Giáo án lớp 3 môn Tin học (cả năm)

1. Kiến thức: - Biết cách đặt tay lên phím ở hàng số.

- Gõ các phím ở hàng dưới và hàng số theo đúng nguyên tắc.

2. Kỹ năng: - Sử dụng cả 10 ngón tay để gõ.

- Dùng phần mềm Mario để luyện gõ bàn phím ở mức đơn giản.

3.Thái độ: - Nghiêm túc khi học, có tính bảo vệ của công.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: SGK, giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính.

- HS: Vở, SGK, bút

III. TIEÁN TRÌNH DẠY HỌC:

 

doc140 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 3 môn Tin học (cả năm), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ön t« mµu b»ng mµu nÒn + Nh¸y chuét chän open/tomau1.bmp + Nh¸y chuét chän c«ng cô t« mµu + Nh¸y chuét ph¶i lªn mµu ®á trong hép mµu + Nh¸y chuét ph¶i vµo bªn trong h×nh trßn - Gv lµm mÉu - Yªu cÇu HS thùc hµnh - Gv theo dâi, chØnh söa - Yªu cÇu HS mét sè b¹n häc giái h­íng dÉn thùc hµnh cho mét sè b¹n chËm - Học sinh nhắc lại cách tô màu. - Về nhà học bài và đọc trước bài thực hành T2, T3 - 1 HS TL - 1HS nx - Quan sát màn hình và nghe giảng - Thực hiện trên máy tính - 1 hs - Hs l¾ng nghe - Hs quan s¸t - Hs thùc hµnh - 2 hs - 2 HS TL - Lắng nghe và ghi nhớ Tuần 13 Tiết 26 Lớp dạy: 3 Ngày dạy: 30/11,1,2,3,4/12/2015 Bài 2: TÔ MÀU BẰNG MÀU NỀN (Tiết 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết đóng/mở phần mềm đồ họa Paint - Nhận biết được công cụ hộp màu, tô màu, trang vẽ. 2. Kỹ năng: - Biết chọn màu vẽ, màu nền. - Biết cách tô màu theo mẫu. 3.Thái độ: - Vận dụng để tô màu một số hình đơn giản. - Nghiêm túc khi học, có tính thẩm mỹ khi tô màu. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính. - Hs: Sách giáo khoa, vở, máy tính. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: THỜI GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG HS 1' 2' 30' 2' 1. Ổn định. 2. KiÓm tra bµi cò 3. Bài mới: *Thực hành: Bµi thùc hµnh sè 2 Bµi thùc hµnh sè 3 4. Củng cố, dặn dò Em h·y nªu c¸c b­íc t« mµu - Yªu cÇu HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt, - Yªu cÇu HS nªu yªu cÇu cña bµi - Gv hd: Em h·y lÇn l­ît më c¸c bµi tomau5, tomau6.bmp thùc hiÖn t« mµu b»ng mµu nÒn + Nh¸y chuét chän open/tomau5.bmp + Nh¸y chuét chän c«ng cô t« mµu + Nh¸y chuét ph¶i lªn mµu ®á trong hép mµu + Nh¸y chuét ph¶i vµo bªn trong h×nh trßn - Gv lµm mÉu - Yªu cÇu HS thùc hµnh - Gv theo dâi, chØnh söa - Yªu cÇu HS mét sè b¹n häc giái h­íng dÉn thùc hµnh cho mét sè b¹n chËm C¸ch tæ chøc nh­ BT1 - Về nhà học thuộc bài và đọc trước bài "Vẽ đo ạn th ẳng - 1 HS TL - 1HS nx - Quan sát màn hình và nghe giảng - HS thực hiện trên máy tính - Hs l¾ng nghe - Hs thùc hµnh - 2 hs hướng dẫn - Hs thùc hµnh - Lắng nghe và ghi nhớ BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO ÁN RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG GIÁO ÁN Tuần 14 Tiết 27 Lớp dạy: 3 Ngày dạy: 7,8,9,10,11/12/2015 Bài 3: VẼ ĐOẠN THẲNG (Tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Sử dụng được công cụ đoạn thẳng và công cụ di chuyển hình. 2. Kỹ năng: - Biết chọn màu vẽ, nét vẽ thích hợp và biết kéo thả chuột. - Vận dụng để vẽ, di chuyển một số hình đơn giản. 3.Thái độ: - Nghiêm túc trong giờ học, có tính sáng tạo khi học và thẩm mỹ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính. - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: THỜI GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1' 3' 30' 35' 2' 1' 1. Ổn định. 2. KiÓm tra bµi cò 3. Bài mới 1.Vẽ đoạn thẳng: * Thực hành: IV. CỦNG CỐ V. DẶN DÒ: 1.So sánh cách chọn màu vẽ và màu nền ? 