Giáo án Lớp 2 Tuần 4 - Trường tiểu học Kim Đồng

Tiết 7: Luyện Toán

 LUYỆN 9 CỘNG VỚI MỘT SỐ

I. MỤC TIÊU:

 - Củng cố về thực hiện được phép cộng dạng 9 + 5.

 - Nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng.

 - Biết giải bài toán bằng một phép tính cộng.

 2. Kĩ năng:

 - Có kĩ năng tính nhẩm và đặt tính.

 3. Thái độ:

 - HS yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học: Vở Luyện toán

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Giới thiệu bài: GV nêu MĐ, YC tiết học.

2.Luyện tập:

HĐ1: GV giao bài tập

Bài 1: Viết bảng 9 cộng với một số

- H viết vào vở

Bài 2: Đặt tính rồi tính

 

docx36 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 4 - Trường tiểu học Kim Đồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
học bài và làm các bài tập còn lại . *********************** Tiết 6: Luyện viết KIẾN VÀ CHIM GÁY I.MỤC TIÊU: Gióp häc sinh nghe vµ viÕt l¹i ®o¹n “Một hômthoát chết ” trong bµi Kiến và chị Gáy -RÌn kü n¨ng viÕt ®óng , viÕt ®Ñp , chó ý c¸c tªn riªng trong bµi. -N¾m ®­îc c¸cg viÕt ch÷ ng hoÆc ngh. -Hs rÌn ch÷ tèt. II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ho¹t ®éng 1: (2ph)Phaàn giôùi thieäu Ho¹t ®éng 2: (30ph) H­íng dÉn viÕt. *T×m hiÓu néi dung ®o¹n viÕt. -Vì sao Kiến bị trượt ngã xuống nước? * H­íng dÉn c¸ch tr×nh bµy. - §o¹n trÝch cã mÊy c©u? - Ch÷ ®Çu c©u viÕt thÕ nµo? - Vì sao phải viết hoa từ Kiến,Gáy * H­íng dÉn viÕt tõ khã. - Yªu cÇu HS t×m ®äc c¸c tõ dÔ lÉn, c¸c tõ khã viÕt trong bµi. - Yªu cÇu HS viÕt c¸c tõ võa t×m ®­îc. * LuyÖn viÕt bµi. - GV ®äc cho HS viÕt. * So¸t lçi. * ChÊm 5 ®Õn 7 bµi. 3.Bµi tËp:§iÒn ch÷ ng hoÆc ngh: Chim g¸y lµ chim cña ®ång quª..µy mïa. Con chim g¸y hiÒn lµnh, bÐo nôc.§«i m¾t n©u trÇm ...©m, ....¬ ....¸c nh×n xa.Giäng cña chó ....e vang xa. HS ch÷a bµi, gv l­u ý khi viÕt ch÷ ng,ngh Ho¹t ®éng 3: (3ph) Cñng cè, dÆn dß NhËn xÐt bµi viÕt, tuyªn d­¬ng nh÷ng HS viÕt tèt. -Vµi em nh¾c l¹i -Vì Kiến khát nước bèn bò xuống suối để uống nước. - §o¹n trÝch cã 4 c©u. - ViÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu tiªn. - Vì tên riêng - §äc c¸c tõ khã: nổi tiếng,thi sĩ.,.. - C¶ líp viÕt vµo b¶ng con theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. - Nghe GV ®äc vµ viÕt bµi vµo vë. - §æi chÐo vë so¸t lçi lÉn nhau. - Thu 5 ®Õn 7 bµi. ************************** Tiết 7: Tự nhiên và xã hội Bài 4 : LÀM GÌ ĐỂ XƯƠNG VÀ CƠ PHÁT TRIỂN TỐT I.MỤC TIÊU: - Vận dụng tập thể dục hằng ngày, lao động vừa sức, ngồi học đúng cách và ăn uống đầy đủ chất sẽ giúp cho hệ cơ và xương phát triển tốt. -Đi, đứng, ngồi dúng tư thế và mang vác vừa sức để phòng tránh cong vẹo cột sống. - GDKNS: Kĩ năng ra quyết định và kĩ năng làm chủ bản thân. II.CHUẨN BỊ: Tranh trong SGK. II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Bài cũ : - Gọi 3 em lên bảng trả lời nội dung bài “ Hệ cơ “ 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: -Bài học hôm nay các sẽ hiểu về những việc nên và không nên làm để giúp xương và cơ phát triển tốt . -Hoạt động 1 : -Làm gì để xương và cơ phát triển tốt . * Bước 1 : Làm việc theo cặp : - Yêu cầu quan sát hình vẽ 1, 2, 3, 4 , 5 sách giáo khoa chỉ và nói cho nhau nghe về nội dung mỗi hình . - Yêu cầu các nhóm làm việc . *Bước 2 : Hoạt