Giáo án mầm non lớp lá - Chủ đề: Phương tiện và luật giao thông

1. Quan sát: “ Xe máy”

- Các con thấy xe gì đây?

- Ai có thể cho cô biết xe máy có những đặc điểm gì?

- Xe máy chạy được là nhờ có gì?

- Động cơ của xe máy chạy bằng gì?

- Xe máy chạy ở đâu? Xe thuộc phương tiện giao thông đường gì?

- Xe máy dùng để làm gì?

+ Giáo dục: Khi ngồi trên xe máy các con phải đội mũ bảo hiểm, ngồi ngay ngắn và ôm chặt lại. Đến ngã ba, ngã tư đường phố gặp đèn tín hiệu giao thông màu đỏ bật lên thì nhắc bố mẹ dừng lại, đèn vàng đi chậm, đèn xanh đi nhanh.

 

docx40 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 20/11/2018 | Lượt xem: 333 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án mầm non lớp lá - Chủ đề: Phương tiện và luật giao thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
8) PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT *Dinh dìng, søc kháe: - ¡n c¸c mãn ¨n giµu chÊt dinh dưỡng tõ thÞt, trøng, rau, qu¶ - BiÕt ch¨m sãc søc kháe cho b¶n th©n khi tham gia giao th«ng: ¨n uèng hîp lý, ®eo khÈu trang, uèng thuèc chèng say tµu xe - BiÕt gi÷ vÖ sinh, cã nÒ nÕp, hµnh vi v¨n minh khi ngåi trªn tµu xe VËn ®éng, thÓ dôc s¸ng: - ChuyÒn b¾t bãng 2 bªn theo hµng ngang; bíc lªn xuèng bËc cao 30cm; ch¹y thay ®æi theo ®êng dÝch d¾c, bò chui ; chuyÒn b¾t bãng theo hµng däc -Bật nhảy từ trên cao xuống;ném xa; -Chạy thay đổi theo hướng vật chuẩn Ch¬i: Lén cÇu vång, mÌo ®uæi chuét, ô tô và chim sẻ, lái ô tô. bánh xe quay; PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ Trß chuyÖn vÒ các phương tiện giao thông ;giải các câu đố về phương tiện giao thông; ChuyÖn: Xe lu vµ xa ca -Xe đạp con trên đường phố -Thỏ con đi học -kiến con đi xe ô tô Th¬: - Kh«ng vøt r¸c ra ®êng, ®Ìn giao th«ng, khuyªn b¹n. xe chứa cháy ,gấu qua cầu - §äc c¸ bµi ®ång dao, ca dao, hß vÌ, xem tranh ¶nh vÒ chñ ®Ò. - Trò chơi:Nghe âm thanh đoán tên phương tiện giao thông -Phân biệt âm thanh của một số phương tiện -Thơ:tim chỗ bé chơi -Đi chơi phố ;ước mơ của tý;tí toe!tí toe; PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM-Xà HỘI §ãng vai: Gia ®×nh chuÈn bÞ ®i du lÞch, nh÷ng ngêi phôc vô ë c¸c dÞch vô giao th«ng (b¸n vÐ xe, tµu, b¸n x¨ng). X©y dùng: X©y ng· tư phè, x©y dùng bÕn xe, nhµ ga, s©n bay, bÕn c¶ng - TrÎ biÕt yªu quý c¸c c«, c¸c b¸c, c¸c chó ®iÒu khiÓn vµ gi÷ trËt tù an toµn giao th«ng, yªu quý nh÷ng ngêi phôc vô trªn c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng - HiÓu biÕt mét sè luËt lÖ giao th«ng, biÕt ®éi mò b¶o hiÓm khi ngåi trªn xe m¸y. - §oµn kÕt hîp t¸c trong khi ch¬i. - Thu dän ®å ch¬i gän gµng, ng¨n n¾p. - Trß chuyÖn vÒ c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng, bµy tá t×nh c¶m. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG NHÁNH 1:PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG Từ ngày(08/01 đến 12/01/2018) ngµy H§ Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 §ãn trÎ Đón trẻ-TDS:Bạn ơi có biết không TCBN: -Bé biết một số phương tiện giao thông -Bé đọc thơ to, rõ ràng -Bé biết vệ sinh tay chân sạch sẽ HĐH PTNN -Bài thơ Xe chữa cháy” KPKH -Trß chuyÖn vÒ c¸c PTGT PTTC - Chạy liên tục 15 m. Bật qua vật cản . -TC:chuyền bóng TOÁN - NhËn biÕt vµ tËp ®Õm c¸c PTGT TẠO HÌNH - VÏ « t« t¶i H§NT -Quan s¸t xe ®¹p, quan s¸t xe m¸y -TCVĐ: « t« vÒ bÕn, chim sÎ vµ « t«. -Chơi tự do. HĐG Góc phân vai:Mua bán các loại PTGT Gãc