Giáo án môn Công nghệ lớp 8 (chi tiết)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

LXXVI. Hiểu nguyên lí làm việc, cấu tạo đèn sợi đốt.

LXXVII. Biết đặc điểm của đèn sợi đốt.

2. Kĩ năng:

LXXVIII. Kĩ năng sử dụng hợp lí đèn sợi đốt.

3. Thái độ:

LXXIX. Nghiêm túc học tập, thích tìm hiểu các loại đèn sợi đốt.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

- Keá hoaïch baøi daïy .

LXXX. Nghiên cứu SGK, SGV và tài liệu liên quan.

LXXXI. Tranh H38.1, H38.2, các loại đèn sợi đốt.

2. Học sinh:

LXXXII. Học bài cũ, xem trước bài mới ở nhà.

LXXXIII. Mỗi nhóm chuẩn bị 1 đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang.

 

doc218 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 04/03/2019 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Công nghệ lớp 8 (chi tiết), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g cụ an toàn khi sửa chữa điện. - Thảo luận nhóm hoàn thành. + Cách điện dây dẫn điện ( Hình 33.4 a ) - Kiểm tra cách điện các đồ dùng điện. ( Hình 33.4 c ) - Nối đất thiết bị điện. ( Hình 33.4 b ) - Không vi phạm khoảng cách an toàn. ( Hình 33.4 d ) - Đại diện nhóm trình bày. - Nhóm khác nhận xét. - Lắng nghe, ghi nhận. - 1 HS trả lời: + Caét nguồn trước khi sửa chữa. + Sử dụng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện. - Lắng nghe, ghi nhận. - Quan sát, ghi nhận. 4. Cuûng coá: 3’ - Củng cố lại nội dung cốt lõi. 1/ Neâu nguyeân nhaân xaûy ra tai naïn ñieän? 2/ Neâu nhöõng nguyeân taéc an toaøn ñieän? 3/ Haõy ñieàn haønh ñoäng ñuùng(Ñ) vaø sai (S) vaøo oâ troáng döôùi ñaây: Chôi vaø treøo leân coät ñieän cao aùp. Thaû dieàu gaàn ñöôøng daây ñieän. Khoâng buoäc traâ, boø, . . . vaøo coät ñieän cao aùp. Chôi gaàn daây neùo, daây chaèng coät dieân cao aùp. Taém möa döôùi ñöôøng daây cao aùp. ĐÁP ÁN 1/ Neâu nguyeân nhaân xaûy ra tai naïn ñieän? - Do chạm trực tiếp vào vật mang điện. - Do vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp. - Do đến gần dây dẫn có điện bị đứt rơi xuống đất. 2/ Neâu nhöõng nguyeân taéc an toaøn ñieän? - Cách điện dây dẫn điện. - Kiểm tra cách điện các đồ dùng điện. - Nối đất thiết bị điện. - Không vi phạm khoảng cách an toàn. 3/ Haõy ñieàn haønh ñoäng ñuùng(Ñ) vaø sai (S) vaøo oâ troáng döôùi ñaây: Chôi vaø treøo leân coät ñieän cao aùp. Thaû dieàu gaàn ñöôøng daây ñieän. Khoâng buoäc traâ, boø, . . . vaøo coät ñieän cao aùp. Chôi gaàn daây neùo, daây chaèng coät dieân cao aùp. Taém möa döôùi ñöôøng daây cao aùp. 5. Daën doø:1’ - Nhận xét tình hình học tập của lớp. - Dặn HS học bài cũ, xem trước bài 34” Thöïc haønh- Duïng cuï baûo veä an toaøn ñieän” - Đem thử điện RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn: / / 2015 Tuần: 16 Ngày dạy: / / 2015 Tiết: 31 Bài 34: THỰC HÀNH DỤNG CỤ BẢO VỆ AN TOÀN ĐIỆN Mục tiêu: Kiến thức: Biết các bước cứu người bị tai nạn điện. Nắm vững phương pháp tách người ra khỏi nguồn điện. Biết phương pháp sơ cứu nạn nhân. Kĩ năng: Sử dụng được các dung cụ bảo vệ an toàn điện Thái độ: Làm việc nghiêm túc, rèn luyện tác phong làm việc theo quy trình. Chuẩn bị: Giáo viên: Nghiên cứu SGK, SGV và tài liệu liên quan. Thảm lót thực hành, tranh các hình SGK. Dụng cụ: sào tre, ván khô, vải khô. Học sinh: Học bài cũ, xem bài mới. Chuaån bò: Buùt thöû ñieän, kìm, tua vít . Mẫu báo cáo thực hành. Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: 1’ Kiểm tra bài cũ: (4’) 1/ Vì sao xảy ra tai nạn điện? 2/ Haõy ñieàn haønh ñoäng ñuùng(Ñ) vaø sai (S) vaøo oâ troáng döôùi ñaây: Chôi vaø treøo leân coät ñieän cao aùp. Thaû dieàu gaàn ñöôøng daây ñieän. Khoâng buoäc traâ, boø, . . . vaøo coät ñieän cao aùp. Chôi gaàn daây neùo, daây chaèng coät dieân cao aùp. Taém möa döôùi ñöôøng daây cao aùp. ĐÁP ÁN 1/ Neâu nguyeân nhaân xaûy ra tai naïn ñieän? - Do chạm trực tiếp vào vật mang điện. - Do vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp. - Do đến gần dây dẫn có điện bị đứt rơi xuống đất. 3/ Haõy ñieàn haønh ñoäng ñuùng(Ñ) vaø sai (S) vaøo oâ troáng döôùi ñaây: Chôi vaø treøo leân coät ñieän cao aùp. Thaû dieàu gaàn ñöôøng daây ñieän. Khoâng buoäc traâ, boø, . . . vaøo coät ñieän cao aùp. Chôi gaàn daây neùo, daây chaèng coät dieân cao aùp. Taém möa döôùi ñöôøng daây cao aùp. Bài mới: - GV giới thiệu: 1’ Nêu mục tiệu bài học. Baøi môùi : TG NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 15’ I. Dụng cụ bảo vệ an toàn điện 1. Chuẩn bị: Như yêu cầu của SGK 2. Nội dung và trình tự thực hành: HÑ1: Tìm hieåu duïng cuï baûo veä an toaøn ñieän. - Yêu cầu HS ngồi theo nhóm và kiểm tra sự chuẩn bị. - Nhận xét sự chuẩn bị của các nhóm. - Nhắc nhở các nhóm về quy định của giờ thực hành. - Yêu cầu 1 HS đọc nội dung thực hành. - Hướng dẫn tìm hieåu : + Caùc duïng cuï baûo veä an toaøn ñieän: tìm hieåu ñaëc ñieåm, caáu taïo, vaät lieäu cheá taïo vaø caùch söû duïng. + Tìm hieåu buùt thöû ñieän: Moâ taû caáu taïo , nguyeân lí laøm vieäc, vaø caùch söû duïng buùt thöû ñieän - Ngồi theo nhóm và mang dụng cụ chuẩn bị để ra ngoài. - Lắng nghe, rút kinh nghiệm. - Lắng nghe. - Lắng nghe, ghi nhận. - 1 HS đọc. - HS còn lại lắng nghe. - Lắng nghe, ghi nhận II. Thực hành HÑ2: Tìm hieåu duïng cuï Hướng dẫn cả lớp thực hiện bài thực hành. - Yêu cầu các nhóm tiến hành làm việc. - Quan sát, hướng dẫn (nếu cần). - Nhắc nhở HS về thời gian hoàn thành bài tập. baûo veä an toaøn ñieän - Hoạt động nhóm tiến hành. - Ghi vaøo baùo caùo thöïc haønh. - Thực hiện theo hướng dẫn của GV. - Tích cực hoàn thành bài tập đúng thời gian. 4. Cuûng coá: 3’ - Hướng dẫn HS tự đánh giá. - Thu báo cáo thực hành. 5. Daën doø: 1’ - Nhận xét tình hình học tập của lớp. - Xem trước bài 35” Cứu người bị tai nạn điện” RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn: / / 2015 Tuần: 16 Ngày dạy: / / 2015 Tiết: 32 Bài 35: THỰC HÀNH CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN I Mục tiêu: 1.Kiến thức: Biết các bước cứu người bị tai nạn điện. Nắm vững phương pháp tách người ra khỏi nguồn điện. Biết phương pháp sơ cứu nạn nhân. 2.Kĩ năng: Thực hiện thành thạo các bước sơ cứu nạn nhân bị điện giật. 3.Thái độ: Làm việc nghiêm túc, rèn luyện tác phong làm việc theo quy trình. II.Chuẩn bị: 1.Giáo viên: Nghiên cứu SGK, SGV và tài liệu liên quan. Thảm lót thực hành, tranh các hình SGK. Dụng cụ: sào tre, ván khô, vải khô. 2.Học sinh: Học bài cũ, xem bài mới. Chuaån bò: Buùt thöû ñieän, kìm, tua vít . Mẫu báo cáo thực hành. III.Tiến trình lên lớp: 1.