Giáo án Lớp 2 Tuần 7 - Giáo Viên: Lê Ngọc Khánh Hà

Tập viết

CHỮ HOA: E, Ê

I. MỤC TIÊU:

-Viết đúng 2 chữ cái hoa E, Ê (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Em ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Em yêu trường em ( 3 lần).

-Chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

-Thích rèn chữ.

II. CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Mẫu chữ hoa E, Ê đặt trong khung chữ (như SGK). Bảng phụ

Học sinh: Vở Tập viết, Bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc26 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 7 - Giáo Viên: Lê Ngọc Khánh Hà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
caùc caâu hoûi ghi trong phieáu: Baïn nhoû ñaõ laøm gì khi meï vaéng nhaø? Thoâng qua nhöõng vieäc ñaõ laøm, baïn nhoû muoán baøy toû tình caûm gì vôùi meï? Theo caùc em, meï baïn nhoû seõ nghó gì khi thaáy caùc coâng vieäc maø baïn ñaõ laøm? Khẳng định: baïn nhoû laøm caùc vieäc nhaø vì baïn thöông meï. Muoán chia seõ noåi vaát vaû vôùi meï. Vieäc laøm cuûa baïn mang laïi nieàm vui vaø söï haøi loøng cho meï. Chaêm laøm vieäc nhaø laø moät ñöùc tính toát maø chuùng ta neân hoïc taäp. v Hoaït ñoäng 2: Troø chôi “Ñoaùn xem toâi ñang laøm gì?” GV choïn 2 ñoäi chôi, moãi ñoäi 5 HS GV phoå bieán caùch chôi: + Löôït 1: Ñoäi 1 seõ cöû moät baïn laøm moät coâng vieäc baát kì. Ñoäi kia phaûi coù nhieäm vuï quan saùt, sau ñoù phaûi noùi xem haønh ñoäng cuûa ñoäi kia laø laøm vieäc gì. Neáu noùi ñuùng haønh ñoäng – ñoäi seõ ghi ñöôïc 5 ñieåm. Neáu noùi sai – quyeàn traû lôøi thuoäc veà HS ngoài beân döôùi lôùp. + Löôït 2: Hai ñoäi ñoåi vò trí chôi cho nhau. + Löôït 3: Laïi quay veà ñoäi 1 laøm haønh ñoäng (chôi khoaûng 6 löôït) GV toå chöùc cho HS chôi thöû. GV cöû ra Ban giaùm khaûo vaø cuøng vôùi Ban giaùm khaûo giaùm saùt hai ñoäi chôi. v Hoaït ñoäng 3: Töï lieân heä baûn thaân. Yeâu caàu 1 vaøi HS keå veà nhöõng coâng vieäc maø em ñaõ tham gia. GV toång keát caùc yù kieán cuûa HS. Khẳng định : Ôû nhaø, caùc em neân giuùp ñôõ oâng baø, cha meï laøm caùc coâng vieäc phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa baûn thaân mình. 4. Cuûng coá – Daën doø GV toång keát caùc yù kieán cuûa HS. Nhaän xeùt tieát hoïc Chuaån bò: Thöïc haønh Chaêm laøm vieäc nhaø. - Haùt - Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm. - HS nghe GV ñoïc sau ñoù 1 HS ñoïc laïi laàn thöù hai. - Caùc nhoùm thaûo luaän. - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy keát quaû thaûo luaän. Ví duï: 1. Khi meï vaéng nhaø, baïn nhoû ñaõ luoäc khoai, cuøng chò giaõ gaïo, thoåi côm, nhoå coû vöôøn, queùt saân vaø queùt coång. 2. Thoâng qua nhöõng vieäc ñaõ laøm, baïn nhoû muoán theå hieän tình yeâu thöông ñoái vôùi meï cuûa mình. 3. Theo nhoùm em khi thaáy caùc coâng vieäc maø baïn nhoû ñaõ laøm, meï ñaõ khen baïn. Meï seõ caûm thaáy vui möøng, phaán khôûi. - Trao ñoåi, nhaän xeùt, boå sung giöõa caùc nhoùm. - HS nghe vaø ghi nhôù. - 2 ñoäi chôi:Moãi ñoäi 5 em - Ñoäi thaéng cuoäc laø ñoäi ghi ñöôïc nhieàu ñieåm nhaát. - Ñoäi thaéng cuoäc nhaän phaàn thöôûng - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. - Moät vaøi HS keå. - HS caû lôùp nghe, boå sung vaø nhaän xeùt xem baïn laøm nhöõng coâng vieäc nhaø nhö theá ñaõ phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa mình chöa, ñaõ giuùp ñôõ oâng baø, cha meï chöa. - Trao ñoåi, nhaän xeùt cuûa HS caû lôùp. 5. Rút kinh nghiệm bổ sung: Thứ ba ngày 2 tháng 10 năm 2018 Chính tả: (Nghe - viết) NGƯỜI THẦY CŨ I. MỤC TIÊU: - Nghe - viết lại chính xác, trình bày đúng đoạn văn xuôi. -Làm được BT2; BT3b -Yêu thích luyện viết chữ đẹp. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài chính tả. Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2, 3b Học sinh: SGK, bảng con, vở chính tả III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG Hoạt động của giáo viên: Hoạt động của học sinh: A. BÀI CŨ(5’) - Gọi 2HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng conà Nhận xét, lưu ý B. DẠY BÀI MỚI(25’) 1. Giới thiệu bài: Nêu m/đ, yêu cầu bài học 2. Hướng dẫn nghe - viết: 2. 1.HDHS chuẩn bị: - Đọc bài chính tả - Gọi HS đọc lại - Giúp HS nắm nội dung bài chính tả: + Dũng nghĩ gì khi bố đã ra về? - Hướng dẫn HS nhận xét: + Bài chính tả có mấy câu? + Chữ đầu mỗi câu viết như thế nào? + Đọc lại câu văn có cả dấu phẩy và dấu hai chấm - Hướng dẫn HS viết bảng con - Nhận xét, lưu ý cách trình bày 2. 2. Hướng dẫn HS nghe - viết: - Theo dõi, uốn nắn 2. 3. Chấm, chữa bài:HDHS chữa bài - Chấm từ 5 - 7 bài àNhxét: ND, chữ viết, cách trình bày... 3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài 2:Gọi HS đọc yêu cầu của bài - Hướng dẫn HS làm vở, 1 hs làm bảng phụ - Nhận xét, chốt lời giải đúng Bài 3b:Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm bài - Nhận xét, chốt lời giải đúng - Gọi HS đọc lại 4. Củng cố, dặn dò:(3’) + Xem lại bài + Chuẩn bị bài sau: Nghe - viết: Cô giáo lớp em Phân biệt ui/uy; iên/iêng - Nhận xét, đánh giá. Tổng kết tiết học - hai bàn tay; đàn hay, hát giỏi - Theo dõi - Theo dõi - 2 - 3hs đọc, cả lớp đọc thầm - Theo dõi + Bố cũng có lần mắc lỗi, thầy không phạt, những bố nhận đó là hình phạt và nhớ mãi để không bao giờ mắc lại. + 3 câu + Viết hoa + Em nghĩ: bố cũng có lần mắc lỗi, thầy không phạt, những bố nhận đó là hình phạt và nhớ mãi - xúc động, cửa sổ, mắc lỗi, nhớ mãi - Theo dõi - Chép bài vào vở - Tự chữa lỗi: Gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở - Theo dõi - Điền vào chỗ trống ui hay uy? - bụi phấn, huy hiệu vui vẻ, tận tụy - Theo dõi - Điền vào chỗ trống iên hay iêng? - tiếng nói, tiến bộ lười biếng, biến mất - Theo dõi - HS luyện phát âm - Lắng nghe, ghi nhớ Rút kinh nghiệm bổ sung ____________________________________________ Toán KI - LÔ - GAM I. MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết nặng hơn,nhẹ hơn giữa hai vật thông thường. Biết ki- lô- gam là đơn vị đo khối lượng; đọc, viết tên và kí hiệu của nó. Kĩ năng: Biết dụng cụ cân đĩa, thực hành cân một số đồ vật quen thuộc. Biết thực hiện phép cộng, phép trừ các số kèm đơn vị đo kg. Thái độ: Tính sáng tạo. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Cân đĩa với các quả cân 1kg, 2kg, 5kg. Một số đồ vật: túi gạo loại 1kg; sách. Học sinh: SGK. Vở Toán III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG Hoạt động của giáo viên: Hoạt động của học sinh: 2’ 27’ 3’ 1.Bài cũ: (Không kiểm tra) 2. Giới thiệu bài Kilôgam 3. Dạy bài mới: Hoạt động 1: HDHS 1 tay cầm sách Toán, 1 tay cầm vở ? Quyển nào nặng hơn? ? Quyển nào nhẹ hơn? -Y/cHS lần lượt nhấc quả cân 1kg và quyển vở: ? Vật nào nặng hơn? ? Vật nào nhẹ hơn? à Khẳng định: Trong thực tế có vật “nặng hơn” hoặc “nhẹ hơn” vật khác. Muốn biết vật nặng, nhẹ thế nào ta phải cân vật đó Hoạt động 2:Giới thiệu cái cân đĩa - HD cách cân: Với cân đĩa, ta có thể cân để xem vật nào nặng (nhẹ) hơn vật nào như sau: + Để gói kẹo lên 1 đĩa;gói bánh lên 1đĩakhác + Nếu cân thăng bằng ta nói: “Gói kẹo nặng bằng gói bánh” + Nếu cân nghiêng về phía gói kẹo + Nếu cân nghiêng về phía gói bánh Hoạt động 3: Giới thiệu: “Cân các vật để xem mức độ nặng (nhẹ) thế nào ta dùng đơn vị đo là kilôgam” Kilôgam viết tắt là kg à Viết bảng - Giới thiệu các quả cân: 1kg, 2kg, 5kg Hoạt động 4: Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu - HDHS quan sát mẫu, làm việc theo cặp. - Hướng dẫn HS sửa bài - Nhận xét, chốt lời giải đúng Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu - Hướng dẫn HS sửa bài - Nhận xét, chốt lời giải đúng 4. Củng cố, dặn dò - Nhận xét, đánh giá. Tổng kết tiết học - Theo dõi Giới thiệu vật nặng hơn, nhẹ hơn - Thực hiện, trả lời: + Quyển sách nặng hơn Quyển vở nhẹ hơn - Thực hiện, trả lời: + Quả cân nặng hơn Quyển vở nhẹ hơn - Theo dõi Giới thiệu cái cân đĩa và cách cân đồ vật - Quan sát - Theo dõi + Ta nói: “Gói kẹo nặng hơn gói bánh” hoặc: “Gói bánh nhẹ hơn gói kẹo” + Ta nói: “Gói bánh nặng hơn gói kẹo” hoặc: “Gói kẹo nhẹ hơn gói bánh” Giới thiệu kilôgam, quả cân 1kilôgam - Theo dõi - HS đọc lại , ghi nhớ - Xem và cầm quả cân 1kg trên tay Thực hành Đọc Hai kilôgam Năm kilôgam Ba kilôgam Viết 2kg 5kg 3kg - Nêu kết quả Cả lớp nhận xét, thống nhất - Tính (theo mẫu) 1kg + 2kg = 3kg 10kg - 5kg = 5kg 6kg + 20kg = 26kg 24kg - 13kg = 11kg 47kg + 12kg = 59kg 35kg - 25kg = 10kg - Nêu kết quả Cả lớp nhận xét, thống nhất 5. Rút kinh nghiệm bổ sung: _____________________________________________ Tự nhiên và xã hội ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ I. MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết ăn đủ chất, uống đủ nước sẽ giúp cơ thể chống lớn và khỏe mạnh. Kĩ năng: Hiểu ăn đủ, uống đủ sẽ giúp cơ thể chóng lớn và khỏe mạnh. * GDKNS-Giao tiếp: Kĩ năng ra quyết định. quản lý thời gian để đảm bảo ăn uốn hợp lí. Kĩ năng làm chủ bản thân. Thái độ: Có ý thức ăn đủ 3 bữa chính, uống đủ nước và ăn thêm hoa quả II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh vẽ trong SGK trang 16, 17 Học sinh:SGK. Sưu tầm tranh ảnh hoặc các con giống về thức ăn, nước uống thường dùng III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: TG Hoạt động của giáo viên: Hoạt động của học sinh: 2’ 27’ 2’ 1. Giới thiệu bài: Ăn uống đầy đủ 2. Dạy bài mới: Hoạt động 1: Bước1: Yêu cầu học sinh quan sát hình 1, 2, 3, 4 SGK/ 16, trả lời câu hỏi: + Nói về các bữa ăn của bạn Hoa. + Liên hệ đến các bữa ăn và những thức ăn mà em thường được ăn uống hàng ngày Bước 2: Làm việc cả lớp - Gọi học sinh trình bày + Để đảm bảo cho ta ăn uống đủ lượng thức ăn trong ngày, mỗi ngày ít nhất cần ăn đủ 3 bữa. Đó là các bữa: sáng, trưa và tối. + Nên ăn nhiều vào buổi sáng và trưa để có sức học tập và làm việc cả ngày. Bữa tối không nên ăn quá no. ? Trước và sau bữa ăn chúng ta nên làm gì? ? Ai đã thực hiện thường xuyên các việc nên làm kể trên? Hoạt động 2: Bước1: Hướng dẫn học sinh trao đổi: + Thức ăn được biến đổi như thế nào trong dạ dày và ruột non? + Những chất bổ thu được từ thức ăn được đua đi đâu, để làm gì? Bước 2: Hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm: + Tại sao chúng ta cần ăn đủ no, uống đủ nước? + Nếu ta thường xuyên bị đói, khát thì điều gì sẽ xảy ra? Bước 3:Gọi học sinh trình bày Hoạt động 3: Bước 1: Hướng dẫn cách chơi: Thi vẽ tên các thức ăn đồ uống hằng ngày Bước 2: Tổ chức cho học sinh chơi Bước 3:Yêu cầu học sinh trình bày trước lớp 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét, đánh giá. Tổng kết tiết học - Theo dõi Th luận nhóm về các bữa ăn và thức ăn hằng ngày Làm việc theo nhóm 2 - Quan sát, trao đổi: + Hằng ng ày, bạn ăn mấy bữa? Mỗi bữa ăn những gì và ăn bao nhiêu?Ngoài ra bạn có ăn, uống thêm gì không?... - Đại diện một số nhóm nêu ý kiến + Hằng ngày nên uống đủ nước. Ngoài món canh thường ăn trong bữa cơm, khi khát cần uống nước. Mùa hè ra nhiều mồ hôi cần uống nhiều nước hơn. + Rửa tay sạch trước khi ăn + Không ăn đồ ngọt trước bữa ăn + Sau khi ăn nên súc miệng và uống nước cho sạch sẽ. - Tự liên hệ Thảo luận nhóm về ích lợi của việc ăn uống đầy đủ Làm việc cả lớp - Trao đổi, nhớ lại bài cũ Làm việc theo nhóm 4 Chúng ta cần ăn đủ các loại thức ăn và ăn đủ lượng thức ăn, uống đủ nước để chúng biến thành chất bổ dưỡng nuôi cơ thể Nếu để cơ thể bị đói, khát ta sẽ bị bệnh, mệt mỏi, gầy yếu, làm việc và học tập - Đại diện một số nhóm nêu ý kiến Cả lớp theo dõi, bổ sung Trò chơi: “Đi chợ” - Theo dõi - Tham gia chơi theo nhóm 6 - Đại diện nhóm trình bày Cả lớp theo dõi, nhận xét sự lựa chọn nào phù hợp với sức khỏe - Lắng nghe, ghi nhớ 4. Rút kinh nghiệm bổ sung: _____________________________________________ Thủ Công GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY KHÔNG MUI I. MỤC TIÊU: Kiến thức : Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui. Kĩ năng : Gấp được thuyền phẳng đáy không mui. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng. Thái độ : Yêu thích gấp thuyền II. CHUẨN BỊ: Giáo viên :Mẫu thuyền phẳng đáy không mui. Quy trình gấp thuyền phẳng đáy không mui. Gấp thủ công và giấy nháp. Học sinh: Giấy thủ công và giấy nháp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG Hoạt động của giáo viên: Hoạt động của học sinh: 1’ 27’ 2’ 1. Giới thiệu bài 2. Dạy bài mới: Hoạt động 1: Yêu cầu hs nhận xét về hình dáng, màu sắc và các phần của thuyền mẫu - Gọi HS nêu tác dụng của thuyền, hình dáng, màu sắc, vật liệu làm thuyền trong thực tế. - Mở dần thuyền mẫu cho đến khi trở lại là tờ giấy hcn. Sau đó, gấp lại theo nếp để được thuyền mẫu ban đầu. Hoạt động 2: Hướng dẫn lần 1: Bước 1: Gấp các nếp cách đều - Đặt ngang tờ giấy thủ công hcn lên bàn, mặt kẻ ô ở trên (h2). Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài được h3, miết theo đường mới gấp cho phẳng. Gấp đôi mặt trước theo đường dấu gấph3 được h 4. -Lật h4 ra mặt sau, gấp đôi như mặt trước được h5. Bước 2: Gấp tạo thân và mũi thuyền. - Gấp theo đường dấu gấp của hình 5 sao cho cạnh ngắn trùng với cạnh dài được hình 6. Tương tự gấp theo đường dấu gấp h6 được h 7. Lật h7 ra mặt sau, gấp2 lần giống h5,h6 được h8. -Gấp theo dấu gấp của hình 8 được hình 9. Lật măt sau hình 9, gấp giống như mặt trước được hình 10. Bước 3: Tạo thuyền phẳng đáy không mui - Lách hai ngón tay cái vào trong hai mép