x©y dùng: x©y ng· tư ®ưêng phè Gãc nghÖ thuËt: vÏ ,tô màu một số PTGT Gãc häc tËp: Nặn, lắp rắp các bộ phận còn thiếu vào các PTGT Gãc thiªn nhiªn: Chăm sóc ,tưới cây HĐC -¤n bµi buæi s¸ng xem tranh ¶nh vÒ c¸c phư¬ng tiÖn giao th«ng -Vệ sinh –trả trẻ Thø 2 ngµy 08 th¸ng 01n¨m 2018 * §ãn trÎ – tDS:Tập với bài:bạn ơi có biết không TCBN: -Bé biết một số phương tiện giao thông -Bé đọc thơ to, rõ ràng -Bé biết vệ sinh tay chân sạch sẽ GIÁO ÁN LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ Đề tài: Thơ xe chữa cháy I.Mục đích yêu cầu 1: Kiến thức - Trẻ thuộc bài thơ: Xe chữa cháy - Trẻ biết tên bài thơ và tên tác giả. -Trẻ hiểu nội dung bài thơ 2: Kỹ năng - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ, đọc to, rõ ràng, diễn cảm. 3: Thái độ -Trẻ biết lợi ích của xe chữa cháy. II.Chuẩn bị: 1: Đồ dùng của cô. - Giáo án, máy tính,ti vi 2: Đồ dùng của trẻ - Trang phục gọn gàng, sạch sẽ. III. Tổ chức hoạt động: Hoạt động 1: Ổn định tổ chức - Cô cho trẻ nghe tiếng còi xe chữa cháy. -À! Đúng rồi, là tiếng còi xe chữa cháy đấy. Cô có một bài thơ nói về xe chữa cháy đó là bài thơ xe chữa cháy,sang tác Phạm Hổ mà hôm nay cô cùng các con tìm hiểu nhé. Hoạt động 2: Hướng dẫn hoạt động -Cô cho trẻ nhắc lại tên tác giả -Cô đọc diễn cảm lần một -Cô đọc lần 2 kết hơp powerpoint +Trích dẫn – đàm thoại -Đoạn 1: Mình đỏ như lửa Bụng chứa nước đầy Tôi chạy như bay Hét vang đường phố. + Cô vừa đọc bài thơ gì ? + Xe chửa cháy có màu gì ? + Xe chở gì nào? + Xe chửa cháy chạy như thế nào ? + Khi chạy thì nó kêu như thế nào? Để xem xe chữa cháy làm công việc gì thì cô mời các con lắng nghe cô đọc đoạn thơ tiếp nhé. -Đoạn 2: Nhà nào bốc lửa Tôi dập liền tay Ai gọi chữa cháy Có ngay, có ngay. +Khi nào thì chúng ta gọi xe chữa cháy ? + Khi có lửa xe chữa cháy dập như thế nào? Khi có cháy các con nhớ phải gọi mọi người và các con phải tránh xa những vật gây cháy. *Dạy trẻ đọc thơ -Cô cùng trẻ đọc thơ (2 lần) - Mời 3 tổ đọc - Mời nhóm (2-3 nhóm) , cá nhân (2-3 cá nhân) - Cho cả lớp đọc thơ (1 lần) Khi trẻ đọc cô quan sát bao quát trẻ, sữa sai cho trẻ. Hoạt động 3: Kết thúc, củng cố. - Vừa rồi cô cho các con đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác. - Hôm nay cô thấy các con học rất giỏi và ngoan nữa, bây giờ cả lớp cùng đứng dậy làm tiếng còi với cô nhé. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI - Chủ đề: Giao thông - Quan sát có chủ đích: Xe máy và xe đạp - Trò chơi vận động: Chim sẽ và ô tô - Chơi tự do: Chi chi chành chành, vẽ các PTGT, chơi với các thiết bị ngoài trời. I: Mục đích, yêu cầu: 1.Kiến thức: - Trẻ được khám phá về đặc điểm, công dụng của chiếc xe máy,xe đạp 2. Kĩ năng: - Phát triển kĩ năng quan sát,tư duy phát triển ngôn ngữ. - Rèn cho trẻ phát triển nhanh nhẹn. 3.Thái độ: - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. Biết được một số quy định về luật lệ khi tham gia giao thông. - Biết chơi cùng bạn, chơi xong thu dọn đồ chơi. II. Chuẩn bị: - Địa điểm: Sân bằng phẳng, rộng rãi, sạch sẽ, an toàn cho trẻ. - Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, sạch sẽ. - Đồ dùng: 1 xắc xô, 1 xe máy, mũ mèo, mũ chim sẻ. - Đồ chơi: Phấn, đồ chơi ngoài trời. - Trẻ có tâm lí thoải mái, vui vẻ khi bước vào giờ học III. Tổ chức hoạt động: Hoạt động 1: Ổn định tổ chức - Cho trẻ hát bài: “Em đi qua ngã tư đường phố” Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện 1. Quan sát: “ Xe máy” - Các con thấy xe gì đây? - Ai có thể cho cô biết xe máy có những đặc điểm gì? - Xe máy chạy được là nhờ có gì? - Động cơ của xe máy chạy bằng gì? - Xe máy chạy ở đâu? Xe thuộc phương tiện giao thông đường gì? - Xe máy dùng để làm gì? + Giáo dục: Khi ngồi trên xe máy các con phải đội mũ bảo hiểm, ngồi ngay ngắn và ôm chặt lại. Đến ngã ba, ngã tư đường phố gặp đèn tín hiệu giao thông màu đỏ bật lên thì nhắc bố mẹ dừng lại, đèn vàng đi chậm, đèn xanh đi nhanh. 