2.Nếu tô nhầm em nhấn giữ phím gì để lấy lại hình trước đó? -Yªu cÇu HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt * Các bước thực hiện: + Chọn công cụ đường thẳng trong hộp công cụ. + Chọn màu vẽ. + Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ. + Kéo thả chuột từ điểm bắt đầu tới điểm cuối của đoạn thẳng. * Chú ý: Để vẽ các đoạn thẳng nằm ngang hay thẳng đứng, em nhấn giữ phím Shift trong khi kéo thả chuột. Bài T1 SGK trang 60. Dùng công cụ đường thẳng để vẽ tam giác. - Hướng dẫn: + Chọn công cụ đường thẳng trong hộp công cụ. + Dùng chuột kéo thả để vẽ hình tam giác. Hệ thống lại cách dùng công cụ đoạn thẳng. - Gọi HS khái quát lại kiến thức đã học. - Các em phải biết cách dùng công cụ đoạn thẳng để vẽ các hình đơn giản. - Ôn lại các cách di chuyển một hình có sẳn. - Đọc trước bài "Tẩy xóa hình" - 1 HS TL - 1HS nx - 1 HS TL - 1HS nx - Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy. - Quan sát giáo viên làm mẫu. - Thực hành vẽ hình tam giác. - Thực hiện theo yêu cầu. - HS trình bày - Chú ý nghe và ghi nhớ. Tuần 14 Tiết 28 Lớp dạy: 3 Ngày dạy: 7,8,9,10,11/12/2015 Bài 3: VẼ ĐOẠN THẲNG (Tiết 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Sử dụng được công cụ đoạn thẳng và công cụ di chuyển hình. 2. Kỹ năng: - Biết chọn màu vẽ, nét vẽ thích hợp và biết kéo thả chuột. - Vận dụng để vẽ, di chuyển một số hình đơn giản. 3.Thái độ: - Nghiêm túc trong giờ học, có tính sáng tạo khi học và thẩm mỹ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính. - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: DK THỜI GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1' 3' 30' 2' 1' 1. Ổn định. 2. KiÓm tra bµi cò 3. Bài mới * Thực hành: Bµi thùc hµnh sè 2 Bµi thùc hµnh sè 3 Bµi thùc hµnh sè 4,5,6 IV. CỦNG CỐ V. DẶN DÒ: 1.So sánh cách chọn màu vẽ và màu nền ? 2.Nếu tô nhầm em nhấn giữ phím gì để lấy lại hình trước đó? -Yªu cÇu HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt - Yªu cÇu HS nªu yªu cÇu cña bµi - Gv h­íng dÉn + VÏ hai ch©n thang + VÏ c¸c ®o¹n th¼ng gi÷a hai ch©n thang ®Ó t¹o c¸c bËc thang - Gv lµm mÉu - Yªu cÇu HS thùc hµnh - Gv theo dâi chØnh söa uèn n¾n hs - Yªu cÇu HS nªu yªu cÇu cña bµi - Yªu cÇu HS ®äc phÇn h­íng dÉn vÏ ®×nh lµng theo mÉu - Gv lµm mÉu - Yªu cÇu HS thùc hµnh Hệ thống lại cách dùng công cụ đoạn thẳng. - Gọi HS khái quát lại kiến thức đã học. - Các em phải biết cách dùng công cụ đoạn thẳng để vẽ các hình đơn giản. - Đọc trước bài "Tẩy xóa hình" - 1 HS TL - 1HS nx - 1 HS TL - 1HS nx - HS n x - 1 Hs - Hs l¾ng nghe - HS quan s¸t - Hs thùc hµnh - 1 Hs - 2 hs - Hs quan s¸t - Hs thùc hµnh - HS trình bày - Chú ý nghe - Ghi nhớ. BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO ÁN RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG GIÁO ÁN Tuần 15 Tiết 29 Lớp dạy: 3 Ngày dạy: 14,15,16,17,18/12/2015 Bài 4: TẨY, XOÁ HÌNH (Tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Sử dụng được công cụ tẩy xoá hình 2. Kỹ năng: - Biết sử dụng công cụ tẩy để xoá một vùng nhỏ trên hình đã vẽ và biết cách sử dụng công cụ chọn và chọn tự do để xoá một vùng lớn. 3.Thái độ: - Thể hiện tính tích cực chủ động sáng tạo trong quá trình học tập. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính. - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜI GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1' 2' 30' 2' 1' 1. Ổn định. 2. KiÓm tra bµi cò 3. Bài mới 1. Tẩy một vùng trên hình: 2. Chọn một phần hình vẽ: a, Công cụ chọn một vùng hình chữ nhật: b, Công cụ chọn tự do: IV. CỦNG CỐ V. DẶN DÒ: - Em hãy cho biết các bước để vẽ một đoạn thẳng -Yªu cÇu HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt - Các bước thực hiện: + Chọn công cụ tẩy trong hộp công cụ. + Chọn kích thước của tẩy ở phía dưới hộp công cụ. + Nháy hoặc kéo thả chuột trên phần hình cần tẩy. Ví dụ1: Kết quả khi kéo thả chuột - Các bước thực hiện: + Chọn công cụ trong hộp công cụ. + Kéo thả chuột từ một góc của vùng cần chọn đến góc đối diện của vùng đó. Vùng đã chọn được đánh dấu bằng hình chữ nhật. - Các bước thực hiện: + Chọn công cụ chọn tự do có trong hộp công cụ. + Kéo thả chuột bao quanh vùng cần chọn, càng sát biên của vùng cần chọn càng tốt. Khi thả nút chuột, vùng được chọn cũng được đánh dấu bằng hình chữ nhật có cạnh là đường nét đứt, nhưng thực chất vùng được chọn có dạng như ta kéo thả chuột. - Nhận xét về quá trình thực hành của hs. - Khái quát cách tẩy một vùng trên hình, cách chọn một phần hình vẽ để xoá một vùng trên hình. - Về nhà học bài và đọc trước bài "Vẽ đừng cong và Sao chép màu từ màu có sẵn". - 1 HS TL - 1HS nx - Nghe - Thực hiện trên máy - Vừa nghe vừa thực hiện theo GV Vùng đã chọn được đánh dấu bằng hình chữ nhật có cạnh là nét đứt. - Quan sát gv làm mẫu. - Tiến hành thực hành. - Chú ý lắng nghe rút kinh nghiệm. - Ghi nhớ Tuần 15 Tiết 30 Lớp dạy: 3 Ngày dạy: : 14,15,16,17,18/12/2015 Bài 4: TẨY, XOÁ HÌNH (Tiết 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Sử dụng được công cụ tẩy xoá hình 2. Kỹ năng: - Biết sử dụng công cụ tẩy để xoá một vùng nhỏ trên hình đã vẽ và biết cách sử dụng công cụ chọn và chọn tự do để xoá một vùng lớn. 3.Thái độ: - Thể hiện tính tích cực chủ động sáng tạo trong quá trình học tập. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính. - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: DK THỜI GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1' 2' 30' 2' 1' 1. Ổn định. 2. KiÓm tra bµi cò 3. Bài mới 3. Xoá một vùng trên hình: * Thực hành: IV. CỦNG CỐ V. DẶN DÒ: - Em hãy cho biết các bước để vẽ một đoạn thẳng Yªu cÇu HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt - Các bước thực hiện: Delete + Dùng công cụ chọn tự do và công cụ chọn một vùng hình chữ nhật để chọn vùng cần xoá. +Nhấn phím - Cho học sinh mở tệp có sẵn các hình ảnh và yêu cầu học sinh sử dụng công cụ tẩy để xoá theo yêu cầu của gv. - Giáo viên làm mẫu - Quan sát học sinh khi thực hành. - Nhận xét về quá trình thực hành của hs. - Khái quát cách tẩy một vùng trên hình, cách chọn một phần hình vẽ để xoá một vùng trên hình. - Về nhà học bài và đọc trước bài "Vẽ đừng cong và Sao chép màu từ màu có sẵn". - 1 HS TL - 1HS nx - Nghe - Thực hiện trên máy - Vừa nghe vừa thực hiện theo GV Vùng đã chọn được đánh dấu bằng hình chữ nhật có cạnh là nét đứt. - Quan sát gv làm mẫu. - Tiến hành thực hành. - Chú ý lắng nghe rút kinh nghiệm. - Ghi nhớ BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO ÁN RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG GIÁO ÁN Tuần 16 Tiết 31 Lớp dạy: 3 Ngày dạy: 21,22,23,24,25/12/2015 Bµi 5: DI CHUYỂN HÌNH (Tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - BiÕt sö dông c«ng cô chän ®Ó di chuyÓn h×nh. 2. Kỹ năng: - Biết thêm cách di chuyển một phần hình tới vị trí khác. 3.Thái độ: - VËn dông kiÕn thøc ®Ó lµm c¸c bµi thùc hµnh. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính. máy chiếu. - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính. III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜI GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1' 2' 30' 2' 1. Ổn định. 2. KiÓm tra bµi cò 3. Bµi míi 1. Lý thuyết 2. Thùc hµnh Bµi thùc hµnh sè 1 C. Cñng cè, dÆn dß: Em h·y nªu c¸c b­íc tÈy mét vïng trªn h×nh - Yªu cÇu HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm + Yªu cÇu nªu c¸c b­íc thùc hiÖn + Yªu cÇu HS nhËn xÐt + Gv nhËn xÐt, gi¶i thÝch tõng b­íc - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i - Gv h­íng dÉn hs c¸ch chän bµi thùc hµnh + Nh¸y chuét lªn menu File + ChänOpen/chuyenhinh1.bmp - Gv lµm mÉu - Yªu cÇu HS nªu yªu cÇu cña bµi - Gv hd: + Dïng c«ng cô chän h×nh ng«i sao ®Ó chän mÆt trêi + KÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi råi nh¸y chuét ra bªn ngoµi vïng chän - Gv lµm mÉu - Yªu cÇu HS thùc hµnh - Gv theo dâi, chØnh söa cho häc sinh - Yªu cÇu HS mét sè b¹n häc giái h­íng dÉn thùc hµnh cho mét sè b¹n chËm + HS nh¾c l¹i - Gv nhËn xÐt tiÕt häc. - 1 hs(+Chän c«ng cô tÈy + Chän kÝch th­íc cña tÈy + Nh¸y hoÆc kÐo th¶ chuét trªn phÇn h×nh cÇn tÈy) - 1 hs - Hs l¾ng nghe - 1 Hs (+ Dïng c«ng cô hcn nÐt ®øt hoÆc c«ng cô ng«i sao nÐt ®øt ®Ó chän mét vïng bao quanh phÇn h×nh ®Þnh di chuyÓn + §­a con trá chuét vµo vïng ®­îc chän vµ kÐo th¶ chuét tíi vÞ trÝ míi + Nh¸y chuét bªn ngoµi vïng chän ®Ó kÕt thóc) - 1 hs - Hs nghe - 2 hs - Hs ghi vë - Hs nghe - Hs quan s¸t - 1 hs - Hs l¾ng nghe - Hs quan s¸t - Hs thùc hµnh - 2 hs - 1 Hs - Hs l¾ng nghe Tuần 16 Tiết 38 Lớp dạy: 3 Ngày dạy: 12,13,14,15,16/1/2015 Bµi 5: DI CHUYỂN HÌNH (Tiết 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - BiÕt sö dông c«ng cô chän ®Ó di chuyÓn h×nh. 2. Kỹ năng: - Biết thêm cách di chuyển một phần hình tới vị trí khác. 3.Thái độ: - VËn dông kiÕn thøc ®Ó lµm c¸c bµi thùc hµnh. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính. máy chiếu. - HS: Sách giáo khoa, vở, máy tính. III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜI GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1' 2' 30' 2' 1. Ổn định. 2. KiÓm tra bµi cò 3. Bµi míi *. Thùc hµnh Bµi thùc hµnh sè 2 C. Cñng cè, dÆn dß: Em h·y nªu c¸c b­íc thực hiện di chuyển hình - Yªu cÇu HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt + Yªu cÇu nhắc lại c¸c b­íc thùc hiÖn - Yªu cÇu HS nªu yªu cÇu cña bµi - Gv h­íng dÉn + Dïng c«ng cô hcn nÐt ®øt ®Ó chän miÕng ghÐp sè 4 + KÐo th¶ chuét lªn gãc trªn bªn tr¸i cña h×nhb + Dïng c«ng cô hcn nÐt ®øt ®Ó chän miÕng ghÐp sè 1 + KÐo th¶ chuét miÕng ghÐp sè 1 sang gãc trªn bªn ph¶i cña h×nh b (g¾n víi miÕng sè 4) + Dïng c«ng cô hcn nÐt ®øt ®Ó chän miÕng ghÐp sè 3 + KÐo th¶ chuét miÕng ghÐp sè 3 sang gãc d­íi bªn tr¸i cña h×nh b (g¾n víi miÕng sè 4) + Dïng c«ng cô hcn nÐt ®øt ®Ó chän miÕng ghÐp sè 2 + KÐo th¶ chuét miÕng ghÐp sè 2 sang gãc d­íi bªn ph¶i cña h×nh b (g¾n víi miÕng sè 3 vµ sè 4. - Gv lµm mÉu - Yªu cÇu HS thùc hµnh - Gv theo dâi, chØnh söa cho häc sinh Bµi thùc hµnh sè 3,4 (C¸ch thøc tæ chøc nh­ bµi tËp 2) - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸ch vÏ ®o¹n th¼ng + Gv nhËn xÐt, nh¾c l¹i - Gv nhËn xÐt tiÕt häc. - 2 HS - 1 hs - 1 hs - 1 hs - Hs quan s¸t - Hs thùc hµnh - 2 hs - Hs l¾ng nghe BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO ÁN RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG GIÁO ÁN Tuần 17 Tiết 33 Lớp dạy: 3 Ngày dạy: 28,29,30,31/12,1/1/2016 ÔN TẬP (Tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Củng cố lại các kiến thức của chương 3. 2. Kỹ năng: - Củng cố lại các kiến thức của chương 3. 3.Thái độ: - Nghiêm túc khi thực hành, có ý thức bảo vệ của công. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính. máy chiếu. - Hs: Sách giáo khoa, vở, máy tính. III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜI GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1' 2' 30' 2' 1. Ổn định. 2. KiÓm tra bµi cò 3.Thực hành: 4. Củng cố, dặn dò - Em h·y nªu c¸ch chọn bài của Mario ở hµng phÝm sè? - GV nx T1: Dùng phần mềm word gõ bài thơ: Con Meo Con Meo ma treo cay cau Hoi tham chu chuot di dau vang nha Chu chuot di cho duong xa Mua mam mua muoi gio cha chu meo. T2: Ngay nha giao Viet Nam 20-11 Ngay quan doi nhan dan viet nam 22 - 12. - Hướng dẫn học sinh thực hành. - Quan sát sửa khi học sinh làm sai. - Gv nhận xét quá trình thực hành của hs, cái gì làm được, chưa làm được. - Về nhà ôn luyện để tiết sau thực hành thêm phần chương 4. - HS TL - HS nx - Chú ý lắng nghe. - Thực hành dưới sự hướng dẫn của gv. - Chú ý lắng nghe rút kinh nghiệm. - Nghe và ghi nhớ Tuần 17 Tiết 34 Lớp dạy: 3 Ngày dạy: 28,29,30,31/12,1/1/2016 ÔN TẬP (Tiết 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Củng cố lại các kiến thức của chương 4. 2. Kỹ năng: - Biết sử dụng các công cụ để có được những sản phẩm như ý. 3.Thái độ: - Nghiêm túc khi thực hành, có ý thức bảo vệ của công. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Giáo án, bảng, phấn, thước, máy tính, máy chiếu. - Hs: Sách giáo khoa, vở, máy tính. III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜI GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1' 2' 30' 2' 1. Ổn định. 2. KiÓm tra bµi cò 3.Thực hành: Bài T2(SGK-61) Bài T3(SGK-64) Bài T5(SGK-64) 4. Củng cố, dặn dò C©u 1: Em h·y nªu c¸c b­íc thùc hiÖn cña t« mµu? - GV nx. C©u 2: Em h·y nªu c¸c b­íc thùc hiÖn cña vÏ ®o¹n th¼ng? - GV nx Mở các tệp Tomau5 và Tomau6.bmp tô bằng màu nền theo các mẫu ở hình 66a và 66b - Dùng công cụ vẽ đoạn thẳng để vẽ đình làng theo mẫu ơ rhinfh 71d. - Dùng công cụ vẽ đoạn thẳng để vẽ thuyền buồm theo mẫu ơ rhinfh 73d. - Gv nhận xét quá trình thực hành của hs, cái gì làm được, chưa làm được. - Về nhà ôn luyện để tiết sau thực hành thêm phần chương 4. - HS TL - HS nx - Chú ý lắng nghe. - 1 HS TL - 1 HS nx - Chú ý lắng nghe. - Thực hành dưới sự hướng dẫn của gv. - Chú ý lắng nghe rút kinh nghiệm. - Nghe và ghi nhớ BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO ÁN RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG GIÁO ÁN Tuần 18 Tiết 35+36 Lớp dạy: 3 Ngày dạy: 4,5,6,7,8/1/2016 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG TH THANH MAI BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016 MÔN: TIN HỌC LỚP 3 Thời gian: 40 phút Họ và tên học sinh:. Lớp: . Điểm