giấy, các ngón còn lại cầm ở hai bên phía ngoài, lộn các nếp vừa gấp vào trong lòng thuyền (h11). Miết dọc theo hai cạnh thuyền vừa lộn cho phẳng sẽ được thuyền phẳng đáy không mui. Hướng dẫn lần 2.Gọi học sinh thao tác lại các bước gấp máy thuyền phẳng đáy không mui. - Nhận xét, uốn nắn các thao tác gấp. Lưu ý miết mạnh đường gấp cho phẳng. - Tổ chức cho học sinh tập gấp thuyền phẳng đáy không mui bằng giấy nháp. 3. Nhận xét, dặn dò: - Dặn dò: Chuẩn bị vật liệu để thực hành - Nhận xét, đánh giá.Tổng kết tiết học - Theo dõi Học sinh quan sát và nhận xét - Quan sát - Nhận xét, trả lời câu hỏi.  - Quan sát Giáo viên hướng dẫn mẫu HS theo dõi. - 1- 2 học sinh thực hiện Cả lớp quan sát, nhận xét - Học sinh tập gấp thuyền phẳng đáy không mui bằng giấy nháp. - Lắng nghe, ghi nhớ 4. Rút kinh nghiệm bổ sung: _____________________________________________ Thứ tư ngày 03 tháng 10 năm 2018 Tập đọc: THỜI KHÓA BIỂU I. MỤC TIÊU: -Đọc rõ ràng, dứt khoát thời khóa biểu; biết nghỉ hơi sau từng cột, từng dòng. -Hiểu được tác dụng của thời khóa biểu(trả lời được các câu hỏi 1,2,4) . -Tính sáng tạo, khoa học. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh minh họa bài đọc. Bảng phụ viết câu, đoạn cần hướng dẫn Học sinh: SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG Hoạt động của giáo viên: Hoạt động của học sinh: 5’ 25’ 3’ A. BÀI CŨ - Gọi HS đọc bài Người thầy cũ và TLCH - Nhận xét, ghi điểm B. DẠY BÀI MỚI 1.Giới thiệu bài:HDHS qs tranh gi/thiệu bài. 2. Luyện đọc: 2.1. GV đọc mẫu:Đọc toàn bài theo 2 cách: +C1: Đọc theo từng ngày (thứ - buổi - tiết) + C 2: Đọc theo buổi (buổi - thứ - tiết) 2.2 Hướng dẫn HS luyện đọc: a) Đọc theo từng ngày: (thứ- buổi- tiết) - Giúp HS nắm yêu cầu 1 -Theo dõi, sửa sai (nếu có) - HD đọc các ngày còn lạiàNhận xét, lưu ý - Hướng dẫn đọc theo nhóm Gọi HS đọc trước lớpàNh/xét, tuyên dương b) Đọc theo buổi: (buổi - thứ - tiết) - Giúp HS nắm yêu cầu 2 - Gọi HS đọc buổi sáng ngày thứ hai Theo dõi, sửa sai (nếu có) -HD đọc các buổi, ngày còn lạiàN/xét, lưu ý - Hướng dẫn đọc theo nhóm -Gọi HS đọc trước lớpàNh/xét, tuyên dương c) Thi “Tìm môn học”: - Hướng dẫn HS tham gia chơi àNhận xét, tuyên dương 3. Hướng dẫn tìm hiểu bài: - Hướng dẫn HS đọc thầm, trao đổi về câu hỏi: + Đọc và ghi lại số tiết học chính, số tiết học bổ sung, số tiết học tự chọn + Em cần thời khóa biểu để làm gì? 4. Củng cố, dặn dò: ? Đọc thời khóa biểu của lớp - Dặn dò: + Xem lại bài + Chuẩn bị bài sau:ng ư ời m ẹ hi ền. Nhận xét, đánh giá. Tổng kết tiết học - 2 HS Cả lớp theo dõi, nhận xét - Quan sát tranh, theo dõi - Theo dõi - 1 hs đọc, cả lớp đọc thầm - Đọc nối tiếp từng ngày - Luyện đọc theo nhóm 2 - 1 số nhóm thi đọc Cả lớp theo dõi, bình chọn - Theo dõi - 1 hs đọc, cả lớp đọc thầm - Đọc nối tiếp từng buổi, ngày - Luyện đọc theo nhóm 2 - 1 số nhóm thi đọc Cả lớp theo dõi, bình chọn HS1: nêu tên một ngày hay một buổi, tiết; HS2: tìm, đọc đúng nội dung TKB của ngày, buổi đó - Đọc thầm, trao đổi, trả lời câu hỏi tìm hiểu bài: HS trả lời. + Để biết lịch học, chuẩn bị bài ở nhà, mang sách vở và đồ dùng học tập cho đúng - 2 hs đọc, cả lớp theo dõi - Lắng nghe, ghi nhớ 5. Rút kinh nghiệm bổ sung: _____________________________________________ Toán LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết dụng cụ đo khối lượng: Cân đĩa, cân đồng hồ (cân bàn). Kĩ năng: Biết làm tính cộng, trừ và giải toán với các số kèm đợ vị kg. Thái độ: Yêu thích học toán. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Một cái cân đồng hồ (loại nhỏ), cân bàn. Túi gạo, túi đường, sách vở, quả bưởi, ... Học sinh: SGK. Vở Toán III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG Hoạt động của giáo viên: Hoạt động của học sinh: 5’ 25’ 3’ 1. Bài cũ: - Tính: a) 8kg + 90kg b) 76kg - 35kg 2. Giới thiệu bài:Luyện tập 3. Dạy bài mới Bài 1: Giới thiệu: Cân đồng hồ gồm có đĩa cân (dùng để đựng các đồ vật cần cân); Mặt đồng hồ có một chiếc kim quay được và trên đó có ghi các số ứng với các vạch chia. Khi trên đĩa cân chưa có đồ vật thì kim chỉ số 0 - Cách cân: Đặt đồ vật lên trên đĩa cân, khi đó kim sẽ quay. Kim dừng lại tại vạch nào thì tương ứng với vạch ấy cho biết vật đặt trên đĩa cân nặng bấy nhiêu kilôgam - Hướng dẫn HS xem hình vẽ - Hướng dẫn HS thực hành cân - Hướng dẫn HS đứng lên bàn cân rồi đọc số - Nhận xét Bài 3:Gọi HS nêu yêu cầu - Hướng dẫn HS nêu cách tính, làm sách - Hướng dẫn HS sửa bài - Nhận xét, chốt lời giải đúng Bài 4: HDHS tìm hiểu đề, tóm tắt rồi giải Tóm tắt: Gạo nếp và gạo tẻ: 26kg Gạo tẻ : 16kg Gạo nếp : ...kg? - Hướng dẫn HS sửa bài - Nhận xét, chốt lời giải đúng Bài 5:Gọi HS đọc đề bài - Hướng dẫn HS nhận dạng bài toán Tóm tắt: Con gà nặng : 2kg Con ngỗng nặng hơn con gà: 3 kg Con ngỗng nặng : ...kg? - Hướng dẫn HS sửa bài - Nhận xét, chốt lời giải đúng 4. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét, đánh giá. Tổng kết tiết học - 2hs - Theo dõi a) Giới thiệu cái cân đồng hồ và cách cân bằng cân đồng hồ - Theo dõi, ghi nhớ - Túi cam cân nặng 1kg - Thực hành cân: + 1 túi đường nặng: 1 kg + Sách và vở nặng : 2kg + Cặp đựng cả sách, vở: 3 kg b) Cân sức khỏe - Thực hành, đọc cân nặng của mình - Tính 3kg + 6kg – 4kg = 5kg 15kg - 10kg + 7kg = 12kg - Nêu kết quả, giải thích Cả lớp nhận xét, thống nhất Bài giải: Số kilôgam gạo nếp là : 26 – 16 = 10 (kg) Đáp số: 10 kg gạo nếp - Đọc bài giải Cả lớp nhận xét, thống nhất - Theo dõi - Con gà cân nặng 2kg, con ngỗng nặng hơn con gà 3 kg. Hỏi con ngỗngặmng mấy kilôgam? Bài giải: Con ngỗng cân nặng là : 2 + 3 = 5 (kg) Đáp số: 5 kg - Đọc bài giải Cả lớp nhận xét, thống nhất - Lắng nghe, ghi nhớ 5. Rút kinh nghiệm bổ sung: _____________________________________________ Tập viết CHỮ HOA: E, Ê I. MỤC TIÊU: -Viết đúng 2 chữ cái hoa E, Ê (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Em ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Em yêu trường em ( 3 lần). -Chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định. -Thích rèn chữ. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Mẫu chữ hoa E, Ê đặt trong khung chữ (như SGK). Bảng phụ Học sinh: Vở Tập viết, Bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG Hoạt động của giáo viên: Hoạt động của học sinh: 5’ 27’ 3’ BÀI CŨ: - Kiểm tra vở HS viết bài ở nhà - Nhắc lại cụm từ ứng dụng 1. Giới thiệu bài:Nêu m/đ, y/c của tiết học 2. Dạy bài mới: 2. 