quan