Kế hoach bài dạy lớp 3 - Năm học: 2017- 2018 - Tuần 11

I.Mục tiêu:

-Ôn tập và thực hành kĩ năng các bài đạo đức đã học giữa học kì I

-HS biết vận dụng các bài đã học trong cuộc sống hằng ngày

-HS có thái độ tôn trọng, quan tâm tới bạn bè, xã hội và những người trong gia đình

II.Chuẩn bị:

-GV: Các câu ca dao, tục ngữ, truyện, tấm gương về chủ đề đã học -HS: SGK

 

doc20 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoach bài dạy lớp 3 - Năm học: 2017- 2018 - Tuần 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rong nhoùm HS traû lôøi caâu hoûi Luyeän ñoïc laïi Thi ñoïc ñoaïn2 , caû baøi . Nhaän xeùt . Nghe nhieäm vuï keå Quan saùt tranh,saép xeáp theo ñuùng trình töï caâu chuyeän. Ghi keát quaû vaøo giaáy nhaùp vaø ñoïc cho caû lôùp nghe . Keå theo caëp 8hs keå noái tieáp nhau 4hs keå toaøn boä caâu chuyeän . . HS có thể kể lại được tòan bộ câu chuyện * Ruùt kinh nghieäm :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- Thứ hai ngày 4 tháng 11 năm 2011 To¸n TiÕt 51: Bµi to¸n gi¶i b»ng hai phÐp tÝnh ( tiÕp ) I- Môc tiªu: -Bước đầu biết giải và trình bày giải bài toán bằng hai phép tính-Bài 1, bài 2 , bài 3 ( dòng 2 ) _Thái độ: Yêu thích học toán và biết giải những bài toán liên quan đến thực tế. II- §å dïng: GV : B¶ng phô HS : SGK III. Hoạt động dạy và học: TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc HTĐB 5’ 1’ 15’ 15’ 1. - Gọi HS lên kiểm tra bài cũ . Nhận xét, ghi điểm 1. Bài mới Hoạt động1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: HD giải BT bằng 2 phép tính * bµi to¸n. - GV nªu bµi to¸n nh­ SGK - HD vÏ s¬ ®å. - Ngµy thø b¶y cöa hµng ®ã b¸n ®­îc bao nhiªu xe ®¹p? - Sè xe ®¹p b¸n ngµy chñ nhËt ntn so víi ngµy thø b¶y? - Bµi to¸n yªu cÇu tÝnh g×? - Muèn biÕt sè xe ®¹p b¸n ®­îc trong c¶ hai ngµy ta cÇn biÕt g×? - §· biÕt sè xe ngµy nµo? - Sè xe ngµy nµo ch­a biÕt? - VËy ta cÇn t×m sè xe ngµy chñ nhËt. - GV yªu cÇu HS gi¶i bµi to¸n Hoạt động 3: LuyÖn tËp: * Bµi 1:- §äc ®Ò? - VÏ s¬ ®å nh­ SGK - Bµi to¸n yªu cÇu g×? - Muèn tÝnh qu·ng ®­êng tõ nhµ ®Õn b­u ®iÖn ta lµm ntn? - Qu·ng ®­êng tõ chî huyÖn ®Õn B­u ®iÖnTØnh ®· biÕt ch­a? - ChÊm , ch÷a bµi. * Bµi 2: HD t­¬ng tù bµi 1 * Bµi 3:- Treo b¶ng phô- §äc ®Ò? - Muèn gÊp mét sè lªn nhiÒu lÇn ta lµm ntn? + L­u ý HS ph©n biÖt kh¸i niÖm GÊp vµ Thªm. - ChÊm bµi, nhËn xÐt. Hoạt động nối tiếp 1’ - GV nhËn xÐt chung giê häc -Chuẩn bị bài : “ Luyện tập” Nhắc lại đề - HS ®äc - 6 xe ®¹p - gÊp ®«i - TÝnh sè xe b¸n c¶ hai ngµy. - BiÕt sè xe mçi ngµy - §· biÕt sè xe ngµy thø b¶y - Ch­a biÕt sè xe ngµy chñ nhËt. p * Bµi 1- HS ®äc - HS nªu - Ta tÝnh tæng qu·ng ®­êng tõ nhµ ®Õn chî vµ tõ chî ®Õn b­u ®iÖn - Ch­a biÕt, ta cÇn tÝnh tr­íc. - HS lµm vë * Bµi 3- HS ®äc - HS nªu - HS lµm phiÕu HT - KÕt qu¶ : sè cÇn ®iÒn lµ: Thø hai ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2011 Đạo đức Tiết 11: Thực hành kỹ năng giữa học kỳ I I.Mục tiêu: -Ôn tập và thực hành kĩ năng các bài đạo đức đã học giữa học kì I -HS biết vận dụng các bài đã học trong cuộc sống hằng ngày -HS có thái độ tôn trọng, quan tâm tới bạn bè, xã hội và những người trong gia đình II.Chuẩn bị: -GV: Các câu ca dao, tục ngữ, truyện, tấm gương về chủ đề đã học -HS: SGK III. Hoạt động dạy và học: TG Hoạt động dạy Hoạt động học HTĐB 5’ 1’ 9’ 12’ 8’ 1. -Gọi 2 HS lên trả bài : Nêu các câu ca dao, tục ngữ, bài thơ, bài hát nói về tình bạn, về sự chia sẻ vui buồn cùng bạn -Nhận xét, đánh giá 2.Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Làm việc với SGK -Gọi HS nêu tất cả các bài đạo đức đã học Kết luận: Kính yêu Bác hồ, Giữ lời hứa, Tự làm lấy việc của mình, Quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em, Chia sẻ vui buồn cùng bạn -Gọi HS nêu tất cả các bài học, bài thơ, bài ca dao ở phần đóng khung đã học trong SGK Hoạt động 3: Hoạt động nhóm -Chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm thảo luận một bài đạo đức đã học và thi đua tìm các bài ca dao, tục ngữ, bài thơ nói về chủ đề bài mà nhóm mình thảo luận -Đại diện các nhóm lên trình bày bài thơ, ca dao, tục ngữ, bài hát của bài học do nhóm mình thảo luận tìm ra Kết luận: Nhận xét , khen ngợi Hoạt động 4: Củng cố bài học -Mỗi nhóm hát một bài hát thuộc về chủ đề của bài đạo đức mà nhóm mình thảo luận Kết luận: Nhận xét , khen ngợi Hoạt động nối tiếp 2’ Về nhà thực hành tốt những điều đã học -Chuẩn bị bài tiếp theo -Nhận xét tiết học Nhắc lại đề Học sinh nêu, nhận xét Lắng nghe Thảo luận tìm ra các câu ca dao, tục ngữ, bài hát, . . . Đại diện nhóm báo cáo Đại diện nhóm hát Nhận xét về giọng hát, nội dung - Thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2013 Chính taû: Tiếng hò trên sông I.Mục tiêu - Nghe - vieát chính xaùc, trình baøy ñuùng baøi Tieáng hoø treân soâng - Làm đúng BT điền tiếng có vần ong/ oong (BT2 ), BT3 a/b hoặc BTCT phương ngữ do GV soạn. _ Rèn tính cẩn thận và viết chữ đẹp. II.Đồ dùng - VBT. - Baûng lôùp vieát noäi dung BT2, giaáy khoå to. III. Hoạt động dạy và học: TG Hoạt động dạy Hoạt động học HTĐB 5’ 1’ 22’ 7’ 1. -GV đọc từ, HS viết bảng con . Nhận xét, đánh giá 2.Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động.2: Chuẩn bị viết chính tả - GV ñoïc baøi chính taû. + Ñieäu hoø cheøo thuyeàn cuûa chò Gaùi gôïi cho taùc giaû nhôù ñeán nhöõng gì? + Baøi chính taû coù maáy caâu? + Neâu caùc teân rieâng trong baøi. - GV yeâu caàu HS vieát nhaùp nhöõng chöõ ghi tieáng mình deã vieát sai. - GV ñoïc thong thaû töøng caâu cho HS vieát. - GV theo doõi, uoán naén. - GV toå chöùc cho HS töï chöõa loãi. - GV chaám baøi.( 5- 7 baøi) ñeå nhaän xeùt . Hoạt động.3: Làm bài tập a.Baøi taäp 2: HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT2. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaøo VBT vaø ñoïc baøi laøm. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt. Hoạt động nối tiếp: 3’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Chuẩn bị bài tiết sau -Chuẩn bị bài : “ Vẽ quê hương” 1hs nhaéc laïi ñeà 2hs ñoïc laïi baøi 1hs K traû lôøi 1hs Y traû lôøi 1hs TB traû lôøi HS vieát b.con -HS vieát. - HS chöõa loãi. -HS ñoïc. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. * Ruùt kinh nghieäm :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2013 To¸n TiÕt 52 : LuyÖn tËp I- Môc tiªu: -Biết giải bài toán bằng hai phép tính. Làm bài 1, 3 , 4 (a, b). _Thái độ:Rèn tính cẩn thận và biết vận dụng toán học vào thực tế. II- §å dïng: GV : B¶ng phô- vở tập HS : SGK III. Hoạt động dạy và học: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc HTĐB 5’ 1’ 30’ 1. -Gọi HS lên kiểm tra -Nhận xét, ghi điểm 2.Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Luyện tập * Bµi 1/ 52 - §äc ®Ò to¸n ? - Bµi to¸n cho biÕt g×? - Bµi to¸n hái g×? - Muèn t×m sè «t« cßn l¹i ta lµm ntn? - HS lµm bµi vµo vë - NhËn xÐt * Bµi 3: - §äc bµi to¸n - Bµi to¸n cho biÕt g× ? - Bµi to¸n hái g× ? - Muèn t×m mét phÇn mÊy cña mét sè ta lµm ntn? - ChÊm bµi, ch÷a bµi. Bµi 4:- §äc ®Ò? - GÊp lªn mét sè lÇn ta thùc hiÖn phÐp tÝnh g×? - Bít ®i mét sè ®¬n vÞ ta thùc hiÖn phÐp tÝnh g×? - Gi¶m mét sè ®i nhiÒu lÇn ta thùc hiÖn phÐp tÝnh g×? - Ch÷a bµi, cho ®iÓm Hoạt động nối tiếp 2’ Muèn gÊp mét sè lªn nhiÒu lÇn ta lµm ntn?- Muèn gi¶m mét sè ®i nhiÒu lÇn ta lµm ntn? - GV nhËn xÐt chung tiÕt häc Nhắc lại đề * Bµi 1/ - 1, 2 HS ®äc - HS nªu - LÊy sè «t« lóc ®Çu rêi bÕn céng víi sè «t« lóc sau rêi bÕn. - LÊy sè « t« cã trong bÕn trõ ®i sè « t« rêi bÕn * Bµi 3- 1, 2 HS ®äc bµi to¸n - HS nªu - 1 em lªn b¶ng, c¶ líp lµm bµi vµo vë Bµi gi¶i . Bµi 4- HS nªu - Lµm phiÕu HT + 44 - HS nªu - * Ruùt kinh nghieäm :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ Thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2013 TN-XH:THÖÏC HAØNH PHAÂN TÍCH VAØ VEÕ SÔ ÑOÀ MOÁI QUAN HEÄ HOÏ HAØNG I.Mục tiêu -Biết mối quan hệ, biết xưng hô đúng với những người trong họ hàng. _ Biết yêu quý những người thuộc họ hàng với mình. II.Đồ dùng - Caùc hình trong SGK trang 42 , 43. - Aûnh hoï haøng noäi, ngoaïi vaø giaáy khoå lôùn. III. Hoạt động dạy và học: TG Hoạt động dạy Hoạt động học HTĐB 5’ 1’ 9’ 9’ 9’ 1- HS lên trả lời câu hỏi bài học hôm trước. * GV nhaän xeùt ,đánh giá 2.Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Mục tiêu: Biết được mối quan hệ họ hàng Cách tiến hành - GV yeâu nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn trong nhoùm quan saùt hình trang 42 vaø laøm vieäc vôùi phieáu baøi taäp. Š- GV yeâu caàu caùc nhoùm ñoåi phieáu cho nhau ñeå söûa baøi. Hoạt động 3: Mục tiêu: Vẽ được sơ đồ họ hàng Cách tiến hành: - GV veõ maãu vaø giôùi thieäu sô ñoà gia ñình. - GV yeâu caàu HS veõ vaø ñieàn teân nhöõng ngöôøi trong gia ñình cuûa mình vaøo sô ñoà. - GV yeâu caàu HS giôùi thieäu sô ñoà veà moái quan heä hoï haøng vöøa veõ. Hoạt động 4: Mục tiêu : Biết giới thiệu họ hàng Cách tiến hành GV yeâu caàu nhoùm tröôûng höôùng daãn caùc baïn daùn aûnh vaøo giaáy khoå to vaø giôùi thieäu veà sô ñoà cuûa nhoùm mình. Hoạt động nối tiếp: 3’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS xem laïi baøi cuõ vaø chuaån bò baøi tieáp theo. Hs trả lời 1hs nhaéc laïi ñeà baøi Quan saùt hình veõ SGK+ laøm vieâc nhoùm Chuõa baøi treân phieáu Xem maãu Laøm vieäc caù nhaân Giôùi thieäu tröôùc lôùp -HS thöïc