Giáo án mầm non lớp lá - Chủ đề học: Bản thân

- Quan sát tranh vẽ cơ thể bé, gọi tên một số bộ phận trên cơ thể.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, nhảy lò cò.

- Chơi tự do với cầu tuột xích đu

* Troïng taâm: Goùc laép raùp: Xeáp hình beù taäp theå duïc

+ Yeâu Caàu:

- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau như: hột hạt, gạch, vỏ cây để xếp thành hình: Bé đang tập thể dục.

- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay

- Không quăng ném, phá đồ chơi, chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.

+ Chuaån Bò:

- Một số nguyên vật liệu mở: Sỏi, hột hạt, vỏ cây, que

+ Höôùng Daãn:

Cô trò chuyện với trẻ về cơ thể mình, cô cho trẻ xem tranh các hình bé tập thể dục với các tư thế tập .

- Cô xếp mẫu cho các cháu xem, sau đó để trẻ tự chơi, cô quan sát giúp trẻ bố trí sắp xếp cho hợp lý.

* Goùc phaân vai: Phoøng khaùm nha khoa.

* Goùc taïo hình: Tô màu tóc cho bạn , nặn vòng cho bạn

* Goùc aâm nhaïc: Haùt muùa caùc baøi haùt veà chuû ñeà: “ Baûn thaân”

 