động cả lớp . -Yêu cầu một số em lên bảng thực hành hỏi và đáp các câu hỏi về nội dung các tranh . * Giáo viên rút kết luận như sách giáo khoa . -Hoạt động 2 : - Trò chơi : Nhấc một vật . * Bước 1 : Giáo viên làm mẫu nhấc một vật như hình 6 trang 11 đồng thời phổ biến cách chơi . *Bước 2 : Tổ chức cho lớp chơi . - Yêu cầu 2 em lên nhấc mẫu trước lớp . Lớp quan sát và góp ý . - Yêu cầu lớp chia thành hai đội , các đội có số người như nhau . - Hô : “ Bắt đầu “ để hai đội thi . - Quan sát nhận xét những học sinh thực hiện đúng cách nhấc vật nặng . * Giáo viên làm mẫu lại cả động tác nhấc đúng và nhấc sai để học sinh quan sát so sánh 3) Củng cố - Dặn dò: -Cho học sinh liên hệ với cuộc sống hàng ngày - Nhận xét tiết học dặn học bài , xem trước bài mới . - Ba em lên bảng chỉ tranh và kể tên , nêu vai trò của hệ cơ đối với các hoạt động . -Lớp lắng nghe giới thiệu bài .Vài em nhắc lại tựa bài - Lớp mở sách quan sát hình vẽ hệ cơ. - Mỗi nhóm 2 em ngồi quay mặt vào nhau nói cho nhau nghe những nội dung được thể hiện trong mỗi hình . -Một số em lên thực hành hỏi và đáp trước lớp . - Nhắc lại . - Quan sát giáo viên làm mẫu . - Theo dõi bạn làm mẫu và nhận xét. - Lớp chia thành hai đội, có số người bằng nhau. Mỗi đội xếp thành một hàng dọc đứng vào vạch qui định. - Lần lượt mỗi đội một em lên thi nhấc vật nặng đưa về cuối hàng. - Theo dõi nhận xét những bạn nhấc đúng cách và những bạn nhấc chưa đúng cách . - Quan sát so sánh về cách nhấc vật nặng . -HS tự liên hệ. - Hai em nêu lại nội dung bài học . -Về nhà học thuộc bài và xem trước bài mới Thứ tư ngày26 tháng 9 năm 2018 Tiết 1: Tập đọc TRÊN CHIẾC BÈ I. MỤC TIÊU; -Đọc nghỉ hơi đúng sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ dài . -Nêu nội dung bài : Tả chuyến du lịch thú vị trên sông của Dế Mèn và Dế Trũi.Trả lời được câu hỏi 1,2. - GDKNS: kĩ năng hợp tác, kĩ năng lắng nghe. II.CHUẨN BỊ:- Tranh minh họa - Bảng phụ ghi sẵn bảng danh sách . III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ: -Gọi 2 em lên bảng . - Nhận xét phần kiểm tra bài cũ 2.Bài mới Giới thiệu bài: - Treo tranh : - Tranh vẽ gì ? giới thiệu bức tranh vẽ Dế Mèn và Dế trũi trên một chiếc bè đang trôi trên sông, để biết hai chú Dế đi đâu ? Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài “Trên chiếc bè” Hoạt động 1 : Luyện đọc */ Đọc mẫu : chú ý đọc to rõ ràng , rành mạch thể hiện sự thích thú, tự hào của hai bạn . - Mời một học sinh khá đọc lại . + Đọc câu: */ Hướng dẫn phát âm từ khó : - Giới thiệu các từ khó phát âm yêu cầu học sinh đọc. + Đọc đoạn: - Yêu cầu đọc nối tiếp đoạn. * / Hướng dẫn ngắt giọng :- Giới thiệu các câu văn cần chú ý ngắt giọng - Yêu cầu tìm cách đọc đúng . - Thống nhất cách đọc và cho luyện đọc. -Kết hợp giải nghĩa các từ mới. + Đọc nhóm : -Yêu cầu đọc đoạn trong nhóm. +Các nhóm thi đọc. - Yêu cầu lớp thi đọc cả bài giữa các nhóm +Đọc đồng thanh. -Yêu cầu lớp đọc đồng thanh . Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài - Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1 , 2 . - Dế Mèn và Dế Trũi rủ nhau đi đâu ? - Ngao du thiên hạ có nghĩa là gì ? - Dế Mèn và Dế Trũi đi chơi xa bằng cách nào ? - Chỉ tranh lá bèo sen giải thích . - Yêu cầu học sinh đọc đoạn còn lại . - Trên đường đi hai bạn nhìn thấy cảnh vật ra sao ? - Kể tên các con vật mà đôi bạn đã gặp trên sông ? - Tìm những từ ngữ chỉ về thái độ các con vật đối với hai bạn Dế ? - Vậy tình cảm của các bạn đối với hai chú Dế như thế nào ? Có quí mến không ? Có ngưỡng mộ không ? - Theo em cuộc đi chơi có gì lí thú ? 