2.Quan sát “xe đạp” - C« më cho trÎ xem mét ®o¹n phim c¶nh ®êng phè trªn m¸y tÝnh - C« bÊm tiÕng chu«ng xe ®¹p trªn ®µn organ vµ hái: TiÕng g× ®ã c¸c con? - Cho trÎ b¾t chíc tiÕng chu«ng xe ®¹p (kÝnh coong) - Cho trÎ quan s¸t tranh chiÕc xe ®¹p +ChiÕc xe ®¹p cho mµu g×? + Xe ®¹p ®i ë ®©u? + Xe ®¹p gåm nh÷ng bé phËn nµo? + Xe ®¹p cã mÊy b¸nh? B¸nh xe ®¹p cã h×nh g×? + Xe ®¹p lµ phương tiÖn giao th«ng g×? -Muốn cho xe đạp đi được và đi nhanh hơn thì bánh xe phải có hơi đầy,cô và chúng mình cùng bơm hơi cho xe nào + Củng cố: Cô vừa cho các con quan sát xe gì? 2. Hoạt động tập thể: a. Trò chơi vận động: “Chim sẽ và ô tô” - Cách chơi: Cô vẽ một bên quy định là tổ chim, một bên là nhà của mèo. Cử một bạn làm mèo, các bạn còn lại làm chim non, cô làm chim mẹ. Mèo nằm ngủ trong nhà mèo, chim mẹ và chim con bay đi kiếm ăn hai tay dang ra và kêu chíp chíp. Khi nghe cô nói mổ thóc thì trẻ cúi xuống hai tay gõ lên sàn và nói tốc tốc tốc. Mèo phát hiện kêu meo meo, rượt bắt đuổi chim. Chú chim nào bay chậm về tổ sẽ bị mèo bắt. - Luật chơi: Chú chim nào bị mèo bắt sẽ nhảy lò cò. Trẻ chơi 2 -3 lần. b. Trò chơi dân gian: “Tập tầm vông” - Cách chơi: Cô thu một vật trong tay. Sau đó cô bắt bài hát tập tầm vong kết hợp cuộn hai tay vào nhau, đến khi kết thúc bài hát cô mời trẻ đoán xem vật cô giấu ở tay nào. - Cho trẻ chơi 2 -3 lần 3. Chơi tự do: - Cô giới thiệu có rất nhiều nhóm chơi như: ô làng, vẽ phấn, nhảy lò cò và rất nhiều thiết bị ngoài trời... Bạn nào thích chơi nhóm nào thì về nhóm đó chơi. - Giáo dục trẻ trong khi chơi và sau khi chơi xong. - Khi trẻ chơi cô quan sát, hướng dẫn, theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Hoạt động 3: Kết thúc - Cô tập trung trẻ lại, nhận xét, tuyên dương các nhóm chơi, động viên, khen ngợi trẻ. - Cho trẻ cất đồ chơi và vệ sinh tay. HOẠT ĐỘNG GÓC 1.Gãc ph©n vai: -Đóng vai chú cảnh sát giao thông -Bán các loại phương tiện giao thông * Yªu cÇu: -TrÎ biÕt thÓ hiÖn vai ch¬i cña m×nh th«ng qua viÖc lựa chọn phương tiện giao thông -TrÎ biÕt thÓ hiÖn vai b¸c sü lu«n ©n cÇn ch¨m sãc bÖnh nh©n, c« b¸n hµng lu«n vui vÎ mêi kh¸ch, ngêi mua hµng biÕt hµng tr¶ tiÒn. * ChuÈn bÞ: -C¸c phương tiÖn giao th«ng:ô tô ,xe máy ,xe cẩu... QuÇn ¸o, mò b¸c sü, ®å dïng ®Ó kh¸m bÖnh * TiÕn hµnh: -Gãc ph©n vai c¸c trÎ b¸n nh÷ng thøc ¨n, nÊu nh÷ng mãn ¨n ngon ®Ó phôc vô các bác tài xế 2. Gãc x©y dùng: X©y ng· tư ®ưêng phè, x©y dùng bÕn xe, nhµ ga, s©n bay, bÕn c¶ng * Yªu cÇu: -TrÎ biÕt l¾p ghÐp mét sè ®å dïng, ®å ch¬i t¹o thµnh ng· tư ®ường phè, biÕt s¾p xÕp m« h×nh bÕn xe, nhµ ga, s©n bay, bÕn c¶ng hîp lý. -Gi÷a vµ cuèi chñ ®iÓm trÎ biÕt giíi thiÖu vÒ c«ng tr×nh cña m×nh * ChuÈn bÞ: -Bé ®å l¾p ghÐp, g¹ch, ®Ìn giao th«ng, c¸c biÓn b¸o, hµng rµo, c©y xanh C¸c lo¹i phương tiÖn giao th«ng. * TiÕn hµnh: -C¸c trÎ x©y dùng thµnh ng· tư ®ường phè, bÕn xe, nhµ ga, s©n bay, bÕn c¶ng 