Giáo án Hóa học 9 cả năm - Trường THCS Tinh Nhuệ

Tiết 42: Thực hành:

tính chất hóa học của phi kim

Và hợp chất của chúng

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức :

- Biết cách tiến hành thí nghiệm minh hoạ tính khử của C, p/ư nhiệt phân của NaHCO3, nhận biết clorua và muối cacbonat, qua đó khắc sâu t/c hoá học của muối cacbonat và muối clorua.

2. Kỹ năng :

- Tiếp tục rèn luyện kĩ năng thực hành hoá học, nhận biết các chất. Rèn luyện kĩ năng: lắp rắp 1 hệ thống dụng cụ để nhiệt phân 1 chất rắn, thử tính chất của chất khí tham gia.

 3. Thái độ: Có ý thức nghiêm túc, cẩn thận trong học tập.

4. Ph¸t triÓn n¨ng lùc:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sáng tạo

- Năng lực tự học

- Năng lực thực hành hóa học

 

doc193 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 05/03/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Hóa học 9 cả năm - Trường THCS Tinh Nhuệ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g lùc - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học - Năng lực sáng tạo - Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống - Năng lực tự học II. ChuÈn bÞ: B¶ng phô, giÊy ho¹t ®éng nhãm. Dông cô thÝ nghiÖm: §iÒu chÕ khÝ clo b»ng NaCl III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. Ổn định tổ chức: 9° 9B 2. KiÓm tra bµi cò: 1. Nªu tÝnh chÊt hãa häc cña clo. ViÕt PTHH minh häa? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: øng dông cña clo : Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: ? Clo cã thÓ g©y « nhiÔm m«i tr­êng, lµm biÕn ®æi khÝ hËu nh­ vËy, vËy cã nªn sö dông Clo kh«ng ? §Ó øng dông Clo trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt mµ kh«ng lµm « nhiÔm m«i tr­êng th× chóng ta nªn lµm g×? ? B¶n th©n em nªn lµm g× ®Ó gãp phÇn b¶o vÖ m«i tr­êng GV: Treo h×nh vÏ vµ yªu cÇu häc sinh nªu øng dông cña clo? ? V× sao clo ®­îc dïng tÈy tr¾ng v¶i sîi? Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: - Tìm hiểu thông tin sách giáo khoa. Liên hệ thực tế và trả lời câu hỏi của giáo viên đã nêu. Bước 3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ: - Đại diện học sinh trả lời câu hỏi. - Học sinh khác đánh giá nhận xét. Bước 4: Đánh giá thực hiện nhiệm vụ: - Đánh giá câu trả lời và cho học sinh ghi bài. Kết luận: - Dïng khö trïng n­íc sinh ho¹t. - TÈy tr¾ng v¶i sîi , bét giÊy. - §iÒu chÕ n­íc Javen, chÊt dÎo, nhùa P.V.C Ho¹t ®éng 2: §iÒu chÕ khÝ clo: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung GV: Giíi thiÖu c¸c nguyªn liÖu ®Ó ®iÒu chÕ clo? GV: ThuyÕt tr×nh vÒ ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ clo tronh PTN: GV: §­a PTHH lªn mµn h×nh. ? NhËn xÐt c¸ch thu khÝ clo, vai trß cña b×nh ®ùng H2SO4 ® , vai trß cña b×nh dùng NaOH ® ? Cã thÓ thu khÝ clo b»ng c¸ch ®Èy n­íc kh«ng ? T¹i sao? GV: Giíi thiÖu vÒ nguyªn liÖu vµ ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ clo trong c«ng nghiÖp : §iÖn ph©n NaCl ? H·y nªu hiÖn t­îng quan s¸t ®­îc? ? Nªu nhËn xÐt, kÕt luËn vµ viÕt PTHH? ? Chóng ta cÇn ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p nh­ thÕ nµo ®Ó viÖc s¶n xuÊt Clo kh«ng g©y « nhiÔm m«i tr­êng? 2. §iÒu chÕ clo trong PTN: Nguyªn liÖu: MnO, HCl ®Æc. PTHH MnO2 (r) + 4HCl (dd) t MnCl2 (r) + Cl2 (k) + H2O (l) 2. §iÒu chÕ trong c«ng nghiÖp: NaCl(dd) + H2O (l) §f cã mµng ng¨n NaOH(dd) + H2(k) +Cl2 (k) 4. Cñng cè - luyÖn tËp: 1 . Hoµn thµnh s¬ ®å chuyÓn hãa sau: HCl Cl2 NaCl 2. Cho m g mét kim lo¹i m ( hãa trÞ I) t¸c dông víi clo d­ . sau ph¶n øng thu ®­îc 13,6g muèi. MÆt kh¸c ®Ó hßa tan mg kim lo¹i R cÇn võa ®ñ 200ml dd HCl 1M a. ViÕt PTHH. b. X¸c ®Þnh kim lo¹i R. 