Ổn định lớp: 1’ 2.Kiểm tra bài cũ: Không 3.Bài mới: - GV giới thiệu: 1’ Nêu mục tiệu bài học. - Baøi môùi : TG NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 15’ I. Chuẩn bị HÑ1: Tìm hieåu sự chuẩn bị - Yêu cầu HS ngồi theo nhóm và kiểm tra sự chuẩn bị. - Nhận xét sự chuẩn bị của các nhóm. - Nhắc nhở các nhóm về quy định của giờ thực hành. - Ngồi theo nhóm và mang dụng cụ chuẩn bị để ra ngoài. - Lắng nghe, rút kinh nghiệm. - Lắng nghe. 20’ II. Nội dung và trình tự thực hành: Cứu người bị nạn phải nhanh, theo 3 bước: - Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện. - Sơ cứu nạn nhân. - Đưa nạn nhân tới cơ quan y tế gần nhất. HÑ2: Tìm hiểu nội dung và trình tự thực hành - Thực hành tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện. - Giới thiệu tranh H35.1 và 35.2 - Yêu cầu HS thảo luận giải quyết tình huống 1 trong SGK. - Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả. - Kết luận. - Mở rộng: Sử dụng điện để bảo vệ tài sản của mình nhưng làm hại người khác là vi phạm pháp luật. - Quan sát, nhận xét. - Tiến hành thảo luận nhóm giải quyết tình huống. - Đại diện nhóm trình bày kết quả. - Nhóm khác nhận xét. - Lắng nghe, ghi nhận. - Lắng nghe, ghi nhận. Thực hành sơ cứu nạn nhân - Giới thiệu tranh H35.3, H35.4 - Gọi HS đọc thông tin các phương pháp sơ cứu nạn nhân - Lưu ý HS một số điểm cơ bản trong các phương pháp. - Yêu cầu các nhóm tiến hành làm việc. - Quan sát, hướng dẫn (nếu cần). - Nhắc nhở HS về thời gian hoàn thành bài tập. - Gọi đại diện nhóm thực hiện mẫu 2 phương - Quan sát, nhận xét, - 1 HS đọc. - Cả lớp lắng nghe. - Lắng nghe, ghi nhận. - Hoạt động nhóm tiến hành. - Ghi vaøo baùo caùo thöïc haønh. - Thực hiện theo hướng dẫn của GV. - Tích cực hoàn thành bài tập đúng thời gian. - Thực hiện - Nhóm còn lại quan sát. - Lắng nghe, ghi nhận. 4. Cuûng coá: 3’ - Hướng dẫn HS tự đánh giá. - Thu báo cáo thực hành. 5. Daën doø: 1’ - Nhận xét tình hình học tập của lớp. - Xem trước bài 36” Vật liệu kĩ thuật điện” - Sưu tầm một số vật liệu kĩ thuật điện. RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn: / / 2015 Tuần: 17 Ngày dạy: / / 2015 Tiết: 33 CHƯƠNG VII: ÑOÀ DUØNG ÑIEÄN GIA ÑÌNH Bài 36: VẬT LIỆU KĨ THUẬT ĐIỆN Mục tiêu: Kiến thức: Biết vật liệu nào là vật liệu dẫn điện, cách điện, dẫn từ. Hiểu đặc tính, công dụng của mỗi loại vật liệu kĩ thuật điện. Kĩ năng: Nhận biết được vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, vật liệu dẫn từ. Thái độ: Nghiêm túc học tập, cẩn thận khi phân biệt các loại vật liệu. Chuẩn bị: Giáo viên: - Keá hoaïch baøi daïy. Nghiên cứu SGK, SGV và tài liệu liên quan. Tranh các hình trong SGK: H.36. 1, 36.2 Baûng phuï: Bảng 36.1 Bộ mẫu vật liệu kĩ thuật điện. Học sinh: Xem trước bài mới. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc Ổn định lớp: 1’ Kiểm tra bài cũ: Khoâng Bài mới: - GV giới thiệu : 1’ Nêu mục tiệu bài học. - Baøi môùi: TG NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 15’ I. Vật liệu dẫn điện: - Vật liệu cho dòng điện chạy qua goïi laø vaät lieäâu daãn ñieän. - Vaät lieäu coù điện trở suất nhỏ daãn ñieän caøng toát. - Dùng chế tạo các thiết bị điện và dây dẫn điện. HĐ1: Tìm hiểu vật liệu dẫn điện. - Giới thiệu chung về vật liệu kĩ thuật điện. - Hoûi: Theá naøo laø vaät lieäu daãn ñieän? - Hỏi: Đặc tính, công dụng của vật liệu dẫn điện? - Kết luận. - Ví dụ 1 số vật liệu dẫn điện. - Hỏi: Công dụng của vật liệu dẫn điện? - Kết luận. - Giới thiệu: Vật liệu dẫn điện có 3 thể: rắn, lỏng, khí. - Nêu ví dụ? - Quan saùt H36.1, haõy neâu teân caùc phaàn töû daãn ñieän? - Kết luận - Lắng nghe. - 1 HS trả lời: Vật liệu cho dòng điện chạy qua goïi laø vaät lieäâu daãn ñieän. - 1 HS trả lời + Đặc tính: Vaät lieäu coù ñieän trôû suaát caøng nhoû daãn ñieän caøng toát. + Công dụng: Daãn ñieän. - HS khác nhận xét - Lắng nghe, ghi nhận. - Nhieàu HS trả lời: Nhoâm, ñoàng, nicroâm, . . . - Lắng nghe, ghi nhận. - 1 HS trả lời: Dùng làm thiết bị điện và dây dẫn điện. - HS khác nhận xét. - Lắng nghe, ghi nhận. - Lắng nghe, nêu ví dụ. + Theå raén: Nhoâm, ñoàng, theùp, than chì, . . . . + Theå loûng: Thuyû ngaân, dung dòch ñieän phaân( axít, bazô, muoái), . . . . . + Theå khí: Khí acgon, khí kripton, . . . - Nhieàu HS trả lời: Hai choát phích caém ñieän, hai loõi daây ñieän, hai loã laáy ñieän. - Lắng nghe, ghi nhận 15’ II. Vật liệu cách điện: - Vật liệu không cho dòng điên chạy qua goïi laø vaät lieäu caùch ñieän. - Vaät lieäu coùđñiện trở suất lớn daãn ñieän caøng toát.đ - Dùng chế tạo các phần tử cách điện. HĐ2: Tìm hiểu vật liệu cách điện.15’ - Giới thiệu tranh vẽ và mẫu vật của các vật liệu cách điện. - Hỏi: Thế nào là vật liệu cách điện? - Kết luận. - Hỏi: Đặc tính vaø coâng duïng của vật liệu cách điện? - Kết luận. - Giới thiệu trong thực tế vật liệu cách điện gồm 3 thể. - Yêu cầu HS cho VD thể rắn, thể lòng, thể khí. - Kết luận. - Giới thiệu các nhân tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của vật liệu cách điện. - Quan sát, nhận xét. - 1 HS trả lời: Vật liệu không cho dòng điên chạy qua goïi laø vaät lieäu caùch ñieän. - HS khác nhận xét. - Lắng nghe, ghi nhận - 1 HS trả lời: + Đặc tính :Vaät lieäu coùđñiện trở suất lớn daãn ñieän caøng toát.đ + Coâng duïng: Dùng chế tạo các phần tử cách điện. - HS khác nhận xét. - Lắng nghe, ghi nhận - Lắng nghe, ghi nhận. - Nhieàu HS trình bày. + Theå raén: Giaáy caùch ñieän, thuyû tinh, . . . . + Theå loûng: Daàu caùc loaïi (bieán aùp, tuï ñieän, caùp ñieän). + Theå khí: Khoâng khí. - HS khác nhận xét. - Lắng nghe, ghi nhận. - Lắng nghe, ghi nhận. 8’ III. Vật liệu dẫn từ: - Vật liệu cho các đường sức từ chạy qua goïi laø vaät lieäu daãn töø. - Ứng dụng: Lõi động cơ điện, máy biến áp, Anico làm nam châm, Ferit làm anten, ... HĐ3: Tìm hiểu vật liệu cách điện. - Giới thiệu tranh vẽ H36.2 vaø mẫu vật. - Hỏi: Ngoài tác dụng làm lõi để quấn dây điện, lõi thép còn có tác dụng gì? - Kết luận. -Hoûi: Theá naøo laø vaät lieäu daãn töø? - Hỏi: Đặc tính của vật liệu dẫn từ? - Yêu cầu HS cho ví dụ về vật liệu dẫn từ và công dụng của chúng trong thực tế. - Kết luận. - Ñoïc phaàn in nghieâng/ Sgk vaø hoaøn thaønh ñieàn vaøo choã troáng ( . . . . ). - Kết luận. - Quan sát, nhận xét. - 1 HS trả lời: Tăng cường từ tính của thiết bị điện. - Lắng nghe, ghi nhận. - 1 HS trả lời: Vật liệu cho các đường sức từ chạy qua goïi laø vaät lieäu daãn töø. - Nhiều HS tham gia: Vật liệu dẫn từ thöôøng duøng laø theùp kó thuaät ñieän, ferit, anico, pecmaloi coù ñaëc tính daãn töù toát. - Nhiều HS tham gia: Lõi động cơ điện, máy biến áp, Anico làm nam châm, Ferit làm anten, ... - Lắng nghe, ghi nhận. - 1 HS ñoïc . - Thảo luận nhóm hoaøn thaønh ñieàn