Giáo án Giáo dục công dân 8 - Tiết 24 bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng

1. Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng:

- Tài sản nhà nước: là tất cả những tài sản mà HP và PL quy định là của nhà nước, thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước chịu trách nhiệm quản lí.

- Lợi ích công cộng: là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội.

* Tài sản NN và lợi ích công cộng là cơ sở vật chất của XH để phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao đời

sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

 

 

docx3 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 02/03/2019 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân 8 - Tiết 24 bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 25: Ngày soạn: Ngày dạy : TIẾT 24: BÀI 17 : NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG, BẢO VỆ TÀI SẢN CỦA NHÀ NƯỚC VÀ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Giúp HS nắm được tài sản của nhà nước bao gồm nhưũng gì. một số quy định của nhà nước về bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. 2. Kĩ năng: HS biết bảo vệ, tôn trọng TS của nhà nước, lợi ích công cộng. 3. Thái độ: HS tuân theo các quy định của PL. và đấu tranh chống các hành vi xâm phạm tài sản. 4. §Þnh hướng ph¸t triÓn n¨ng lùc: n¨ng lùc s¸ng t¹o,vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ. B- Phư¬ng tiÖn d¹y häc 1. Giáo viên: SGK, SGV gdcd 8; HP 1992, Bộ luật hình sự ... 2. Học sinh: Xem trước nội dung bài học. C- TiÕn tr×nh d¹y häc 1. Kiểm tra bài cũ: (5 phút). 1. Quyền sở hữu của công dân là gì?.Hãy lấy 1 ví dụ và phân tích rõ. 2. Để bảo vệ tài sản của người khác PL nước ta có những qui định gì?. 2. Bài mới. 1. Đặt vấn đề (2 phút): Gv dẫn dắt từ bài cũ sang bài mới. 2 Triển khai bài: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức *HĐ1:( 8 phút) Tìm hiểu phần ĐVĐ. Gv: Gọi Hs đọc phần ĐVĐ. Gv: Theo em ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai? Vì sao?. Gv: Nếu em là Lan, Em sẽ làm gì?. Gv: Em rút ra được bài học gì qua tình huống trên?. * HĐ2:( 8 phút) HD học sinh xác định TS của nhà nước và tìm hiểu nội dung bài học. Gv: Hãy kể tên những tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng? TS nhà nước Lợi ích công cộng - Đất đai. - Rừng núi. - Sông hồ, nguồn nước. - TN trong lòng đất... - Vốn và các tài sản khác do NN đầu tư vào các lĩnh vực.... - Đường sá. - Cầu cống. - Bệnh viện. - Trường học. - Công viên. - Nhà văn hoá. - Khu du lịch... Gv: Tài sản nhà nước là gì?. Gv: Cho Hs làm một số bài tập ở sách những tình huống PL 9 ( cũ)/11. Gv: Lợi ích công cộng là gì?. Gv: Vì sao nói TSNN và LICC là cơ sở để phát triển kinh tế của đất nước. * HĐ3: ( 8 phút)Tìm hiểu một số quy định của PL về nghĩa vụ tôn trọng tài sản của nhà nước. Gv: Khi nào thì công dân được sử dụng tài sản của nhà nước?. Gv: Nhà nước ta đã có những quy định gì để bảo vệ tài sản của nhà nước?. Gv: CD và HS cần có trách nhiệm gì đối với tài sản của nhà nước?. Gv: Yêu cầu HS lấy ví dụ minh hoạ. Gv: Nhà nước ta đã có những biện pháp gì nhằm bảo vệ Ts và lợi ích công cộng?. * HĐ4: Luyện tập.( 8 phút) Gv: HD học sinh làm các bài tập 1,2sgk/49. Các bài tập ở sbt/ 51,52 1. Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng: - Tài sản nhà nước: là tất cả những tài sản mà HP và PL quy định là của nhà nước, thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước chịu trách nhiệm quản lí. - Lợi ích công cộng: là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội. * Tài sản NN và lợi ích công cộng là cơ sở vật chất của XH để phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 2. Nghĩa vụ của công dân: - Phải tôn trọng, bảo vệ tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng. - Không được xâm phạm TSNN. - Khi được nhà nước giao nhiệm vụ quản lí, sử dụng thì phải bảo quản, giữ gìn không được tham ô, lãng phí. - HS: Nghiêm chỉnh thực hiện các nội quy của trường, lớp, nơi ở. Giúp các cơ quan bảo vệ tài sản nhà nước. 3. Trách nhiệm của nhà nước: 3. Cñng cè 4. §¸nh gi¸ 5.Ho¹t ®éng nèi tiÕp - Học bài - Làm bài tập số 3,4 SGK/49. - Xem trước nội dung bài 18. - HS thực hiện tốt ATGT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGA CD8 TUAN 25.docx
Tài liệu liên quan