bài kiểm tra Nhận xét của giáo viên chấm bài kiểm tra . . . . Phần I : Lý Thuyết 7 điểm (0,5 điểm/ câu) A.Trắc nghiệm : Hãy khoanh vào đáp án đúng nhất Câu 1 : Máy tính gồm những bộ phận chính nào ? A. Màn hình, thân máy B. Màn hình, thân máy, bàn phím C. Màn hình, thân máy, chuột D. Màn hình, thân máy, bàn phím và chuột Câu 2 : Bộ phận nào của máy tính được coi là bộ não điều khiển mọi hoạt động cùa máy tính: A. Chuột B. Thân máy C. Màn hình D. Bàn phím Câu 3 : Các loại máy tính mà các em thường thấy là A. Máy tính xách tay B. Máy tính để bàn C. Máy tính bảng D. Máy tính xách tay và máy tính để bàn Câu 4 : Khi nghe nhạc em nhận thông tin dạng . và thông tin dạng.. A. Thông tin dạng hình ảnh và âm thanh B. Thông tin dạng âm thanh và văn bản C. Thông tin dạng văn bản và hình ảnh Câu 5 : Khu vực chính của bàn phím gồm có mấy hàng phím ? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 6 : Hàng phím nào có 2 phím có gai F và J làm mốc cho việc đặt các ngón tay khi gõ ? A. Hàng phím trên B. Hàng phím số C. Hàng phím cơ sở D. Hàng phím dưới Câu 7 : Các thao tác sử dụng chuột gồm : A. Di chuyển chuột , nháy chuột B. Nháy đúp chuột, kéo thả chuột C. Di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột D. Kéo thả chuột, nháy chuột Câu 8 : Đâu là biểu tượng trò chơi Sticks ? A. B. C. D. Câu 9 : Các trò chơi Blocks, Dots, Sticks giúp các rèn luyện sử dụng bộ phận nào của máy tính ? A. Chuột máy tính B. Thân máy tính C. Màn hình D. Bàn phím Câu 10 : Nếu tô nhầm em nhấn tổ hợp phím nào để quay trở lại bước thực hiện trước? Cltr+ A B. Cltr+ N C. Cltr+ Z D.Cltr+ S Câu 11 : Để xóa một vùng trên hình em dùng công cụ chọn để chọn vùng cần xóa và nhấn phím? Alt B. Shift C. Delete D. Ctrl Câu 12 : Phần mềm nào để tập gõ bàn phím A. Mario B. Block C. Paint D. Word Câu 13 : Ngón trỏ tay trái gõ các phím nào ở hàng phím cơ sở ? A. Phím A B. Phím L C. Phím F, G D. Phím S Câu 14 : Ngón cái tay phải gõ phím nào trên bàn phím ? A. Phím Z B. Phím Q C. Phím T D. Phím cách Câu 15 : Các phím N, M, V,C thuộc hàng phím nào ? A. Hàng cơ sở B. Hàng dưới C. Hàng Trên D. Hàng số Câu 16 : Muốn thoát máy tính em thực hiện như thế nào? (1 điểm) Start/ Turn off computer/ Turn off Start/ Turn off computer/ Restart Start/ Turn off computer/ Cancel B. Tự luân (2 điểm)  : Câu 17 (1 điểm ) : Nêu cách đặt tay trên bàn phím ? Câu 18: Điền Từ còn thiếu vào chỗ trống ( 1 điểm) Để chọn màu vẽ em .............................................. .........vào một ô màu trên hộp màu Để chọn màu nền em ..................................................... vào một ô màu trên hộp màu BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO ÁN RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG GIÁO ÁN Tuần 19 Tiết 37 Lớp dạy: 3 Ngày dạy: 11,12,13,14,15/1/2016 Bµi 6: VẼ ĐƯỜNG CONG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - NhËn biÕt ®­îc c«ng cô vÏ ®­êng cong 2. Kỹ năng: - BiÕt c¸ch vÏ ®­êng cong - VËn dông kiÕn thøc ®Ó lµm c¸c bµi thùc hµnh 3.Thái độ: - BiÕt c¸ch vÏ ®­êng cong II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - ChuÈn bÞ cña thÇy: Que chØ, máy tính, máy chiếu, phấn, bảng, giáo án, SGK - ChuÈn bÞ cña trß: SGK, bót, vë ghi. III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜI GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1' 2' 30' 2' 1. Ổn định. 2. KiÓm