doc18 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 20/11/2018 | Lượt xem: 363 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án mầm non lớp lá - Chủ đề học: Bản thân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2013 TÊN HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Đón trẻ Điểm danh Thể dục sáng - Coâ aân caàn, vui veû ñoùn treû vaøo lôùp, höôùng daãn treû caát ñoà duøng caù nhaân. - Trao đổi với phụ huynh có một số cháu cá biệt. động viên các cháu đi học đều, ngoan. - Cho cháu chơi đồ chơi tự do - Ñieåm danh. - Chào cờ Hoạt động có chủ đích Tiết 1 ĐÔI MẮT CỦA EM 1. Mục đích - Yêu cầu: - Trẻ biết được tác dụng của đôi mắt, hieåu vaø traû lôøi ñöôïc moät soá caâu hoûi veà noäi dung baøi thô. - Treû thuoäc bài thơ,đñoïc dieãn caûm baøi thô. - Qua baøi thô treû hieåu ñöôïc taàm quan troïng cuûa ñoâi maét vaø bieát baûo veä maét. 2. Chuẩn bị: * Địa điểm tổ chức: Tại lớp * Đồ dùng: - Tranh veõ ñoâi maét. - Tranh thô chöõ to. - CNTT: Moät soá ñoà duøng caàn ñeå baûo veä maét: thau, khaên, kính, thuốc nhỏ mắt * Tích hợp: - TC: Bịt mắt bắt dê 3. Tiến trình thực hiện: Hoạt động cô Hoạt động cháu Hoạt động mở đầu: - Hát: Rửa mặt như mèo. - Coâ troø chuyeän veà taùc duïng cuûa ñoâi maét: Ñoâi maét giuùp ta laøm nhöõng gì? Hoạt động trọng tâm: - Coâ giôùi thieäu baøi thô: “ Ñoâi maét cuûa em” - Coâ ñoïc maãu moät laàn. (Coâ giôùi thieäu teân baøi thô, taùc giaû cuûa baøi thô: Leâ Thò Myõ Phöông.) - Caû lôùp ñoïc laïi baøi thô 2 laàn. - Haùt baøi “ Giaáu tay”. - Coâ cho treû ñoïc thô döôùi nhieàu hình thöùc: caù nhaân, nhoùm, caû lôùp, to_nhoû. ♦ Ñaøm thoaïi: + Ñoâi maét cuûa em ñeïp nhö theá naøo? + Ñoâi maét giuùp chuùng ta nhöõng gì? + Em yeâu quí ñoâi maét cuûa mình nhö theá naøo? + Baèng caùch naøo ñeå em giöõ ñoâi maét ngaøy caøng saùng hôn? - Cho cháu xem một số đồ dùng bảo vệ mắt - Coâ giáo dục cháu biết caùch baûo veä cho ñoâi maét và giôùi thieäu caùc ñoà duøng caàn cho maét. - Coâ ñoïc thơ + tranh thô chöõ to - Cho cháu đọc cùng cô *T Chôi: “ Bòt maét baét deâ” - Coâ chôi tröôùc cho caùc chaùu, sau ñoù cho caùc chaùu chôi vaøi laàn. - Chaùu hát - Chaùu troø chuyeän cuøng coâ. - Chaùu laéng nghe. - Chaùu ñoïc cuøng coâ. - Caû lôùp ñoïc. - Chaùu chú ý và trả lời câu hỏi. - Chaùu ñoïc. - Chaùu chôi cuøng coâ. Tiết 2 BÒ TRONG ĐƯỜNG HẸP 1. Mục đích - Yêu cầu: - Treû biết bò trong đường hẹp không đụng vào hàng rào. - Rèn kỹ năng bò trong đường hẹp , phối hợp mắt, tay chân nhịp nhàng, trẻ biết thực hiện theo hiệu lệnh của cô - Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn sức khỏe, giöõ traät töï neà nếp khi luyeän taäp. 2.Chuẩn bị: * Địa điểm tổ chức: Tại lớp * Đồ dùng: - Đường hẹp, vạch mức, 5 quả bóng * Tích hợp: Trò chuyện về một số thói quen ăn uống và việc siêng năng tập thể dục cho người khỏe mạnh 3.Tiến trình thực hiện: Hoạt động cô Hoạt động cháu Hoạt động mở đầu: - Hát: Nào chúng ta cùng tập thể dục - Trò chuyện về một số thói quen ăn uống và việc siêng năng tập thể dục cho người khỏe mạnh - Cho cháu khởi động theo nhạc bài hát: Bàn tay