Giáo án Hình học lớp 6 - Tuần 21 - Tiết 17: Góc

Hoạt động 2: Khái niệm góc

Từ phần kiểm tra bài cũ yêu cầu HS nêu lại định nghĩa góc.

GV giới thiệu

O: đỉnh góc;

 Ox, Oy cạnh của góc

Đọc: Góc xOy,góc yOx,góc O

Ký hiệu: xOy, yOx, O

Hoặc ký hiệu: xOy; yOx; O

Lưu ý: Đỉnh góc viết ở giữa và viết to hơn 2 chữ bên cạnh.

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 13/03/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học lớp 6 - Tuần 21 - Tiết 17: Góc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 21 Ngày soạn:10/ 1/2018 Ngày dạy: 6A : 18/1 6B : 19/1 Tiết 17. Đ2. GOÙC I. Muùc tieõu Kieỏn thửực: - HS hieồu goực laứ gỡ? Goực beùt laứ gỡ? Hieồu veà ủieồm naốm trong goực. - HS hieồu veà tia naốm giửừa 2 tia khaực. Kyừ naờng: - HS bieỏt veừ goực, ủaởt teõn goực, ủoùc teõn goực. - Nhaọn bieỏt ủieồm naốm trong goực. Thaựi ủoọ: Giaựo duùc tớnh caồn thaọn, chớnh xaực * Định hướng phỏt triển năng lực cho học sinh: + Năng lực giải quyết vấn đề nờu ra trong thực tế. + Năng lực vẽ hình và xác định các góc trong hình vẽ. II.Phương tiợ̀n dạy học GV: Soaùn baứi vaứ nghieõn cửựu noọi dung baứi daùy Thửụực thaỳng, phaỏn maứu, phieỏu hoùc taọp. Troứ: Thửụực thaỳng, phieỏu hoùc taọp, giaỏy nhaựp. III. Tieỏn trỡnh daùy hoùc Hoaùt ủoọng cuỷa thaày Hoaùt ủoọng cuỷa troứ Noọi dung ghi baỷng Hoaùt ủoọõngù 1: Kieồm tra baứi cuừ GV neõu caõu hoỷi kieồm tra. 1) Theỏ naứo laứ nửỷa maởt phaỳng bụứ a? 2) Theỏ naứo laứ hai nửỷa maởt phaỳng ủoỏi nhau? Veừ ủửụứng thaỳng aa’, laỏy ủieồm Oẻ aa’, chổ roừ 2 nửỷa maởt phaỳng coự bụứ chung laứ aa’? 3) Veừ 2 tia Ox, Oy Treõn caực hỡnh vửứa veừ coự nhửừng tia naứo? Caực tia ủoự coự ủaởc ủieồm gỡ? GV ủaởt vaỏn ủeà: Hai tia chung goỏc taùo thaứnh moọt hỡnh, hỡnh ủoự goùi laứ goực. Vaọy goực laứ gỡ? Baứi mụựi Hoaùt ủoọng 2: Khaựi nieọm goực Tửứ phaàn kieồm tra baứi cuừ yeõu caàu HS neõu laùi ủũnh nghúa goực. GV giụựi thieọu O: ủổnh goực; Ox, Oy caùnh cuỷa goực ẹoùc: Goực xOy,goực yOx,goực O Kyự hieọu: xOy, yOx, O Hoaởc kyự hieọu: éxOy; éyOx; éO Lửu yự: ẹổnh goực vieỏt ụỷ giửừa vaứ vieỏt to hụn 2 chửừ beõn caùnh. GV yeõu caàu: Moói em haừy veừ 2 goực vaứ ủaởt teõn, vieỏt kyự hieọu goực. Haừy quan saựt hỡnh veừ roài ủieàn vaứo baỷng sau: 1) a O a’ 2) x A y T t 3) M P GV cuứng HS laứm maóu moọt doứng sau ủoự goùi HS khaực leõn ủieồn trửùc tieỏp (Duứng caực loaùi mửùc khaực nhau) GV veừ hỡnh: Hỡnh naứy coự goực naứo khoõng? Neỏu coự haừy chổ roừ goực, caùnh, ủổnh? Goực