3.Củng cố - Dặn dò - Hai chú Dế có yêu mến nhau không ? Vì sao em biết điều đó ? - Nhận xét đánh giá tiết học. - Dặn về nhà học bài và xem trước bài mới. -Hai em lên mỗi em đọc 1 đoạn bài : “ Bím tóc đuôi sam” . -Nêu lên bài học rút ra từ câu chuyện - Tranh vẽ hai chú dế đang đi chơi trên sông . -Lớp theo dõi giới thiệu. -Vài học sinh nhắc lại bài. -Lắng nghe đọc mẫu và đọc thầm theo - Một em khá đọc mẫu lần 2 . -Nối tiếp nhau đọc câu 2-3 lượt. -Luyện đọc từ khó dễ lẫn: Dế trũi, ngao du; cua kềnh. -Nối tiếp đọc cá nhân sau - Đọc nối tiếp đoạn trước lớp. - Tìm cách đọc và luyện đọc các câu : - Mùa thu mới chớm / nhưng nước đã trong vắt,/ trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy .// - Lần lượt đọc theo nhóm . -Thi đọc giữa các nhóm . -Cả lớp đọc đồng thanh . -Cả lớp đọc thầm đoạn 1 và 2 . - Rủ nhau đi ngao du thiên hạ . - Là đi dạo chơi khắp nơi . - Hai bạn ghép ba, bốn lá bèo sen lại thành một chiếc bè để . - Quan sát tranh vẽ lá bèo sen . - Một em đọc đoạn còn lại, lớp đọc thầm - Nước trong vắt trông thấy cả hòn cuội nằm phía dưới, cỏ cây, làng gần , núi xa luôn mới. -Gọng vó, Cua kềnh, săn sắt, thầu dầu. - Những anh gọng vó bái phục nhìn theo, ả cua kềnh âu yếm ngó theo, săn sắt, thầu dầu lăng xăng cố bơi theo chiếc bè hoan nghênh vang cả mặt nước. - Họ rất yêu quý và ngưỡng mộ hai chú Dế . - Được xem nhiều cảnh đẹp và được mọi người yêu quý . - Rất yêu quí nhau . Vì họ cùng nhau đi chơi chung trên một chiếc bè . -Ba học sinh nhắc lại nội dung bài -Về nhà học bài, xem trước bài mới ************************* Tiết 2: Toán LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU: - Thực hiện phép cộng dạng 9+5 thuộc bảng 9 cộng với một số. -Thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29+5; 49+25. -Thực hiện phép tính 9 cộng với một số để so sánh hai số trong phạm vi 20. -Vận dụng giải bài toán bằng một phép cộng. -Bài tập cần làm: bài 1(cột 1;2;3),bài 2; bài 3(cột 1);bài 4. - HS có ý thức tự giác làm bài, yêu thích môn học. -KNS: Kỹ năng hợp tác , kĩ năng lắng nghe. II. CHUẨN BỊ :- Đồ dùng phục vụ trò chơi . III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ : -Gọi 3 em lên bảng sửa bài tập về nhà -Yêu cầu tìm tổng biết các số hạng lần lượt là : a/ 9 và 7 b/ 39 và 6 , c / 29 và 45 . -Giáo viên nhận xét đánh giá . 2.Bài mới: Giới thiệu bài: -Hôm nay chúng ta luyện tập về phép cộng trong phạm vi 100 và so sánh các tổng với nhau. Hoạt động 1:Luyện tập *MT:-Thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29+5; 49+25. -Thực hiện phép tính 9 cộng với một số để so sánh hai số trong phạm vi 20. -Bài 1:(cột 1,2,3) - Yêu cầu 1 em đọc đề bài -Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở . -Yêu cầu nối tiếp nhau đọc kết quả phép tính . -Giáo viên nhận xét đánh giá -Bài 2: - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài . -Yêu cầu 2 em lên bảng đặt tính và tính - Gọi 3 em lần lượt nêu lại cách thực hiện : 19 + 9 ; 81 + 9 ; 20 + 39 -Yc lớp viết kết quả vào vở bài tập Hoạt động 2:Luyện tập-giải toán *MT:-Thực hiện phép tính 9 cộng với một số để so sánh hai số trong phạm vi 20. -Vận dụng giải bài toán bằng một phép cộng. Bài 3 (cột 1) Mời một học sinh đọc đề bài . - Viết lên bảng : 9 + 5 ... 