Giáo án môn Tin học khối 9 - Thêm hình ảnh vào trang chiếu

I. Mục tiêu cần đạt

*Kiến thức: Giúp Hs nắm đựoc những kiến thức cơ bản:

- Biết được một số thao tác cơ bản để xử lý các đối tượng được chèn vào trang chiếu như thay đổi thứ tự xuất hiện của hình ảnh.

- Biết làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp và thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển trang chiếu.

*Kỹ năng:

- Thay đổi được thứ tự xuất hiện của hình ảnh.

- Sao chép và di chuyển được trang chiếu

*Thái độ: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm trình chiếu.

 

doc6 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 09/03/2019 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tin học khối 9 - Thêm hình ảnh vào trang chiếu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 22 Tiết 43 : Ngµy so¹n : Ngµy d¹y : THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU (t1) I. Mục tiêu cần đạt *Kiến thức: Giúp Hs nắm đựoc những kiến thức cơ bản: - Vai trò của hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu và cách chèn các đối tượng đó vào trang chiếu. - Biết được một số thao tác cơ bản để xử lý các đối tượng được chèn vào trang chiếu như thay đổi vị trí và kích thước của hình ảnh. *Kỹ năng: - Chèn được hình ảnh và các đối tượng. - Thay đổi vị trí và kích thước của hình ảnh. *Thái độ: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm trình chiếu. *Định hướng hình thành và phát triển năng lực - Năng lực tự học - Năng lực hợp tác - Năng lực sử dụng công nghệ thông tin II. Chuẩn bị 1. Chuẩn bị của giáo viên - Máy tính, máy chiếu, mạng internet. - Tài liệu, giáo án. 2. Chuẩn bị của học sinh - Vở ghi, tài liệu. III. Các hoạt động của thầy và trò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: T×m hiÓu h×nh ¶nh vµ c¸c ®èi t­îng kh¸c trªn trang chiÕu. GV: Cho HS quan s¸t h×nh 83 SGK. H×nh ¶nh lµ g×? h×nh ¶nh th­êng ®Ó lµm g×? Ta cã thÓ chÌn c¸c ®èi t­îng nµo vµo trang chiÕu Trong ch­¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n, em chÌn h×nh ¶nh minh häa nh­ thÕ nµo? GV: T­¬ng tù, viÖc chÌn h×nh ¶nh vµo trang chiÕu trong Power Point cã thao t¸c nh­ trong h×nh 84, SGK (Treo h×nh vµ ®­a ra c¸c b­íc chÌn h×nh ¶nh). Còng nh­ ch­¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n, ta cã thÓ thùc hiÖn chÌn h×nh ¶nh b»ng c¸ch dông lÖnh copy vµ Paste. - Ta cã thÓ chÌn nhiÒu h×nh ¶nh vµo trang chiÕu 1. H×nh ¶nh vµ c¸c ®èi t­îng kh¸c trªn trang chiÕu Cã thÓ chÌn c¸c ®èi t­îng sau ®©y vµo trang chiÕu: H×nh ¶nh TÖp ©m thanh; §o¹n phim; B¶ng vµ biÓu ®å,... C¸c b­íc chÌn h×nh ¶nh: Chän trang chiÕu cÇn chÌn h×nh ¶nh vµo. Chän lÖnh Insert ®Picture®From File. Hép tho¹i Insert Picture xuÊt hiÖn Chän th­ môc l­u tÖp h×nh ¶nh trong « Look in. Nh¸y chän tÖp ®å ho¹ cÇn thiÕt vµ nh¸y Insert. L­u ý. Ngoµi c¸ch trªn, ta cßn cã thÓ chÌn h×nh ¶nh vµo trang chiÕu b»ng c¸c lÖnh quen thuéc Copy vµ Paste. Hoạt động 2: Thay ®æi vÞ trÝ vµ kÝch th­íc h×nh ¶nh GV: Khi chÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n, vÞ trÝ h×nh ¶nh n»m ë ®©u? GV: C¸c h×nh ¶nh trong phÇn mÒm tr×nh chiÕu th­êng ®­îc chÌn vµo vÞ trÝ kh«ng cè ®Þnh cña trang chiÕu. §Ó ®­îc theo ý muèn, ta th­êng ph¶i thay ®æi vÞ trÝ vµ kÝch th­íc cña chóng. VËy theo em, muèn thay ®æi vÞ trÝ kÝch th­íc c¸c h×nh ¶nh ta ph¶i lµm g×? GV: Giíi thiÖu h×nh 86, SGK, cho HS ph¸n ®o¸n qua quan s¸t h×nh. KÐo th¶ nót trßn nhá n»m ë chiÒu ngang hoÆc chiÒu ®øng th× kÝch th­íc cña c¹nh nµo thay ®æi? KÐo th¶ nót trßn nhá n»m ë gãc th× kÝch th­íc h×nh thay ®æi nh­ thÕ nµo? GV: KÕt luËn 2. Thay ®æi vÞ trÝ vµ kÝch th­íc h×nh ¶nh - Muèn xö lý c¸c h×nh ¶nh, tr­íc hÕt ta ph¶i chän chóng. - H×nh ¶nh ®­îc chän cã ®­êng viÒn bao quanh cïng víi c¸c nót trßn nhá n»m trªn ®­êng viÒn ®ã a) Thay ®æi vÞ trÝ: - Chän