vaøo choã troáng ( . . . . ). - Ñaïi ñieän nhoùm trình baøy. - Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt. - Lắng nghe, ghi nhận. Cuûng coá: 4 ’ - Củng cố lại nội dung cốt lõi. 1/ Thế nào là vật liệu dẫn điện? Nêu ứng dụng? 2/ Thế nào là vật liệu cách điện? Nêu ứng dụng? 3/ Vật liệu nào sau đây dẫn điện: a. Mica b. Thiếc c. Nhựa đường d. thước nhựa ĐÁP ÁN 1/ Thế nào là vật liệu dẫn điện? Nêu ứng dụng? - Vật liệu cho dòng điện chạy qua goïi laø vaät lieäâu daãn ñieän. - Dùng chế tạo các thiết bị điện và dây dẫn điện. 2/ Thế nào là vật liệu cách điện? Nêu ứng dụng? - Vật liệu không cho dòng điên chạy qua goïi laø vaät lieäu caùch ñieän. - Dùng chế tạo các phần tử cách điện. 3/ b Daën doø:1’ Nhận xét tình hình học tập của lớp. - Dặn HS học bài cũ, xem tröôùc baøi baøi 38- “ Đồ dùng loại điện quang- Đèn sợi đốt” RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn: / / 2015 Tuần: 17 Ngày dạy: / / 2015 Tiết: 34 Bài 38 ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - QUANG ĐÈN SỢI ĐỐT Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu nguyên lí làm việc, cấu tạo đèn sợi đốt. Biết đặc điểm của đèn sợi đốt. Kĩ năng: Kĩ năng sử dụng hợp lí đèn sợi đốt. Thái độ: Nghiêm túc học tập, thích tìm hiểu các loại đèn sợi đốt. Chuẩn bị: Giáo viên: - Keá hoaïch baøi daïy . Nghiên cứu SGK, SGV và tài liệu liên quan. Tranh H38.1, H38.2, các loại đèn sợi đốt. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới ở nhà. Mỗi nhóm chuẩn bị 1 đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang. Hoaït ñoâng daïy vaø hoïc Ổn định lớp: 1’ Kiểm tra bài cũ: (4’) 1/ Thế nào là vật liệu dẫn điện? Nêu ứng dụng? 2/ Thế nào là vật liệu cách điện? Nêu ứng dụng? 3/ Vật liệu nào sau đây dẫn điện: a. Mica b. Thiếc c. Nhựa đường d. thước nhựa ĐÁP ÁN 1/ Thế nào là vật liệu dẫn điện? Nêu ứng dụng? - Vật liệu cho dòng điện chạy qua goïi laø vaät lieäâu daãn ñieän. - Dùng chế tạo các thiết bị điện và dây dẫn điện. 2/ Thế nào là vật liệu cách điện? Nêu ứng dụng? - Vật liệu không cho dòng điên chạy qua goïi laø vaät lieäu caùch ñieän. - Dùng chế tạo các phần tử cách điện. 3/ b Bài mới: - GV giới thiệu :1’ Neâu muïc tieâu baøi hoïc. - Baøi môùi: TG NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 8’ I. Phân loại đèn điện: Đèn tiêu thụ điện năng, biến điện năng thành quang năng: - Đèn sợi đốt. - Đèn huỳnh quang. - Đèn phóng điện HĐ1: Tìm hiểu cách phân loại đèn điện. - Giới thiệu tranh vẽ, các mẫu đèn điện. - Yêu cầu HS mô tả các loại đèn dùng trong gia đình. - Kết luận, phân loại. - Hỏi: Năng lượng đầu vào và đầu ra của các loại đèn điện? - Kết luận. - Quan sát, nhận xét. - Nhiều HS tham gia: + Đèn sợi đốt. + Đèn huỳnh quang. + Đèn phóng điện. - Lắng nghe, ghi nhận. - 1 HS trả lời: + Năng lượng đầu vào laø ñieän naêng . + Năng lượng đầu vào ra laø quang naêng. - Lắng nghe, ghi nhận. 8’ II. Đèn sợi đốt: 1. Cấu tạo: Gồm: Sợi đốt, bóng thủy tinh, đuôi đèn. - Sợi đốt làm bằng dây Vonfram. - Bóng thủy tinh: làm bằng thủy tinh chịu nhiệt. - Đuôi đèn: sắt tráng kẽm. 2.Nguyeân lí hoaït ñoäng Khi ñoùng ñieän , doøng ñieän chaïy trong daây toùc ñeøn laøm daây toùc ñeøn noùng leân ñeán nhieät ñoä cao, daây toùc ñeøn phaùt saùng. HĐ2: Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt - Giới