3. Gãc nghÖ thuËt: H¸t móa, ®äc th¬, kÓ chuyÖn vÒ chñ ®iÓm, t« mµu, xÐ d¸n vÒ c¸c phư¬ng tiÖn giao th«ng * Yªu cÇu: -TrÎ thuéc mét sè bµi th¬ vÒ chñ ®iÓm ®Ó thÓ hiÖn -TrÎ biÕt vÏ, t« mµu hîp lý c¸c phư¬ng tiÖn giao th«ng * ChuÈn bÞ: -Mét sè bµi h¸t, bµi th¬ vÒ chñ ®iÓm -Tranh c¸c phư¬ng tiÖn cha t« mµu, bót mµu * TiÕn hµnh: -VÏ tranh vÒ c¸c phư¬ng tiÖn giao th«ng 4. Gãc häc tËp : Xem tranh vÒ c¸c phư¬ng tiÖn giao th«ng * Yªu cÇu: -TrÎ xem tranh vµ biÕt gäi tªn vÒ c¸c phư¬ng tiÖn giao th«ng, nhËn biÕt vµ ph©n biÖt ®îc mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n nh mµu s¾c, h×nh d¸ng, n¬i ho¹t ®éng cña c¸c phư¬ng tiÖn giao th«ng. * ChuÈn bÞ: Tranh ¶nh vÒ c¸c phư¬ng tiÖn giao th«ng Tranh l« t« 5. Gãc thiªn nhiªn Ch¨m sãc c©y trong vưên trường Ch¬i ®ong nưíc * Yªu cÇu: -TrÎ biÕt ch¨m sãc c©y trong s©n trưêng nhổ cá, rau, l¸, tíi nưíc cho c©y TrÎ biÕt ®ong nưíc vµo trong chai * ChuÈn bÞ: G¸o, nưíc, chai ®Ó trÎ ®ong nưíc C©y xung quanh trêng * TiÕn hµnh: -Ai cã bµn tay khÐo, kháe m¹nh th× h·y gieo h¹t, trång c©y vµ ch¨m sãc c©y nhÐ * Qu¸ tr×nh ch¬i: C« bao qu¸t ®éng viªn trÎ vµ ®i ®Õn tõng gãc ®Ó gîi ý cho trÎ ch¬i. Lóc ®Çu c« ch¬i cïng trÎ, dÇn gîi ý ®Ó trÎ biÕt c¸ch ch¬i. * NhËn xÐt: C« ®Õn tõng gãc ®Ó nhËn xÐt, sau ®ã cho trÎ cïng ®i tham quan c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó nghe giíi thiÖu vÒ c«ng tr×nh Ho¹t ®éng chiÒu ¤n bµi buæi s¸ng: cho trÎ xem tranh vÒ mét sè PTGT VÖ sinh – nªu gư¬ng – tr¶ trÎ Thø 3 ngµy 09 th¸ng 01n¨m 2018 * KPKH: T×m hiÓu vÒ mét sè phư¬ng tiÖn giao th«ng I – môc ®Ých, yªu cÇu: -TrÎ nhËn biÕt vµ gäi ®óng tªn, biÕt n¬i ho¹t ®éng cña mét sè phư¬ng tiÖn giao th«ng .TrÎ nhËn biÕt mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt (tiÕng cßi,tiếng động cơ -TrÎ biÕt so s¸nh sù gièng nhau vµ kh¸c nhau cña 2 lo¹i phư¬ng tiÖn giao th«ng -Kü n¨ng quan s¸t, nhËn biÕt nhanh c¸c phư¬ng tiÖn giao th«ng -BiÕt chÊp hµnh mét sè luËt lÖ giao thông Ii – chuÈn bÞ -Tranh ¶nh vÒ mét sè phư¬ng tiÖn giao th«ng trªn m¸y vi tÝnh -Mét ®o¹n phim ng¾n vÒ c¶nh ®ưêng phè trªn m¸y tÝnh -TiÕng cßi cña mét sè phư¬ng tiÖn giao th«ng -Mçi trÎ mçi ræ ®ùng lô tô vÒ mét sè phư¬ng tiÖn giao th«ng Iii – TiÕn hµnh: * H§1: æn ®Þnh, trß chuyÖn - C« cho trÎ h¸t bµi “B¸c ®ưa thư vui tÝnh” -C« hái trÎ: B¸c ®ưa thư ®i b»ng phư¬ng tiÖn g×? -Nhµ con cã xe ®¹p ko? - Ngoµi xe ®¹p cßn cã xe g× n÷a? - H«m nay c« cïng c¸c con trß chuyÖn vÒ mét sè ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng bé nhÐ. * H§2: Quan s¸t ®µm tho¹i: - C« më cho trÎ xem mét ®o¹n phim c¶nh ®êng phè trªn m¸y tÝnh - C« bÊm tiÕng chu«ng xe ®¹p trªn ®µn organ vµ hái: TiÕng g× ®ã c¸c con? - Cho trÎ b¾t chước tiÕng chu«ng xe ®¹p (kÝnh coong) - Cho trÎ quan s¸t tranh chiÕc xe ®¹p +ChiÕc xe ®¹p cho mµu g×? + Xe ®¹p ®i ë ®©u? + Xe ®¹p gåm nh÷ng bé phËn nµo? + Xe ®¹p cã mÊy b¸nh? B¸nh xe ®¹p cã h×nh g×? + Xe ®¹p lµ phương tiÖn giao th«ng g×? + C« tãm t¾t ý trÎ vµ bæ sung -Cho trẻ quan sát xe máy +Chúng mình lắng nghe xem tiếng gì nhé ? +Tiếng gì đó các con ? +Đây là xe gì ? +Xe máy có bộ phận nào ? +Xe máy có mấy bánh ? +Xe máy đi ở đâu ? +Xe máy đi được là nhờ có gì ? +Xe máy dùng để làm gì ? - Tư¬ng tù cho trÎ quan s¸t tranh xe m¸y, xe « t« vµ trß chuyÖn gièng nh xe ®¹p => Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n vµ b¶o vÖ c¸c lo¹i phư¬ng tiÖn giao th«ng ®ưêng bé, khi ngåi trªn xe