Giáo án môn Công nghệ lớp 8 năm 2015

 1. Kiến thức:

 - Học sinh hiểu được ứng dụng của phương pháp dũa ,khoan kim loại.

 - Biết được các thao tác cơ bản về kĩ thuật khoan kim loại.

 - Biết được các quy tắc an toàn lao động trong quá trình gia công.

 2. Kĩ năng:

 - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết, so sánh, phân tích và tổng hợp.

 3. Thái độ:

 - HS học tập nghiêm túc, tích cực tìm hiểu thông tin.

II. CHUẨN BỊ:

 - Cả lớp: Khoan, mũi khoan, êtô, mẩu gỗ.

 

doc124 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 04/03/2019 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Công nghệ lớp 8 năm 2015, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n,dễ tháo lắp và thay thế. Mối ghép bằng then thường dùng để truyền chuyển động quay giữa trục và bánh . Mối ghép bằng chốt thường dùng để hãm chuyên động tương đối giữa 2 các chi tiết vói nhau. 4. Cuûng coá: - ÔÛ xe ñaïp có mối ghép bằng then và chốt không ? - Haõy laáy ví duï veà về 2 mối ghép trong thöïc teá ? - GV toùm taét baèng phaàn ghi nhôù. 5. Hướng dẫn về nhà - Hoïc baøi vaø xem tröôùc baøi môùi (Baøi 27). - Chuaån bò maãu baùo caùo thöïc haønh nhö muïc “III”. ***************************************************** Ngày 01 thaùng02 naêm 2015 Ngày dạy: 8A: 8B: 8C: Tiết: 25 Bài 27. MỐI GHÉP ĐỘNG I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - HS hiểu được như thế nào là mối ghép động. - Biết được cấu tạo và ứng dụng của một số mối ghép động. - HS thấy được tầm quan trọng của mối ghép động, gop phần giá dục hướng nghiệp cho hs 2. Kỹ năng: rèn kỹ năng quan sát, hoạt động nhóm 3. Thái độ :Tạo cho HS niềm say mê học tập bộ môn II. Chuẩn bị Gv: - Các loại khớp động. - Tranh vẽ các máy có khớp động. III. Tiến trình bài giảng 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: HS 1: Nếu các loại mói ghép cố định ? đặc điểm , ứng dụng của từng loại mối ghép? 3. Bài mới: Trong thực tế, ta còn gặp những mối ghép trong dó có sự chuyển động tương đối với nhau. Những mối ghép đó có cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng như thế nào ? Bài hôm nay chúng ta nghiên cứu vấn đề này. HOẠT ĐỘNG1: Tìm hiểu thế nào là mối ghép động ? HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH - YCHS quan sát hình 27.1 sgk g trả lời câu hỏi: + Chiếc ghế này gồm mấy chi tiết được ghép với nhau ? Chúng được ghép với nhau theo kiểu nào ? + Khi gập và mở ra các mối ghép A, B, C, D các chi tiết chuyển động với nhau như thế nào ? + Dưa vào tính năng khi hoạt động người ta chia khớp động thành những loại nào? - YC đại diện HS trả lời g gọi HS khác nxbs. Gv nhaän xeùt vaø choát keát luaän. - Quan sát hình vẽ trả lời câu hỏi: + Gồm 4 chi tiết...... + Các chi tiết chuyển động quay xung quanh các mối ghép. + Khớp tịnh tiến, khớp quay, khớp cầu... - Đại diện trả lời g theo dõi nxbs - Moái gheùp maø caùc chi tieát ñöôïc gheùp coù söï chuyeån ñoäng töông ñoái vôùi nhau goïi laø moái noái ñoäng. - Moái gheùp ñoäng goàm: + Khôùp tònh tieán. + Khôùp quay. + Khôùp caàu. HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu các loại khớp động: - GV YCHS quan sát hình 27.3 sgk và các mối ghép đã chuẩn bị để trả lời câu hỏi sau: + Bề mặt tiếp xúc của mối ghép tịnh tiến có hình dáng như thế nào g YCHS làm