thiệu tranh vẽ và mẫu vật. - Hỏi: Cấu tạo? - Kết luận. - Hỏi: Vật liệu chính làm các bộ phận trên? - Kết luận. - Hỏi: Đuôi đèn có mấy loại? - Hướng dẫn HS tìm hiểu nguyên lí hoạt động của đèn. - Yêu cầu HS trình bày nguyên lí. - Kết luận. - Quan sát, nhận xét. - 1 HS trả lời. Gồm: Sợi đốt, bóng thủy tinh, đuôi đèn. - HS khác nhận xét. - Lắng nghe, ghi nhận - 1 HS trả lời. + Sợi đốt làm bằng dây Vonfram. + Bóng thủy tinh: làm bằng thủy tinh chịu nhiệt. + Đuôi đèn: sắt tráng kẽm - HS khác nhận xét. - Lắng nghe, ghi nhận - 1 HS trả lời: Ñuôi xoáy, đuôi ngạnh. - Làm theo hướng dẫn. - 1 HS trình bày. Khi ñoùng ñieän , doøng ñieän chaïy trong daây toùc ñeøn laøm daây toùc ñeøn noùng leân ñeán nhieät ñoä cao, daây toùc ñeøn phaùt saùng. - HS khác nhận xét. - Lắng nghe, ghi nhận. 3 . Đặc điểm của đèn sợi đốt: a. Đèn phát ra ánh sáng liên tục. b. Hiệu suất phát quang thấp. c. Tuổi thọ thấp. 4 . Số liệu kĩ thuật: - Điện áp định mức 127V, 220V. - Công suất định mức: 15W, 25W, ... 5. Sử dụng: Phaûi thöôøng xuyeân lau buïi baùm vaøo ñeøn, haïn cheá di chuyeån hoaëc rung boùngkhi ñeøn phaùt saùng. - Yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK. - Yêu cầu HS nêu đặc điểm. - Kết luận. - Hướng dẫn HS đọc số liệu kĩ thuật trên các mẫu vật. - Hỏi: Sử dụng đèn sợi đốt như thế nào? - Kết luận. - 1 HS đọc. - Cả lớp lắng nghe. - 1 HS nêu đặc điểm. + Đèn phát ra ánh sáng liên tục. + Hiệu suất phát quang thấp. + Tuổi thọ thấp. - Lắng nghe, ghi nhận. - Đọc số liệu kĩ thuật. - 1 HS trả lời. Phaûi thöôøng xuyeân lau buïi baùm vaøo ñeøn, haïn cheá di chuyeån hoaëc rung boùngkhi ñeøn phaùt saùng. - HS khác nhận xét. - Lắng nghe, ghi nhận. 4.Cuûng coá:4’ - Củng cố lại nội dung cốt lõi. 1/ Neâu nguyeân lí hoaït ñoäng cuûa ñeøn sôïi ñoát : Khi ñoùng ñieän , doøng ñieän chaïy trong daây toùc ñeøn laøm daây toùc ñeøn noùng leân ñeán nhieät ñoä cao, daây toùc ñeøn phaùt saùng. 2/ Treân ñoà duøng ñieän coù ghi caùc 127V, coù yù nghóa gì? a. Coâng suaát định mức b. Hieäu ñieän theá định mức c. Cöôøng ñoä định mức d. Cöôøng ñoä saùng. 3/ Treân ñoà duøng ñieän coù ghi caùc 36W , coù yù nghóa gì? a. Cöôøng ñoä saùng. b. Hieäu ñieän theá định mức c. Cöôøng ñoä ñoøng ñieän định mức d. Coâng suaát định mức ĐÁP ÁN 1/ Nguyeân lí hoaït ñoäng cuûa ñeøn sôïi ñoát : Khi ñoùng ñieän , doøng ñieän chaïy trong daây toùc ñeøn laøm daây toùc ñeøn noùng leân ñeán nhieät ñoä cao, daây toùc ñeøn phaùt saùng. 2/ b 3/ d 5. Daën doø:1’ - Nhận xét tình hình học tập của lớp. - Dặn HS học bài cũ, xem trước bài “ Ôn tập phần một, phần hai” - Chuẩn bị tất cả các câu hỏi và bài tập SGK. RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn: / / 2015 Tuần: 18 Ngày dạy: / / 2015 Tiết: 35 OÂN TẬP PHẦN MỘT, PHẦN HAI I Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Hệ thống hoá và hiểu được một số kiến thức cơ bản về söï truyeàn vaø bieán ñoåi chuyeån ñoäng, an toaøn ñieän. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng ño vaø ñeám soá raêng, bieát nguyeân taéc an toaøn ñieän. 3.Thái độ: - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. II Chuẩn bị: 1.Giáo viên: - Keá hoaïch baøi daïy. - Nghiên cứu SGK, SGV và tài liệu liên quan. - Sơ đồ hệ thống hoá các kiến thức. - Vật mẫu của bài tập 2.Học sinh: - Chuẩn bị trước các câu hỏi và bài tập ở nhà. III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc. 1.