Giáo án ôn hè lớp 5 - Năm 2016 - Tuần 4

I. MỤC TIÊU

 - Ôn tập củng cố các tính chất của phân số và cách tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.

 - Vận dụng kiến thức để làm một số bài tập có liên quan.

 - Bài tập cần làm: Làm các bài từ 9 đến 12 sách ôn hè (tr 60- 62)

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 Sách ôn tập hè, vở viết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 1. Giới thiệu bài:

GV nêu mục đích yêu, cầu của tiết học.

 2. Hướng dẫn HS làm bài tập.

Bài 5: HS đọc yêu cầu và cho biết: Bài toán yêu cầu gì?

- GV hướng dẫn HS cách tính thuận tiện.

- HS làm bài, 1 HS lên bảng chữa bài, cả lớp nhận xét và bổ sung.

a, + + + = ;

b, (1- ) x (1 - ) x (1 - ) = x x =

 (1+) : (1 + ) : (1 + ) = x x =

 

doc26 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 213 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án ôn hè lớp 5 - Năm 2016 - Tuần 4, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¹i bµi c¶m thô. Ch¼ng h¹n: C¸ch sö dông ®iÖp tõ, h×nh ¶nh trong nh÷ng c©u v¨n ®ã cho em c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp ®éc ®¸o cña Sa Pa, trong mét ngµy liªn tôc thay ®æi mïa, t¹o nªn bøc tranh phong c¶nh l¹ lïng hiÕm cã: Tho¾t c¸i, Cã lÏ ch­a cã t¸c gi¶ nµo t¶ c¶nh Sa Pa l¹i ®Ñp ®Ï, tinh tÕ vµ sèng ®éng nh­ nhµ v¨n NguyÔn Phan H¸ch. T¸c gi¶ ®· khÐo lÐo sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®¶o ng÷ ®Ó nhÊn m¹nh, ®Ó lµm næi bËt vÎ ®Ñp nªn th¬ cña c¶nh s¾c thiªn nhiªn vµ thêi tiÕt ë Sa Pa. §ång thêi ®iÖp tõ “tho¾t c¸i” t¹o cho chóng ta c¸i c¶m xóc ®ét ngét, ngì ngµng tr­íc sù thay ®æi nhanh chãng cña thêi tiÕt ë Sa Pa. Sù thay ®æi nhanh chãng ®Õn møc bÊt ngê Êy khiÕn ng­êi ®äc nh­ l¹c vµc mét tiªn c¶nh vËy. 3. Cñng cè dÆn dß GV nhËn xÐt giê häc vµ dÆn dß HS. Thø ba ngµy 28 th¸ng 7 n¨m 2016 TiÕt 1: To¸n «n tËp bµi 4 (tr 58 tiÕp) I. Môc tiªu - TiÕp tôc gióp häc sinh «n tËp, cñng cè vÒ: Ph©n sè, so s¸nh ph©n sè, thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh víi ph©n sè. - RÌn kÜ n¨ng lµm bµi cho HS. - Bµi tËp cÇn lµm: Lµm c¸c bµi tõ 5 ®Õn 8 s¸ch «n hÌ (tr59- 60) II. §å dïng d¹y häc S¸ch «n tËp hÌ, vë viÕt. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu tiªu, yªu cÇu cña tiÕt häc. 2. LuyÖn tËp. Bµi 5: HS nªu yªu cÇu cña bµi. - C¶ líp lµm bµi vµo vë. - 1 HS lµm bµi trªn b¶ng líp. - HS ®äc kÕt qu¶ bµi lµm. - GV nhËn xÐt, chèt kÕt qu¶ ®óng. a, HS nªu l¹i c¸ch so s¸nh ph©n sè? Cã mÊy c¸ch so s¸nh c¸c ph©n sè? b, H­íng dÉn HS dùa vµo dÊu hiÖu chia hÕt cho 3 ®Ó lµm. Theo bµi ra th× b4 ph¶i chia hÕt cho 3, suy ra b = 2 hoÆc 5 hoÆc 8. - NÕu b = 2 th× ac = 24 : 3 x 2 = 16, ta ®­îc sè abc = 126 - NÕu b = 5 th× ac = 54 : 3 x 2 = 36, ta ®­îc sè abc = 356 - NÕu b = 8 th× ac = 84 : 3 x 2 = 56, ta ®­îc sè abc = 586 HS lµm bµi vµo vë «n hÌ: c¸c sè lµ: 126; 