bé xíu - Cho cháu đi vòng tròn với các kiểu chân : đi bằng mũi chân , bằng gót chân, chạy chậm, chạy nhanh . - Chuyển đội hình Hoạt động trọng tâm: * Baøi taäp phaùt trieån chung: + Tay vai: 2 tay ñöa ra tröôùc leân cao, sang ngang, ra trước + Chaân : Đứng lên ngồi xuống + Buïng: Đưa tay lên cao, gập người tay chạm gót + Baät : Bật tách chân * Vaän ñoäng cô baûn : Bò trong đường hẹp - Coâ tạo tình huống dẫn vào vận động - Cô giaûi thích cho các cháu kỹ năng của vận động: Mắt nhìn về phía trước, kết hợp tay nọ chân kia nhịp nhàng. - Cho chaùu khaù leân thöïc hieän - Cho caùc chaùu thöïc hieän vaøi laàn, coâ chuù yù söûa sai. - Lần 2 cô cho cháu chia nhóm thực hiện * Chôi TCVÑ: “Đuổi bóng” - Coâ cho trẻ đứng về một phía , cô tung bóng về phía trước và cho cháu chạy theo bóng. - Toå chöùc cho caû lôùp cuøng chôi. * Hoài tónh : - Cho caùc chaùu hít thở nhẹ nhàng - Chôi TC: Uoáng nöôùc. - Keát thuùc. Cháu hát Cháu khởi động Cháu tập bài tập PTC Cháu chú ý Cháu lên thực hiện Cháu thực hiện Cháu tham gia chơi Cháu hít thở nhẹ nhàng Hoạt động chuyển tiếp - Chôi: “ Uống nước ?” ,coâ daãn caùc chaùu ra saân chôi. Hoạt động ngoài trời - Quan sát tranh vẽ cơ thể bé, gọi tên một số bộ phận trên cơ thể. - TCVĐ: Mèo đuổi chuột, nhảy lò cò. - Chơi tự do với cầu tuột xích đu Hoạt dộng góc * Troïng taâm: Goùc laép raùp: Xeáp hình beù taäp theå duïc + Yeâu Caàu: - Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau như: hột hạt, gạch, vỏ cây để xếp thành hình: Bé đang tập thể dục. - Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay - Không quăng ném, phá đồ chơi, chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi quy định. + Chuaån Bò: - Một số nguyên vật liệu mở: Sỏi, hột hạt, vỏ cây, que + Höôùng Daãn: Cô trò chuyện với trẻ về cơ thể mình, cô cho trẻ xem tranh các hình bé tập thể dục với các tư thế tập . - Cô xếp mẫu cho các cháu xem, sau đó để trẻ tự chơi, cô quan sát giúp trẻ bố trí sắp xếp cho hợp lý. * Goùc phaân vai: Phoøng khaùm nha khoa. * Goùc taïo hình: Tô màu tóc cho bạn , nặn vòng cho bạn * Goùc aâm nhaïc: Haùt muùa caùc baøi haùt veà chuû ñeà: “ Baûn thaân” Vệ sinh ăn trưa, ngủ trưa - Nhö keá hoaïch tuaàn. Hoạt động chiều - Ôn lại bài thơ: “Đôi mắt của em” - Giáo dục cháu cách giữ gìn vệ sinh cá nhân, cách sử dụng khẩu trang y tế - Nêu gương, cắm cờ Trả trẻ Cho cháu chơi trò chơi dân gian: Nhảy lò cò. Nhắc cháu chào cô, chào ba mẹ đi học về. Dặn dò cháu đi học ngoan. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY Thöù ba ngaøy 01 thaùng 10 naêm 2013 TÊN HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Đón trẻ Điểm danh Thể dục sáng - Coâ aân caàn, vui veû ñoùn treû vaøo lôùp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của một vài cháu đặc biệt. - Trò chuyện với trẻ về đôi bàn tay - Cho cháu vào các góc chơi. - Ñieåm danh: - Theå duïc saùng: Như kế hoạch tuần Hoạt động có chủ đích SO SÁNH CAO HƠN- THẦP HƠN 1. Mục đích - Yêu cầu: - Treû biết so sánh chiều cao của 2 đối tượng - Biết dùng từ so sánh: cao hơn, thấp hơn - Giáo dục trẻ biết yêu thương