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài cũ. - Làm các bài tập 2,3,4 trong sách giáo khoa. Ngày soạn: 13/12/2017 Ngày giảng: 9A 9B TiÕt 33: cacbon I. Môc tiªu: 1. Kiến thức : - Cacbon có 3 dạng thù hình chính: kim cương, than chì và cacbon vô định hình. - Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng) có tính hấp phụ và hoạt động hoá học mạnh chất. Cacbon là phi kim hoạt động hoá học yếu: tác dụng với oxi và một số oxit kim loại. - Ứng dụng của cacbon. 2. Kỹ năng : - Quan sát thí nghiệm, hình ảnh thí nghiệm và rút ra nhận xét về tính chất của cacbon. - Viết các phương trình hoá học của cacbon với oxi, với một số oxit kim loại - Tính lượng cacbon và hợp chất của cacbon trong phản ứng hoá học. 3. Thái độ: - Nghiêm túc trong học tập, biết cách sử dụng và bảo quản than, biết tiết kiệm nguồn nhiên liệu than. - Gi¸o dôc lßng yªu m«n häc, ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng. 4. Ph¸t triÓn n¨ng lùc - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học - Năng lực sáng tạo - Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống - Năng lực tự học II. ChuÈn bÞ: B¶ng phô, b¶ng nhãm, bót d¹. Dông cô thÝ nghiÖm: èng nghiÖm. PhÔu, b«ng. Hãa chÊt: Than gç, CuO, bét than, mùc ®en. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. Ổn định tổ chức: 9A 9B 2. KiÓm tra bµi cò: 1. Nªu c¸ch ®iÒu chÕ clo trong PTN? ViÕt PTHH? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: C¸c d¹ng thï h×nh cña cacbon : Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV: Giíi thiÖu nguyªn tè cacbon vµ c¸c d¹ng thï h×nh VD: Nguyªn tè O2 cã 2 d¹ng thï h×nh: O2 vµ O3 ? H·y nªu tÝnh chÊt vËt lý c¸c d¹ng thï cña cacbon? GV: trong bµi häc nµy chóng ta chØ xÐt tÝnh chÊt cña cacbon v« ®Þnh h×nh Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: - Đọc sách giáo khoa, nghiên cứu tìm hiểu thông tin và trả lời câu hỏi của giáo viên đã nêu. Bước 3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ: - Đại diện học sinh đứng dậy trả lời câu hỏi.s Bước 4: Đánh giá thực hiện nhiệm vụ: - Đánh giá bổ sung câu trả lời và cho học sinh ghi bài. Kết luận: 1. D¹ng thï h×nh lµ g×: - D¹ng thï h×nh cña nguyªn tè lµ d¹ng tån t¹i cña nh÷ng ®¬n chÊt nhau do cïng mét nguyªn tè hãa häc cÊu t¹o nªn. 2. Cacbon cã nh÷ng d¹ng thï h×nh nµo? - Kim c­¬ng - Than gç - Than v« ®Þnh h×nh Ho¹t ®éng 2: TÝnh chÊt cña cacbon: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung GV: h­íng dÉn Hs lµm thÝ nghiÖm theo nhãm: - Cho mùc ®en ch¶y qua bét than gç. ? Nªu nhËn xÐt hiÖn t­îng vµ viÕt PTHH? GV: B»ng nhiÒu thÝ nghiÖm chøng minh : Than gç cã tÝnh hÊp phô GV: Giíi thiÖu vÒ t¸c dông cña than ho¹t tÝnh GV: Th«ng b¸o cacbon cã tÝnh chÊt cña phi kim ? H·y viÕt c¸c PTHH minh häa? GV: Lµm thÝ nghiÖm CuO t¸c dông víi bét than. ? H·y nªu hiÖn t­îng quan s¸t ®­îc? ? ViÕt PTHH minh häa? GV: ë nhiÖt ®é cao C cßn khö ®­îc nhiÒu oxit kim lo¹i kh¸c Bµi tËp: ViÕt PTHH khi cho C khö c¸c oxit sau ë nhiÖt ®é cao: Fe3O4, PbO, Fe2O3 1. TÝnh hÊp phô: - Than gç cã tÝnh hÊp phô nh÷ng chÊt cã mµu trong dung dÞch. 2. TÝnh chÊt hãa häc: a. T¸c dông víi oxi: C (r) + O2 (k) t CO2 (k) b. T¸c dông víi oxit cña mét sè kim lo¹i: 2CuO (r) + C (r) t 2Cu (r) + CO2 (k) Ho¹t ®éng 3: øng dông cña cacbon : Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung ? H·y nªu øng dông cña cacbon? - Lµm ®å trang søc. - Lµm nguyªn liÖu, nhiªn liÖu trong c«ng nghiÖp - Lµm chÊt khö 4. Cñng cè - luyÖn tËp: 1. Nh¾c l¹i nh÷ng néi dung chÝnh cña bµi. H·y nªu tÝnh chÊt vËt lý cña cacbon? ViÕt PTHH minh häa? 