tra bµi cò 3. Bµi míi 1.Lý thuyết 2. Thùc hµnh Bµi thùc hµnh sè 1 C. Cñng cè, dÆn dß: - Em h·y nªu c¸c b­íc di chuyÓn h×nh - Yªu cÇu HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt - Gv giíi thiÖu c«ng cô vÏ ®­êng cong + Yªu cÇu nªu c¸c b­íc thùc hiÖn + Yªu cÇu HS nhËn xÐt + Gv nhËn xÐt, gi¶i thÝch tõng b­íc: B­íc 1 ®Õn b­íc 3 thùc hiÖn nh­ vÏ ®­êng th¼ng - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i - Gv ghi b¶ng - Yªu cÇu HS nªu yªu cÇu cña bµi - Yªu cÇu HS ®äc phÇn h­íng dÉn vÏ con c¸ - Gv lµm mÉu - Yªu cÇu HS thùc hµnh - Gv theo dâi, chØnh söa cho häc sinh - Yªu cÇu HS mét sè b¹n häc giái h­íng dÉn thùc hµnh cho mét sè b¹n chËm - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸ch vÏ ®­êng cong? + Gv nhËn xÐt, nh¾c l¹i. - Gv nhËn xÐt tiÕt häc. - 2 hs - 1 hs - Lắng nghe - Hs quan s¸t - 1 Hs (+Chän c«ng cô vÏ ®­êng cong + Chän mµu vÏ, nÐt vÏ + KÐo th¶ chuét tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®­êng cong + §­a con trá chuét lªn ®o¹n th¼ng. NhÊn gi÷ vµ kÐo nót tr¸i chuét ®Ó uèn cong ®o¹n th¼ng tíi khi võa ý th× th¶ nót chuét vµ nh¸y chuét mét lÇn n÷a) - 1 hs - Hs nghe - 2 hs - Hs ghi vë - 1 Hs - 1 Hs - Hs quan s¸t - Hs thùc hµnh - 3 Hs - 1Hs - Hs l¾ng nghe Tuần 19 Tiết 38 Lớp dạy: 3 Ngày dạy: : 11,12,13,14,15/1/2016 Bµi 6: VẼ ĐƯỜNG CONG (Tiết 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - NhËn biÕt ®­îc c«ng cô vÏ ®­êng cong 2. Kỹ năng: - BiÕt c¸ch vÏ ®­êng cong - VËn dông kiÕn thøc ®Ó lµm c¸c bµi thùc hµnh 3.Thái độ: - BiÕt c¸ch vÏ ®­êng cong II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Que chØ, máy tính, máy chiếu, phấn, bảng, giáo án, SGK - HS: SGK, bót, vë ghi. III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜI GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1' 2' 30' 2' 1. Ổn định. 2. KiÓm tra bµi cò 3. Bµi míi Bµi thùc hµnh sè 1 Bµi thùc hµnh sè 2 C. Cñng cè, dÆn dß: - Em h·y nªu c¸c b­íc vẽ đường cong? - Yªu cÇu HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt - Yªu cÇu HS nªu yªu cÇu cña bµi - Yªu cÇu HS ®äc phÇn h­íng dÉn vÏ con c¸ - Gv lµm mÉu - Yªu cÇu HS thùc hµnh - Gv theo dâi, chØnh söa cho häc sinh - Yªu cÇu HS mét sè b¹n häc giái h­íng dÉn thùc hµnh cho mét sè b¹n chËm - Yªu cÇu HS nªu yªu cÇu cña bµi - Gv h­íng dÉn + Chän c«ng cô vÏ ®­êng cong, chän nÐt vÏ, mµu vÏ vµ vÏ mét ®­êng cong nh­ H 86a + VÏ ®­êng cong thø hai cã h­íng cong ng­îc víi ®­êng cong thø nhÊt H86b + VÏ ®­êng cong thø ba ph©n c¸ch gi÷a hai ®­êng cong t¹o g©n chÝnh cña l¸ H86c + VÏ ®­êng cong thø 4, 5, 6 lµm g©n phô cña l¸ - Gv lµm mÉu - Yªu cÇu HS thùc hµnh - Gv theo dâi, chØnh söa cho häc sinh - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸ch vÏ ®­êng cong + Gv nhËn xÐt, nh¾c l¹i - Gv nhËn xÐt tiÕt häc. - 2Hs - 1Hs - Hs nghe - 2 hs - 1 Hs - Hs quan s¸t - Hs thùc hµnh - 2Hs -1 Hs - HS quan s¸t - Hs thùc hµnh - 2Hs - Nghe và ghi nhớ BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO ÁN RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG GIÁO ÁN Tuần 20 Tiết 39 Lớp dạy: 3 Ngày dạy: 18,19,20,21,22/1/2016 Bµi 7: SAO CHÉP MÀU TỪ MÀU CÓ SẴN (Tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - NhËn biÕt ®­îc c«ng cô sao chÐp mµu. 2. Kỹ năng: - BiÕt c¸ch sao chÐp mµu ®Ó t« mµu. 3.Thái độ: - VËn dông kiÕn thøc ®Ó lµm c¸c bµi thùc hµnh II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Que