9 + 6 -Bài toán yêu cầu ta làm gì ? -Ta phải điền dấu gì ? Vì sao ? - Trước khi điền dấu ta cần phải làm gì ? - Có còn cách nào khác không ? -Yêu cầu cả lớp làm vào vở . - Gọi một em đọc bài chữa miệng . -Nhận xét đánh giá ghi điểm bài làm học sinh . Bài 4: - Yêu cầu học sinh tự làm bài sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau -Gọi em khác nhận xét bài bạn 3. Củng cố - Dặn dò: -Nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học và làm bài tập. -Ba em lên bảng mỗi em làm 1 phép tính và nêu cách đặt tính và cách tính . -Học sinh khác nhận xét . - Lớp theo dõi giới thiệu bài -Vài em nhắc lại bài. - Một em đọc đề bài . - Đọc nối tiếp mỗi em một phép tính cho đến hết . - Em khác nhận xét bài bạn . -Một em đọc đề bài sách giáo khoa . - Lớp thực hiện đặt tính và tính ra kết quả -Ba em nêu cách đặt tính và cách tính mỗi em một phép tính . - Lớp ghi kết quả vào vở . -Một em đọc đề bài . - Điền dấu > , < , = vào chỗ chấm thích hợp - Điền dấu < vì 9 + 5 = 14 ; 9 + 6 = 15 mà 14 < 15 nên 9 + 5 < 9 + 6 - Phải thực hiện phép tính - Có đó là : 9 = 9 mà 5 < 6 nên 9 + 5 < 9 + 6 -Cả lớp thực hiện làm vào vở . - Một em nêu miệng kết quả tính -Học sinh khác nhận xét bài bạn. - Lớp tự làm bài . - Đổi chéo vở kiểm tra kết quả . - Em khác nhận xét bài bạn - Hai em nhắc lại nội dung bài vừa luyện tập . - Về học bài và làm các bài tập còn lại . ************************ Tiết 3: Anh văn – Đ/c Bích dạy ********************* Tiết 4: Luyện từ và câu TỪ CHỈ SỰ VẬT. TỪ NGỮ VỀ NGÀY, THÁNG, NĂM I.MỤC TIÊU: -Tìm được một số từ ngữ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối. -Vận dụng đặt và trả lời câu hỏi vê thời gian. -Bước đầu biết ngắt đoạn văn thành các câu trọn ý. - HS có ý thức xây dựng bài, yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: - Bốn tờ giấy Rô ki to kẻ khung như bài tập 1 , con vật - Bảng phụ viết sẵn bài tập 3. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Kiểm tra bài cũ : - Gọi 2 em lên bảng làm bài tập . - Nhận xét đánh giá phần kiểm tra bài cũ . 2.Bài mới: Giới thiệu bài: -Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về một số từ nói về người , vật con vật , cây cối , tập hỏi đáp về thời gian . Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập *MT:-Tìm được một số từ ngữ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối. -Vận dụng đặt và trả lời câu hỏi vê thời gian. * Trò chơi : Thi tìm từ nhanh . - Nêu yêu cầu tìm các từ chỉ người , đồ vật , con vật , cây cối ? - Chia ra các nhóm phát cho mỗi nhóm một tờ giấy Rô ki đã kẻ sẵn bảng như bài tập 1 - Kiểm tra các từ và vị trí từ các nhóm tìm được . - Công bố kết quả nhóm chiến thắng . - Yêu cầu lớp ghi vào vở . Bài 2 -Mời một em đọc nội dung bài tập 2. - Mời 1 em đọc mẫu . - Gọi 2 cặp học sinh thực hành theo mẫu - Các học sinh khác hỏi đáp với bạn ngồi bên cạnh . - Mời một số cặp lên bảng trình bày . - Tổ chức cho lớp nhận xét chéo nhóm bạn . Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm bài tập *M:-Bước đầu biết ngắt đoạn văn thành các câu trọn ý. Bài 3 -Mời một em đọc bài tập 3 (đọc liền hơi không nghỉ) đoạn văn trong SGK . -Em thấy thế nào khi đọc đoạn văn không được nghỉ hơi ? - Em có hiểu gì về đoạn văn này không ? - Nếu ta cứ đọc liền hơi đoạn văn như thế có dễ hiểu không ? * GV nêu : - Để giúp người đọc , người nghe dễ hiểu ý nghĩa của câu người ta ngắt đoạn văn thành các câu văn . - Vậy khi ngắt đoạn văn thành các câu thì cuối câu phải ghi dấu gì ? Chữ cái đầu câu phải viết như thế nào ? -Yêu cầu thực hành ngắt đoạn văn thành 4 câu . -Mời hai em lên bảng thực hiện . - Yêu cầu lớp làm vào vở . -Chữa bài và cho ghi vào vở . 3. Củng cố - Dặn dò -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học bài xem trước bài mới - HS1: Đặt 1 câu theo mẫu Ai ? là gì ? - HS2: Đặt 1 câu theo mẫu Cái gì ? là gì? . - Nhắc lại bài -Một em đọc to yêu cầu lớp đọc thầm theo - Các nhóm phân công nhóm trưởng thảo luận ghi các từ chỉ người , con vật , đồ vật , cây cối vào các ô trong tờ giấy Ro ki . - Đại diện treo tờ giấy của nhóm lên bảng . - Nhận xét chéo dãy bình chọn nhóm chiến thắng. Lớp ghi bài vào vở. - Một em đọc bài tập 2 - Đọc mẫu . - Hai em thực hành mẫu . - Các cặp tiến hành hỏi đáp trong bàn . - Các nhóm cử người lên trình bày trên bảng - Ví dụ : Sinh nhật của bạn vào ngày nào? -Chúng ta khai giảng năm học mới vào ngày mấy ? tháng mấy ? Một tuần chúng ta được nghỉ mấy ngày ?... . - Các nhóm nhận xét chéo nhóm. - Một em đọc bài tập 3 trong sách giáo khoa theo yêu cầu cách đọc liền hơi . - Rất mệt . - Khó hiểu và không nắm được hết ý của bài . - Không ,rất khó hiểu . - Cuối câu phải ghi dấu chấm . -Chữ cái đầu câu phải viết hoa. - Thực hành ngắt câu theo yêu cầu . - Hai em lên thực hiện : Trời mưa to . Hà quên mang áo mưa . Lan rủ bạn đi chung áo mưa với mình .Đôi bạn vui vẻ ra về . - Lớp làm bài vào vở. -Hai em nêu lại nội dung vừa học Về nhà học bài và làm các bài tập còn lại . *********************** Tiết 5: Thủ công GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC ( tiết 2 ) I. MỤC TIÊU: -Học sinh thực hành cách gấp máy bay phản lực bằng giấy thủ công . -Gấp được máy bay phản lực đúng qui trình kĩ thuật các nếp gấp tương đối thẳng,phẳng. -H Yêu thích các sản phẩm đồ chơi mình làm ra. II. CHUẨN BỊ -Như tiết 1 . III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ: -Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh -Giáo viên nhận xét đánh giá 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: Hôm nay các em thực hành làm “Máy bay phản lực “ b) Khai thác: *Hoạt động 3 :- Yêu cầu thực hành gấp máy bay phản lực. -Gọi một em nêu lại các bước gấp máy bay phản lực. -Lưu ý học sinh khi gấp tờ giấy cần miết kĩ các nếp gấp và trang trí máy bay bằng cách vẽ ngôi sao năm cánh , chim bồ câu - Yêu cầu lớp tiến hành gấp máy bay phản lực . -Đến từng nhóm quan sát và giúp đỡ những học sinh còn lúng túng . -Yêu cầu các nhóm trưng bày sản phẩm của nhóm lên bàn . -Nhận xét đánh giá tuyên dương các sản phẩm đẹp . - Cuối giờ cho HS thi phóng máy bay phản lực . Nhắc HS giữ trật tự , vệ sinh an toàn khi phóng máy bay . c) Củng cố - Dặn dò: -Yêu cầu nhắc lại các bước gấp máy bay phản lực . -Nhận xét đánh