1. Hướng dẫn viết chữ hoa: a)HD HS quan sát và nhận xét hai chữ E, Ê: Treo mẫu chữ EàHDHS nh/xét về chữ mẫu HDcách viết: Đặt bút trên đường kẻ ngang 6, viết nét cong dưới (gần giống như ở chữ C hoa nhưng hẹp hơn) rồi chuyển hướng viết tiếp 2 nét cong trái, tạo vòng xoắn to ở đầu chữ và vòng xoắn nhỏ ở giữa thân chữ; phần cuối nét cong trái thứ 2 lượn lên đường kẻ ngang 3 rồi lượn xuống dừng bút ở đường kẻ ngang 2 * Treo mẫu chữ Êà HDHS n/xét về chữ mẫu và HD cách viết: - Viết mẫu chữ E, Ê trên bảng lớp và nhắc lại cách viết. b) Hướng dẫn HS viết trên bảng con: - Theo dõi, nhận xét, uốn nắn 2. 2. Hướng dẫn viết câu ứng dụng: a) Giới thiệu câu ứng dụng: - Gọi HS đọc câu ứng dụng - Giúp HS nêu những hành động cụ thể nói lên tình cảm yêu quý ngôi trường của mình b) Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét: - Độ cao của các chữ cái - Cách đặt dấu thanh ở các chữ - Khoảng cách các tiếng - Viết mẫu chữ Em trên dòng kẻ, lưu ý nét móc của chữ m nối liền với thân chữ E b) Hướng dẫn HS viết trên bảng con: - Theo dõi, nhận xét, uốn nắn 2. 3. HDHS viết vào vở Tập viết: - Nêu yêu cầu viết: +1 dòng có hai chữ cái E và Ê cỡ vừa; 1 dòng chữ E và 1 dòng chữ cái Ê cỡ nhỏ +1 dòng chữ Em cỡ vừa, 1 dòng chữ Em cỡ nhỏ + 2 dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ: Em yêu trường em - Theo dõi, giúp đỡ HS viết 2. 4. Chấm, chữa bài : - Chấm 5 - 7 vở àNhận xét, lưu ý 3. Củng cố, dặn dò: - Dặn dò: Hoàn thành bài tập viết Chuẩn bị bài sau: Chữ hoa: G - Nhận xét, đánh giá. Tổng kết tiết học Một số HS nộp vở - Đẹp trường đẹp lớpà Khuyên giữ gìn trường lớp sạch đẹp - Theo dõi - Quan sát + Cao 5 li, gồm 6 đường kẻ + Là kết hợp của 3 nét cơ bản: 1 nét cong dưới và 2 nét cong trái nối liền nhau, tạo vòng xoắn nhỏ giữa thân chữ - Theo dõi - Quan sát - Như chữ E và thêm dấu mũ nằm trên đầu chữ E - Quan sát, hình dung cách viết - Tập viết chữ E, Ê 2, 3 lượt - Em yêu trường em - Chăm học; giữ gìn và bảo vệ những đồ vật, cây cối trong trường; chăm sóc vườn hoa; giữ gìn vệ sinh sạch sẽ ở khu trường. + Cao 2,5 li: E, y, g + Cao 1,5 li: t + Cao 1,25 li: r + Cao 1 li: m, ê, u, ư, ơ, n, e - Dấu huyền đặt trên ơ. - Các tiếng viết cách nhau một khoảng bằng khoảng cách viết chữ cái o - Theo dõi - Tập viết chữ Em 2, 3 lượt - Theo dõi - Luyện viết theo yêu cầu - Theo dõi - Lắng nghe, ghi nhớ 4. Rút kinh nghiệm bổ sung: Thứ năm ngày 4 tháng 10 năm 2018 Chính tả:(Nghe - viết) CÔ GIÁO LỚP EM I. MỤC TIÊU: -Nghe–viết chính xác bài CT, trình bày đúng 2 khổ thơ đầu của bài Cô giáo lớp em. -Làm được BT2; BT3b. -Tính cẩn thận, yêu thích môn học Tiếng Việt II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài chính tả. Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2, 3b Học sinh: SGK, bảng con, vở chính tả III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG Hoạt động của giáo viên: Hoạt động của học sinh: 5’ 27’ 3’ A. BÀI CŨ - Gọi 2HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng conà Nhận xét, lưu ý B. DẠY BÀI MỚI 1. Giới thiệu bài: Nêu m/đ, yêu cầu bài học 2. Hướng dẫn nghe - viết: 2. 1. HD HS chuẩn bị:Đọc bài chính tả - Giúp HS nắm nội dung bài chính tả: + Khi cô dạy viết, gió và nắng thế nào? + Câu thơ nào cho thấy bạn HS rất thích điểm mười cô cho? - Hướng dẫn HS nhận xét: + Mỗi dòng thơ có mấy chữ? + Các chữ đầu mỗi dòng thơ viết thế nào? - Hướng dẫn HS viết bảng con - Nhận xét, lưu ý cách trình bày 2. 2. Hướng dẫn HS nghe - viết:Đọc bài 2. 