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài cũ và làm các bài tập 2,3,4 trong sách giáo khoa. - Nghiên cứu trước bài: Các oxit Cacbon. ----------------------------------------------------------------- Ngày soạn: 13/12/2017 Ngày giảng: 9A 9B TiÕt 34: C¸c oxit cña cacbon I. Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: Häc sinh biÕt ®­îc - Nh÷ng tÝnh chÊt vËt lý, tÝnh chÊt hãa häc cña c¸c oxit cña cacbon bao gåm: CO, CO2 - So s¸nh ®­îc nh÷ng ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau cña c¸c oxit phi kim ®ã. 2.Kü n¨ng: - RÌn luyÖn kü n¨ng viÕt PTHH 3. Th¸i ®é: - Gi¸o dôc lßng yªu m«n häc, ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng. 4. Ph¸t triÓn n¨ng lùc - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học - Năng lực sáng tạo - Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống - Năng lực tự học II. ChuÈn bÞ: B¶ng phô, b¶ng nhãm, bót d¹. Dông cô thÝ nghiÖm: èng nghiÖm, èng hót, . Hãa chÊt: Than gç, CuO, bét than, CO, NaOH III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. ¤n ®Þnh tæ chøc 9A 9B 2. KiÓm tra bµi cò: 1. Nªu tÝnh chÊt hãa häc cña cacbon. ViÕt PTHH minh häa? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Cacbon oxit: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV: nªu CTPT, NTK cña cacbon oxit. Th«ng b¸o tÝnh chÊt vËt lý cña cacbon oxit. -GV: Chóng ta cÇn chó ý ®Ò phßng ®éc tÝnh cña khÝ CO v× nã cã thÓ kÕt hîp víi hemoglobin trong m¸u, ng¨n c¶n qu¸ tr×nh nhËn O2 cho c¸c tÕ bµo c¬ thÓ Š ng¹t, cã thÓ dÉn ®Õn tö vong. ? VËy cÇn lµm g× ®Ó phßng tr¸nh ngé ®éc khÝ CO ? ? Nh¾c l¹i cã mÊy lo¹i oxit? ? Nh­ thÕ nµo lµ oxit trung tÝnh? CO khö ®­îc nhiÒu oxit kim lo¹i ? H·y viÕt PTHH minh häa? ? H·y nªu øng dông cña CO Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: - Nhớ lại bài cũ đã học. Nghiên cứu thông tin sách giáo khoa và trả lời câu hỏi Bước 3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ: - Đại diện học sinh trả lời câu hỏi. - Học sinh khác đánh giá nhận xét. Bước 4: Đánh giá thực hiện nhiệm vụ: - Đánh giá nhận xét và cho học sinh ghi bài. Kết luận: 1. TÝnh chÊt vËt lý: - Lµ chÊt khÝ kh«ng mµu, kh«ng mïi, Ýt tan trong n­íc, nhÑ h¬n kh«ng khÝ, rÊt ®éc. 2. TÝnh chÊt hãa häc: a. CO lµ oxit trung tÝnh: - CO kh«ng ph¶n øng víi n­íc , kiÒm vµ axit. b. CO lµ chÊt khö: CO (k) + CuO (r) t Cu (r) + CO2 (k) CO (k) + FeO (r) t Fe (r) + CO2 (k) CO (k) + O2 (k) t 2CO2 (k) 3. øng dông: - CO lµm nguyªn liÖu, lµm chÊt khö Ho¹t ®éng 2: Cacbon®ioxit: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung GV: H·y nªu CTPT, PTK cña Cacbon®ioxit? ? Nªu tªn riªng cña cacbon®ioxit ? ? H·y nªu nh÷ng tÝnh chÊt vËt lý cña CO2 mµ em biÕt ? ? So s¸nh sù kh¸c nhau vµ gièng nhau gi÷a CO vµ CO2 ? GV: Lµm thÝ nghiÖm - Cho CO2 t¸c dông víi n­íc ? Nªu hiÖn t­îng quan s¸t ®­îc? ? KÕt luËn vµ viÕt PTHH? GV: §©y lµ ph¶n øng thuËn nghÞch ? H·y lÊy VD viÕt PTHH? ? H·y nªu nh÷ng øng dông cña CO2 mµ em biÕt? - GV nªu mèi liªn hÖ gi÷a %CO2 trong khÝ quyÓn víi nhiÖt ®é tr¸i ®Êt, ¶nh h­ëng cña hiÖn t­îng nhµ kÝnh tíi m«i tr­êng sèng ? H·y nªu nh÷ng ¶nh h­ëng cña hiÖn t­îng nhµ kÝnh ®Õn m«i tr­êng sèng cña chóng ta. - Th¶o luËn nhãm: ? Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn sù t¨ng vät l­îng CO2 trong khÝ quyÓn? ? §Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p lµm gi¶m l­îng CO2 trong khÝ quyÓn? - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy ý kiÕn cña nhãm m×nh - GV nhËn xÐt kÕt qu¶ cña c¸c nhãm, tÝnh kh¶ thi cña nh÷ng ®Ò xuÊt. - GV chèt kiÕn thøc 1. TÝnh chÊt vËt lý: - Kh«ng mµu, kh«ng mïi, nÆng h¬n kh«ng khÝ, Ýt tan trong n­íc 2. TÝnh chÊt hãa häc: a. T¸c dông víi n­íc: CO2 (k) + H2O (l) H2CO3 (dd) b. T¸c dông víi dd baz¬: 2CO2 (k)+NaOH (dd) Na2CO3 (dd)+H2O (l) CO2 (k) + NaOH (dd) NaHCO3 (dd) c. T¸c dông víi oxit baz¬: CO2 (k) + CaO (dd) t CaCO3 (r ) KÕt luËn : CO2 cã nh÷ng tÝnh chÊt hãa häc cña oxit axit. 3. øng dông: - Lµm ga trong n­íc gi¶i kh¸t 4. Cñng cè - luyÖn tËp: 1. §äc bµi ®äc thªm? 2. H·y nªu nh÷ng ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau cña CO vµ CO2 3. Lµm bµi tËp 1,2 SGK 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài cũ, làm các bài tập 1,2,3 trong sách giáo khoa - Chuẩn bị trước các nội dung ôn tập học kỳ I. Ngày soạn: 14/12/2017 Ngày giảng: 9A 9B TiÕt 35: «n tËp häc kú I I. Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: - Cñng cè , hÖ thèng hãa l¹i kiÕn thøc vÒ tÝnh chÊt cña c¸c lo¹i hîp chÊt v« v¬, kim lo¹i. §Ó häc sinh thÊy ®­îc mèi liªn hÖ gi÷a ®¬n chÊt vµ hîp chÊt v« c¬, kim läai. 2.Kü n¨ng: - ThiÕt lËp sù chuyÓn ®æi hãa häc cña c¸c kim lo¹i thµnh hîp chÊt v« c¬ vµ ng­îc l¹i - BiÕt chän chÊt cô thÓ ®Ó lµm vÝ dô - Rót ra ®­îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c chÊt 3. Th¸i ®é: - Gi¸o dôc lßng yªu m«n häc, ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng. 4. Ph¸t triÓn n¨ng lùc: - N¨ng lùc sö dông ng«n ng÷ hãa häc - N¨ng lùc tÝnh to¸n - N¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò - N¨ng lùc tù häc II. ChuÈn bÞ: B¶ng phô, b¶ng nhãm, bót d¹. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định tổ chức lớp : 9A 9B 2. Kiểm tra bài cũ : Kết hợp trong giờ. 3. Bài mới : Ho¹t ®éng 1: KiÕn thøc cÇn nhí: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung GV: Nªu môc tiªu cña tiÕt «n tËp HS th¶o luËn nhãm: 6’ 1. Tõ kim lo¹i cã thÓ chuyÓn hãa thµnh nh÷ng lo¹i hîp chÊt v« c¬ nµo? 2. ViÕt s¬ ®å chuyÓn hãa? 3. ViÕt PTHH thùc hiÖn sù chuyÓn hãa ®ã? HS Th¶o luËn theo nhãm: C¸c nhãm b¸o c¸o GV: NhËn xÐt bµi cña c¸c nhãm. KÕt luËn thµnh s¬ ®å. GV: Ph¸t phiÕu häc tËp sè 2: H·y ®iÒn vµo « trèng sau: LÊy VD minh häa, ViÕt PTHH 1. Sù chuyÓn ®æi kim lo¹i thµnh c¸c hîp chÊt v« c¬: Muèi Baz¬ muèi 1 muèi 2 KL Oxit baz¬ baz¬ M1 M2 Axit baz¬ Muèi 1 baz¬ Muèi 3 muèi 2 2. Sù chuyÓn ®æi c¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬ thµnh kim lo¹i: Kim lo¹i Muèi Baz¬ Baz¬ Oxit baz¬ Muèi Oxit baz¬ Muèi Kim lo¹i GV: §­a th«ng tin ph¶n håi phiÕu häc tËp Ho¹t ®éng 2: Bµi tËp: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV: H·y nªu CTPT, PTK cña Cacbon®ioxit? ? H·y nªu nh÷ng tÝnh chÊt vËt lý cña CO2 GV: Lµm thÝ nghiÖm - Cho CO2 t¸c dông víi n­íc ? Nªu hiÖn t­îng quan s¸t ®­îc? ? KÕt luËn vµ viÕt PTHH? GV: §©y lµ ph¶n øng thuËn nghÞch ? H·y nªu nh÷ng øng dông cña CO2 mµ em biÕt? Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: - Nghiên cứu yêu cầu bài tập sách giáo khoa kết hợp với hướng dẫn giải bài tập của giáo viên để giải bài tập ra giấy nháp. Bước 3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ: 1. Bµi tËp3: NhËn biÕt Al, Ag, Fe - LÊy mçi kim lo¹i mét Ýt lµm mÈu thö - Cho c¸c mÈu thö t¸c dông v¬ia NaOH. MÈu thö nµo cã bät khÝ bay ra lµ Al Al+ NaOH + H2O NaAlO2 + H2 (k) - Hai mÈu thö cßn l¹i cho t¸c dông víi HCl . ChÊt thö nµo tan ra vµ cã khÝ tho¸t ra lµ Fe Fe(r) + 2HCl (dd) FeCl2 (dd) + H2 (k) - ChÊt cßn l¹i lµ Ag 2. Bµi tËp 5: - Dïng AgNO3 d­ cho vµo hçn hîp. §ång vµ nh«m ho¹t ®éng hãa häc m¹nh h¬n nªn ®Èy b¹c ra khái dd AgNO3 . Thu ®­îc b¹c . Läc dd thu ®­îc b¹c nguyªn chÊt. 3. Bµi tËp 3: a. PTHH Zn(r) + 2HCl(dd) ZnCl2 (dd) + H2 (k)(1) ZnO(r) + 2HCl(dd) ZnCl2 (dd) + H2O(l)(2) nH2 = 0,448 : 22,4 = 0,02mol Theo PT 1 : nZn = nH2 = 0,02mol mZn = 0,02 . 65 = 1,3g m ZnO = 4,54 – 1,3 = 3,24 g % Zn = 28,6% % ZnO = 71,4% Bước 4: Đánh giá thực hiện nhiệm vụ: - Đánh giá phần trình bày bài tập của học sinh trên bảng, chữa bổ sung và cho học sinh ghi bài tập vào vở. Kết luận: - Giáo viên nêu tóm tắt lại nội dung bài ôn tập học kỳ I 4. DÆn dß: ¤n tËp , häc kü ®Ó chuÈn bÞ kiÓm tra. Ngày soạn: 16/12/2017 Ngày giảng: 9A 9B TiÕt 36: KiÓm tra häc kú Phân môn Tên chủ đề Số câu số điểm Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL Hoá học 9 I. Tính chất hoá học của Oxit Số câu 1 1 Số điểm 0.5 0.5 II. Tính chất hoá học của Axit Số câu 1 1 1 1 Số điểm 0.5 0.5 2.5 1 1 0.5 5 III. Tính chất hoá học của Bazo Số câu 1 1 Số điểm 0.5 0.5 IV. Tính chất hoá học của Kim loại và Muối Số câu 1 1 1 1 Số điểm 0.5 0.5 1.5 1 0.5 3 Tổng Số câu 1 2 4 2 Số điểm 3 (30%) 4 (40%) 2(20%) 1 (10%) 10 ( 100%) A. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Hệ thống hoá kiến thức mối quan hệ các hợp chất vô cơ (chọn cặp chất phản ứng), tính chất hoá học của muối, sắp xếp dãy hoạt động hoá học kim loại . HS nắm được ứng dụng của các hợp chất vô cơ ( CaO, H2SO4 đ, NaOH , Phân bón hoá học 2. Kỹ năng : HS Có kỹ năng nhận biết kim loại ( Fe, Al ) và các hợp chất vô cơ ..... có kỹ năng viết các phương trình phản ứng các hợp chất vô cơ, kỹ năng giải toán có liên quan đến C% và CM , Xác định CTHH của hợp chất bằng ph/pháp tính toán 3. Thái độ : Nghiêm túc trong kì thi học kì I 4. Ph¸t triÓn n¨ng lùc: - N¨ng lùc sö dông ng«n ng÷ hãa häc - N¨ng lùc tÝnh to¸n - N¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò - N¨ng lùc tù häc B. ĐỀ BÀI VÀ ĐIỂM SỐ I. Trắc nghiệm ( 2 điểm ) Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau: 1. Oxit axit tác dụng với Bazo tạo thành: A. Muối B. Nước C. Muối và nước D. Axit 2. Axit tác dụng với một số kim loại tạo thành: A. Muối B. Muối và nước C. Muối và Oxi D. Muối và Hidro 3. Bazo là hợp chất của kim loại với: A. Oxi B. Hidro C. Clo D. Nhóm OH 4. Kim loại sắt tác dụng với Axit Clohidric tạo thành: A. FeCl2 và H2O B. FeCl2 và Cl2 C. FeCl2 và H2 D. FeCl2 và O2 II. Tự luận ( 8 điểm ) Bài 1. Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 50ml dung dịch HCl, phản ứng xong, thu được 3,36l khí ( đktc) a. Viết phương trình phản ứng hoá học. b. Tính khối lượng mạt sắt đã tham gia phản ứng. c. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng. Bài 2. Ngâm một lá kẽm trong 20g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho đến khi kẽm không tan được nữa. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng với dung dịch trên. C. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHI TIẾT Câu Nội dung cần đạt Điểm I. Trắc nghiệm. 1 2 3 4 C D D C 0.5 0.5 0.5 0.5 2 II. Tự luận 1 a. Fe + 2HCl FeCl2 + H2 0.5 b. Số mol khí Hidro sinh ra là: nH2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol Theo PTP Ư ta có nFe = nH2 = 0,15 mol Vậy khối lượng sắt đã tham gia phản ứng là mFe = 0,15.56 = 8,4g 0.5 1 1 c. Theo PTP Ư ta có nHCl = 2nH2 = 2.0,15 = 0,3 mol Đổi 50ml = 0,05l Vậy nồng độ mol/l của dung dịch HCl là CM = 0,3/0,05 = 6M 0.5 0.5 1 2 PTP Ư: Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu Khối lượng đồng sunfat trong dung dịch là: m = 20.10/100 = 2g. Số mol CuSO4 là: nCuSO4 = 2/160 = 0,0125 mol Theo PTP Ư ta có nZn = CuSO4 = 0,0125 mol. Vậy khối lượng kẽm đã phản ứng là: mZn = 0,0125.65 = 0,8125 g 0.5 0.5 0.5 0.5 1 D. TIẾN HÀNH KIỂM TRA 1. Ổn định tổ chức lớp: 9A 9B 2. Kiểm tra: - Kiểm tra chuẩn bị của học sinh cho tiết làm bài kiểm tra 3. Tiến hành làm bài Giáo viên thông báo kiểm tra Phát đề bài cho học sinh Yêu cầu học sinh làm bài kiểm tra Giám sát giờ kiểm tra Nhắc nhở những vi phạm của học sinh ( Nếu có ) Yêu cầu học sinh tiến hành làm bài nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, sạch sẽ. 4. Thu bài kiểm tra: - Thu bài kiểm tra của học sinh 5. Hướng dẫn về nhà: - Ôn lại toàn bộ kiến thức đã học của học kỳ I - Chuẩn bị trước bài: Công Suất. Häc kú II Ngày soạn: 06/1/2018 Ngày giảng: 9A 9B TiÕt 37: Axit cacbonic vµ muèi cacbonat I. Môc tiªu: 1. Kiến thức : - H2CO3 là axit yếu, không bền - Tính chất hoá học của muối cacbonat (tác dụng với dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối khác, bị nhiệt phân huỷ) - Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường. 2. Kỹ năng : - Biết q/sát các hiện tượng TN, suy ra tính chất của axit cacbonic và muối cacbonat. - Rèn luyện kĩ năng làm các thí nghiệm minh hoạ , viết PTHH, làm bài tập HH. 3. Thái độ: - Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Hiểu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên.Giáo dục tính tiết kiệm .. trong học tập và thực hành hoá học 4. Ph¸t triÓn n¨ng lùc: Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống; năng lực sáng tạo; năng lực tự học. II. CHUẨN BỊ : + GV: Nghiên cứu nội dung trong sgk, sgv. Dụng cụ, hoá chất: Ống nghiệm, giá TN, cặp ốnh nghiệm, đèn cồn. NaHCO3, Na2CO3, dd: HCl, NaOH, Ca(OH)2, CaCl2, Na2CO3, tranh vẽ hình 3.17 . + HS Ôn lại phần t/c hoá học của axit, muối. Ho¹t ®éng nhãm, quan s¸t, ho¹t ®éng c¸ nh©n. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. ¤n ®Þnh tæ chøc: 9° 9B 2. KiÓm tra bµi cò: Nªu tÝnh chÊt hãa häc cña CO2. ViÕt c¸c PTHH x¶y ra ? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Axit cacbonnic: Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV: yªu cÇu HS ®äc SGK ? VËy H2CO3 tån t¹i ë ®©u? GV: ThuyÕt tr×nh vÒ tÝnh chÊt hãa häc cña H2CO3 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: - Tìm hiểu thông tin sách giáo khoa và trả lời câu hỏi giáo viên đã nêu. Bước 3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ: - Đại diện học sinh trả lời câu hỏi. - Học sinh khác bổ sung. Bước 4: Đánh giá thực hiện nhiệm vụ: - Đánh giá nhận xét và cho học sinh ghi bài. Kết