và giúp đỡ bạn Chuẩn bị: * Địa điểm tổ chức: Tại lớp * Đồ dùng: - Con bướm, mỗi trẻ cành hoa cao thấp * Lồng ghép chuyên đề kỹ năng sống: Bé biết yêu thưong và giúp đỡ các bạn. Tiến trình thực hiện: Hoạt động cô Hoạt động cháu Hoạt động mở đầu: - Haùt: “Tìm bạn thân” - Trò chuyện với trẻ về tình cảm yêu thương của các bạn trong lớp Hoạt động trọng tâm: * Dạy trẻ nhận biết sự khác nhau về chiều cao của hai đối tượng: - TC: Kết bạn ( Cô cho cháu kết 2 bạn và so sánh chiếu cao của 2 bạn) + CC xem 2 bạn này có chiều cao như thế nào với nhau? + Vì sao con biết? - TC: Trốn cô ( Cho cháu tìm cô và so sánh chiều cao của cô và cháu) + Cc xem cô và bạn ai cao hơn?vì sao con biết? - TC: Bắt bướm + Vì sao cô bắt được con bướm còn cc thì không? - Đọc đồng dao: Tay đẹp * Luyện tập phân biệt cao hơn thấp hơn: - Cho mỗi cháu 2 cành hoa cao- thấp và yêu cầu trẻ so sánh. + Cành hoa màu gì cao hơn? CC hãy giơ cành hoa cao hơn lên nào? + Hoa màu gì thấp hơn? CC hãy giơ cành hoa thấp hơn lên nào? - Cho cháu cắm hoa vào bình: hoa cao vào bình cao- hoa thấp vào bình thấp. - Hát: Bàn tay - Chaùu haùt. - Cháu chú ý - Cháu tham gia chơi - Chú ý trả lời câu hỏi - Cháu chơi - Cháu đọc - Cháu thực hiện theo yêu cầu - Cháu tham gia thực hiện - Cháu hát Hoạt động chuyển tiếp - Chôi “ Bọ dừa” và ñi ra saân quan saùt tröôøng lôùp. Hoạt động ngoài trời - Quan sát các bạn chơi trên sân trường, so sánh ai cao hơn. - TCVĐ: Tạo dáng - Chơi với cát nước. Hoạt dộng góc * Troïng taâm: Phaân vai: Phòng khám nha khoa + Yeâu Caàu: - Trẻ biết được công việc của bác sĩ nha khoa, biết cách hỏi bệnh nhân khi bị đau răng đến khám bệnh. - Thể hiện được một vài hành động trong khi chơi. - Chú ý ngôn ngữ giao tiếp khi chơi. + Chuaån Bò: - Búp bê - Một số đồ dùng khám bệnh của nha sĩ: kiếng, đèn pin, kìm, thuốc + Höôùng Daãn: Cô trò chuyện với trẻ về câu chuyện: “ Bé Na bị sâu răng”, nói về công việc của bác sĩ khám bệnh. - Cô chơi mẫu cho trẻ,hướng dẫn trẻ chơi * Góc xây dựng – lắp ráp: Xếp hình bé tập thể dục. * Goùc khoa hoïc: Phân nhóm bạn trai, bé gái; so sánh cao hơn – thấp hơn. * Goùc aâm nhaïc : Haùt muùa caùc baøi haùt veà chuû ñeà: “ Baûn thaân” Vệ sinh ăn trưa, ngủ trưa - Như kế hoạch tuần. Hoạt động chiều - Ôn so sánh cao hơn- thấp hơn - Trò chuyện với cháu về chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bác Hồ rất yêu các cháu thiếu niên nhi đồng - Nêu gương, cắm cờ Trả trẻ - Cho cháu chơi ñoà chôi laép raùp. - Nhắc cháu chào cô, chào ba mẹ đi học về. - Dặn dò cháu đi học ngoan. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY Thứ tư ngày 02 tháng 10 năm 2013 TÊN HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Đón trẻ Điểm danh Thể dục sáng Coâ aân caàn, vui veû ñoùn treû vaøo lôùp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của một vài cháu đặc biệt. Trò chuyện với trẻ về các bộ phận cơ thể. Cho cháu chơi xếp hình bé tập thể dục Ñieåm danh: Theå duïc saùng: Như kế hoạch tuần Hoạt động có chủ đích CƠ THỂ CỦA BÉ 1. Mục đích – Yêu cầu: - Treû biết được các bộ phận của cơ thể ( đầu, mình, chân tay) và tác dụng của chúng - Bieát gọi tên các bộ phận và thöïc hieän ñuùng caùc thao taùc veä sinh: röûa tay, röûa maët - Treû có ý thức giöõ gìn veä sinh cô theå. 2. Chuẩn bị: * Địa điểm tổ chức: Tại lớp * Đồ dùng: - Tranh cắt rời - CNTT: Hình ảnh về cơ thể bé * Tích hợp: - TC: ráp tranh 3.Tiến trình thực hiện: Hoạt động cô Hoạt động cháu Hoạt động mở đầu: - TC: Tìm bạn - Trò chuyện về đặc điểm nổi bật của hình dáng bên ngoài.