câu hỏi ở sgk. - YCHS quan sát khớp tịnh tiến hoạt động từ từ và trả lời câu hỏi: + Trong khớp tịnh tiến, các điểm trên vật chuyển động như thế nào ? + Khi làm việc xảy ra hiện tượng gì ? Hiện tượng này có lợi hay có hại ? Khắc phục chúng? + Laáy ví duï khôùp tònh tieán? Gv nhaän xeùt vaø choát keát luaän. - Cho HS quan saùt hình 27.4 sgk cho bieát: + Khôùp quay goàm maáy chi tieát ? Caùc maët tieáp xuùc cuûa khôùp quay thöôøng coù hình daïng gì ? - YCHS quan saùt oå tröôùc xe ñaïp vaø cho bieát: + Goàm maáy chi tieát ? Moâ taû caáu taïo cuûa töøng chi tieát? + Ñeå giaûm ma saùt trong cho caùc khôùp quay trong kó thuaät ngöôøi ta laøm nhö theá naøo? - GV ñöa ra keát luaän. + Haõy laáy ví duï veà khôùp quay trong thöïc teá ? Gv nhaän xeùt vaø choát keát luaän. - Quan saùt hình veõ traû lôøi caâu hoûi: + Moái gheùp pit toâng xi lanh coù maët tieáp xuùc laø maët truï troøn vaø oáng troøn. + Moái gheùp soáng tröôït - raõnh tröôït, coù maët tieáp xuùc laø do maët soáng tröôït vaø raõnh tröôït. - Quan saùt vaø traû lôøi: + Moïi ñieåm treân vaät coù chuyeån ñoäng gioáng heät nhau, vaän toác nhö nhau... + Taïo neân ma saùt lôùn laøm caûn trôû chuyeån ñoäng; laøm nhaün beà maët, boâi trôn baèng daàu môõ... + OÁng tieâm, ngaên baøn, hoïc tuû... * Khôùp tònh tieán: - Caáu taïo: Moái gheùp tònh tieán coù maët tieáp xuùc laø maët truï troøn - oáng troøn.Hoaëc soáng tröôït - raõnh tröôït. - Ñaëc ñieåm: Caùc ñieåm treân vaät chuyeån ñoäng gioáng heät nhau. Khi chuyeån ñoäng taïo neân ma saùt laøm caûn trôû chuyeån ñoäng. Ñeå giaûm ma saùt phaûi daùnh boùng beà maët vaø boâi trôn . - ÖÙng duïng: Ñeå bieán chuyeån ñoäng tònh tieán thaønh chuyeån ñoäng quay vaø ngöôïc laïi . - Quan saùt hình veõ traû lôøi: + 3 chi tieát: oå truïc, baïc loùt, truïc. Maët tieáp xuùc maët hình truï troøn. + Moay ô, truïc, coân, naép noài, ñai oác haõm, ñai oác, voøng ñeäm. + Laép baïc loùt hoaëc duøng voøng bi. - Nghe vaø ghi nhôù. + OÅ bi, moay ô, baûn leà cöûa... * Khôùp quay - Caáâu taïo: Moãi chi tieát coù theå quay quanh 1 truïc coá ñònh so vôùi chi tieát kia . - Ñaëc ñieåm: Chi tieát coù loã thöôøng ñöôïc laép baït loùt ñeå giaûm ma saùt hoaëc voøng bi - ÖÙng duïng: Ñöôïc duøng trong nhieàu thieát bò VD: xe ñaïp, xe maùy 4. Cuûng coá: - ÔÛ xe ñaïp, khôùp naøo laø khôùp quay ? - Haõy laáy ví duï veà khôùp quay trong thöïc teá ? - GV toùm taét baèng phaàn ghi nhôù. 5. Hướng dẫn về nhà - Hoïc baøi vaø xem tröôùc baøi môùi (Baøi 28). - Chuaån bò maãu baùo caùo thöïc haønh nhö muïc “III”. ************************************************ Ngày 01 tháng 02 năm 2015 Ngày dạy: 8A: 8B: 8C: Tieát 26: Bài 28. THỰC HÀNH GHÉP NỐI CHI TIẾT I. Mục tiêu 1. Kiến thức: - HS hiểu được cấu tạo và biết cách tháo, lắp ổ trục trước và trục sau xe đạp. - Biết cách sử dụng dụng cụ, thao tác an toàn. - Hình thành cho HS tác phong làm việc nhanh nhẹn, đúng quy trình. 