hieän. HS có thể biết phân tích mối quan hệ họ hàng của một số trường hợp cụ thể. Ví dụ: Quang và Hương( anh em họ), Quang và mẹ Hương ( cháu và cô ruột) * Ruùt kinh nghieäm :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- Thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2013 Taäp vieát: OÂN CHÖÕ HOA : G (Tieáp) I.Mục tiêu -Viết đúng chöõ vieát hoa G ( 1 dòng ) ; R, Đ ( 1 dòng ); viết đúng tên riêng ( 1 dòng ) ; câu ứng dụng ( 1 lần ) bằng chữ cỡ . Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của tiếng Việt và yêu thích chữ viết của tiếng Việt,từ đó có ý thuwcsrenf chữ viết. II.Đồ dùng - Maãu chöõ hoa G, R, Ñ. - Teân rieâng vaø caâu ca dao vieát treân doøng keû oâ li. - Vôû Taäp vieát, baûng con, phaán. III. Hoạt động dạy và học: TG Hoạt động dạy Hoạt động học HTĐB 5’ 1’ 10’ 17’ 3’ 1. - GV kieåm tra baøi vieát ôû nhaø. - HS nhaéc laïi töø vaø caâu öùng duïng ñaõ hoïc. -Yeâu caàu hs vieát OÂ,Oâng Gioùng . 2.Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Viết bảng con - HS tìm caùc chöõ hoa coù trong baøi: Gh, R, T, V, L, Ñ. - HS ñoïc töø öùng duïng. -Quan saùt,nhaän xeùt caùc chöõ hoa,caùch ghi daáu treân caùc chöõ, khoaûng caùch chöõ ,. - HS taäp vieát treân baûng con chöõ: Ñoâng Anh, Loa Thaønh, Thuïc Vöông. Hoạt động 3:Höôùng daãn vieát vaøo vôû: - GV neâu yeâu caàu: + Vieát chöõ Gh : 1 doøng côõ nhoû. + Vieát chöõ R, Ñ : 1 doøng côõ nhoû. +VieátteânrieângGheànhRaùng:1doøng côõ nhoû. + Vieát caâu ca dao : 1 laàn. - HS vieát vaøo vôû. GV nhaéc HS ngoài vieát ñuùng tö theá, ñuùng neùt, ñuùng ñoä cao vaø khoaûng caùch caùc chöõ. Hoạt động 4.Chaám, chöõa baøi: - GV chaám khoaûng 5- 7 baøi. - Neâu nhaän xeùt ñeå ruùt kinh nghieäm. Hoạt động nối tiếp: 3 GV nhaän xeùt tieát hoïc. Em nào chưa hoàn thành về nhà hoàn thành - 1hs nhaéc laïi ñeà baøi 1hs tìm chöõ hoa Thaûo luaän chung Nhaän xeùt . Caû lôùp vieát baûng con HS chuù yù -HS vieát vaøo vôû Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2013 To¸n TiÕt 53 : B¶ng nh©n 8 I- Môc tiªu: -Bước đầu thuoäc baûng nhaân 8 vaø vận dụng được bảng nhân 8 trong giaûi baøi toaùn. __Baài tập 1,2,3. _Yêu thích học toán và vận dụng vào thực tế. II- §å dïng: GV : B¶ng phô, 10 tÊm b×a, mçi tÊm cã 8 h×nh trßn. HS : SGK III Hoạt động dạy và học: TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc HTĐB 5’ 1’ 15’ 15’ 1. -Gọi HS lên trả lừi các câu hỏi bài hôm trước -Nhận xét, ghi điểm 2.Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Lập bảng nhân 8 - G¾n 1 tÊm b×a cã 8 h×nh trßn vµ hái: Cã mÊy chÊm trßn? - 8 chÊm trßn ®­îc lÊy mÊy lÇn? - 8 ®­îc lÊy mÊy lÇn? - 8 ®­îc lÊy 1 lÇn ta lËp ®­îc phÐp nh©n 8 x 1 = 8( Ghi b¶ng) * T­¬ng tù víi c¸c phÐp nh©n cßn l¹i. - Hoµn thµnh b¶ng nh©n 8 xong, nãi : §©y lµ b¶ng nh©n 8 v× c¸c phÐp nh©n trong b¶ng ®Òu cã thõa sè thø nhÊt lµ 8. - LuyÖn ®äc HTL. Hoạt động 3: LuyÖn tËp * Bµi 1:- §äc ®Ò? - TÝnh nhÈm lµ tÝnh ntn? - §iÒn KQ * Bµi 2:- §äc ®Ò? - Cã mÊy can dÇu? - Mçi can cã mÊy lÝt? - Muèn biÕt 6 can cã bao nhiªu lÝt dÇu ta lµm ntn? - HS lµm bµi vµo vë, 1 em lªn b¶ng * Bµi 