Giáo án lớp 2 môn Thủ công - Tuần 13 đến tuần 16

1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, học sinh có khả năng.

 1.1. Kiến thức:

 - HS biết cách gấp, cắt, dán hình tròn.

 1.2. Kỹ năng:

 - Gấp, cắt, dán được hình tròn. Hình có thể chưa tròn và có kích thước to, nhỏ tùy thích

 1.3.Thái độ :

 - Học sinh hứng thú với giờ thủ công.

 *Với HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được hình tròn. Hình tương đối tròn. Đường cắt ít mấp mô .Hình dán phẳng.

2.Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu:

 

docx8 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 197 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Thủ công - Tuần 13 đến tuần 16, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thñ c«ng GÊp, c¾t, d¸n h×nh trßn ( tiết 1) 1. Muïc tieâu dạy học: Sau tiết học, HS có khả năng: 1.1. Kieán thöùc: - HS biÕt gÊp, c¾t, d¸n h×nh trßn 1.2. Kó naêng: - GÊp, c¾t, d¸n ®­îc h×nh trßn 1.3. Thaùi ñoä: - HS cã høng thó víi giê häc thñ c«ng 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: Cá nhân: BiÕt gÊp, c¾t, d¸n h×nh trßn 3. Tổ chức dạy học trên lớp: 3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: Gấp, cắt, dán hình tròn. 3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß a) H§ 1 : HD HS quan s¸t vµ nhËn xÐt - GV giíi thiÖu h×nh trßn mÉu d¸n trªn nÒn h×nh vu«ng - GV nèi ®iÓm O víi c¸c ®iÓm M, N, P - So s¸nh vÒ ®é dµi c¸c ®o¹n th¼ng OM, ON, OP ? - So s¸nh vÒ ®é dµi MN víi c¹nh cña HV ? b) H§ 2 : GV HD mÉu * B­íc 1 : GÊp h×nh: - C¾t mét HV cã c¹nh lµ 6 « ( H1 ) - GÊp t­ HV theo ®­êng chÐo ®­îc H2a vµ ®iÓm O lµ ®iÓm gi÷a cña ®­êng chÐo. GÊp ®«i ®Ó lÊy ®­êng dÊu gi÷a vµ më ra ®­îc H2b - GÊp H2b theo ®­êng dÊu gÊp sao cho hai c¹nh bªn s¸t vµo ®­êng dÊu gi÷a ®­îc H3 * B­íc 2 : C¾t h×nh trßn: - LËt mÆt sau H3 ®­îc H4. C¾t theo ®­êng dÊu CD vµ më ra ®­îc H5a - Tõ H5a c¾t, söa theo ®­êng cong vµ më ra ®­îc h×nh trßn * B­íc 3: D¸n h×nh trßn: - D¸n h×nh trßn vµo vë hoÆc tê giÊy kh¸c mµu lµm nÒn. - GV theo dâi gióp ®ì nh÷ng em yÕu - HS quan s¸t. - C¸c ®o¹n th¼ng OM, ON, OP cã ®é dµi b»ng nhau - C¹nh cña HV b»ng ®é dµi MN cña H.trßn - HS theo dâi - GiÊy thñ c«ng, kÐo, hå d¸n, bót ch×, th­íc kÎ - TËp gÊp b»ng giÊy nh¸p 4. Kiểm tra, đánh giá (Đánh giá sản phẩm học tập). - Muèn c¾t h×nh trßn em ph¶i c¾t h×nh g× ? ( H×nh vu«ng ) 5. Định hướng học tập tiếp theo. 5.1. Bài tập củng cố: - Nªu l¹i c¸c b­íc gÊp h×nh trßn ? ( HS nªu l¹i 3 b­íc ) 5.2. Nhiệm vụ học tập của bài sau - Cá nhân: HS VÒ nhµ tËp gÊp, c¾t, d¸n b»ng giÊy nh¸p - Nhận xét giờ học. Thñ c«ng GÊp, c¾t, d¸n h×nh trßn 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, học sinh có khả năng. 1.1. Kiến thức: - HS biết cách gấp, cắt, dán hình tròn. 1.2. Kỹ năng: - Gấp, cắt, dán được hình tròn. Hình có thể chưa tròn và có kích thước to, nhỏ tùy thích 1.3.Thái độ : - Học sinh hứng thú với giờ thủ công. *Với HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được hình tròn. Hình tương đối tròn. Đường cắt ít mấp mô .Hình dán phẳng. 