kh«ng nghÞch ph¸ khiÕn dÔ bÞ tai n¹n, khi ngåi trªn xe m¸y ph¶i ®éi mò b¶o hiÓm, khi ngåi trªn « t« kh«ng ®îc thß ®Çu ra ngoµi cöa kÝnh * H§3: So s¸nh, nhËn xÐt - C« hưíng dÉn cho trÎ so s¸nh gi÷a xe ®¹p víi xe m¸y: + Gièng nhau: ®Òu lµ phư¬ng tiÖn giao th«ng ®êng bé, ®Òu cã 2 b¸nh, chØ chë 2 người + Kh¸c nhau: Xe m¸y to h¬n, được ch¹y b»ng ®éng c¬, Xe ®¹p nhá h¬n, ®i được nhê søc tõ ®«i bµn ch©n người - Tư¬ng tù c« cho trÎ so s¸nh gi÷a xe m¸y vµ « t« * H§4: Trß ch¬i: Ai nhanh nhÊt (nhËn biÕt phương tiÖn theo yªu cÇu cña c«) - C« yªu cÇu trÎ lÊy nhanh phư¬ng tiÖn giao th«ng nµo ( hoÆc c« b¾t chước tiÕng cßi cña phương tiÖn giao th«ng nµo) th× trÎ lÊy nhanh phư¬ng tiÖn ®ã ra, gi¬ lªn vµ nãi tªn phư¬ng tiÖn ®ã * KÕt thóc: cho trÎ h¸t bµi “b¸c ®ưa thư vui tÝnh” Thứ 4 ngày 10 tháng 01 năm 2013 Chạy liên tục 15m, bật qua vật cản Trò chơi:Chuyền bóng I:Mục tiêu -TrÎ biÕt tªn bµi - TrÎ biÕt phối hợp tay chân nhịp nhàng khi bật. -Ph¸t triÓn c¸c nhãm c¬ : C¬ tay, c¬ ch©n, c¬ vai, c¬ bông. -TrÎ høng thó tham gia vµo ho¹t ®éng, cã tin thÇn tËp thÓ, biÕt céng t¸c víi b¹n khi ch¬i. I. ChuÈn bÞ: - Các vật cản - Sµn nhµ s¹ch sÎ. II. C¸ch tiÕn hµnh: * Ho¹t ®éng 1: æn ®Þnh, khëi ®éng: - Cho trẻ đứng 3 hàng dọc theo tổ Cô hỏi trẻ xem muốn có một cơ thể khỏe mạnh ta phải làm như thế nào 2.Hoạt động 2: Nội dung * Khởi động: -Trẻ đi chuyển thành vòng tròn đi các kiểu chân(Đi thường,đi bằng mũi bàn chân,đi bằng gót chân,chạy nhanh,chạy chậm) theo nhạc bài hát đường em đi * Trọng động:Bài tập phát triển chung -Động tác hô hấp -Động tác tay -Động tác chân -Động tác bụng lườn -Động tác bật nhảy *Bài tập vận động cơ bản:Bật liên tục 15 m -Sau khi tËp xong bµi tËp ph¸t triÓn chung c« cho trÎ chuyÒn tõ ®éi h×nh 3 hµng ngang thµnh ®éi h×nh 2 hµng ngang ®èi diÖn nhau. *Cô làm mẫu -LÇn 1: C« lµm mÉu kh«ng gi¶i thÝch. -LÇn 2: C« lµm kÕt hîp c« gi¶i thÝch: TTCB c« ®øng tr­íc vËt chuÈn hai tay đưa về phía trước. Khi cã hiÖu lÖnh bËt th× c« ®­a 2 tay ra phía sau đồng thời đầu gối khuþu vµ bËt qua vËt cản vµ r¬i xuèng nhÑ nhµng b»ng 2 mñi bµn ch©n. -LÇn 3: C« lµm l¹i toµn bé ®éng t¸c. -C« cho 2 trÎ lªn lµm l¹i cho c¸c b¹n xem. +TrÎ thùc hiÖn: -Cho trÎ lÇn l­ît lªn thùc hiÖn 1 lÇn 2 trÎ vµ mét trÎ thùc hiÖn 2-3 lÇn. - LÇn 1: C¸ nh©n thùc hiÖn (Mæi lÇn 2 trÎ). - LÇn 2: Tæ chøc thi ®ua tõng cÆp 1. - C« bao qu¸t vµ gióp trÎ thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c vµ söa sai cho trÎ. * Ho¹t ®éng 3: Håi tØnh - Cho trÎ ®i l¹i nhÑ nhµng hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh 1-2 phót. + Cñng cè: Cho trÎ nh¾c l¹i tªn bµi häc, dÆn ch¸u vÒ nhµ tËp luyÖn thªm. + NhËn xÐt , tuyªn d­¬ng, c¾m hoa bÐ ngoan Thø 5 ngµy 11 th¸ng 01n¨m 2018 To¸n: NhËn biÕt và tËp ®Õm c¸c phư¬ng tiÖn giao th«ng I – Môc ®Ých yªu cÇu: -TrÎ biÕt nhËn biÕt vµ tËp ®Õm c¸c phư¬ng tiÖn giao th«ng -Kü n¨ng nhËn biÕt c¸c PTGT -Gi¸o dôc trÎ chó ý häc tËp Ii – ChuÈn bÞ: -ChiÕu, ræ cã ®ùng l« t« c¸c PTGT -Mét sè PTGT đường bé xung quanh líp ®Ó cho trÎ ®Õm -H×nh ¶nh xe m¸y, xe ®¹p, « t« trª vi tÝnh * NDTH: Âm nhạc Iii – C¸ch tiÕn hµnh *H§1: æn ®Þnh, trß chuyÖn - Cho c¶ líp h¸t bµi “em tËp l¸i « t«” - C¸c con võa h¸t bµi h¸t g×? - Bµi h¸t c¸c con võa h¸t nãi vÒ xe g×? - ¤ t« lµ PTGT ®êng nµo? - Ngoµi « t« ra c¸c con cßn biÕt PTGT nµo n÷a? => Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n vµ b¶o vÖ c¸c lo¹i PTGT * H§2: NhËn biÕt