Ổn định lớp: 1’ 2.Kiểm tra bài cũ: Khoâng. 3. Bài mới: - GV giới thiệu:1’ Nêu mục tiệu bài học. - Bài mới H§ 1: T×M HIÓU VẼ KĨ THUẬT Bản vẽ kĩ thuật Vai trò của BVKT trong sản xuất và đời sống bản vẽ các khối hình học VẼ KĨ THUẬT B¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi s¶n xuÊt B¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi dêi sèng H×nh chiÕu B¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn B¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay Kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kÜ thuËt. BiÓu diÔn ren B¶n vÏ chi tiÕt B¶n vÏ l¾p B¶n vÏ nhµ - T­¬ng øng víi tõng néi dung GV ®Æt c©u hái, häc sinh tr¶ lêi ®Ó hiÓu râ kiÕn thøc. - GV: Yªu cÇu HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái tõ c©u 1 ®Õn 10 trong SGK. GV h­íng dÉn vµ gi¶i ®¸p c¸c CH mµ HS ch­a râ. H§ 2: T×M HIÓU VËT LIÖU C¥ KHÝ. VËt liÖu c¬ khÝ Kim lo¹i Phi kim lo¹i Kim lo¹i ®en Kim lo¹i mµu Cao su ChÊt dÎo Gèm sø Kim lo¹i ®en ThÐp Gang ThÐp cacbon ThÐp hîp kim Gang tr¾ng Gang x¸m Gang dÎo Kim lo¹i mµu Nh«m §ång Nh«m nguyªn chÊt Hîp kim nh«m §ång nguyªn chÊt Hîp kim ®ång VËt liÖu phi kim lo¹i VËt liÖu tù nhiªn VËt liÖu nh©n t¹o (gç, tre, sîi, b«ng) (thñy tinh, chÊt dÎo) - GV vÏ s¬ ®å tãm t¾t néi dung tõng phÇn lªn b¶ng. - Nªu néi dung chÝnh cña tõng phÇn. T­¬ng øng víi tõng néi dung GV ®Æt c©u hái yªu cÇu HS tr¶ lêi ®Ó hiÓu râ kiÕn thøc. H§ 3: T×M HIÓU DôNG Cô Vµ PH¦¥NG PH¸P GIA C¤NG. Dông cô gia c«ng c¬ khÝ Dông cô ®o: Th­íc la, Dông cô th¸o, l¾p vµ kÑp chÆt: Dông cô gia c«ng: th­íc cÆp th­íc ®o gãc Má lÕt, cê lª, tua vÝt, ªt«, k×m Bóa, c­a, ®ôc, dòa Ph­¬ng ph¸p gia c«ng C­a kim lo¹i Khoan kim lo¹i - GV vÏ s¬ ®å tãm t¾t néi dung lªn b¶ng. - Nªu néi dung chÝnh cña tõng phÇn. T­¬ng øng víi tõng néi dung GV ®Æt c©u hái yªu cÇu HS tr¶ lêi ®Ó hiÓu râ kiÕn thøc. H§ 2: T×M HIÓU CHI TIÕT M¸Y Vµ L¾P GHÐP. Chi tiÕt m¸y vµ l¾p ghÐp Mèi ghÐp C¸c lo¹i th¸o ®­îc khíp ®éng Mèi ghÐp Mèi ghÐp b»ng Khíp Khíp b»ng ren then vµ chèt tÞnh tiÕn quay - GV vÏ s¬ ®å tãm t¾t néi dung lªn b¶ng. - Nªu néi dung chÝnh cña tõng phÇn. T­¬ng øng víi tõng néi dung GV ®Æt c©u hái yªu cÇu HS tr¶ lêi ®Ó hiÓu râ kiÕn thøc. 4. Tæng kÕt bµi häc. - GV nh¾c l¹i mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n mµ HS cÇn n¾m v÷ng. 5. DÆn dß. - ¤n tËp toµn bé c¸c kiÕn thøc, giê sau kiÓm tra häc k× I RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn: / / 2015 Tuần: 18 Ngày dạy: / / 2015 Tiết: 36 THI KIEÅM TRA HOÏC KYØ I I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS ôn lại kiến thức đã học từ đầu năm. Đánh giá lại khả năng lĩnh hội, nắm vững kiến thức của HS. 2. Thái độ: Làm việc nghiêm túc, tư duy logic, tính cẩn thận. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Nghiên cứu SGK, SGV và tài liệu liên quan. Soạn và chuẩn bị đề kiểm tra cho HS. 2. Học sinh: Học bài cẩn thận chuẩn bị kiểm tra. III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: 1. Ổn định lớp: 1’ 2. Tổ chức kiểm tra: - GV nhắc nhở HS một số nội quy lúc làm bài kiểm tra. - Phát mỗi HS 1 đề, HS làm bài cá nhân. - GV quan sát cả lớp MA TRẬN ĐỀ Caáp ñoä Teân chuû ñeà Nhaäp bieát Thoâng hieåu Vaän duïng Coäng Noäi dung1 Bản vẽ các khối hình học - Biết được vị trí các hình chiếu của vật thể - Soá caâu: - Soá ñieåm: - Tæ leä - Soá caâu : 1 - Soá ñieåm:0.25 - Soá caâu: - Soá ñieåm: - Soá caâu: - Soá ñieåm: - Soá caâu:1 0,25ñieåm = 2,5% Noäi dung 2 Bản vẽ kỉ thuật Trình bày được các bước đọc bản vẽ Vẽ được các hinh chiếu trên bản vẽ - Soá caâu: - Soá ñieåm: - Tæ leä% - Soá caâu: - Soá ñieåm: - Soá caâu:1 - Soá ñieåm:0,25 - Soá caâu:1 - Soá ñieåm: 1,5 - Soá caâu:2 1,75ñieåm = 175,% Noäi dung 3 Gia công cơ khí Trình bày được vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống - Soá caâu: - Soá ñieåm: - Tæ leä% - Soá caâu:1 - Soá ñieåm: 2 - Soá caâu:1 - Soá ñieåm: - Soá caâu: - Soá ñieåm - Soá caâu:1 2ñieåm = 20% Noäi dung 4 Chi tiết máy và lắp ghép - Xác định được chi tiết máy - Trình bày được khái niệm chi tiết máy và phân loại chi tiết máy - Phân loại các mối ghép - Soá caâu: - Soá ñieåm: - Tæ leä: % - Soá caâu:2 - Soá ñieåm: 1.25 - Soá caâu: 1 - Soá ñieåm: 0,25 - Soá caâu: - Soá ñieåm - Soá caâu:3 1,5ñieåm = 15% Noäi dung 5 Truyền và biến đổi chuyển động Vận dụng công thức tỉ số truyền để tính số răng của bánh bị dẫn - Soá caâu: - Soá ñieåm: - Tæ leä:% - Soá caâu: - Soá ñieåm: - Soá caâu: - Soá ñieåm - Soá caâu:1 - Soá ñieåm: 2 - Soá caâu: 1 2 điểm = 20 % Noäi dung 6 An toàn điện Trình bày được nguyên nhân xảy ra tai nạn điện và cách phòng ngừa - Soá caâu: 1 - Soá ñieåm: 1,5 - Tæ leä: 15% - Soá caâu: - Soá ñieåm: - Soá caâu:1 - Soá ñieåm:1,5 - Soá caâu: - Soá ñieåm - Soá caâu: 1 1,5 điểm = 15 % Noäi dung 7 Giải thích được ý nghĩa các số liệu kĩ thuật Xác định đồ dùng điện phù hợp với mạng điện trong nhà Phân tích được các đại lượng đặt trưng chi tính cách điện - Soá caâu: 3 - Soá ñieåm: 0,75 - Tæ leä: 7,5% - Soá caâu:1 - Soá ñieåm:0,25 - Soá caâu:1 - Soá ñieåm:0,25 - Soá caâu:1 - Soá ñieåm:0,25 - Soá caâu:3 0,75ñieåm:7,5% - Tổng số câu:13 - Tổng số điểm: 10 - Tỉ lệ : 100% - Soá caâu:6 - Soá ñieåm:3,5 - Soá caâu:5 - Soá ñieåm:2,5 - Soá caâu:2 - Soá ñieåm:4 - Soá caâu:13 - Soá ñieåm:10 A. Trắc nghiệnm khách quan(3,5đ) I. Khoan và đầu câu trả lời đúng nhất(2đ) Câu 1.Hình chiếu cạnh được đặt như thế nào trên bản vẽ? a. Trên hình chiếu đứng b. Dưới hình chiếu đứng c. Bên trái hình chiếu đứng d. Bên phảihình chiếu đứng Câu 2. Trình tự đọc bản vẽ chi tiết: a. Khung tên->Kích thước->Tổng hợp->Hình biểu diễn->Yêu cầu kĩ thuật b. Hình biểu diễn->Kích thước->Khung tên-> Yêu cầu kĩ thuật-> Tổng hợp c. Khung tên-> Hình biểu diễn-> Kích thước-> Yêu cầu kĩ thuật-> Tổng hợp d. Hình biểu diễn-> Khung tên-> Yêu cầu kĩ thuật-> Tổng hợp-> Kích thước Câu 3.Dụng cụ dùng để kẹp chặt là: a.mỏ lết b. cờ lê c. kìm d. tua vít Câu 4. Vật liệu cách điện có đặt tính cách điện tốt là do: a. điện trở suất lớn b. điện trở suất nhỏ c. điện trở suất trung bình d. không có điện trở suất Câu 5. Mối ghép vít, ren, then chốt là mối ghép gì? a. Là mối ghép động b. Là mối ghép cố định c. Là mối ghép không tháo được Câu 6. Phần tử nào không phải là chi tiết máy? a. Lò xo b. Vòng bi c. Mảnh vở máy d. Bu lông Câu 7. Hãy chọn đồ dùng điện phù hợp với mạng điện trong nhà 220V a. Bóng điện 110V-35W b. Nồi cơm điện 110V- 500W c. Q

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12522861.doc
Tài liệu liên quan