2. Kỹ năng: rèn kỹ năng quan sát, hoạt động nhóm 3. Thái độ :Tạo cho HS niềm say mê học tập bộ môn II. Chuẩn bị GV: 1 bộ may ơ xe đạp và các dụng cụ cần thiết khác. HS: keû saün baûng thöïc haønh III. Tiến trình bài giảng 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: HS 1: Thế nào là mối ghép động ? Nêu đặc điểm, ứng dụng của từng loại mối ghép? 3. Bài mới: GTB: Trong thực tế, mỗi thiết bị do nhiều chi tiết hợp thành. Bằng phương pháp gia công ghép nối ta có thể liên kết các chi tiết lại với nhau để tạo thành những bộ phận máy. Để hiểu được cách ghép nối chi tiết. Chúng ta cùng nghiên cứu bài hôm nay ? HOẠT ĐỘNG 1: Hướng dẫn chung GV giới thiệu quy trình tháo lắp theo sơ đồ sau: Đai ốc Vòng đệm Đai ốc hãm côn Trục Nắp nồi trái Bi Nồi trái Nắp nồi phải Bi Nồi phải - GV hướng dẫn cách chọn các dụng cụ để tháo. - Giới thiệu 1 số thao tác cơ bản để hs quan sát, khi tháo nên đặt các chi tiết theo 1 trật tự nhất định. - Quy trình lắp ngược lại với quy trình tháo. HOẠT ĐỘNG 2: Tổ chức cho hs thực hành - Cho HS thao tác theo quy trình đã được thống nhất. - GV quan sát và hướng dẫn nêu cần. - HS thực hiện việc bảo dưỡng chi tiết. - HS thực hiện các bước lắp theo sơ đồ đã lập ra. * Chú ý : Cố định bi bằng mỡ. - Điều chỉnh côn sao cho ổ trục chạy êm, không rơ, không kẹt. HOẠT ĐỘNG 3: Viết báo cáo thực hành MẪU BÁO CÁO Họ tên hs:.........................................................Lớp ........ 1. Từ quy trình tháo cụm trước(sau) xe đạp, hãy vẽ sơ đồ lắp. ........................................................................................................................................ 2. Có nên lắp các viên bi có đường kính khác nhau vào cùng 1 ổ không? tại sao? ........................................................................................................................................ 3. Khi cụm trước (sau) bị đảo hoặc quá chặt không quay được, cần phải điều chỉnh như thế nào? ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 4. Nhận xét và đánh giá bài thực hành; - Qua bài thực hành đã giúp em hiểu được những gì? em đã vận dụng được gì cho thực tế? ..... 4. Củng cố : - GV Cho hs ngừng làm việc thu rọn vật liệu, dụng cụ, vệ sinh lớp học. - Hs nộp báo cáo thực hành - GV nhận xét đánh giá kết quả thực hàn của hs về khâu chuẩn bị, tinh thần thái độ, kết quả thực hành. 5. Hướng dẫn về nhà Oân taäp laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ******************************************************** Ngày soạn 08 tháng 02 năm 2015 Ngày dạy: 8A: 8B: 8C: Ch­¬ng V: TruyÒn vµ biÕn ®æi truyÓn ®éng TiÕt 27 - Bµi 29 : TruyÒn chuyÓn ®éng I. Môc tiªu: Sau bµi nµy hs ph¶i - HiÓu ®­îc t¹i sao cÇn ph¶i truyÒn chuyÓn ®éng. - BiÕt ®­îc cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc vµ øng dông cña mét sè c¬ cÊu truyÒn chuyÓn ®éng. II. ChuÈn bÞ: - §èi víi gi¸o viªn: + Néi dung: Nghiªn cøu Sgk, Sgv, tµi liÖu tham kh¶o. + §å dïng: Tranh vÏ bé truyÒn chuyÓn ®éng, m« h×nh truyÒn chuyÓn ®éng - §èi víi häc sinh: + Néi dung: Nghiªn cøu kü Sgk III. TiÕn tr×nh thùc hiÖn: 1. æn ®Þnh tæ chøc líp: 2. KiÓm kiÓm tra bµi cò : Kh«ng 3. Bµimíi Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi häc. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu t¹i sao cÇn truyÒn chuyÓn ®éng. - Y/c hs quan s¸t H29.1( Màn hình) - T¹i sao cÇn truyÒn chuyÓn ®éng quay tõ trôc gi÷a ®Õn trôc sau xe ®¹p? - T¹i sao sè r¨ng cña ®Üa l¹i nhiÒu h¬n sè r¨ng cña lÝp? - Y/c hs quan s¸t m« h×nh truyÒn chuyÓn ®éng - Gv ph©n tÝch trªn m« h×nh vµ dùa vµ néi dung ®· tæng hîp ë trªn ®Ó kÕt luËn. - Y/c hs liªn hÖ bé xÝch lÝp nhiÒu tÇng ë xe ®¹p ®Þa h×nh. Ho¹t ®éng3: T×m hiÓu bé truyÒn chuyÓn ®éng. - Gv giíi thiÖu kh¸i niÖm (ph©n tÝch râ vËt dÉn vµ bÞ dÉn) - Y/c hs quan s¸t H29.2(Màn hình) - Y/c hs quan s¸t m« h×nh vµ cho biÕt bé truyÒn ®ai gåm bao nhiªu chi tiÕt? ®­îc lµm b»ng vËt liÖu g×? - T¹i sao khi quay b¸nh dÉn, b¸nh bÞ dÉn l¹i quay theo? - H·y cho biÕt tèc ®é vµ chiÒu quay cña c¸c b¸nh? - Gv ®¸nh gi¸, tæng hîp, nªu nguyªn lý lµm viÖc ChiÒu quay cã thÓ thay ®æi tuú thuéc vµo bé truyÒn - Tèc ®é thay ®æi tuú thuéc vµo ®­êng kÝnh b¸nh cña bé truyÒn. ? Tõ hÖ thøc trªn em cã nhËn xÐt g×vÒ mèi quan hÖ gi÷a ®­êng kÝnh b¸nh ®ai vµ sè vßng quay cña chóng? ? Muèn ®¶o chiÒu chuyÓn ®éng cña b¸nh bÞ dÉn, ta m¾c d©y dai theo kiÓu nµo? - Gv vËn hµnh m« h×nh, ph©n tÝch chiÒu quay trªn m« h×nh - Y/c hs liªn hÖ thùc tÕ - GV tæng hîp, ph©n tÝch, nªu ph¹m vi øng dông (chó ý c¸ch t¨ng ma s¸t ®èi víi ®ai truyÒn cña m¸y xay x¸t g¹o ë ®Þa ph­¬ng - ®©y lµ nh­îc ®iÓm cña bé truyÒn ®éng ®ai) - Gv giíi thiÖu kh¸i niÖm (nãi râ bé truyÒn ®éng ¨n khíp sÏ h¹n chÕ ®­îc nh­îc ®iÓm cña bé truyÒn ®éng ®ai) Y/c hs quan s¸t H29.3 - H·y m« t¶ bé truyÒn ®éng ¨n khíp vµ ®iÒn vµo dÊu ba chÊm SGK. - §Ó c¸c b¸nh r¨ng ¨n khíp ®­îc víi nhau hoÆc ®Üa ¨n khíp víi xÝch cÇn ®¶m b¶o yÕu tè g×? - ý kiÕn kh¸c - Gv ®¸nh gi¸, tæng hîp - Tõ phÇn tæng hîp tªn rót ra kÕt luËn (tÝnh chÊt) - Ph©n tÝch, chøng minh th«ng qua c«ng thøc x¸c ®Þnh tû sè truyÒn - Y/c hs liªn hÖ thùc tÕ. Bài tập 1: Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng.Tính tỉ số truyền I và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn? Bài tập 2: Thông số đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay là: Đĩa và xích truyền. Các bánh răng. Tỉ số truyền i. Lực ma sát. I. T¹i sao cÇn truyÒn chuyÓn ®éng? CÇn truyÒn chuyÓn ®éng v× c¸c bé phËn cña m¸y th­êng ®Æt xa nhau vµ cã thÓ chóng cÇn tèc ®é quay kh¸c nhau. II. Bé truyÒn chuyÓn ®éng 1. TruyÒn ®éng ma s¸t- truyÒn ®éng ®ai a. CÊu t¹o bé truyÒn ®éng ®ai Gåm: b¸nh dÉn1,b¸nh bÞ dÉn 2,vµ d©y ®ai 3 b. Nguyªn lý lµm viÖc - Khi b¸nh dÉn 1(cã ®­êng kÝnh D1) quay víi tèc ®é nd(n1) (vßng /phót), nhê lùc ma s¸t gi÷a d©y ®ai vµ b¸nh ®ai, b¸nh bÞ dÉn1 (cã ®­íng kÝnh D2) sÏ quay víi tèc ®é nbd (vßng/phót) - Tû sè truyÒn ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: i = nbd/nd = n2/n1= D1/D2 hay n2=n1xD1/D2 c. øng dông M¸y kh©u, m¸y khoan , m¸y tiÖn, «t«, m¸y kÐo 2. TruyÒn ®éng ¨n khíp. a. CÊu t¹o bé truyÒn ®éng Muèn ¨n khíp ®­îc th× kho¶ng c¸ch gi÷a hai r·nh kÒ nhau trªn b¸nh nµy ph¶i b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai r¨ng kÒ nhau trªn b¸nh kia. (B­íc r¨ng b»ng nhau) b.TÝnh chÊt NÕu b¸nh 1 cã sè r¨ng Z1 quay víi tèc ®é n1 (vßng /phót), b¸nh 2 cã sè r¨ng Z2 quay víi tèc ®é n2 (vßng /phót) tØ sè truyÒn: i = n2/n1 = Z1/Z2 hay n2= n1 x Z1/Z2 B¸nh r¨ng nµo cã sè r¨ng Ýt h¬n sÏ quay nhanh h¬n Cho biết: Giải Z1 =50 Tỉ số truyền là: Z2 =20 i= Z1 /Z2 =50/20=2,5 Tính: i=? n2=n1. Z1/Z2. => Đĩa líp quay nhanh hơn. c. øng dông Trang101 SGK Bé truyÒn ®éng b¸nh r¨ng nh­ ®ång hå, hép sè xe m¸y. Bé truyÒn ®éng xÝch nh­ xe ®¹p ,xe m¸y, m¸y n©ng truyÒn 4Cñng cè - Y/c 01 hs ®äc phÇn ghi nhí. - Tr¶ lêi c¸c c©u hái ë Sgk. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc 5. H­íng dÉn vÒ nhµ: - DÆn dß HS Xem tr­íc bµi 30 ******************************************************************** Ngµy so¹n : 08/02/2015. Ngày dạy: 8A: 8B: 8C: TiÕt 28– Bµi 30 : BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG I. Môc tiªu: - Sau bµi nµy hs ph¶i - HiÓu ®­îc cÊu t¹o, nguyªn lý ho¹t ®éng vµ øng dông cña mét sè c¬ cÊu biÕn ®æi chuyÓn ®éng th­êng dïng. -øng dông t×m hiÓu qua c¸c ®å dïng ngoµi thùc tÕ cã biÕn ®æi chuyÓn ®éng -Cã ý thøc häc bµi qua viÖc t×m hiÓu tranh ¶nh. II.ChuÈn bÞ: - §èi víi gi¸o viªn: + Néi dung: Nghiªn cøu Sgk, Sgv, tµi liÖu tham kh¶o. + §å dïng: Tranh vÏ, m« h×nh c¸c c¬ cÊu tay quay – con tr­ît, b¸nh r¨ng – thanh r¨ng, c¬ cÊu tay quay – thanh l¾c - §èi víi häc sinh: Nghiªn cøu kü Sgk, chuÈn bÞ ph­¬ng ¸n tr¶ lêi c¸c c©u hái ë Sgk. III. TiÕn tr×nh bµi häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc líp: Lớp 8A: Lớp 8B: 2. KiÓm tra bµi cò: ? Th«ng sè nµo ®Æc tr­ng cho c¸c bé truyÒn chuyÓn ®éng quay, lËp c«ng thøc tÝnh tû sè truyÒn cña c¸c bé truyÒn ®éng. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n Ho¹t ®éng 1:T×m hiÓu t¹i sao cÇn biÕn ®æi chuyÓn ®éng? -Y/c hs quan s¸t H30.1 Sgk - Y/c hs quan s¸t m« h×nh - Y/c hs nghiªn cøu th«ng tin ë môc I Sgk - Tai sao chiÕc m¸y kh©u l¹i chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn ®­îc? - H·y m« t¶ chuyÓn ®éng cô thÓ cña tõng chi tiÕt trong H30.1 b»ng c¸ch hoµn thµnh c©u (Gv treo b¶ng phô) - Gv kÕt luËn. I. T¹i sao cÇn biÕn ®æi chuyÓn ®éng? CÇn biÕn ®æi chuyÓn ®éng v× c¸c bé phËn c«ng t¸c cña m¸y cÇn nh÷ng chuyÓn ®éng kh¸c nhau ®Ó thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô nhÊt ®Þnh tõ mét chuyÓn ®éng ban ®Çu C¬ cÊu biÕn chuyÓn ®éng quay thµnh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn hoÆc ng­îc l¹i C¬ cÊu biÕn ®æi chuyÓn ®éng quay thµnh chuyÓn ®éng l¾c hoÆc ng­îc l¹i Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu mét sè c¬ cÊu biÕn ®æi chuyÓn ®éng - Y/c hs quan s¸t H30.2 - Y/c hs m« t¶ cÊu t¹o cña c¬ cÊu - Khi tay quay 1 quay ®Òu th× con tr­ît 3 sÏ chuyÓn ®éng nh­ thÕ nµo? - kÕt luËn vµ ®­a ra nguyªn lý lµm viÖc cña c¬ cÊu (Gv ph©n tÝch trªn m« h×nh) - Khi nµo th× con tr­ît 3 ®æi h­íng? - kÕt luËn vµ ®­a ra kh¸i niÖm ®iÓm chÕt trªn, ®iÓm chÕt d­íi cña c¬ cÊu (Gv ph©n tÝch trªn m« h×nh) - Ta biÕn ®æi chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn cña con tr­ît thµnh chuyÓn ®éng quay cña tay quay cã ®­îc kh«ng? Khi ®ã c¬ cÊu sÏ chuyÓn ®éng nh­ thÕ nµo? - ®­a ra ph¹m vi øng dông cña c¬ cÊu (Gv ph©n tÝch trªn m« h×nh vµ H30.3 Sgk) - Y/c hs liªn hÖ thùc tÕ - Y/c hs quan s¸t H30.4 Sgk - Y/c hs quan s¸t m« h×nh (Gv thao t¸c chËm) - H·y m« t¶ cÊu t¹o cña c¬ cÊu. - Gv ®¸nh gi¸, kÕt luËn, ®­a ra ph¹m vi øng dông cña c¬ cÊu II. Mét sè c¬ cÊu biÕn ®æi chuyÓn ®éng. 1. BiÕn chuyÓn ®éng quay thµnh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn (c¬ cÊu tay quay con tr­ît) a. CÊu t¹o Tay quay Thanh truyÒn Gi¸ ®ì Con tr­ît b. Nguyªn lý lµm viÖc Khi tay quay 1 quay qanh trôc A, ®Çu B cña thanh truyÒnchuyÓn ®éng trßn , lµm cho con tr­ît 3 chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i trªn gi¸ ®ì 4. Nhê ®ã chuyÓn ®éng quay cña tay quay ®­îc biÕn thµnh chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i cña con tr­ît. c. øng dông Dïng trong m¸y kh©u, m¸y c­a, « t« 2. BiÕn ®æi chuyÓn ®éng quay thµnh