vµ tËp ®Õm c¸c PTGT - C« ®äc c©u ®è vÒ xe ®¹p: “Xe g× hai b¸nh §¹p ch¹y bon bon Chu«ng kªu kÝnh coong §øng yªn th× ®æ?” §ã lµ xe g×? - Cho trÎ xem tranh vÒ xe ®¹p trªn m¸y tÝnh - Cho trÎ nãi tªn xe ®¹p - Xe ®¹p lµ PTGT đường nµo? - C¸c con nh×n xem trong tranh cã mÊy chiÕc xe ®¹p? - Tương tù cho trÎ xem tranh vÒ xe m¸y - Cho trÎ nãi tªn xe m¸y - Xe m¸y lµ PTGT đường nµo? - C¸c con nh×n xem trong tranh cã mÊy chiÕc xe m¸y? - Cho trÎ ®a ræ ra, xÕp l« t« cïng c« - Cho trÎ nãi tªn c¸c lo¹i PTGT ®ưêng bé vµ ®Õm - Cho c¶ líp nãi tªn vµ ®Õm - Cho tæ nãi tªn vµ ®Õm - Cho c¸ nh©n nãi tªn vµ ®Õm - Cho trÎ t×m xung quanh líp c¸c lo¹i PTGT đường bé *H§3: Trß ch¬i: Nµo chóng m×nh cïng ®Õm - C« nh¾c luËt ch¬i, c¸ch ch¬i - Cho trÎ thùc hiÖn * KÕt thóc: C« nhËn xÐt, tuyªn dư¬ng trÎ Thø 6 ngµy 12 th¸ng 01 n¨m 2018 LÜnh vùc ph¸t triÓn thÈm mü §Ò tµi: VÏ « t« t¶i I – môc ®Ých yªu cÇu: -TrÎ biÕt phèi hîp c¸c nÐt cong trßn, c¸c h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt ®Ó vÏ ®ưîc h×nh d¸ng « t« t¶i -RÌn kü n¨ng cÇm bót ®Ó vÏ, kü n¨ng ngåi ®óng t thÕ -Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n vµ b¶o vÖ c¸c lo¹i phư¬ng tiÖn giao th«ng Ii – chuÈn bÞ: -Tranh mÉu vÒ « t« t¶i -GiÊy, bót mµu, vë t¹o h×nh Iii – tiÕn hµnh: * æn ®Þnh: Cho trÎ h¸t bµi “em tËp l¸i « t«” - Cho trÎ kÓ vÒ mét sè PTGT ®ưêng bé - C« cho trÎ quan s¸t tranh « t« t¶i - Hái trÎ tranh vÏ xe g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ xe « t« t¶i? - Hái trÎ vÒ c¸c bé phËn cña « t« t¶i: + §Çu xe ®ưîc vÏ b»ng h×nh g×? + Th©n xe ®ưîc vÏ b»ng h×nh g×? + B¸nh xe ®ư vÏ b»ng h×nh g×? + Cöa sæ xe ®ưîc vÏ b»ng h×nh g×? + LÇn lưît hái trÎ vÒ c¸ch vÏ c¸c bé phËn - C« vÏ mÉu ®Ó trÎ xem, võa vÏ võa hái trÎ vµ nãi c¸ch vÏ cho trÎ nghe - Hái 2 - 3 trÎ c¸ch vÏ - Cho trÎ thùc hiÖn - Qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn c« bao qu¸t, ®éng viªn trÎ vÏ vµ t« mµu hîp lý - TrÎ vÏ xong cho trÎ ®a s¶n phÈm lªn, nhËn xÐt s¶n phÈm * KÕt thóc: C« nhËn xÐt tuyªn dư¬ng trÎ vµ gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n vµ b¶o vÖ nh÷ng /PTGT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN CHỦ ĐỀ AN TOÀN GIAO THÔNG NHÁNH 2:LUẬT GIAO THÔNG (Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018) ngµy H§ Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 §ãn trÎ ThÓ dôc s¸ng: TËp víi bµi: Em đi qua ngã tư đường phô TCBN : -Bé biết một số kí hiệu giao thông -Bé đi học đều -Bé đoàn kêt với bạn bè trong lớp Ho¹t ®éng chung KPKH: Trò chuyện về luật giao thông PTTMC C¾t d¸n ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng PTNN Th¬: Đèn giao thông PTNT: - NhËn biÕt một số tin hiệu về luật GT PTTM: - DH: Em đi qua ngã tư đường phố NH: Nhớ lời cô dặn - TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật. H§NT Quan s¸t nhận biết 1 số biển báo về luật giao thông TC: thuyÒn vµo bÕn, mÌo ®uæi chuét, chèo thuyền, kÐo co, -Chơi tự do Ho¹t ®éng gãc Gãc ph©n vai: b¸n hµng, nÊu ¨n trong bến xe Gãc x©y dùng: x©y bÕn c¶ng Gãc nghÖ thuËt: vÏ thuyÒn trªn biÓn Gãc häc tËp: xem tranh vÒ c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn giao th«ng Gãc thiªn nhiªn: Ch¬i víi th¶ thuyÒn Ho¹t ®éng chiÒu - Ôn bài cũ -làm quen bài mới Thø 2 ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2018 KPKH: Trß chuyÖn vÒ luËt giao th«ng I – Yªu cÇu: -NhËn biÕt vµ ph©n biÖt ®­îc một số hµnh vi ®óng sai khi