chØ, máy tính, máy chiếu, phấn, bảng, giáo án, SGK - HS: SGK, bót, vë ghi. III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜI GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1' 2' 30' 2' 1. Ổn định. 2. KiÓm tra bµi cò 3. Bµi míi * Hoạt động 1: Làm quen với công cụ sao chép màu * Hoạt động 2: Các bước thực hiện 4. Cñng cè, dÆn dß: -Em h·y nªu c¸c b­íc vÏ ®­êng cong? - Yªu cÇu HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt + Yªu cÇu HS chỉ ra công cụ sao chép màu? - YC HS thảo luận nhóm đôi để chỉ ra công cụ sao chép màu. - GV nx và chốt ý - YC HS thảo luận nhóm để đưa ra các bước thực hiện. 1. Chọn công cụ Sao chép màu trong hộp công cụ. 2. Nháy chuột lên phần hình vẽ có màu cần sao chép. 3. Chọn công cụ 4. Nháy chuột lên nơi cần tô bằng màu vừa sao chép. - GV minh họa sao chép màu qua bài T1 (SGK- tr 73) - YC Hs lên thực hành sao chép màu. - GV nx, đánh giá - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c b­íc sao chÐp mµu + Gv nhËn xÐt, nh¾c l¹i - Gv nhËn xÐt tiÕt häc. - 2Hs - 1Hs - Hs nghe - HS: Thảo luận nhóm đôi - HS nối tiếp trả lời và nx - HS thảo luận - 2 HS TL - 1 HS nx - 1 HS đọc lại các bước Hs cả lớp l¾ng nghe - HS quan sát trên màn hình - 3 HS lên máy thực hành - 1 HS nx - 2 HS nhắc lại - HS lắng nghe Tuần 20 Tiết 40 Lớp dạy: 3 Ngày dạy: 18,19,20,21,22/1/2016 Bµi 7: SAO CHÉP MÀU TỪ MÀU CÓ SẴN (Tiết 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - NhËn biÕt ®­îc c«ng cô sao chÐp mµu. 2. Kỹ năng: - BiÕt c¸ch sao chÐp mµu ®Ó t« mµu. 3.Thái độ: - VËn dông kiÕn thøc ®Ó lµm c¸c bµi thùc hµnh II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Que chØ, máy tính, máy chiếu, phấn, bảng, giáo án, SGK - HS: SGK, bót, vë ghi. III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: DK THỜI GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1' 2' 30' 2' 1. Ổn định. 2. KiÓm tra bµi cò 3. Bµi míi Thực hành Bµi thùc hµnh sè 1(SGK- tr 73) Bµi thùc hµnh sè 2(SGK- tr 74) Bµi thùc hµnh sè 3(SGK- tr 74 IV. Cñng cè, dÆn dß: -Em h·y nªu c¸c b­íc sao chép màu? - Yªu cÇu HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt - Yªu cÇu HS nªu yªu cÇu cña bµi - Gv h­íng dÉn hs c¸ch më bµi thùc hµnh Tõ mµn h×nh cña Paint/vµo menu Open/Saomau1.bmp - Gv lµm mÉu - Yªu cÇu HS thùc hµnh - Gv theo dâi, chØnh söa cho häc sinh - Yªu cÇu HS mét sè b¹n häc giái h­íng dÉn thùc hµnh cho mét sè b¹n chËm - Yªu cÇu HS nªu yªu cÇu cña bµi - Gv lµm mÉu - Yªu cÇu HS thùc hµnh - Gv theo dâi chØnh söa uèn n¾n hs - Yªu cÇu HS nªu yªu cÇu cña bµi - Yªu cÇu HS thùc hµnh - Gv theo dâi chØnh söa uèn n¾n hs - Yªu cÇu HS mét sè b¹n häc giái h­íng dÉn thùc hµnh cho mét sè b¹n chËm - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c b­íc sao chÐp mµu + Gv nhËn xÐt, nh¾c l¹i - Gv nhËn xÐt tiÕt häc. - 2 HS TL - 1Hs - Hs nghe - 1HS đọc bài - Hs quan s¸t - Hs thùc hµnh - 2 hs - 1 Hs đọc bài - HS quan sát - Hs thùc hµnh - 1 Hs - HS thực hành 2 HS - 2 HS nhắc lại - Chú ý lắng nghe BAN GIÁM HIỆU DUYỆT GIÁO ÁN RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG GIÁO ÁN Tuần 21 Tiết 41 Lớp dạy: 3 Ngày dạy: 25,26,27,28,29/1/2016 ÔN TẬP VẼ (Tiết 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nhớ lại các kiến thức của chương 4. 2. Kỹ năng: - Làm tố

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12406501.doc
Tài liệu liên quan