( kiểu tóc,quần áo.) Hoạt động trọng tâm: - Hát: Cái tay - Cho cháu quan sát cơ thể. - Gợi ý cho cháu kể tên các bộ phận trên cơ thể và trò chuyện về tác dụng cuả chúng. + Cơ thể có những bộ phận nào? + Tay (chân,) dùng để làm gì? - Cô đặt câu hỏi và gọi một số trẻ trả lời. - Hát : “Bàn tay” - Giáo dục cháu biết bảo vệ các bộ phận trên cơ thể và ăn uống đủ chất để cơ thể mau lớn và khỏe mạnh - Hát và vận động: Vận động toàn thân. - TC: Ráp tranh ( cho cháu ráp tranh cơ thể bé) - Kết thúc - - Cháu chơi cùng cô - Cháu chú ý - Cháu hát - Chú ý và trả lời câu hỏi - Cháu hát - Cháu chú ý - Cháu tha gia chơi Hoạt động chuyển tiếp - Chôi: “Gaáu ngủ gật”, ñi ra saân quan saùt, daïo chôi ngoaøi trôøi. Hoạt động ngoài trời - Trò chuyện với trẻ về cách giữ vệ sinh cá nhân để phòng tránh các dịch bệnh. - TCVĐ: Kết bạn. * TCDG: Chi chi chành chành - Vẽ phấn trên sân. Hoạt động góc * Troïng taâm: Phân vai: Phòng khám nha khoa * Yêu cầu - Trẻ biết được công việc của bác sĩ nha khoa, biết cách hỏi bệnh nhân khi bị đau răng đến khám bệnh. - Thể hiện được một vài hành động trong khi chơi. - Chú ý ngôn ngữ giao tiếp khi chơi. * Chuẩn bị : - Búp bê - Một số đồ dùng khám bệnh của nha sĩ: kiếng, đèn pin, kìm, thuốc * Hướng dẫn : - Cô trò chuyện với trẻ về câu chuyện: “ Bé Na bị sâu răng”, nói về công việc của bác sĩ khám bệnh. - Cô chơi mẫu cho trẻ xem, sau đó cho trẻ tự chơi cô quan sát theo dõi giúp trẻ khi cần. * Góc xây dựng – lắp ráp: Xếp hình bé tập thể dục. * Goùc khoa hoïc: Phân nhóm bạn trai, bé gái; so sánh cao hơn thấp hơn * Goùc aâm nhaïc : Haùt muùa caùc baøi haùt veà chuû ñeà: “ Baûn thaân” Vệ sinh ăn trưa, ngủ trưa - Nhö keá hoaïch tuaàn. Hoạt động chiều - Giáo dục kỹ năng sống: Biết chơi cùng các bạn ở góc chơi - Nêu gương, cắm cờ. Trả trẻ - Cho cháu chơi tự do với đồ chơi ở các góc - Trao ñoåi vôùi phuï huynh veà tình hình söùc khoûe cuûa treûtrong ngaøy. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY Thöù năm, ngaøy 03 thaùng 10 naêm 2013 TÊN HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Đón trẻ Điểm danh Thể dục sáng - Coâ aân caàn vui veû ñoùn treû vaøo lôùp. - Troø chuyeän vôùi treû veà caùc boä phaän treân cô theå. - Cho cháu chơi một số trò chơi dân gian: Chi chi chành chành, tay trắng tay đen - Ñieåm danh: - Theå duïc saùng: Như kế hoạch tuần Hoạt động có chủ đích NẶN VÒNG TẶNG BẠN 1. Muïc ñích – Yeâu caàu: - Treû biết vòng dùng để đeo tay cho đẹp, là món quà tặng bạn - Treû thực hiện đúng kỹ năng chia đất, lăn dọc và bẻ cong lại để tạo thành chiếc vòng - Treû biết yêu quý sản phẩm do mình tạo ra và biết chia sẻ với bạn 2. Chuẩn