2.Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu: 2.1.Cá nhân: - Gấp, cắt, dán được hình tròn hoàn chỉnh. 2.2.Nhóm học tập: - Gấp, cắt, dán được hình tròn kích thước to, nhỏ tùy thích. Đường cắt có thể mấp mô. 3.Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp: 3.1. Giôùi thieäu baøi môùi: Gấp, cắt, dán hình tròn. 3.2. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß a) H§ 1: HS thùc hµnh gÊp, c¾t, d¸n h×nh trßn - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i quy tr×nh gÊp, c¾t, d¸n h×nh trßn - GV chia nhãm - GV theo dâi gióp ®ì nh÷ng HS lóng tóng b) H§ 2 : Tr×nh bµy s¶n phÈm - GV gîi ý HS cã thÓ tr×nh bµy s¶n phÈm nh­ lµm b«ng hoa, chïm bãng bay - §¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS - GiÊy thñ c«ng, giÊy nh¸p + B­íc 1 : gÊp h×nh - B­íc 2 : C¾t h×nh trßn - B­íc 3 : d¸n h×nh trßn + HS thùc hµnh + HS tr×nh bµy s¶n phÈm 4. Kiểm tra, đánh giá. - Biết gấp, cắt, dán được hình tròn. - GV chọn một số bài dán lên bảng gọi từng học sinh nhận xét. - Tuyên dương, khen ngợi nhóm, cá nhân gấp, cắt, dán và trang trí hình tròn đẹp. - Nhắc nhở một số em làm chưa đúng, chậm cần cố gắng hoàn thành. 5. Định hướng học tập tiếp theo. 5.1. Bài tập củng cố: - HSnhắc lại các bước của qui trình gấp, cắt, dán được hình tròn. 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau: -Về nhà tìm hiểu cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều. TuÇn 15 Thñ c«ng GÊp, c¾t, d¸n biÓn b¸o giao th«ng chØ lèi ®i thuËn chiÒu vµ biÓn b¸o cÊm xe ®i ng­îc chiÒu I. Môc tiªu + HS biÕt c¸ch gÊp, c¾t, d¸n biÓn b¸o giao th«ng chØ lèi ®i thuËn chiÒu vµ biÓn b¸o cÊm xe ®i ng­îc chiÒu + GÊp, c¾t, d¸n ®­îc biÓn b¸o chØ lãi ®i thuËn chiÒu vµ biÓn b¸o cÊm xe ®i ng­îc chiÒu + Cã ý thøc chÊp hµnh luËt lÖ giao th«ng II. §å dïng GV: Hai h×nh mÉu biÓn b¸o giao th«ng chØ lèi ®i thuËn chiÒu vµ biÓn b¸o cÊm xe ®i ng­îc chiÒu. Quy tr×nh gÊp, c¾t, d¸n biÓn b¸o gi¸o th«ng chØ lèi ®i thuËn chiÒu vµ biÓn b¸o cÊm xe ®i ng­îc chiÒu cã h×nh vÏ minh ho¹ cho tõng b­íc HS : GiÊy thñ c«ng hoÆc giÊy mµu III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. KiÓm tra bµi cò - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS - GV nhËn xÐt sù chuÈn bÞ cña HS 2. Bµi míi * GV HD HS quan s¸t vµ nhËn xÐt - So s¸nh kÝch th­íc, h×nh d¸ng, mµu s¾c hai biÓn b¸o - GV nh¾c nhë HS