chuyÓn ®éng l¾c (c¬ cÊu tay quay thanh l¾c) a. CÊu t¹o Gåm : Tay quay 1, thanh truyÒn 2,thanh l¾c 3 vµ gi¸ ®ì 4. Chóng ®­îc nèi víi nhau b»ng c¸c khíp quay. - Khi tay quay 1 quay ®Òu th× thanh l¾c 3 sÏ chuyÓn ®éng nh­ thÕ nµo? - Gv ®¸nh gi¸, kÕt luËn, ®­a ra ng.lý lµm viÖc cña c¬ cÊu (Gv ph©n tÝch trªn m« h×nh) - Ta biÕn ®æi chuyÓn ®éng l¾c cña thanh l¾c thµnh chuyÓn ®éng quay cña tay quay cã ®­îc kh«ng? Khi ®ã c¬ cÊu sÏ chuyÓn ®éng nh­ thÕ nµo? - ý kiÕn kh¸c? b. Nguyªn lý Khi tay quay 1 quay ®Òu quanh trôc A, th«ng qua thanh truyÒn2, lµm thanh l¾c 3 l¾c qua l¾c l¹i quanh trôc D mét gãc nµo ®ã. Tay quay 1 ®­îc gäi lµ kh©u dÉn. c. øng dông Dïng trong m¸y dÖt, xe tù ®Èy, m¸y kh©u ®¹p ch©n. 4. Cñng cè - Y/c 01 hs ®äc phÇn ghi nhí. - tr¶ lêi c¸c c©u hái ë Sgk. 5. H­íng dÉn vÒ nhµ: §äc tr­íc bµi 31, chuÈn bÞ cho giê sau *********************************************************************** Ngày soạn: 22/02/2015 Ngày dạy: 8A: 8B: 8C: Tiết: 29 Bài 31: THỰC HÀNH : TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu được cấu tạo và nguyên lí làm việc của một số bộ truyền và biến đổi chuyển động. Tháo,lắp và kiểm tra được tỉ số truyền của các bộ truyền động. Tác phong làm việc đúng quy định. Chuẩn bị . Thiết bị: + Bộ truyền động đai. +Bộ truyền động bằng bánh răng. +Bộ truyền động xích. Mô hình cơ cấu trục khuỷu-thanh truyền trong động cơ 4 kì. Dụng cụ: Thước lá,thước cặp,kìm,tua vít,mỏ lết... Nội dung: .Đo đường kính bánh đai,đếm số răng của các bánh răng và đĩa xích. -Dùng thước lá,thước cặp đo đường kinhscacs bánh đai. -Đánh dấu để đếm số răng của các bánh răng và đĩa xích . 2. Lắp ráp các bộ truyền động và kiểm tra tỉ số truyền . -Lần lượt lắp ráp các bộ truyền vào giá đỡ. - Đánh đấu vào một điểm cảu bánh dẫn,bánh bị dẫn quay bánh dẫn và điếm số vòng quay. - Kết quả đo và điếm được ghi vào bài báo cáo thực hành. -Kiểm tra tỉ số truyền ,điền các số liệu vào bảng trong báo cáo thực hành,tính toán tỉ số truyền thực tế và so sánh tỉ số truyền lí thuyết. 3. Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lí làm việc của mô hình động cơ 4 kì. Quan sát mô hình động cơ 4 kì. -Tìm hiểu cấu tạo,nguyên lí làm việc của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền ,cơ cấu cam tịnh tiến đóng mở van nạp ,van thải. - Quay đều tay quay ,quan sát sự lên xuống của pít tông và đóng mở các văn nạp và văn xả. -Dùng tay quay quay đều trục khuỷu và cho nhận xét . + Khi pít tông lê đến điểm cao nhất và điểm thấp nhất thì vị trí của thanh truyền và trục khuỷu như thế nào? +Khi tay quay quay một vòng thì pít tông chuyển động ra sao? Báo cáo thực hành GV yêu cầu học sinh báo cáo thực hành theo mẫu như SGK. GV tổng kết bài thực hành. Dặn dò học sinh chuẩn bị bài mới. ********************************************************** Ngày soạn: 22/02/2015 Ngày dạy: 8A: 8B: 8C: Tiết: 30 PHẦN III KỸ THUẬT ĐIỆN BÀI 32. VAI TRÒ CỦA ĐIỆN NĂNG TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG I. MỤC TIÊU - Qua bài học, học sinh biết được quá trình sản xuất và truyền tải điện năng. - Hiểu được vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống. II. CHUẨN BỊ 1. HS chuẩn bị: Chuẩn bị như GV đã dặn tiết trước. 