Giáo án môn Công nghệ 8 - Bài 4: Bản vẽ các khối đại diện

- Khi chiếu hình hộp lên mp chiếu đứng thì hình chiếu đứng của nó là hình gì? Hình chiếu đó phản ánh mặt nào của hình hộp chữ nhật? Kích thước của hình chiếu phản ánh kích thước nào?

 - Khi chiếu hình hộp chữ nhật lên mặt phẳng chiếu bằng thì hình chiếu là hình gì ? Hình chiếu đó phản ánh mặt nào của hình hộp chữ nhật ? Kích thước nào ?

- Khi chiếu hình hộp lên mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì? Hình chiếu đó phản ánh mặt nào của hình?

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 04/03/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Công nghệ 8 - Bài 4: Bản vẽ các khối đại diện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 02 Ngày soạn: Tiết PPCT: 03 Ngày dạy: Bài 4 : BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐẠI DIỆN I. Mục tiêu : 1/ kiến thức : - Biết được các khối đa diện: Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều. - Hiểu rõ sự tương quan giữa hình chiếu trên bản vẽ và vật thể. 2/ Kỹ năng :Nhận dạng và đọc được bản vẽ các khối đa diện thường gặp: Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều. 3. Thái độ : Thấy được ứng dụng của các khối đa diện trong bản vẽ KT . II. Chuẩn bị : - Tranh vẽ các hình bài 4 SGK - Mô hình ba mặt phẳng chiếu , - Mô hình các khối đa diện : hình hộp chữ nhật , hình lăng trụ điều ,hình chóp điều. - Mẫu vật : Hộp thuốc lá, bút chì sáu cạnh . III. Các hoạt động trên lớp : 1/ Oån định lớp: (1’) 2/ Kiểm tra bài cũ : 5’ - Thế nào gọi là hình chiéu của một vật thể ? - Có những loại hình chiếu nào? Vị trí của chúng trên bảng vẽ . 3/ Giảng bài mới : (34’) * Giới thiệu bài mới: (2’) Khối đa diện được bao bởi các hình đa giác phẳng. Để nhận diện được các khối đa diện thường gặp: hình hộp chữ nhật, hình lăng tru, hình chóp đều,.. và đọc được chúng trên bảng vẽ. Chúng ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HỌAT ĐỘNG HOC SINH NỘI DUNG 5’ 10’ 17’ Hoạt động 1 : Tìm hiểu các khối đa diện - Cho hs quan sát tranh và mô hình các khối đa diện GV hỏi: - Các khối hình học đó được bao bọc bởi các hình gì? Thông tin cho hs các hình đó còn gọi là các hình đa giác phẳng - Hãy kể một số vật thể có dạng khối đa diện mà em biết? Hoạt động 2 : Tìm hiểu hình hộp chữ nhật - Cho hs quan sát hình và mô hình của hình hộp chữ nhật và hỏi: - Hình hộp chữ nhật được bao bởi các hình gì ? Các cạnh và các mặt bên của hình hộp có đặc điểm gì ? -Đặt mô hình 3 mp chiếucủa hình hộp chữ nhật và hỏi: - Khi chiếu hình hộp lên mp chiếu đứng thì hình chiếu đứng của nó là hình gì? Hình chiếu đó phản ánh mặt nào của hình hộp chữ nhật? Kích thước của hình chiếu phản ánh kích thước nào? - Khi chiếu hình hộp chữ nhật lên mặt phẳng chiếu bằng thì hình chiếu là hình gì ? Hình chiếu đó phản ánh mặt nào của hình hộp chữ nhật ? Kích thước nào ? - Khi chiếu hình hộp lên mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì? Hình chiếu đó phản ánh mặt nào của hình? -Gv vẽ các hình 1, 2,3 lên bảng và hỏi:Các hình 1, 2, 3 là các hình chiếu gì ? Chúng có hình dạng như thế nào? chúng thể hiện các kích thước nào của hình hộp chữ nhật? Hoạt động 3: Tìm hiểu hình lăng trụ đều và hình chóp đều - Cho hs quan sát tranh và mô hình lăng trụ đều. - Hãy cho biết khối đa diện h.4.4 được bao bởi các hình gì? - Cho hs quan sát các hình chiếu của hình lăng trụ đều và hỏi: Các hình 4.5 là các hình chiếu gì ? chúng có hình dạng như thế nào? - Hãy nêu các kích thước của hình lăng trụ? - Hãy cho biết khối đa diện ở h.4.6 được tạo bởi các hình gì? -Yêu cầu hs quan sát h.4.7 và hỏi; - Các hình 1,2,3 là các hình chiếu gì? chúng có hình dạng như thế nào? Thể hiện những kích thước nào của hình chóp đều? -Từ đó yêu cầu hs rút ra kết luận -Gọi một vài hs nêu lại nội dung ghi nhớ bài học -Quan sát Hình tam giác, hình chữ nhật,.. -Nhận thông tin Bao diêm, hộp thuốc lá, đai ốc,.. - Quan sát Các mặt bên là hình chữ nhật, 2 mặt đáy là đa giác đều bắng nhau - Quan sát -Hình chiếu đứng là hình chữ nhật và thể hiện mặt trước Hình chữ nhật Hình chữ nhật -1: hình chiếu đứng, 2:hình chiếu bằng, 3;hình chiếu cạnh Rút ra kết luận - Quan sát mô hình -Suy nghĩ tìm phương án trả lời -Quan sát -(1): đứng, (2): bằng, (3):cạnh -Các mặt bên là hình chữ nhật, 2 mặt đáy là đa giác đều bắng nhau -Quan sát -1: hình chiếu đứng, 2:hình chiếu bằng, 3:hình chiếu cạnh -Mặt đáy là đa giác đều mặt bên là tam giác cân -1: hình chiếu đứng, 2 :hình chiếu bằng, 3;hình chiếu cạnh -Rút ra kết luận -Nêu nội dung ghi nhớ bài học Bài 4 : BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐẠI DIỆN I. Khối đa diện: -Khối đa diện được bao bởi các hình đa giác phẳng II. Hình hộp chữ nhật: 1/ Thế nào là hình hộp chữ nhật: -Hình hộp chữ nhật là hình được bao bởi sáu hình chữ nhật 2/ Hình chiếu của hình hộp chữ nhật: -Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh đều là hình chữ nhật III. Hình lăng trụ đều: 1/ Thế nào là hình lăng trụ đều: -Hình lăng trụ đều được bao bởi 2 mặt đáy là hai đa giác đều bằng nhau. Các mặt bên là hình chữ nhật 2/ Hình chiếu của hình lăng trụ đều: -Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh là hình chữ nhật -Hình chiếu bằng là hình tam giác đều IV. Hình chóp đều: 1/ Thế nào là hình chóp đều: Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là một đa giác đều, các mặt bên là hình tamgiác cân 2/ Hình chiếu của hình chóp đều: -Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh là tam giác cân -Hình chiếu bằng là hình vuông hoặc hình chữ nhật 4/ Cũng cố: 4’ - Hình hộp chữ nhật là gì ? Các dạng hình chiếu của nó ? - Thế nào là hình lăng trụ đều? Hình chiếu của hình lăng trụ đều? - Thế nào là hình chóp đều? Hình chiếu của nó? 5/ Dặn dò: 1’ Về nhà học bài, trả lời các câc hỏi ở SGk. Xem trước và chuẩn bị bài 5

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbai 4.doc