3:- Bµi to¸n yªu cÇu g×? - Sè ®Çu tiªn trong d·y lµ sè nµo? - TiÕp sau sè 8 lµ sè nµo? - 8 céng thªm mÊy th× ®­îc 16? - Lµm thÕ nµo ®Ó ®iÒn ®­îc « trèng tiÕp theo? - ChÊm bµi, nhËn xÐt. - §äc d·y sè võa ®iÒn ®­îc? Hoạt động nối tiếp 3’ - Thi ®äc tiÕp søc b¶ng nh©n 8- GV nhËn xÐt tiÕt häc - DÆn HS vÒ nhµ «n bµi Hs trả lời Nhắc lại đề - Cã 8 chÊm trßn. - LÊy 1 lÇn. - 1 lÇn - HS ®äc - HS ®äc b¶ng nh©n 8 - Thi ®äc TL b¶ng nh©n 8 * Bµi 1- HS ®äc - HS nªu - HS nhÈm vµ nªu KQ * Bµi 2- HS ®äc - LÊy sè lÝt dÇu 1 can nh©n víi sè can * Bµi 3- §Õm thªm 8 råi ®iÒn sè thÝch hîp - Sè 8 - Sè 16 - thªm 8 - - HS ®äc * Ruùt kinh nghieäm :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2013 Tập đọc: Vẽ quê hương. I.Mục tiêu -Đọc rõ ràng, mạch lạc. Bước đầu đọc đúng nhịp thơ và bộc lộ niềm vui qua giọng đọc -Hieåu ND : Ca ngôïi veû ñeïp cuûa queâ höông vaø theå hieän tình caûm yeâu queâ höông tha thieát cuûa moät baïn nhoû.( trả lời các CH , thuộc 2 khổ thơ ). _Thái độ : Biết yêu quý quê hương qua những việc làm thích hợp với bản thân. II.Đồ dùng - Tranh minh hoïa baøi ñoïc trong SGK. - Baûng phuï cheùp baøi thô ñeå höôùng daãn HTL. III. Hoạt động dạy và học: TG Hoạt động dạy Hoạt động học HTĐB 5’ 1’ 10’ 10’ 10’ 1. -3 HS keå laïi keå laïi caâu chuyeän Ñaát quyù, ñaát yeâu vaø traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung baøi -Nhận xét, ghi điểm 2.Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Luyeän ñoïc: -GV ñoïc baøi thô. -Cho HS ñoïc noái tieáp nhau, chú ý sửa phát âm - GV toå chöùc cho HS ñoïc noái tieáp töøng khoå. - GV giuùp HS hieåu nghóa caùc töø ngöõ ñöôïc chuù giaûi cuoái baøi. *Ñoïc trong nhoùm. -Thi đọc giữa các nhóm *Ñoïc ÑT. Hoạt động 3: Höôùng daãn tìm hieåu baøi: + Keå teân nhöõng caûnh vaät ñöôïc taû trong baøi thô? + Caûnh vaät queâ höông ñöôïc taû baèng nhieàu maøu saéc. Haõy keå teân nhöõng maøu saéc aáy? + Vì sao böùc tranh queâ höông raát ñeïp? Choïn caâu traû lôøi em cho laø ñuùng nhaát. Hoạt động 4.Hoïc thuoäc loøng baøi thô: - GV höôùng daãn HS ñoïc thuoäc taïi lôùp - GV toå chöùc cho HS thi ñoïc thuoäc loøng. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt. Hoạt động nối tiếp: 3’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Chuẩn bị bài tiết sau: “ Nhắc lại đề Ñoïc noái tieáp caâu Luyeän phaùt aâm Ñoïc noái tieáp khoå thô 1hs ñoïc chuù giaûi Ñoïc trong nhoùm Ñoïc ÑT 2hs traû lôøi 1hs TB traû lôøi Trao ñoåi nhoùm Trình baøy caâu traû lôøi Hoïc thuoäc loøng baøi Thi ÑTL caû baøi Nhaän xeùt,bình choïn HS có thể thuộc cả bài thơ. * ------------------------------- Thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2013 Luyeän töø vaø caâu: TÖØ NGÖÕ VEÀ QUE HÖÔNG OÂN TAÄP CAÂU ; ai laøm gì ? I.Mục tiêu -Hiểu và xếp đúng vào 2 nhóm một số từ ngữ về quê hương ( BT1) -Biết dùng từ cùng nghĩa thích hợp thay thế từ quê hương trong đoạn văn ( BT2 ) -Nhận biết được các câu theo mẫu Ai làm gì? Và tìm được bộ phận câu trả lời CH Ai, làm gì? ( BT3 ) -Đặt được 2-3 câu theo mẫu Ai làm gì với 2-3 từ ngữ cho trước ( BT4 ) _Thái độ: Thấy được từ ngữ phong phú của tiếng Việt và biết vận dụng vào khi nói và khi viết. II.