2. GV chuẩn bị: - Tranh vẽ các nhà máy điện, đường dây tryền tải điện cao áp, hạ áp, tải tiêu thụ - Mẫu vật về máy phát điện, dây dẫn, sứ, đồ dùng điện III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: 2. Bài mới. Điện năng có vai trò rất quan trọng, nhờ có điện năng mà các thiết bị điện hoạt động được, nâng cao năng suất lao động. Vậy điện năng là nguồn năng lượng thiết yếu, có vai trò như thế nào ? SX ra sao ? Bài hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu vấn đề này. HOẠT ĐỘNG 1: Khái niệm về điện năng sản xuất điện năng - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: + Theo em điện năng là gì ? + Con người đã sử dụng các loại năng lượng cho các hoạt động của mình như thế nào? ví dụ ? - Thông báo: Các dạng năng lượng: nhiệt năng, năng lượng nguyên tử... tất cả những năng lượng mà các em đã biết đều được con người khai thác để biến nó thành điện năng để phục vụ cho mình. + Vậy điện năng được sản xuất như thế nào. Hãy quan sát hình 32.1 SGK, lập sơ đồ tóm tắt quy trình sản xuất điện năng ở nhà máy nhiệt điện? + Quan sát hình 32.2, lập sơ đồ tóm tắt quy trình sản xuất điện năng ở nhà máy thủy điện ? + Năng lượng đầu vào và đầu ra của trạm phát điện năng lượng mặt trời là gì? Trạm phát điện năng lượng gió là gì? - YC đại diện HS trả lời g bổ sung. - GV nhận xét và hoàn thiện kiến thức. - Nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi + Nêu khái niệm. + Năng lượng mặt trời; năng lượng gió ... + Nghe giáo viên thông báo và ghi nhớ kiến thức. + Quan sát hình vẽ lập sơ đồ tóm tắt. +Năng lượng đầu vào là năng lượng ánh sáng ,năng lượng gió năng lượng đầu ra là điện năng. - Đại diện trả lời ,hs khác bổ sung . Kết luận: - Điện năng là năng lượng của dòng điện (công của dòng điện). - Sản xuất điện năng: Biến các dạng năng lượng khác thành điện năng. + Nhà máy nhiệt điện Nhiệt năng của than, khí đốt Đun g nóng Hơi nước Làm g quay Tua bin Làm g quay Máy phát điện Phát g Điện năng +Nhà máy thủy điện Thủy năng của dòng nước Làm g quay Tua bin Làm g quay Máy phát điện Phát g Điện năng + Nhà máy điện nguyên tử (SGK). HOẠT ĐỘNG 2: Truyền tải điện năng - Yêu cầu HS quan sát tranh vẽ trả lời câu hỏi: + Nêu cầu tạo của các đường dây truyền tải điện năng? + Tại sao cần phải truyền tải điện năng ? + Vậy người ta truyền tải điện năng như thế nào ? Gồm những loại đường dây tải điện như thế nào ? - Yêu câu đại diện HS trả lời g gọi học sinh khác bổ sung. - Quan sát hình vẽ trả lời câu hỏi: + Dây dẫn điện, cách điện ... + Vì các nhà máy sản xuất điện thường ở xa nơi tiêu thụ điện năng phải truyền tải điện năng từ nơi sản xuất đền nơi tiêu thụ. + Điện năng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ có hai loại đường dây tải điện ( Cao áp và hạ áp). - Đại diện trả lời câu hỏi g theo dõi và bổ sung Kết luận: - Truyền tải điện năng là đưa điện năng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ. - Người ta sử dụng đường dây tải điện cao áp và hạ áp để truyền tải điện năng đi . HOẠT ĐỘNG 3: Vai trò của điện năng - Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi: + Hãy nêu những ví dụ về sử dụng điện năng trong các lĩnh vực khác nhau? + Trong các lĩnh vực đó điện năng đã biến thành các dạng năng lượng nào ? + Vậy điện năng có tầm quan trọng như thế nào ? - YC đại diện HS trả lời g gọi học sinh khác bổ sung. - Nghiên cứu thông tin và