Giáo án môn Công nghệ lớp 8 - Tiết 47: Máy biến áp một pha

Giải thích cho HS về hiện tượng cảm ứng trong dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp

- Đưa ra công thức và giải thíc các đại lượng có trong công thức.

- Dựa vào công thức hãy cho biết thế nào là máy biến áp tăng, giảm, ổn áp?

- Cho HS đọc VD và áp dụng công thức để giải bài tập.

 

docx2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 02/03/2019 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Công nghệ lớp 8 - Tiết 47: Máy biến áp một pha, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: Lớp: TIẾT 47. MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA I.Mục tiêu: 1) Kiến thức - Nắm được cấu tạo, nguyên lí làm việc của máy biến áp 1 pha. - Biết được chức năng và cách sử dụng của máy biến áp 1pha. 2) Kỹ năng _Tính toán được một số bài toán đơn giản về máy biến áp 3) Thái độ - Có ý thức bảo quản máy biến áp,sử dụng điện năng một cách hợp lý. II.Chuẩn bị: -GV: Mô máy biến áp 1 pha. -HS :Nghiên cứu bài 46. III.Tiến trình dạy học: 1.Ổn định tổ chức. 2.Kiểm tra bài cũ. -GV:Trình bày cấu tạo Stato của động cơ điện 1 pha? 3.Bài mới. Hoạt động của GV - HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu về cấu tạo máy biến áp 1 pha. - GV cho HS quan sát máy biến áp 1 pha và yêu cầu các em hãy nêu cấu tạo chính của nó. Hoạt động 2:Tìm hiểu về nguyên lí làm việc -Giải thích cho HS về hiện tượng cảm ứng trong dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ cấp - Đưa ra công thức và giải thíc các đại lượng có trong công thức. - Dựa vào công thức hãy cho biết thế nào là máy biến áp tăng, giảm, ổn áp? - Cho HS đọc VD và áp dụng công thức để giải bài tập. Hoạt động 3:Tìm hiểu về số liệu kĩ thuật và sử dụng. -GV:Trên máy thường có những số liệu kỹ thuật nào? -HS trả lời. -GV:Hãy giải thích các số liệu đó ? -HS trả lời. -GV:Khi sö dông m¸y biÕn ¸p 1 pha th× chóng ta cÇn l­u ý ®iÒu g× ? 1.CÊu t¹o. M¸y biÕn ¸p 1pha cã hai bé phËn chÝnh lµ: Lâi thÐp vµ d©y quÊn a)Lâi thÐp:§­îc lµm b»ng c¸c l¸ thÐp kü thuËt ®iÖn ghÐp l¹i thµnh 1 khèi. b) D©y quÊn:Lµm b»ng d©y ®iÖn tõ vµ cã 2 d©y quÊn lµ d©y quÊn s¬ cÊp vµ d©y quÊn thø cÊp. 2.Nguyªn lÝ lµm viÖc. SGK Tr 159 = k Trong ®ã: U1,U2 : §iÖn ¸p cuËn s¬ cÊp vµ thø cÊp N1, N2 : Sè vßng d©y cuËn s¬ vµ thø cÊp k: HÖ sè biÕn ¸p K M¸y t¨ng ¸p. K>1 ó U1>U2 => M¸y h¹ ¸p. K=1 ó U1=U2 => M¸y æn ¸p. 3.Sè liÖu kü thuËt. SGK Tr 160 - C«ng suÊt ®Þnh møc: P (VA, KVA). - §iÖn ¸p ®Þnh møc: U (V) - Dßng ®iÖn ®Þnh møc: I (A) 4.Sö dông. SGK Tr 160 (Gièng ®éng c¬ ®iÖn 1 pha) 4.Cñng cè. - Cho HS nh¾c l¹i cÊu t¹o cña m¸y biÕn ¸p 1 pha.Ví dụ thực tế về các đồ dùng điện cần máy biến áp. - HS đọc phần ghi nhớ SGK. _Gọi HS lên bảng làm BT 3 SGK tr 161 5.Hướng dẫn về nhà. - Học bài và trả lời các câu hỏi trong SGK. - Đọc và chuẩn bị nội dung cho bài 48 : “ Sử sụng hợp lý điện năng. Thực hành: Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình ”.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtiet 46.docx
Tài liệu liên quan