Đồ dung - Giaáy khoå to vieát BT1. - Baûng lôùp vieát BT3. III Hoạt động dạy và học: TG Hoạt động dạy Hoạt động học HTĐB 5’ 1’ 15’ 15’ 1. - HS laøm mieäng BT2. GV nhaän xeùt,ghi ñieåm 2.Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Từ ngữ về quê hương a.Baøi taäp 1: - GV yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaøo VBT. - GV môøi HS thi laøm baøi treân baûng. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt. b.Baøi taäp 2: - GV yeâu caàu HS neâu yeâu caàu cuûa baøi. - GV choùh döïa vaøo SGK,laøm baøi taäp. - GV yeâu caàu HS ñoïc baøi laøm. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt choát lôøi giaûi . Hoạt động 3: Ôn tập câu Ai, làm gì? c.Baøi taäp 3: - GV yeâu caàu HS neâu yeâu caàu cuûa baøi. - GV môøi HS leân baûng baøi laøm. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaøo VBT. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, choát lôøi giaûi d.Baøi taäp 4: - GV yeâu caàu HS neâu yeâu caàu cuûa baøi. - GV nhaéc HS caùch baøi laøm. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaøo VBT. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, choát lôøi giaûi Hoạt động nối tiếp: 3’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Chuẩn bị bài cho tiết học sau - HS xem laïi caùc baøi taäp ñaõ laøm. 1hs nhaéc laïi ñeà baøi 1hs neâu HS laøm vôû nhaùp Thi laøm baøi baûng . Nhaän xeùt 1hs neâu Hs laøm phieáu BT -HS ñoïc. Nhaän xeùt . 1hs neâu 2hs leân baûng laøm Laøm vaøo vôû Nhaän xeùt . 2hs neâu yc . Xaùc ñònh yeâu caàu Laøm vieäc nhoùm Nhaän xeùt . * Ruùt kinh nghieäm :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- Thứ năm ngày 7 tháng 11năm 2013 Chính taû : VEÕ QUE HÖÔNG I.Mục tiêu - Nhôù - vieát chính xaùc, trình baøy ñuùng moät ñoaïn trong baøi Veõ queâ höông. -Làm BT2 a/b hoặc BTCT phương ngữ do GV soạn II.Đồ dùng - Baêng giaáy vieát BT2. III. Hoạt động dạy và học: TG Hoạt động dạy Hoạt động học HTĐB 5’ 1’ 23’ 7’ 1. -GV đọc từ, HS viết bảng con -Nhận xét, đánh giá 2.Giảng bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Chuẩn bị viết chính tả - GV ñoïc baøi chính taû. - GV goïi hs ñoïc thuoäc loøng baøi thô . + Trong ñoaïn thô treân coù nhöõng chöõ naøo phaûi vieát hoa? +Caàn trình baøy baøi thô 4 chöõ ntn? - GV yeâu caàu HS ñoïc laïi baøi chính taû vaø vieát nhaùp nhöõng chöõ deã vieát sai. - GV yeâu caàu HS nhôù vaø vieát vaøo vôû. - GV theo doõi, uoán naén. - GV cho HS töï chöõa loãi baèng buùt chì. - GV chaám 5 – 7 baøi ñeå nhaän xeùt . Hoạt động 3: Bài tập Baøi taäp 2: - GV neâu yeâu caàu cuûa BT2a. - GV yeâu caàu HS baøi laøm vaøo VBT. - GV môøi HS leân baûng thi laøm baøi. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt choát lôøi giaûi ñuùng. - GV yeâu caàu HS ñoïc laïi khoå thô ñaõ ñöôïc hoaøn chænh. Hoạt động nối tiếp 2’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - GV yeâu caàu HS hoïc thuoäc caùc caâu thô BT2 - chuaån bò cho tieát TLV. 1hs nhaéc laïi ñeà baøi 6hs ñoïc thuoäc 1hs Y traû lôøi 1hs K traû lôøi Vieát baûng con -HS vieát baøi vaøo vôû. -HS chöõa loãi. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. * Ruùt kinh nghieäm :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thứ năm ngày 7 tháng 11năm 2013 To¸n TiÕt 54 : LuyÖn tËp I- Môc tiªu: -thuoäc baûng nhaân 8 và vận dụng trong tính giá trị biểu thức, trong giải toán -Nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân với ví dụ cụ thể -Bài 1, bài 2 ( cột a ) , Bài 3, 4 Ham thích học Toán Và biết giải các bài toán liên quan đến Thực tế II- §å dïng: GV : B¶ng phô( bµi 4), PhiÕu HT HS : SGK III. Hoạt động dạy và học: TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc HTĐB 5’ 1’ 30’ 1/ - §äc HTL b¶ng nh©n 8? - NhËn xÐt, cho ®iÓm. 2.Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Luyện tập * Bµi 1:- §äc ®Ò? - §iÒn KQ, nhËn xÐt. * Bµi 2:- §äc ®Ò? - Nªu thø tù thùc hiÖn phÐp tÝnh? - Trong mét biÓu thøc cã c¶ phÐp nh©n vµ phÐp céng ta thùc hiÖn ntn? - NhËn xÐt. * Bµi 3:- §äc ®Ò? - Bµi to¸n cho biÕt g×? - Bµi to¸n hái g×? - HS lµm bµi vµo vë, 1 em lªn b¶ng lµm - NhËn xÐt * Bµi 4:- Treo b¶ng phô - §Õm sè « vu«ng ë mçi hµng, mçi cét? - Thùc hiÖn phÐp tÝnh ®Ó t×m sè « vu«ng trong h×nh ch÷ nhËt? - ChÊm bµi, ch÷a bµi. Hoạt động nối tiếp 2’ - §äc b¶ng nh©n 8? - GV nhËn xÐt tiÕt häc -Chuẩn bị bài : “ Nhân số có ba . . . .” Nhắc lại đề * Bµi 1- HS ®äc ®Ò - Thùc hiÖn nhÈm vµ nªu KQ * Bµi 2 - TÝnh tõ tr¸i sang ph¶i - Ta thùc hiÖn phÐp nh©n tr­íc, phÐp céng sau. - Lµm Bảng con * Bµi 3- HS ®äc - HS nªu + Lµm vë Sè mÐt d©y ®· c¾t ®i lµ: 8 x 4 = 32(m) Sè mÐt d©y cßn l¹i lµ: 50 - 32 = 18(m ) §¸p sè: 18mÐt * Bµi 4:-- HS QS - Mçi hµng cã 8 «, mçi cét sã3 « * Ruùt kinh nghieäm :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- Thứ năm ngày 7 tháng 11năm 2013 Tù nhiªn vµ x· héi Bµi 22: Thùc hµnh ph©n tÝch vµ vÏ s¬ ®å mèi quan hÖ hä hµng (tiÕt 2). Môc tiªu _Biết mối quan hệ, biết xưng hô đúng với những người trong họ hàng. _ Biết yêu quý những người thuộc họ hàng với mình. II- §å dïng d¹y häc: 1- GV: GiÊy khæ to, bót, b¶ng phô 2- HS:Mâi HS mang 1¶nh chôp gia ®×nh , hä hµng m×nh. III. Hoạt động dạy và học: TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß HTĐB 5’ 1’ 8’ 20’ 1- -Gọi học sinh lên kiểm tra -Nhận xét, đánh giá 2. Bài mới Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu, ghi ®Ò Ho¹t ®éng 2:Khëi ®éng: Muc tiªu:Cñng cè l¹i kiÕn thøc vÒ hä hµng cho häc sinh. C¸ch tiÕn hµnh - KÓ tªn nh÷ng ng­ìi trong gia ®×nh em? - Hä néi em cã nh÷ng ai? - Hä ngo¹i cã nh÷ng ai? keát luaän - GV keát luaän Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i : xÕp h×nh gia ®×nh vµ liªn hÖ b¶n th©n. Môc tiªu:Cñng cæ nh÷ng hiÓu biÕt cña häc sinh vÒ mèi quan hÖ hä hµng. C¸ch tiÕn hµnh B­íc 1: Trß ch¬i : xÕp h×nh gia ®×nh. - Phæ biÕn c¸ch ch¬i: ph¸t miÕng ghÐp nh÷ng thµnh viªn trong gia ®×nh. - Ch¬i trß ch¬i. B­íc 2: Liªn hÖ b¶n th©n: - Liªn hÖ b¶n th©n gia ®×nh m×nh ®ang sèng? keát luaän - GV keát luaän Ho¹t ®éng nèi tiÕp 3’ - Nh÷ng ai lµ hä hµng bªn néi ? Nh÷ng ai lµ hä hµng bªn ngo¹i? - Nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh cÇn cã t×nh c¶m nh­ thÕ nµo víi nhau? - VÒ nhµ «n bµi. ChuÈn bÞ bµi : “Phòng cháy khi ở nhà Nh¾c l¹i ®Ò - HS kÓ tªn nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh nhµ m×nh. - HS kÓ. - Ch¬i trß ch¬i: vÏ s¬ ®å vµ gi¶i thÝch mâi quan hÖ hä hµng . - Liªn hÖ b¶n th©n. HS có thể biết phân tích mối quan hệ họ hàng của một số trường hợp cụ thể ” * Ruùt kinh nghieäm :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- Thứ năm ngày 7 tháng 11 năm 2013 Thñ c«ng Tiết 11: CẮT, DÁN CHỮ I,T ( Tiết 1) I. Mục tiêu: -Học sinh biết cách kẻ, cắt, dán chữ I,T -Kẻ, cắt, dán được chữ I , T . Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng. _Rèn tính cẩn thận và khéo tay. II. §å dïng Mẫu chữ I,T cắt đã dán. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I,T III. Hoạt động dạy và học: TG Hoạt động dạy Hoạt động học HTĐB 5’ 1’ 5’ 23’ 1. - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS -Nhận xét, đánh giá 2.Bài mới Ho¹t ®éng 1 :Giíi thiÖu, ghi ®Ò Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét. Giáo viên giới thiệu mẫu, hướng dẫn học sinh quan sát rút ra sự giống và khác nhau của 2 chữ. ?Chữ I rộng mấy ô ? ? Chữ I cao mấy ô ? ? Chữ T nét ngang trên rộng mấy ô, cao mấy ô ? ?Chữ T nét thẳng rộng mấy ô, cao mấy ô? Giáo viên : Muốn cắt được chữ I , T chỉ cần kẻ chữ I , T rồi gấp giấy theo chiều dọc rồi cắt theo đường kẻ. Tuy nhiên chữ I đơn giản nên có thể cắt luôn còn chữ T thì gấp đôi theo chiều dọc vì nửa bên trái và nửa bên phải của chữ T trùng nhau Hoạt động 3: Giáo viên hướng dẫn mẫu Bước1: Kẻ chữ I,T; chiều dài của hình chữ nhật 5 ô, rộng 1ô, chiều dài của hình 2 chiều dài 5ô, rộng 3ô. Bước 2: Cắt chữ T Bước 3: Dán chữ I,T -Cho HS lấy giấy tập cắt chữ I , T THNL: Các em có thể dùng bất kì loại giấy nào mà mình có thể cắt được. Điều này sẽ giúp chúng ta tích hợp được năng lượng và bảo vệ được môi trường. Ho¹t ®éng nèi tiÕp:2’ -Nhận xét bài kết quả kiểm tra của học sinh -Dặn học sinh giờ sau mang đầy đủ dụng cụ học tập để học bài “ Cắt, dán chữ cái đơn giản I , HS nhắc lại đề HS trả lời Lắng nghe Quan sát, theo dõi Giáo viên tổ chức cho học sinh tập kẻ, cắt chữ I,T HS có thể: Kẻ, cắt, dán được chữ I , T . Các nét vhữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng. * Ruùt kinh nghieäm :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Thø s¸u ngµy 8 th¸ng 11 n¨m 2013 To¸n TiÕt 55: Nh©n sè cã ba ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè. I- Môc tiªu: -Biết cách đặt tính và tính nhân số có ba chữ số với số có một chữ số -Vận dụng trong giải toán có phép nhân. Bài 1, 2 ( cột a ), bài 3, 4. _Thái độ: Rèn tính cẩn thận và ham thích học toán. II- §å dïng:GV : B¶ng phô, PhiÕu HTHS : SGK III Hoạt động dạy và học: TG Ho¹t ®éng häc Ho¹t ®éng d¹y HTĐB 5’ 1’ 15’ 15’ 1.Gv y/c: - NhËn xÐt, cho ®iÓm. 2.Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: thùc hiÖn phÐp nh©n. - GV ghi b¶ng: 123 x 2= ? - Gäi HS ®Æt tÝnh theo cét däc - Ta thùc hiÖn tÝnh tõ ®©u? - Y/ c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan11dc.doc