h×nh ¶nh. - §­a con trá chuét lªn trªn h×nh ¶nh vµ kÐo th¶ ®Ó di chuyÓn ®Õn vÞ trÝ kh¸c. b) Thay ®æi kÝch th­íc: - Chän h×nh ¶nh. - §­a con trá chuét lªn trªn nót trßn nhá n»m gi÷a c¹nh viÒn cña h×nh ¶nh vµ kÐo th¶ ®Ó t¨ng hoÆc gi¶m kÝch th­íc chiÒu ngang (hoÆc chiÒu ®øng) cña h×nh ¶nh. Hoạt động 3: Củng cố và hướng dẫn về nhà Nêu ích lợi của việc chèn hình ảnh vào trang chiếu? Nêu các bước thay đổi vị trí và thay ®ổi kích thước hình ảnh? Đọc phần ghi nhớ, học bài và trả lời các câu hỏi SGK. Tiết 44 : Ngµy so¹n : Ngµy d¹y : THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU (t2) I. Mục tiêu cần đạt *Kiến thức: Giúp Hs nắm đựoc những kiến thức cơ bản: - Biết được một số thao tác cơ bản để xử lý các đối tượng được chèn vào trang chiếu như thay đổi thứ tự xuất hiện của hình ảnh. - Biết làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp và thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển trang chiếu. *Kỹ năng: - Thay đổi được thứ tự xuất hiện của hình ảnh. - Sao chép và di chuyển được trang chiếu *Thái độ: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm trình chiếu. *Định hướng hình thành và phát triển năng lực - Năng lực tự học - Năng lực hợp tác - Năng lực sử dụng công nghệ thông tin II. Chuẩn bị 1. Chuẩn bị của giáo viên - Máy tính, máy chiếu, mạng internet. - Tài liệu, giáo án. 2. Chuẩn bị của học sinh - Vở ghi, tài liệu. III. Các hoạt động dạy của thầy và trò Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Thay ®æi vÞ trÝ vµ kÝch th­íc h×nh ¶nh (tiếp) GV: Theo em mét trang chiÕu cã thÓ chÌn bao nhiªu h×nh ¶nh? GV: Mét trang chiÕu nÕu chÌn nhiÒu h×nh ¶nh cã thÓ thÊy x¶y ra hiÖn t­îng h×nh ¶nh chÌn vµo sau sÏ che lÊp hoµn toµn hoÆc mét phÇn h×nh ¶nh kh¸c ®· cã s½n. KÓ c¶ néi dung trong khung v¨n b¶n. GV: §Ó ®­îc nh­ h×nh 87, SGK, ta ph¶i lµm nh­ thÕ nµo? GV: H­íng dÉn häc sinh thay ®æi thø tù xuÊt hiÖn cña c¸c h×nh ¶nh mµ kh«ng cÇn thay ®æi vÞ trÝ cña chóng. Treo h×nh 88, SGK vµ nªu thao t¸c. 2. Thay ®æi vÞ trÝ vµ kÝch th­íc h×nh ¶nh c) Thay ®æi thø tù cña h×nh ¶nh 1. Chän h×nh ¶nh cÇn chuyÓn lªn líp trªn (hoÆc ®­a xuèng líp d­íi). 2. Nh¸y nót ph¶i chuét lªn h×nh ¶nh ®Ó më b¶ng chän t¾t. 3. Nh¸y vµo Order råi chän Bring to Front ®Ó chuyÓn h×nh ¶nh lªn trªn hoÆc Send to Back ®Ó ®­a xuèng d­íi. Ho¹t ®éng 2: Sao chÐp vµ di chuyÓn trang chiÕu. GV: mét bµi tr×nh chiÕu th­êng gåm nhiÒu trang chiÕu. Khi t¹o bµi tr×nh chiÕu kh«ng ph¶i lóc nµo trang chiÕu còng ®­îc thªm vµo ®óng theo thø tù tr×nh bµy. V× thÕ cÇn sao chÐp, di chuyÓn trang chiÕu. Ta nªn sao chÐp, di chuyÓn c¸c trong chiÕu trong chÕ ®é s¾p xÕp. GV: Giíi thiÖu chÕ dé s¾p xÕp qua h×nh 89, SGK. GV: Yªu cÇu HS nªu l¹i c¸ch sao chÐp, di chuyÓn trong so¹n th¶o v¨n b¶n, tõ ®ã liªn hÖ sang thao t¸c t­¬ng øng víi trang chiÕu. GV: Ngoµi ra gièng nh­ so¹n th¶o v¨n b¶n, ta cã thÓ thùc hiÖn thao t¸c kÐo th¶ chuét ®Ó thay cho c¸c nót lÖnh. 3. Sao chÐp vµ di chuyÓn trang chiÕu §Ó chuyÓn sang chÕ ®é s¾p xÕp b»ng c¸ch nh¸y nót ë gãc tr¸i, bªn d­íi cöa sæ. Trong chÕ ®é s¾p xÕp ta cã thÓ thùc hiÖn c¸c thao t¸c sau víi trang chiÕu: Chän trang chiÕu: Nh¸y chuét trªn trang chiÕu cÇn chän. NÕu muèn chän ®ång thêi nhiÒu trang chiÕu, cÇn nhÊn gi÷ phÝm Ctrl trong khi nh¸y chuét. Sao chÐp toµn bé trang chiÕu: Chän trang chiÕu cÇn sao chÐp vµ nh¸y nót Copy trªn thanh c«ng cô, sau ®ã nh¸y chuét vµo vÞ trÝ cÇn sao chÐp (gi÷a hai trang chiÕu, khi ®ã con trá cã d¹ng v¹ch ®øng dµi nhÊp nh¸y) vµ nh¸y nót Paste . Di chuyÓn toµn bé trang chiÕu: T­¬ng tù nh­ thao t¸c sao chÐp, nh­ng sö dông nót Cut thay cho nót Copy . Hoạt động 3: Củng cố và hướng dẫn về nhà Nêu các bước sao chép, di chuyển trang chiếu trong chế độ sắp xếp? Đọc phần ghi nhớ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 22.doc
Tài liệu liên quan