Giáo án Địa lý lớp 9 - Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo

CH: Quan sát sơ đồhình 38.1, nêu giới

hạn từng bộphận của vùng biển nước ta?

-Nội thuỷlà vùng nước ởphía trong

đường cơ sởgiáp với bờbiển. Đường cơ

sởlà đường nối liền các điểm nhô ra

nhất của bờbiển và các điểm ngoài cùng

của các đảo ven bờtính từngấn nước

thuỷtriều thấp nhất trởra

-Lãnh hải là 12 hải lí. Đặc quyền kinh tế 200 hải lí

pdf6 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 19/02/2014 | Lượt xem: 5964 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa lý lớp 9 - Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN-ĐẢO I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức: - HS cần hiểu được nước ta có vùng biển rộng lớn, trong vùng biển nước ta có nhiều đảo và quần đảo - Nắm được đặc điểm của các ngành kinh tế biển: Đánh bắt và nuôi trồng hải sản, khai thác và chế biến khoáng sản , du lịch, giao thông vận tải biển. Đặc biệt thấy được sự cần thiết phải phát triển các ngành kinh tế biển một cách tổng hợp. - Thấy được sự giảm sút của tài nguyên biển nước ta và các phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên môi trường biển. 2. Về kĩ năng: - HS phải nắm vững hơn cách đọc và phân tích các sơ đồ, bản đồ , lược đồ. - Phân tích được ý nghĩa kinh tế của biển, đảo đối với phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng 3. Về tư tưởng: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, có niềm tin vào sự phát triển của các ngành kinh tế biển nước ta , có ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển. II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS - Bản đồ tự nhiên hoặc bản đồ hành chính Việt Nam - Một số tranh ảnh về biển III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài cũ 2. GT bài mới: 3. Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính HĐ1: HS Làm việc theo nhóm CH: Quan sát lược đồ hình 38.2 kết hợp I. BIỂN VÀ ĐẢO VIỆT NAM 1. Vùng biển nước ta Hoạt động của GV và HS Nội dung chính với sự hiểu biết hãy nhận xét về vùng biển nước ta ? CH: Quan sát sơ đồ hình 38.1, nêu giới hạn từng bộ phận của vùng biển nước ta? - Nội thuỷ là vùng nước ở phía trong đường cơ sở giáp với bờ biển. Đường cơ sở là đường nối liền các điểm nhô ra nhất của bờ biển và các điểm ngoài cùng của các đảo ven bờ tính từ ngấn nước thuỷ triều thấp nhất trở ra - Lãnh hải là 12 hải lí. Đặc quyền kinh tế 200 hải lí CH: Tìm trên bản đồ các đảo gần bờ? - Ven bờ có khoảng 2800 đảo lớn nhỏ có nhiều ở các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hoà, Kiên Giang. Những đảo khá lớn như: Phú Quốc, Cát Bà, Phú - Việt Nam là một quốc qia có đường bờ biển dài 3260 km và vùng biển rộng khoảng 1 triệu km2 -Vùng biển nước ta là một bộ phậ của Biển Đông gồm: Nội thuỷ, lãnh hải,vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. - Cả nước có 29 (trong số 64) tỉnh và TP’ giáp biển. - Vùng biển nước ta có hơn 3000 đảo lớn nhỏ.Chia thành đảo ven b và đảo xa bờ *Một số đảo ven bờ có diện tích khá lớn như Phú Quốc, Cát Bà, có dân khá đông nhưPhú Quốc, Cái Bầu, Phú Quí, Lí Sơn *Các đảo xa bờ: Bạch Long Vĩ v Hoạt động của GV và HS Nội dung chính Quý, Lí Sơn, Cái Bầu… - Các đảo xa bờ gồm đảo Bạch Long Vĩ và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.(SGV) GV vùng biển rộng lớn là một lợi thế của nước ta trong quá trình phát triển và hội nhập vào nên kinh tế thế giới Hiểu khái niệm phát triển tổng hợp: Là sự phát triển nhiều ngành, giữa các ngành có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ nhau để cùng phát triển và sự phát triển của một ngành không được kìm hãm hoặc gây thiệt hại cho các ngành khác. HĐ2: HS Làm việc theo nhóm Nên kẻ bảng (SGV) CH: Quan sát lược đồ hình 38.3 và kiến thức đã học. Nêu những điều kiện thuận hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa II. PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ BIỂN 1. Khai thaùc, nuoâi troàng vaø cheá bieán haûi saûn - Vuøng bieån nöôùc ta coù hôn 2000 loaøi caù, treân 100 loaøi toâm,moät soá coù giaù trò xuaát khaåu cao nhö toâm he, toâm huøm, toâm roàng… Ñaëc saûn nhö: haûi saâm, baøo ngö, soø huyeát… - Toång tröõ löôïng haûi saûn khoaûng 4 trieäu taán (trong ñoù 95,5% laø caù bieån). - Khai thaùc haøng naêm khoaûng 1,9 trieäu taán. - Hieän nay ñang öu tieân phaùt trieån khai thaùc haûi saûn xa bôø, ñaåy maïnh Hoạt động của GV và HS Nội dung chính lợi để phát triển các ngành kinh tế biển ở nước ta? CH: Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho hoạt động khai thác hải sản xa bờ trong những năm qua phát triển chưa mạnh? CH: Tại sao cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ? CH: Công nghiệp chế biến hải sản phát triển sẽ có tác động như thế nào tới ngành đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản? CH: Nước ta có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển tài nguyên du lịch biển? CH: Nêu tên một số bãi tắm và khu du lịch biển ở nước ta theo thứ tự từ Bắc vào Nam. nuoâi troàng haûi saûn treân bieån, ven bieån vaø ven caùc ñaûo. Phaùt trieån ñoàng boä vaø hieän ñaïi coâng nghieäp cheá bieán haûi saûn. 2. Du lòch bieån- ñaûo - Phong phuù. Doïc bôø bieån coù treân 120 baõi caùt daøi, roäng, phong caûnh ñeïp, thuaän lôïi xaây döïng khu du lòch vaø nghæ döôõng. - Nhieàu ñaûo ven bôø coù phong caûnh kì thuù.Haáp daãn khaùch du lòch.Vònh Haï Long ñöôïc UNESCO coâng nhaän laø di saûn thieân nhieân theá giôùi. - Nhieàu baõi taém ñeïp 4. Củng cố,đánh giá Hoàn thành các nội dung tương ứng trong bảng sau: Ngành Tiềm năng Sự phát triển Hạn chế Phương hướng Khai thác ,nuôi trồng hải sản Du L biển,đảo DUYỆT CỦA BGH – TUẦN 28 ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………….

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphat_trien_tong_hop_kinh_te_va_bao_ve_tai_nguyen_moi_truong_bien_2386.pdf
  • pdfphat_trien_tong_hop_kinh_te_va_bao_ve_tai_nguyen_moi_truong_bie1_8089.pdf