tham gia giao th«ng -Gióp trÎ rÌn luyÖn ph¶n x¹ nhanh th«ng qua trß ch¬i “®Ìn ®á, ®Ìn xanh” ChÊp hµnh luËt giao th«ng phï hîp víi løa tuæi, biÕt nh¾c nhë ng­êi xung quanh thùc hiÖn luËt giao th«ng -Trẻ nhận biết được các biển báo khi tham gia giao thông II – ChuÈn bÞ: -Tranh ¶nh vÒ luËt giao th«ng * NDTH: ¢m nh¹c III – C¸ch tiÕn hµnh * H§1: æn ®Þnh, trß chuyÖn - Cho trÎ h¸t bµi “®­êng em ®i” - C¸c con võa h¸t bµi h¸t g×? - §­êng em ®i lµ ®­êng bªn nµo? => Gi¸o dôc trÎ khi ®i ®­êng nhí ®i ben ph¶i, kh«ng ®­îc ®i bªn tr¸i * H§2: T×m hiÓu vÒ luËt giao th«ng - Cho trÎ xem tranh vÒ luËt giao th«ng trªn m¸y tÝnh - C¸c con thÊy bøc tranh nµo c¸c b¹n ®i ®óng ®­êng? - Bøc tranh nµo c¸c b¹n ®i ®­êng sai? V× sao? - Ng­êi ®i bé ph¶i ®i ë ®©u? - Ng­êi ®i xe ®¹p, ®i xe m¸y, l¸i « t« th× ®i ë ®©u? - Khi ®iÒu khiÓn xe m¸y th× ph¶i nh­ thÕ nµo? - Khi ngåi trªn « t« th× ph¶i ngåi nh­ thÕ nµo? - TrÎ em khi ®i quan ®­êng th× ph¶i lµm sao? - T­¬ng tù cho trÎ quan s¸t thªm mét sè tranh vÒ hµnh vi ®óng, sai cña c¸c b¹n nhá vµ cho trÎ nªu lªn nhËn xÐt cña m×nh => Gi¸o dôc trÎ biÕt chÊp hµnh luËt giao th«ng phï hîp víi løa tuæi, biÕt nh¾c nhë mäi ng­êi xung quanh thùc hiÖn luËt giao th«ng - Cho trÎ ®äc bµi th¬ “®Ìn giao th«ng” - Cã bao nhiªu ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng? - §ã lµ nh÷ng ®Ìn nµo? - Khi ®Ìn ®á b¸o th× ph¶i lµm g×? - Khi ®Ìn vµng b¸o th× ph¶i lµm g×? - Khi ®Ìn xanh b¸o th× ph¶i lµm g×? => Gi¸o dôc trÎ khi qua ng· t­ ®­êng phè ph¶i nh×n ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng * H§3: Trß ch¬i “®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng” - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i - Cho trÎ thùc hiÖn * KÕt thóc: C« nhËn xÐt vµ tuyªn d­¬ng trÎ Ho¹t ®éng ngoµi trêi Quan s¸t một số biển báo khi tham gia giao thông Trß ch¬i: Chèo thuyền Ch¬i tù do I – Yªu cÇu: -TrÎ biÕt c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n vµ Ých lîi cña các biển báo -LuyÖn kü n¨ng quan s¸t vµ ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ -TrÎ biÕt chÊp hµnh luËt lÖ an toµn giao th«ng II – ChuÈn bÞ -Các biển báo về luật giao thông -§Þa ®iÓm quan s¸t III – C¸ch tiÕn hµnh * H§1: Trß chuyÖn víi trÎ vÒ an toµn giao th«ng - Cho c¶ líp ®äc bµi th¬ “®Ìn giao th«ng” - C¸c con võa ®äc bµi th¬ g×? - §Ìn giao th«ng cã nh÷ng mµu g×? - ë ®©u cã ®Ìn giao th«ng? - Ngoµi ®Ìn giao th«ng cßn cã nh÷ng lo¹i biÓn b¸o nµo n÷a? - §Ó biÕt ®­îc biÓn b¸o cÊm ®i ng­îc chiÒu nh­ thÕ nµo c« ch¸u m×nh cïng ra quan s¸t nhÐ * H§2: Cho trÎ lµm ng­êi l¸i xe ®i ra - C¸c con nh×n xem phÝa tr­íc lµ biÓn b¸o g×? - Cho trÎ ph¸t ©m tõ “biÓn b¸o cÊm ®i ng­îc chiÒu” - C¸c con cã nhËn xÐt g× vÒ biÓn b¸o cÊm ®i ng­îc chiÒu? (H×nh d¹ng, mµu s¾c) - C« tãm t¾t ý trÎ vµ bæ sung - Khi ®i thÊy biÓn b¸o nµy c¸c con cã ®­îc ®i ng­îc chiÒu kh«ng? => Gi¸o dôc trÎ khi ®i ®­êng ph¶i chÊp hµnh luËt lÖ giao th«ng * H§3: Trß ch¬i: b¸nh xe quay - C« nh¾c c¸ch ch¬i, luËt ch¬i - Cho trÎ thùc hiÖn * H§4: Ch¬i tù do - C« gîi ý trß ch¬i cho trÎ thùc hiÖn - C« bao qu¸t trÎ Ho¹t ®éng gãc Gãc ph©n vai: b¸n hµng, nÊu ¨n bến xe Gãc x©y dùng: x©y bÕn c¶ng Gãc nghÖ thuËt: vÏ thuyÒn trªn biÓn Gãc häc tËp: xem tranh vÒ c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn giao th«ng Gãc thiªn nhiªn: Ch¬i víi th¶ thuyÒn Ho¹t ®éng chiÒu Ôn các thơ cũ -Làm quen với bài thơ mới -Vệ sinh –trả trẻ Thø 3 ngµy 16 