luận: 1. Tr¹ng th¸I tù nhiªn vµ tÝnh chÊt vËt lý: - H2CO3 cã trong n­íc m­a 2. TÝnh chÊt hãa häc: - Lµ mét axit yÕu, lµm qu× tÝm chuyÓn thµnh mµu ®á nh¹t. - Lµ mét axit kh«ng bÒn, dÔ bÞ ph©n hñy ngay ë nhiÖt ®é th­êng thµnh CO2 vµ H2O Ho¹t ®éng 2 : Muèi cacbonnat : Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung ? NhËn xÐt vÒ thµnh phÇn c¸c muèi : Na2CO3, NaHCO3, CaCO3, Ba(CO3)2 ? Quan s¸t b¶ng tÝnh tan nhËn xÐt tÝnh tan cña muèi cacbonnat vµ muèi hi®ro cacbonnat? GV: H­íng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm theo nhãm: cho dd NaHCO3 vµ dd Na2CO3 t¸c dông víi dd HCl ? H·y nªu hiÖn t­îng quan s¸t ®­îc ? ? ViÕt PTHH x¶y ra ? ? KÕt luËn ? GV : H­íng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm theo nhãm : cho dd K2CO3 t¸c dông víi dd Ca(OH)2 ? H·y nªu hiÖn t­îng quan s¸t ®­îc ? ? ViÕt PTHH x¶y ra ? ? KÕt luËn ? GV : Giíi thiÖu víi HS muèi hi®rocacbonat t¸c dông víi kiÒm t¹o thµnh muèi trung hßa vµ n­íc. GV : H­íng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm theo nhãm : cho dd Na2CO3 t¸c dông víi dd CaCl2 ? H·y nªu hiÖn t­îng quan s¸t ®­îc ? ? ViÕt PTHH x¶y ra ? ? KÕt luËn ? ? H·y nªu øng dông cña muèi cacbonnat Ph©n lo¹i: + Muèi axit + Muèi trung hßa TÝnh chÊt: TÝnh tan: - §a sè muèi cacbonnat kh«ng tan, trõ muèi cacbonnat cña kim lo¹i kiÒm. - Hçu hÕt c¸c muèi hi®rocacbonnat ®Òu tan. b. TÝnh chÊt hãa häc : - T¸c dông víi dd axit t¹o thµnh muèi vµ gi¶I phãng CO2 NaHCO3 + HCl NaCl + H2O + CO2 (dd) (dd) (dd) (l) (k) - T¸c dông víi dd baz¬ t¹o thµnh muèi cacbonnat vµ baz¬ kh«ng tan K2CO3 +Ca(OH)2 KOH + CaCO3 (dd) (dd) (dd) (r) - T¸c dông víi muèi t¹o thµnh 2 muèi míi. Na2CO3 +CaCl2 2NaCl + NaCO3 (dd) (dd) (dd) (r) Muèi cacbonnat bÞ nhiÖt ph©n hñy: CaCO3 t CaO + CO2 (r) (r) (k) 3. øng dông : (SGK) Ho¹t ®éng 3 : Chu tr×nh cacbon trong tù nhiªn : Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung GV : Giíi thiÖu chu tr×nh cacbon trong tù nhiªn dùa vµo h×nh vÏ 3.7 ? Muèn Cacbon chuyÓn tõ CO2 sang d¹ng kh¸c th× cÇn lµm g× ? - HS : Trång nhiÒu c©y xanh ? Nõu Ýt c©y xanh th× hËu qu¶ g× sÏ x·y ra ? - HS : L­îng CO2 trong kh«ng khÝ nhiÒu g©y hiÖu øng nhµ kÝnh, g©y biÕn ®æi khÝ hËu - Cacbon trong tù nhiªn chuyÓn tõ d¹ng nµy sang d¹ng kh¸c thµnh méy chu tr×nh khÐp kÝn 4. Dæn dß : 1. Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p ®Ó ph©n biÖt c¸c chÊt bét CaCO3 , NaHCO3, Ca(HCO3), NaCl 2. Hoµn thµnh PTHH theo s¬ ®å sau: C CO2 Na2CO3 BaCO3 NaCl Ngµy 06 th¸ng 01 n¨m 2018 Ngày giảng: 9A 9B TiÕt 38: Silic. C«ng nghiÖp silicat I./ MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : - Silic là phi kim hoạt động yếu (tác dụng được với oxi, không phản ứng trực tiếp với hiđro), SiO2 là một oxit axit (tác dụng với kiềm, muối cacbonat kim loại kiềm ở t0 cao). - Một số ứng dụng quan trọng của silic, silic đioxit và muối silicat. - Sơ lược về thành phần và các công đoạn chính sản xuất thuỷ tinh, đồ gốm, xi măng. 2. Kỹ năng : - Biết liên hệ những kiến thức trong Sgk với những kiến thức trong thực tế sản xuất, đời sống. - Biết mô tả kiến thức mới và biết mô tả quá trình SX của ngành công ngiệp silicat 3. Thái độ: - Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo.Giáo dục tính tiết kiệm .. trong học tập và thực hành hoá học 4. Ph¸t triÓn n¨ng lùc: - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo - Năng lực tự học. II./ CHUẨN