3. Chấm, chữa bài: - Hướng dẫn HS chữa bài - Chấm từ 5 - 7 bài àNhxét: ND, chữ viết, cách trình bày... 3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài 2:- Gọi HS đọc yêu cầu của bài - Hướng dẫn HS làm vở, 1 hs làm bảng - Nhận xét, chốt lời giải đúng Bài 3b:Gọi HS đọc yêu cầu - Hướng dẫn HS tìm hiểu mẫu - Hướng dẫn HS làm bài - Nhận xét, chốt lời giải đúng 4. Củng cố, dặn dò - Dặn dò: + Xem lại bài + Chuẩn bị bài sau: Tập chép: Người mẹ hiền - Nhận xét, đánh giá. Tổng kết tiết học - huy hiệu, vui vẻ, tiến bộ, tiếng nói Theo dõi - Theo dõi - 2 - 3hs đọc, cả lớp đọc thầm + Gió đưa thoảng hương nhài, nắng ghé vào cửa lớp xem các bạn học bài. + Yêu thương em ngắm mãi. Những điểm mười cô cho + 5 chữ + Viết hoa, cách lề 3 ô - thoảng, giảng, ngắm mãi - Theo dõi - Nghe - viết bài vào vở - Tự chữa lỗi: Gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở - Theo dõi - Tìm các tiếng và từ ngữ thích hợp với mỗi ô trống trong bảng: - Theo dõi, đọc lại - Tìm 2 từ ngữ có tiếng mang vần iên, 2 từ ngữ có tiếng mang vần iêng M: con kiến - miếng mồi - Từ ngữ có tiếng mang vần iên: bè tiên, viên phấn, tiến bộ,... - Từ ngữ có tiếng mang vần iêng: lười biếng, sầu riêng, tiếng nói, thiêng liêng,.. - Theo dõi - Lắng nghe, ghi nhớ 5. Rút kinh nghiệm bổ sung: _____________________________________________ Toán 6 CỘNG VỚI MỘT SỐ. 6 + 5 I. MỤC TIÊU: Kiến thức : Biết cách thực hiện phép cộng dạng 6 + 5,lập được bảng 6 cộng với một số. Kĩ năng : Nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng. Dựa vào bảng 6 cộng với một số để tìm được số thích hợp điền vào ô trống. Thái độ Cẩn thận khi làm bài II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: 20 que tính Học sinh: Que tính. SGK, Vở Toán III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG Hoạt động của giáo viên: Hoạt động của học sinh: 5’ 1’ 25’ 4’ 1. Bài cũ: - Tính: a) 8kg - 4kg + 9kg b) 16kg + 2kg - 5kg 2. Giới thiệu bài:6 cộng với một số: 6 + 5 3. Dạy bài mới: Hoạt động 1:Nêu bài toán “Có 6 que tính, thêm 5 que tính nữa. Hỏi tất cả có bao nhiêu que tính?” - HDHS thao tác trên que tính để tìm kết quả - Dẫn tới phép tính: + Tính: 6 + 5 = 11 - HDHS tự tìm kết quả các phép tính còn lại trong SGK - Yêu cầu HS đọc lại bảng 6 cộng với một số Hoạt động 1: Bài 1: - HDHS làm việc theo cặp, làm sách 6 + 6 = 12 6 + 7 = 13 6 + 0 = 6 7 + 6 = 13 - Hướng dẫn HS sửa bài - Nhận xét, chốt lời giải đúng - Yêu cầu HS nhận xét kết quả ở từng cột Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu - Hướng dẫn HS nêu cách tính, làm sách - Hướng dẫn HS sửa bài - Nhận xét, chốt lời giải đúng Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu - Hướng dẫn HS dựa vào bảng 6 cộng với một số nhẩm tìm số thích hợp điền vào ô trống - Hướng dẫn HS sửa bài - Nhận xét, chốt lời giải đúng 4. Củng cố, dặn dò - Dặn dò: Xem lại bài Chuẩn bị bài sau: 26 + 5 - Nhận xét, đánh giá. Tổng kết tiết học - 2 hs - Theo dõi Giới thiệu phép cộng 6 + 5 - Theo dõi - Vậy 6 + 5 = 11 - Theo dõi Hay 6 + 5 11 6 + 6 = 12 6 + 8 = 14 6 + 7 = 13 6 + 9 = 15 - Đọc thuộc Thực hành - Dựa vào bảng 6 cộng với một số để nhẩm 6 + 8 = 14 6 + 9 = 15 8 + 6 = 14 9 + 6 = 15 - Nêu kết quả Cả lớp nhận xét, thống nhất - Theo dõi - Khi đổi chỗ các số hạng trong phép cộng thì tổng không thay đổi - Tính 6 6 6 7 9 + + + + + 4 5 8 6 6 10 1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 7 Lop 2_12431166.doc
Tài liệu liên quan