bị: * Địa điểm tổ chức: Tại lớp * Đồ dùng: - Bàn, ghế, nhạc, kệ bày sản phẩm - Mẫu những chiếc vòng - CNTT: Hình ảnh về một số chiếc vòng đeo tay * Tích hợp: Trò chuyện về ý nghĩa ngày sinh nhật - TC: Hãy làm theo tôi 3. Tiến trình thực hiện: Hoạt động cô Hoạt động cháu Hoạt động mở đầu: - Hát: Mừng sinh nhật - Trò chuyện về ý nghĩa ngày sinh nhật và giới thiệu một số món quà tặng trong tặng sinh nhật. Hoạt động trọng tâm: - Cho caùc chaùu xem một số hình ảnh về những chiếc vòng đeo tay - CC có muốn tự tay mình làm những chiếc vòng thật đẹp tặng bạn không? - Cô hướng dẫn và làm mẫu cho trẻ xem: Cô sẽ chia đất thành cục đất nhỏ, cô lăn dọc, bẻ cong lại tạo thành những chiếc vòng. - Cô gợi ý cho cháu nhớ lại kỹ năng và làm mô phỏng trên không? - Hát: bàn tay, cho cháu về bàn thực hiện - Cô bao quaùt, khuyến khích caùc chaùu thöïc hieän. - Baùo saép heát giôø. - Cho cháu mang sản phẩm lên trưng bày - Nhaän xeùt sản phẩm + Cô cho vài cháu lên chọn những sản phẩm mà cháu tháu thích? vì sao con thích? + Cô nhận xét tuyên dương những sản phẩm đẹp và khuyến khích những sản phmẩ chưa đạt - Giáo dục cháu có ý thức giữ gìn và bảo quản sản phẩm do mình tạo ra. - TC: Hãy làm theo tôi - Cháu hát - Chuù yù quan saùt - Haùt vaø veà baøn thöïc hieän - Caû lôùp cuøng thöïc hieän - Traû lôøi theo yù mình - Cháu chú ý - Cháu tham gia chơi Hoạt động chuyển tiếp - Hát bài hát trong chủ đề và đi ra sân chơi Hoạt động ngoài trời - Trò chuyện về sở thích của một vài trẻ. - TCVĐ: Nhảy lò cò * TCDG: Thụt thò - Chơi tự do với cầu tuột xích đu Hoạt động góc * Troïng taâm: Goùc laép raùp: Xeáp hình beù taäp theå duïc + Yeâu Caàu: - Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau như: hột hạt, gạch, vỏ cây để xếp thành hình: Bé đang tập thể dục. - Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay - Không quăng ném, phá đồ chơi, chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi quy định. + Chuaån Bò: - Một số nguyên vật liệu mở: Sỏi, hột hạt, vỏ cây, que + Höôùng Daãn: Cô trò chuyện với trẻ về cơ thể mình, cô cho trẻ xem tranh các hình bé tập thể dục với các tư thế tập . - Cô xếp mẫu cho các cháu xem, sau đó để trẻ tự chơi, cô quan sát giúp trẻ bố trí sắp xếp cho hợp lý. * Goùc phaân vai: Phoøng khaùm nha khoa. * Goùc taïo hình: Tô màu tóc cho bạn , nặn vòng cho bạn * Goùc aâm nhaïc: Haùt muùa caùc baøi haùt veà chuû ñeà: “ Baûn thaân” Vệ sinh ăn trưa, ngủ trưa - Nhö keá hoaïch tuaàn. Hoạt động chiều - Cho cháu học tập toán - Giáo dục cháu biết tầm quan trọng của cac bộ phận trên cơ thể và cách bảo vệ chúng. - Nêu gương, cắm cờ Trả trẻ - Coâ nhaéc chaùu bieát chaøo coâ, chaøo ba meï khi ñi hoïc veà. - Chôi troø chôi tự do. - Trao ñoåi vôùi phuï huynh veà tình hình söùc khoûe, học tập cuûa treû. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY Thứ sáu ngày 04 tháng 10 năm 2013 TÊN HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Đón trẻ Điểm danh Thể dục sáng Coâ aân caàn, vui veû ñoùn treû vaøo lôùp Trò chuyện với trẻ về tầm quan trọng của đôi bàn tay Cho cháu chơi tự do Ñieåm danh: Theå duïc saùng: Như kế hoạch tuần Hoạt động có chủ đích Daïy haùt: TAY THÔM TAY NGOAN Nghe Hát: MÚA CHO MẸ XEM TCAN: TAI AI TINH 1. Mục đích – Yêu cầu: - Treû biết tay là một bộ phận của cơ thể, biết tác dụng của đôi bàn tay, hiểu nội dung bài hát. - Trẻ thuoäc baøi haùt vaø haùt dieãn caûm, trẻ có cảm hứng khi nghe cô hát. - Qua nội dung bài hát, trẻ biết được tác dụng của đôi bàn tay đối với cơ thể của mỗi người, từ đó trẻ có ý thức giữ gìn đôi bàn tay sạch sẽ. 2. Chuẩn bị: * Địa điểm tổ chức: Tại lớp * Đồ dùng:- Khuông nhạc - CNTT: Một số hình ảnh vệ sinh cá nhân: rửa tay, đánh răng - Một số dụng cụ âm nhạc * Tích hợp: - Trò chuyện về đôi bàn tay và cách giữ gìn bàn tay sạch- đẹp. Tiến trình thực hiện: Hoạt động cô Hoạt động cháu Hoạt động mở đầu: - Đọc đồng dao: Tay đẹp - Cho cháu xem một số hình ảnh vệ sinh cá nhân- Trò chuyện về đôi bàn tay và cách giữ gìn bàn tay sạch- đẹp. Hoạt động trọng tâm: * Cô gợi ý cho cháu nhớ về bài hát: Tay Thơm Tay Ngoan - Coâ hát: Tay Thơm Tay Ngoan + Coâ giôùi thieäu baøi haùt cuûa taùc giaû Bùi Đình Thảo + Baøi haùt noùi veà cái gì vaäy? + Tay dùng để làm gì? - Coâ khuyeán khích caùc chaùu cuøng haùt theo coâ baøi vài lần - TC: Giấu tay - Cho cháu hát to nhỏ bàn hát: Tay Thơm Tay Ngoan -Cô hát cho trẻ nghe: Múa cho mẹ xem -Cô và trẻ cùng vận động * TC: “Tai ai thính”. - Cô giới thiệu trò chơi và tổ chức cho cháu chơi vài lần - Toå chöùc cho caùc chaùu hát bài: “ Tay Thơm Tay Ngoan” döôùi nhieàu hình thöùc: cá nhân, nhóm, cả lớp. - Kết thúc - Cháu chú ý trả lời câu hỏi - Trả lời theo ý cháu - Hát cùng cô - Cháu hát - Cháu chơi - Cháu hát Hoạt động chuyển tiếp - Chôi: “Ngón Tay Nhúc Nhíc”, ñi ra saân quan saùt, daïo chôi ngoaøi trôøi. Hoạt động ngoài trời - Cho cháu vẽ hình bàn tay của bé - TCVĐ: Kéo co, Tìm bạn - Chơi tự do với cầu tuột xích đu Hoạt động góc * Troïng taâm: Phaân vai: Phòng khám nha khoa + Yeâu Caàu: - Trẻ biết được công việc của bác sĩ nha khoa, biết cách hỏi bệnh nhân khi bị đau răng đến khám bệnh. - Thể hiện được một vài hành động trong khi chơi. - Chú ý ngôn ngữ giao tiếp khi chơi. + Chuaån Bò: - Búp bê - Một số đồ dùng khám bệnh của nha sĩ: kiếng, kìm, thuốc + Höôùng Daãn: Cô trò chuyện với trẻ về câu chuyện: “ Bé Na bị sâu răng”, nói về công việc của bác sĩ khám bệnh. - Cô chơi mẫu cho trẻ xem, sau đó cho trẻ tự chơi cô quan sát theo dõi giúp trẻ khi cần. * Góc xây dựng – lắp ráp: Xếp hình bé tập thể dục. * Goùckhoa hoïc: Phân nhóm bạn trai, bé gái; so sánh cao hơn- thấp hơn * Goùc aâm nhaïc : Haùt muùa caùc baøi haùt veà chuû ñeà: “ Baûn thaân” Vệ sinh ăn trưa, ngủ trưa - Nhö keá hoaïch tuaàn. Hoạt động chiều - Làm quen các hình ảnh nói về: Các giác quan và chức năng của nó đối với cơ thể con người. * Nêu gương_phát phiếu bé ngoan Trả trẻ - Coâ nhaéc chaùu bieát chaøo coâ, chaøo ba meï khi ñi hoïc veà. - Chôi troø chôi laép raùp. - Trao ñoåi vôùi phuï huynh veà tình hình söùc khoûe cuûa treû. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docgiao an ban than cac mon hoc_12453224.doc
Tài liệu liên quan