356; 586 Bµi 6: HS nªu yªu cÇu cña bµi. - GV yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm vµ nªu kÕt qu¶ th¶o luËn. - C¶ líp nhËn xÐt. a) T¨ng lªn 3 lÇn. b) Gi¶m ®i 3 lÇn. Bµi 7: HS nªu yªu cÇu cña bµi, nªu c¸ch lµm vµ lµm bµi vµo vë. HS nªu kq, c¶ líp nhËn xÐt vµ ch÷a bµi. 2 - = 4 - ; 3 - = 4 x , 3 x = 2 - ; 3 - = 2 + Bµi 8: HS nªu yªu cÇu cña bµi. - HS lµm bµi vµo vë, 2 HS lªn b¶ng lµm. - HS nªu kq, c¶ líp nhËn xÐt vµ ch÷a bµi. ; ; : 3 x = = = - GV nhËn xÐt, chèt kiÕn thøc. - HS nªu l¹i c¸ch céng trõ, nh©n, chia ph©n sè. 3. DÆn dß HS GV nhËn xÐt sù chuÈn bÞ, tinh thÇn vµ th¸i ®é häc tËp cña HS. Nh¾c HS chuÈn bÞ bµi sau. TiÕt 2: To¸n «n tËp bµi 4 (tr 58 tiÕp) I. Môc tiªu - ¤n tËp cñng cè c¸c tÝnh chÊt cña ph©n sè vµ c¸ch tÝnh chu vi, diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt. - VËn dông kiÕn thøc ®Ó lµm mét sè bµi tËp cã liªn quan. - Bµi tËp cÇn lµm: Lµm c¸c bµi tõ 9 ®Õn 12 s¸ch «n hÌ (tr 60- 62) II. §å dïng d¹y häc: S¸ch «n tËp hÌ, vë viÕt. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých yªu, cÇu cña tiÕt häc. 2. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp. Bài 5: HS ®äc yªu cÇu vµ cho biÕt: Bµi to¸n yªu cÇu g×? - GV h­íng dÉn HS c¸ch tÝnh thuËn tiÖn. - HS lµm bµi, 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi, c¶ líp nhËn xÐt vµ bæ sung. a, + + + = ; b, (1- ) x (1 - ) x (1 - ) = x x = (1+) : (1 + ) : (1 + ) = x x = Bµi 10: HS ®äc yªu cÇu cña bµi. + Bµi to¸n cho biÕt g×? Bµi to¸n yªu cÇu g×? - GV h­íng dÉn HS th¶o luËn nhãm vµ t×m ra c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n: + 1 giê vßi thø nhÊt ch¶y ®­îc bÓ + 1 giê vßi thø hai ch¶y ®­îc bÓ + 1 giê vßi thø nhÊt ch¶y ®­îc: + = (bÓ) - 1 HS lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm vµo vë. - Ch÷a bµi, c¶ líp nhËn xÐt vµ bæ sung. Bµi 11: HS ®äc ®Çu bµi vµ cho biÕt: + Bµi to¸n cho biÕt g×? Bµi to¸n hái g×? + Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? (TÝnh chu vi vµ S h×nh ch÷ nhËt) - HS th¶o luËn nhãm, nªu c¸ch lµm vµ lµm bµi vµo vë. - HS ®äc bµi lµm, c¶ líp nhËn xÐt vµ ch÷a bµi; ChiÒu réng: - = (m) Chu vi: ( + ) x 2 = (m) DiÖn tÝch: x = (m) - HS nªu c¸ch tÝnh chu vi, diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt. Bµi 12: HS nªu yªu cÇu cña bµi vµ cho biÕt: + Bµi to¸n cho biÕt g×? Bµi to¸n hái g×? - HS th¶o luËn nhãm, nªu c¸c b­íc gi¶i bµi: + T×m sè kg g¹o tÎ: 56 x = 35 (kg) + T×m sè kg g¹o nÕp: 56 – 35 = 21 (kg) - HS lµm bµi vµo vë, 1 HS lªn b¶ng gi¶i. - HS nªu kq, c¶ líp nhËn xÐt vµ ch÷a bµi. 3. Cñng cè, dÆn dß NhËn xÐt giê häc vµ dÆn dß HS. TiÕt 3: TiÕng ViÖt «n bµi tËp ®äc: ¡ng – co v¸t I. Môc tiªu : - HS ®äc ®óng tªn riªng, ch÷ sè la m· XII vµ c¸c tõ khã: ¡ng - co V¸t, th¸p lín, lÊp lo¸ng, thèt nèt, th©m nghiªm, mÆt trêi lÆn. - §äc tr«i ch¶y toµn bµi, ng¾t nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c