aOa’ coự gỡ ủaởc bieọt? à phaàn 2 Hoaùt ủoọng 2: Goực beùt - Dửùa vaứo hỡnh veừ treõn, goùc beùt laứ goực coự ủaởc ủieồm gỡ? - Haừy veừ 1 goực beùt, ủaởt teõn. - Neõu caựch veừ goực beùt? Tỡm hỡnh aỷnh cuỷa goực beùt trong thửùc teỏ? Treõn hỡnh veừ coự nhửừng goực naứo? ẹeồ veừ goực ta neõn veừ nhử theỏ naứo? Ta chuyeồn sang phaàn 3 Hoaùt ủoọng 2: Veừ goực, ủieồm naốm trong goực ẹeồ veừ goực xOy ta veừ laàn lửụùt nhử sau: GV veừ hỡnh: x O y Yeõu caàu HS veừ goực AOB; goực tOm; veừ tia OC naốm giửừa hai tia OA vaứ OB. Treõn hỡnh veừ coự maỏy goực? ẹoùc teõn? GV yeõu caàu HS veừ goực xOy baỏt kyứ. Veừ tia Oz naốm giửừa hai tia Ox vaứ Oy Laỏy ủieồm M tuứy yự naốm treõn tia Oz Ta noựi ủieồm M laứ ủieồm naốm trong goực xOy. Tửụng tửù, veừ 2 ủieồm naốm trong goực xOz Vaọy dửù ủoực ủieồm naốm ngoaứi goực xOy laứ ủieồm nhử theỏ naứo? 1 HS leõn baỷng veừ hỡnh? GV lửu yự: Khi hai caùnh cuỷa goực khoõng laứ hai tia ủoỏi nhau mụựi coự ủieồm naốm trong goực 4) Cuỷng coỏ ẹeồ veừ goực xOy ta veừ laàn lửụùt nhử sau: GV veừ hỡnh: x y O Yeõu caàu HS veừ goực AOB; goực tOm; veừ tia OC naốm giửừa hai tia OA vaứ OB. Treõn hỡnh veừ coự maỏy goực? ẹoùc teõn? Moọt HS leõn baỷng laứm baứi kieồm tra. a Tia Oa, Oa’ ủoỏi nhau, chung goỏc O. x o y Tia Ox vaứ Oy chung goỏc O. 1 HS nhaọn xeựt, ủaựnh giaự vaứ cho ủieồm baùn Hoùc sinh keồ teõn caực goực ụỷ hỡnh beõn HS leõn baỷng tieỏp tuùc laứm. Coự ủoự laứ goực aOa’, caùnh: Oa, Oa’; ủổnh: O Goực aOa’ coự hai tia Oa, Oa’ ủoỏi nhau HS neõu ủũnh nghúa goực beùt Laứ goực coự 2 caùnh laứ hai tia ủoỏi nhau HS veừ hỡnh vaứ ủoùc teõn tửứng goực coự trong hỡnh veừ. Treõn hỡnh veừ coự 3 goực: Goực AOB; goực AOC; goực COB HS leõn baỷng veừ hỡnh HS neõu ủũnh nghiaừ nhử trong SGK Goực aOb; goực bOa; Goực MON; Goực NOM; goực O A m O B 1) Khaựi nieọm goực ẹũnh nghúa: Hoùc SGK y O x O: ủổnh goực; Ox, Oy caùnh cuỷa goực ẹoùc: Goực xOy,goực yOx,goực O Kyự hieọu: xOy, yOx, O 2) Goực beùt ẹũnh nghúa: ẹoùc SGK 3)Veừ goực, ủieồm naốm trong goực x O y Y M O x ẹieồm M naốm trong goực xOy * Hửụựng daón veà nhaứ - Hoùc baứi trong vụỷ ghi vaứ trong SGK, - Laứm baứi taọp: 8, 9, 10 tr.75 (SGK) vaứ 7, 10 tr.53 (SBT) - Tieỏt sau mang theo thửụực ủo ủoọ IV. Lửu yự khi sửỷ duùng giaựo aựn Cho học sinh vẽ được góc và đọc được các góc, đọc được hình, phát biờ̉u được khái niợ̀m vờ̀ góc ở các cách khác nhau

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHH6_21.doc
Tài liệu liên quan