giá tiết học ,về tinh thần thái độ học tập học sinh .Dặn giờ học sau mang giấy thủ công , giấy nháp , bút màu -Các tổ trưởng báo cáo về sự chuẩn bị của các tổ viên trong tổ mình . -Lớp theo dõi giới thiệu bài -Hai em nhắc lại tựa bài học . - Hai em nêu lại trình tự các bước gấp máy bay phản lực . -Bước 1 : Gấp tạo mũi và thân máy bay phản lực - Bước 2 Tạo thành máy bay và sử dụng . - Các nhóm thực hàn gấp máy bay phản lực bằng giấy thủ công theo các bước để tạo ra các bộ phận của chiếc máy bay phản lực theo hướng dẫn giáo viên . - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm . -Hai em nêu nội dung các bước gấp máy bay phản lực . - Các tổ cử người ra thi phóng máy bay xem sản phẩm của tổ nào bay xa hơn , cao hơn . - Lớp nhận xét bình chọn tổ thắng cuộc -Chuẩn bị dụng cụ tiết sau đầy đủ để tiết sau học gấp máy bay đuôi rời . *********************** Tiết 6: Luyện Luyện từ và câu LUYỆN TẬP TỪ CHỈ SỰ VẬT – TỪ NGỮ VỀ NGÀY, THÁNG, NĂM I. Mục tiêu: - Mở rộng vốn từ của các em về từ chỉ sự vật, từ ngữ về ngày, tháng, năm. - HS yêu thích môn học. II. Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Kiểm tra bài cũ. - Tìm 3 từ chỉ con vật - Nhận xét, đánh giá. 2.. Bài mới. 2.1. Giới thiệu bài 2.2. Các hoạt động tìm hiểu kiến thức: Bài 1: Viết vào chỗ trống : a. 3 từ chỉ đồ vật: ................................. b. 3 từ chỉ loài cây:............................... c. 3 từ chỉ con vât.................................... d. 3 từ chỉ người.................................... - HS tìm, nêu.nhận xét, bổ sung. Lắng nghe. - HS nêu yêu cầu. - HDHS tìm, gọi HS nêu. - HDHS làm bài, giao nhiệm vụ - Nghe - Nhận xét, đánh giá. - HS thực hiện. - Nhận xét, bổ sung. Bài 3: Trả lời các câu hỏi sau vào vở + Hôm nay là ngày bao nhiêu ? Tháng mấy? Một năm có bao nhiêu tháng? Một tháng có mấy tuần? + Một tuần có mấy ngày? Hôm nay là thứ mấy? Hôm qua là thứ mấy? - HS làm bài vào vở 3, Củng cố - Nhắc lại nội dung bài. 2 HS nhắc lại nội dung bài 4. Dặn dò: - Chuẩn bị bài tiết sau. Lắng nghe, ghi nhớ. ********************* Tiết 7: Luyện Toán LUYỆN 9 CỘNG VỚI MỘT SỐ I. MỤC TIÊU: - Củng cố về thực hiện được phép cộng dạng 9 + 5. - Nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng. - Biết giải bài toán bằng một phép tính cộng. 2. Kĩ năng: - Có kĩ năng tính nhẩm và đặt tính. 3. Thái độ: - HS yêu thích môn học. II. Đồ dùng dạy học: Vở Luyện toán III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Giới thiệu bài: GV nêu MĐ, YC tiết học. 2.Luyện tập: HĐ1: GV giao bài tập Bài 1: Viết bảng 9 cộng với một số - H viết vào vở Bài 2: Đặt tính rồi tính 19 + 35 39 + 6 29 + 18 29 + 16 Bài 3: Đội Một hái được 39 thùng trái cây, đội Hai hái được 28 thùng trái cây. Hỏi cả hai đội hái được bao nhiêu thùng trái cây? Bài 4*: Dành cho H khá, giỏi: a,Viết các số có hai chữ số sao cho tổng của hai số đó bằng 5 b,Viết các số có hai chữ số sao cho hiệu của hai số đó bằng 5 HĐ2: H làm bài HĐ 3: Kiểm tra, chữa bài. Gv Nhận xét bài làm của H. Nêu những sai sót mà các em hay vấp. 3. Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học. ********************** Thứ năm ngày 27 tháng 9 năm 2018 Tiết 1: Toán 8 CỘNG VỚI MỘT SỐ 8 + 5 I. MỤC TIÊU : - Thực hiện phép cộng dạng 8 + 5 . Lập và học thuộc các công thức 8 cộng với một số. -Nhận biết trực giác về các tính chất giao hoán của phép cộng. -Vận dụng giải bài toán bằng một phép cộng. -Bài tập cần làm: bài 1; bài 3; bài 4. -HS có ý thức xây dựng bài, thích học toán. II.CHUẨN BỊ:- Bảng gài - que tính . III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Bài cũ : -Gọi 2 em lên bảng sửa bài tập về nhà -Yêu cầu thực hiện 19 + 25 và 9 +5 nêu cách đặt tính - 39 + 15 và 18 + 25 nêu cách đặt tính . -Giáo viên nhận xét đánh giá . 2.Bài mới: Giới thiệu bài: -Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện phép cộng dạng 8 +5 tự lập và học thuộc công thức 8 cộng với một số. Hoạt động 1;Giới thiệu phép cộng 8+5 -Lập và học thuộc các công thức 8 cộng với một số. -Nhận biết trực giác về các tính chất giao hoán của phép cộng. - Yêu cầu lấy 8 que tính. - GV : Gài 8 que tính lên bảng gài . - Yêu cầu lấy thêm 5 que tính .Đồng thời gài 5 que tính lên bảng gài và nói : Thêm 5 que tính - Yêu cầu gộp và đếm xem có bao nhiêu que tính ? Hãy viết phép tính ? -Viết phép tính này theo cột dọc ? -Em làm thế nào ra 13 que tính ? * GV nêu : 8 que tính thêm 2 que tính là 10 que tính bó thành 1 chục, 1 chục que tính với 3 que tính là 13 que tính. Vậy 8 cộng 5 bằng 13 . * Hướng dẫn thực hiện tính viết . - Gọi 1 em lên bảng đặt tính và nêu cách đặt tính - Mời một em khác nhận xét . * Lập bảng công thức : 8 cộng với một số - Yêu cầu sử dụng que tính để tính kết quả các phép cộng trong phần bài học . - Mời 2 em lên bảng lập công thức 8 cộng với một số . - Yêu cầu đọc thuộc lòng bảng công thức . - Xóa dần các công thức trên bảng yêu cầu học thuộc lòng . Hoạt động 2: Luyện tập -Bài 1: - Yêu cầu 1 em đọc đề bài . -Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở. -Yêu cầu đọc chữa bài . -Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 2: - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài . - Bài toán có dạng gì ? - Ta phải lưu ý điều gì ? - Yêu cầu tự làm bài vào vở . - Nêu cách thực hiện : 8 + 8 , 8 + 7 . -Yc lớp viết kết quả vào vở bài tập Bài 3 - Mời một học sinh đọc đề bài . - Viết lên bảng : 8 + 6 và 8 + 2 +4 yêu cầu nêu cách tính nhẩm . -Yêu cầu cả lớp làm vào vở . - Gọi một em đọc bài chữa miệng . - Hãy nhận xét kết quả 2 phép tính trên ? tại sao ? -Nhận xét đánh giá bài làm học sinh . Bài 4: - Yêu cầu 1 em đọc đề . - Bài toán yêu cầu ta làm gì ? - Bài toán cho biết gì về số tem ? - Muốn biết số tem của hai bạn tất cả có bao nhiêu ta làm như thế nào ? -Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở . - Tóm tắt : - Hà có : 8 con tem - Mai có : 7 con tem -Tât cả có ....con tem ? 3. Củng cố - Dặn dò: - Muốn cộng 8 với một số ta làm như thế nào ? *Nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học và làm bài tập . -Hai em lên bảng mỗi em làm 2 phép tính và nêu cách đặt tính và cách tính . -Học sinh khác nhận xét . - Lớp theo dõi giới thiệu bài -Vài em nhắc lại bài. - Quan sát và lắng nghe giới thiệu . - Lấy 8 que tính để trước mặt. - Lấy thêm 5 que tính - Gộp lại đếm và đọc to kết quả 13 que tính . - Tách 5 que thành 3 và 2 ; 8 với 2 là 10, 10 với 3 là 13 que - Thực hiện phép tính 8 + 5 8 + 5 13 8 cộng 5 bằng 1 ,viết 3 thẳng cột với 8 và 5 , viết 1 vào cột chục 13 - Tự lập công thức : 8 + 2 = 10 * Lần lượt các tổ đọc đồng 8 + 3 = 11 thanh các công thức , cả lớp 8 + 4 = 12 đọc đồng thanh theo yêu cầu ...... của giáo viên . 