khi ®i ®­êng cÇn tu©n theo luËt lÖ giao th«ng nh­ kh«ng ®i xe vµo ®o¹n ®­êng cã biÓn b¸o cÊm xe ®i ng­îc chiÒu * GV HD mÉu + B­íc 1 : GÊp, c¾t biÓn b¸o ®i thuËn chiÒu - GÊp, c¾t h×nh trßn mµu xanh tõ HV cã c¹nh lµ 6 « - C¾t HCN mµu tr¾ng cã chiÒu dµi 4 «, réng 1 « - C¾t HCN mµu kh¸c cã chiÒu dµi 10 «, réng 1 «lµm ch©n biÓn b¸o + B­íc 2 : D¸n biÓn b¸o chØ lèi ®i thuËn chiÒu - D¸n ch©n biÓn b¸o vµo tê giÊy tr¾ng - D¸n ch©n h×nh trßn mµu xanh chêm lªn ch©n biÓn b¸o kho¶ng nöa « - d¸n ch©n HCN mµu tr¾ng vµo gi÷a h×nh trßn - GV nh¾c HS : chó ý b«i hå máng, miÕt nhÑ tay ®Ó h×nh ®­îc ph¼ng - GiÊy thñ c«ng hoÆc giÊy mµu + HS quan s¸t 2 h×nh mÉu - MÆt biÓn b¸o ®Òu lµ h×nh trßn cã kÝch th­íc gièng nhau nh­ng mµu kh¸c nhau, mét lµ mµu xanh vµ mét lµ mµu ®á. ë gi÷a h×nh trßn ®Òu cã HCN mµu tr¾ng, ch©n biÓn b¸o h×nh ch÷ nhËt + HS quan s¸t + HS thùc hµnh gÊp, c¾t, d¸n biÓn b¸o chØ lèi ®i thuËn chiÒu IV Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc - Giê sau mang giÊy ®Ó gÊp, c¾t, d¸n tiÕp TuÇn 16 Thñ c«ng GÊp, c¾t, d¸n biÓn b¸o giao th«ng chØ lèi ®i thuËn chiÒu vµ biÓn b¸o cÊm xe ®i ng­îc chiÒu ( tiÕp ) I. Môc tiªu + HS biÕt c¸ch gÊp, c¾t, d¸n biÓn b¸o giao th«ng chØ lèi ®i thuËn chiÒu vµ biÓn b¸o cÊm xe ®i ng­îc chiÒu + GÊp, c¾t, d¸n ®­îc biÓn b¸o chØ lãi ®i thuËn chiÒu vµ biÓn b¸o cÊm xe ®i ng­îc chiÒu + Cã ý thøc chÊp hµnh luËt lÖ giao th«ng II. §å dïng GV: Hai h×nh mÉu biÓn b¸o giao th«ng chØ lèi ®i thuËn chiÒu vµ biÓn b¸o cÊm xe ®i ng­îc chiÒu. Quy tr×nh gÊp, c¾t, d¸n biÓn b¸o gi¸o th«ng chØ lèi ®i thuËn chiÒu vµ biÓn b¸o cÊm xe ®i ng­îc chiÒu cã h×nh vÏ minh ho¹ cho tõng b­íc HS : GiÊy thñ c«ng hoÆc giÊy mµu III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. KiÓm tra bµi cò - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS - GV nhËn xÐt sù chuÈn bÞ cña HS 2. Bµi míi * HS thùc hµnh gÊp, c¾t, d¸n biÓn b¸o cÊm xe ®i ng­îc chiÒu - GV nªu l¹i c¸c b­íc trong quy tr×nh gÊp, c¾t, d¸n biÓn b¸o quy tr×nh gÊp, c¾t, d¸n biÓn b¸o cÊm ®i ng­îc chiÒu + B­íc 1 : GÊp, c¾t biÓn b¸o cÊm ®i xe ng­îc chiÒu + B­íc 2 : D¸n biÓn b¸o cÊm xe ®i ng­îc chiÒu - GV chó ý quan s¸t, uèn n¾n, gîi ý, gióp ®ì c¸c em cßn lóng tóng * GV ®¸nh gi¸ s¶n phÈm cña HS - GiÊy thñ c«ng, giÊy mµu + HS quan s¸t vµ nh¾c l¹i quy tr×nh gÊp, c¾t, d¸n biÓn b¸o chØ lèi ®i thuËn chiÒu mét c¸ch ng¾n gän - HS thùc hµnh - HS tr­ng bµy s¶n phÈm IV Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc, tinh thÇn häc tËp cña HS - DÆn HS giê sau mang giÊy thñ c«ng, giÊy tr¾ng, th­íc kÎ, bót ch× ®Ó häc bµi : GÊp, c¾t, d¸n biÓn b¸o giao th«ng chØ chiÒu xe ®i.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxthủ công tuần 13-16.docx
Tài liệu liên quan