th¸ng 01n¨m 2018 PTTM:CẮT DÁN ĐÈN TÍNH HIỆU GIAO THÔNG I:Mục tiêu -D¹y trÎ biÕt s÷ dông kû n¨ng c¾t h×nh trßn ®Ó c¾t d¸n ®Ìn tÝnh hiÖu giao th«ng. -RÌn luyÖn kØ n¨ng c¾t theo ®­êng cong khÐp kÝnh. -TrÎ biÕt s¾p xÕp ®óng vÞ trÝ c¸c ®Ìn mµu. - Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý c¸i ®Ñp vµ biÕt thùc hiÖn luËt giao th«ng. I,ChuÈn bÞ : -Tranh vÎ ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng. -Bµi h¸t “Em ®i qua ng· t­ ®­êng phè” II.C¸ch tiÕn hµnh: * Ho¹t ®éng 1 : æn ®Þnh tæ chøc g©y høng thó : - Cho trÎ h¸t bµi: “Em ®i qua ng· t­ ®­êng phè”. + C¸c ch¸u võa h¸t bµi h¸t g×? + Khi ®i qua ng· t­ ®­êng phè c¸c con nh×n thÊy cã g×? + §óng råi! Khi ®i qua ng· t­ ®­êng phè cã ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng th× chóng ta ph¶i chó ý ®Õn tÝn hiÖu ®Ìn ®Ó ®i qua ®­êng. Gióp cho mäi ng­êi ®i l¹i an toµn h¬n. Giê häc h«m nay c« sÎ d¹y c¸c con c¾t d¸n ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng. * Ho¹t ®éng 2 : Néi dung : - C« ®­a tranh c¾t d¸n ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng cho trÎ quan s¸t: +C« ®· c¾t d¸n ®­îc h×nh g× ®©y? +C« cã bao nhiªu cét ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng? +§Ìn tÝn hiÖu giao th«ng cã nh÷ng mµu nµo? +Muèn cã ®­îc nh÷ng chiÕc ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng ®Ñp nh­ thÕ nµy th× c« ph¶i lµm g×? - Lµm mÉu: +C« c¾t cho trÎ xem võa c¾t c« võa nãi c¸ch c¾t vµ c¸ch chän mµu sao cho phï hîp: §Ìn ®Çu tiªn c« ®· chän mµu ®á th× tiÕp theo c« sÎ chän mµu vµng vµ cuooia cïng c« chän ®Ìn mµu xanh. +Sau khi c¾t xong th× c« lËt mÆt tr¸i cña h×nh ®Ó phÕt hå vµ d¸n vµo cét ®Ìn, khi d¸n chó ý ®Õn vÞ trÝ cña ®Ìn. Trªn cïng ta sÎ d¸n ®Ìn mµu ®á, tiÕp theo ta chän ®Ìn mµu vµng vµ d­íi cïng ta chän ®Ìn mµu xanh. ThÕ lµ c« c¾t vµ d¸n xong ®Ìn tÝnh hiÖu giao th«ng. -C« cho trÎ nh¾c l¹i c¸ch c¾t vµ c¸ch chän mµu ®Ó d¸n. * TrÎ thùc hiÖn : - Nh¾c trÎ c¸ch ngåi t­ thÕ ngåi, c¸ch cÇm kÐo, giÊy vµ cho trÎ chän mµu ®Ó c¾t vµ d¸n. - C« bao qu¸t c¶ líp, gîi ý c¸ch lµm cho nh÷ng trÎ cßn lóng tóng. * NhËn xÐt s¶n phÈm: - C« cho trÎ tr­ng bµy s¶n phÈm lªn gi¸, - C« cho trÎ lªn giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh vµ chän s¶n phÈm cña b¹n mµ trÎ thÝch. V× sao? - Cuèi cïng c« nhËn xÐt chung c¶ líp. * Ho¹t ®éng 3 : KÕt thóc - Cho c¶ líp h¸t bµi: “§i ®­êng em nhí” - Cñng c« nhËn xÐt tuyªn d­¬ng vµ c¾m hoa bÐ ngoan Thø 4 ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2018 Thơ : Đèn giao thông I – Môc ®Ých, yªu cÇu -TrÎ biÕt tªn bµi th¬ “đèn giao thông”, trÎ ®äc thuéc bµi thơ.vµ hiÓu néi dung cña bµi th¬ -LuyÖn kü n¨ng cho trÎ ®äc th¬ diÔn c¶m, ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ -Gi¸o dôc trÎ kh«ng ®­îc vøt r¸c ra ®­êng, ph¶i bá r¸c vµo thïng r¸c ®óng n¬i quy ®Þnh. Ii – ChuÈn bÞ: -Tranh minh häa vÒ bµi th¬ “đèn giao thông” -Mét ®o¹n phim nãi vÒ c¶nh b¹n nhá vøt r¸c ra ®­êng ë ng· t­ ®­êng phè Iii – C¸ch tiÕn hµnh * Ổn định tổ chức Cho trẻ hát bài “Em đi qua ngã tư đường phố” -Các con đi qua ngã tư đưòng phố thì gặp cái gì? Vậy đèn đỏ báo hiệu điều gì? Đèn xanh? Và đèn vàng? Hôm nay cô có 1 bài thơ nói về tín hiệu đèn giao thông . Đó là bài thơ : “Đèn giao thông” của tác giả Mỹ Trang. *Cô đọc thơ lần 1 Cô đọc thơ lần 2 kết hợp tranh minh họa *Đàm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxgiao an atgt_12405898.docx
Tài liệu liên quan