8 + 9 = 17 - Một em đọc đề bài . - Tự làm bài vào vở dựa vào bảng công thức - Đọc chữa bài : 8 cộng 2 bằng 10,...8 cộng 9 bằng 17 . - Em khác nhận xét bài bạn . -Một em đọc đề bài sách giáo khoa . -Tính viết theo cột dọc . - Viết số sao cho đơn vị thẳng cột đơn vị, cột chục thẳng với chục . - Lớp thực hiện vào vở . -Hai em nêu : 8 cộng 7 bằng 15 viết 5 thẳng cột với 8 và 7 viết 1 vào cột chục . - 1em đọc yêu cầu: Tính nhẩm. - Ta lấy 8 cộng 2 bằng 10, 10 cộng 4 bằng 14 ( hoặc ) 4 cộng 2 bằng 6, 8 cộng 6 bằng 14 . - Cả lớp thực hiện làm vào vở . - Một em nêu miệng kết quả tính . -Bằng nhau vì 4 + 2 = 6 -Học sinh khác nhận xét bài bạn. - Một em đọc đề -Số tem của cả hai bạn . -Hà có 8 con tem , Mai có 7 con tem . Thực hiện phép tính cộng : 8 + 7 -Một em lên bảng làm . Giải Số con tem cả hai bạn có tất cả là : 8 + 7 = 15 ( con tem ) ĐS: 15 con tem - Một em khác nhận xét bài bạn . - 3 em trả lời . - Hai em nhắc lại nội dung bài vừa luyện tập . - Về học bài và làm các bài tập còn lại . ********************* Tiết 2: Tập làm văn TẬP NÓI LỜI CẢM ƠN- XIN LỖI I. MỤC TIÊU: - Biết nói lời cảm ơn , xin lỗi phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp đơn giản. - Biết nói 2- 3 câu ngắn về nội dung mỗi bức tranh , trong đó có lời cảm ơn hay xin lỗi thích hợp . -Viết được những lời vừa nói thành đoạn văn. -GDKNS: kĩ năng giao tiếp và kĩ năng tự nhận thức về bản thân. II.CHUẨN BỊ: - Tranh minh họa bài tập 3 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Kiểm tra bài cũ : -Gọi 3 em lên bảng kể lại câu chuyện “ Gọi bạn “theo tranh minh họa - Đọc danh sách tổ mình trong bài TLV tiết trước. - Nhân xét. 2.Bài mới: Giới thiệu bài : - Khi ai đó giúp em việc gì em nói gì với họ ? - Khi em làm phiền hay mắc lỗi với ai đó thì em làm sao ? - Hôm nay các em sẽ tập nói những lời cảm ơn , xin lỗi đó . Hoạt động 1:Hướng dẫn làm bài tập *MT:- Biết nói lời cảm ơn , xin lỗi phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp đơn giản. Bài 1 - Gọi 1 học sinh đọc bài tập. - Em sẽ nói thế nào khi bạn cùng lớp cho em đi chung áo mưa ? - Nhận xét tuyên dương những em biết nói lời cảm ơn lịch sự . - Vậy khi nói lời cảm ơn ta phải tỏ thái độ lịch sự chân thành nói lời cảm ơn với người lớn phải lễ phép, với bạn bè phải thân mật . - Hướng dẫn tương tự với các tình huống còn lại . - Sau mỗi em nói gọi em khác nhận xét bổ sung . -Lắng nghe chỉnh sửa cho học sinh . Bài 2 -Mời một em đọc nội dung bài tập 2. - Hướng dẫn tương tự như bài tập 1 . - Nhắc nhớ học sinh khi nói lời xin lỗi cần có thái độ thành khẩn . - Yêu cầu dưới lớp quan sát nhận xét. Hoạt động 2:Hướng dẫn làm bài tập *MT:-Biết nói 2- 3 câu ngắn về nội dung mỗi bức tranh, trong đó có lời cảm ơn hay xin lỗi thích hợp. -Viết được những lời vừa nói thành đoạn văn. Bài 3 : - Yêu cầu đọc đề bài . - Treo bức tranh 1 lên bảng và hỏi : -Tranh vẽ gì ? - Khi nhận được quà bạn nhỏ phải nói gì ? -Hãy dùng lời của em kể lại bức tranh này , trong đó có sử dụng lời cảm ơn . -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiao an Tuan 4 Lop 2_12421042.docx
Tài liệu liên quan