trả lời câu hỏi: + Công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, văn hóa,thể thao, gia đình.... + Trong công nghiệp: Điện năng biến thành cơ năng, nhiệt năng... Gia đình: cơ năng ,nhiệt năng, quang năng..... + Nêu tầm quan trọng của điện năng - Đại diện trả lời g theo dõi bổ sung. Kết luận: Vai trò của điện năng: - Điện năng được sử dụng rất rộng rãi trong cuộc sống và sản xuất. - Điện năng là nguồn lực,nguồn năng lượng cho các máy,thiết bị hoạt động - Nhờ có diện năng mà quá trình sản xuấ trở nên tự động hóa và cuộc sống có đầy đủ tiện nghi,văn minh hiện đại hơn . 4. Cũng cố - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK. - Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ SGK. 5. Dặn dò - Học bài cũ và chuẩn bị bài mới. - Tìm hiểu về nguyên nhân tai nạn điện. - Một số dụng cụ bảo vệ an toàn ************************************************************ Ngày soạn: 02/03/2015 Ngày dạy: Tiết: 31 Chương VI . AN TOÀN ĐIỆN BÀI 33 . AN TOÀN ĐIỆN I. MỤC TIÊU - Hiểu được nguyên nhân gây ra tai nạn điện, sự nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể con người . - Biết được một số biện pháp an toàn điện trong sản xuất và đời sống. - Có ý tức thực hiện an toàn điện trong sản xuất và đời sống. II. CHUẨN BỊ 1. HS chuẩn bị: Chuẩn bị như giáo viên dặn tiết trước. 2. GV chuẩn bị: - Tranh ảnh về các nguyên nhân tai nạn điện. - Tranh ảnh về một số biện pháp an toàn khi sử dụng điện và sửa chữa điện. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: 2. Bài mới: GTB: Khi chưa có điện, con người đã bị chết do dòng điện sét. Ngày nay, khi con người sản xuất ra điện, dòng điện cũng có thể gây nguy hiểm cho con người. Vậy, những nguyên nhân nào gây ra tai nạn điện và chúng ta phải làm gì để phòng tránh những tai nạn đó ? HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu nguyên nhân gây tai nạn điện HOẠT ĐỘNG GV - YCHS quan sát tranh vẽ, kênh hình kết hợp với kinh nghiệm thực tế trả lời câu hỏi: + Hãy nêu những nguyên nhân gây ra tai nạn điện? - Yêu cầu đại diện HS trả lời g gọi HS khác nxbs. - GV nhận xét, thống nhất ý kiến để đi đến kết luận. (Không hiểu biết và không có ý thức thực hiện an toàn điện khi sử dụng đồ dùng điện. Do không cẩn thận khi sử dụng điện. Do không kiểm tra các thiết bị, đồ dùng điện trước khi sử dụng. HOẠT ĐỘNG HS - Nghiên cứu SGK, quan sát hình vẽ trả lời câu hỏi: + Nêu các nguyên nhân tai nạn điện. - Đại diện trả lời g theo dõi nxbs. - Nghe và ghi nhớ kiến thức. Kết luận: Xảy ra tai nạn điện vì: - Do chạm trực tiếp vào vật mang điện + Chạm trực tiếp vào dây dẫn trần không bọc. + Sử dụng đồ dùng bị rò điện ra ngoài vỏ + Sữa chữa điện không cắt nguồn điện - Do vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp. - Do đến gần dây dẫn có điện bị đứt rơi xuống đất. HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu các biện pháp an toàn điện - Yêu cầu HS thảo luận trả lời câu hỏi. + Từ những nguyên nhân gây ra tai nạn điện nêu trên. Em hãy đề ra một số biện pháp an toàn khi sử dụng điện? - YC đại diện HS nêu đáp án g goïi HS khaùc nxbs. - GV nhận xét và hoàn thiện câu trả lời. + Trong khi sữa chữa cần có những nguyên tắc nào ? + Sử dụng nhữn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12525805.doc
Tài liệu liên quan