BỊ : + GV: Vẽ phóng to hình 3.20, chuẩn bị phiếu học tập, bảng phụ. + HS: Xem trước nội dung bài học III./ TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. ¤n ®Þnh tæ chøc 9° 9B 2. KiÓm tra bµi cò: a. Nªu tÝnh chÊt hãa häc cña muèi cacbonat. ViÕt c¸c PTHH x¶y ra? b. Gäi HS ch÷a bµi tËp 3, 4 SGK trang 90 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: Silic Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: - GV yªu cÇu HS ®äc th«ng tin SGK ? Nªu tr¹ng th¸i tù nhiªn, tÝnh chÊt cña silic Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS th¶o luËn ph¸t biÓu ý kiÕn Bước 3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ: - Đại diện học sinh phát biểu ý kiến. Bước 4: Đánh giá thực hiện nhiệm vụ: - Đánh giá và cho học sinh ghi bài. Kết luận: - Silic lµ nguyªn tè thø 2 sau oxi chiÕm 1/4 khèi l­îng vá tr¸i ®Êt - Trong tù nhiÖn tån t¹i ë d¹ng hîp chÊt nh­ c¸t tr¾ng, ®Êt sÐt (cao lanh) 2. TÝnh chÊt - Silic lµ chÊt x¸m, khã nãng ch¶y.Cã vÎ s¸ng cña kim lo¹i. DÉn ®iÖn kÐm - Tinh thÓ silic tinh khiÕt lµ chÊt b¸n dÉn - Lµ phi kim ho¹t ®éng yÕu h¬n cacbon, clo - T¸c dông víi oxi ë nhiÖt ®é cao Si (r) + O2 (k) SiO2 (r ) - Silic dïng lµm chÊt b¸n dÉn trong kü thuËt ®iÖn tö, chÕ t¹o pin mÆt trêi Ho¹t ®éng 2: Silic®ioxit Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung * Ho¹t ®éng nhãm: - Silic thuéc lo¹i hîp chÊt nµo? V× sao? - TÝnh chÊt hãa häc cña nã? - ViÕt c¸c PTHH minh häa? HS lµm bµi theo nhãm GV nhËn xÐt vµ tæng kÕt? - Lµ oxit axit. - T¸c dông víi dd kiÒm (ë nhiÖt ®é cao) SiO2 + 2NaOH Na2SiO3 + H2O Natri silicat - T¸c dông víi oxit baz¬ SiO2 + CaO CaSiO3 - Kh«ng t¸c dông víi n­íc Ho¹t ®éng 3: S¬ l­îc vÒ c«ng nghiÖp silicat Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung GV: giíi thiÖu: c«ng nghiÖp silicat gåm s¶n xuÊt ®å gèm ®å sø, xi m¨ng tï hîp chÊt thiªn nhiªn cña silic GV: Yªu cÇu HS quan s¸t mÉu vËt, tranh ¶nh. §äc SGK * Ho¹t ®éng nhãm: C©u 1: KÓ tªn c¸c s¶n phÈm ®å gèm Nguyªn liÖu s¶n xuÊt C¸c c«ng ®o¹n chÝnh KÓ tªn c¸c c¬ së s¶n xuÊt chÝnh ë VN C©u2: Thµnh phÇn chÝnh cña xi m¨ng Nguyªn liÖu s¶n xuÊt C¸c c«ng ®o¹n chÝnh KÓ tªn c¸c c¬ së s¶n xuÊt chÝnh ë VN C©u 3: Thµnh phÇn chÝnh cña thñy tinh Nguyªn kiÖu s¶n xuÊt C¸c c«ng ®o¹n chÝnh KÓ tªn c¸c c¬ së s¶n xuÊt chÝnh ë VN ? Ngµnh c«ng nghiÖp silicat cã g©y ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng kh«ng? - HS: Cã,tiªu tèn nhiÒu nhiªn liÖu, th¶i nhiÒu CO2 ra m«i tr­êng,... ? §Ó h¹n chÕ g©y ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng th× cÇn lµm g×? -HS: HiÖn ®¹i hãa c«ng nghiÖp SX ,.... 1.S¶n xuÊt ®å gèm, sø: a. Nguyªn liÖu chÝnh: ®Êt sÐt, th¹ch anh, fenpat. b. C¸c c«ng ®äan chÝnh: nhµo ®Êt sÐt, th¹ch anh vµ fenpat víi n­íc ®Ó t¹o thµnh bét dÎo råi t¹o h×nh sÊy kh«. Nung trong lß ë nhiÖt ®é cao c. C¬ së s¶n xuÊt: b¸t trµng, c«ng ty sø H¶i D­¬ng, §ång Nai, S«ng bÐ 2. S¶n xuÊt xi m¨ng a. Nguyªn liÖu: §Êt sÐt, ®¸ v«i, c¸t b. C¸c c«ng ®o¹n chÝnh: (SGK) C. c¸c c¬ së s¶n xuÊt : H¶i D­¬ng, H¶i Phßng, Thanh Hãa 3. S¶n xuÊt thñy tinh a. nguyªn liÖu chÝnh: C¸t th¹ch anh ( c¸t tr¾ng, ®¸ v«i, s«®a b.C¸c c«ng ®o¹n chÝnh (SGK) c. C¸c c¬ së s¶n xuÊt: H¶i Phßng, Hµ Néi, B¾c Ninh, §µ N½ng 4. Cñng cè: 1. Nh¾c l¹i néi dung chÝnh cña bµi 2. §äc phÇn em cã biÕt 3. BTVN 1, 2, 3, 4 5. Hướng dẫn về n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12437705.doc
Tài liệu liên quan