côm tõ, hÊn giäng ë nh÷ng tõ ng÷ ca ngîi vÎ ®Ñp cña ¡ng - co V¸t. - §äc diÔn c¶m toµn bµi víi giäng chËm r·i, t×nh c¶m kÝnh phôc, ng­ìng mé ¡ng - co V¸t. - Cñng cè l¹i nghÜa mét sè tõ míi trong bµi: kiÕn tróc, ®iªu kh¾c, thèt nèt, k× thó, th©m nghiªm. - N¾m l¹i ®­îc néi dung chÝnh cña bµi: Ca ngîi vÎ ®Ñp tr¸ng lÖ, uy nghi cña ¡ng - co V¸t mét c«ng tr×nh kiÕn tróc vµ ®iªu kh¾c tuyÖt diÖu cña nh©n d©n Cam- pu - chia. II. §å dïng d¹y häc - S¸ch TiÕng ViÖt 4- TËp 2 (tr123). III. Ho¹t ®éng d¹y - häc 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých yªu, cÇu cña tiÕt häc. 2. H­íng dÉn luyÖn ®äc - GV ®äc mÉu. Chó ý giäng ®äc nh­ sau: Toµn bµi ®äc víi giäng chËm r·i, thÓ hiÖn t×nh c¶m kÝnh phôc, ng­ìng mé. NhÊn giäng ë nh÷ng tõ ng÷: kiÕn tróc, ®iªu kh¾c, tuyÖt diÖu, gÇn 1500m, 398 gian phßng, k× thó, l¹c vµo, nh½n bãng, kÝn khÝt, huy hoµng, cao vót, lÊp lo¸ng, uy nghi, th©m nghiªm. - HS nèi tiÕp nhau ®äc 3 ®o¹n cña bµi (2-3 l­ît). - HS luyÖn ®äc theo cÆp. - GV chó ý söa lçi ph¸t ©m, ng¾t giäng cho HS. - HS ®äc tr­íc líp, GV kÕt hîp hái c¸c c©u hái cuèi SGK. - ¡ng - co V¸t ®­îc x©y dùng ë ®©u vµ tõ bao giê? (ë Cam - pu - chia tõ ®Çu thÕ kØ XII). - Khu ®Òn chÝnh ®­îc x©y dùng k× c«ng nh­ thÕ nµo? - Du kh¸ch c¶m thÊy nh­ thÕ nµo khi ®Õn ¡ng-co V¸t? T¹i sao l¹i nh­ vËy? (C¶m thÊy nh­ l¹c vµo thÕ giíi cña nghÖ thuËt ch¹m kh¾c vµ kiÕn tróc cæ ®¹i. V× nh÷ng nÐt kiÕn tróc ë ®©y rÊt ®éc ®¸o vµ cã tõ l©u ®êi). - §o¹n 3 t¶ c¶nh khu ®Òn vµo thêi gian nµo? (lóc hoµng h«n). - HS ®äc l­ít toµn bµi - Lóc hoµng h«n phong c¶nh khu ®Òn cã g× ®Ñp? - Bµi v¨n cho thÊy ®iÒu g×? (Ca ngîi vÎ ®Ñp tr¸ng lÖ, uy nghi cña ¡ng - co V¸t mét c«ng tr×nh kiÕn tróc vµ ®iªu kh¾c tuyÖt diÖu cña nh©n d©n Cam- pu – chia.) GV: §Òn ¡ng -co V¸t lµ mét c«ng tr×nh x©y dùng vµ ®iªu kh¾c kiÓu mÉu mang tÝnh nghÖ thuËt thêi cæ ®¹i cña nh©n d©n Cam-pu-chia cã tõ thÕ kØ XII. Tr­íc kia, khu ®Òn nµy bÞ bá quªn vµ hoang tµn suèt mÊy tr¨m n¨m. Nh­ng sau ®ã ®­îc kh«i phôc, söa ch÷a, ngµy nay nã trë thµnh mét n¬i tham quan du lÞch hÊp dÉn kh¸ch du lÞch quèc tÕ khi ®Æt ch©n ®Õn ®Êt n­íc chïa th¸p nµy. - 3 HS nèi tiÕp nhau ®äc l¹i toµn bµi. 3. Cñng cè dÆn dß - GV nhËn xÐt sù chuÈn bÞ, tinh thÇn vµ th¸i ®é häc tËp. - Nh¾c HS chuÈn bÞ bµi sau. TiÕt 4: ChÝnh t¶ Nghe - viÕt: c¸ qu¶ mÑ I. Môc tiªu - HS nghe- viÕt ®óng ®o¹n v¨n trong bµi: C¸ qu¶ mÑ (s¸ch «n hÌ tr 66). - RÌn kÜ n¨ng viÕt ch÷ ®óng cì, s¹ch, ®Ñp cho HS. - Lµm ®óng bµi tËp 3 môc 1, 2 ph©n biÖt: ch/tr; l/n (tr68) II. §å dïng d¹y häc S¸ch «n hÌ, vë viÕt. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých yªu, cÇu cña tiÕt häc. 2. H­íng dÉn HS nghe viÕt. - GV ®äc 1 lÇn bµi viÕt. HS c¶ líp theo dâi. - Cho 1 HS ®äc l¹i bµi. - Cho HS n¾m néi dung ®o¹n viÕt: + Nh÷ng chi tiÕt nµo miªu t¶ nh÷ng viÖc c¸ mÑ ®· lµm khi thÊy bÇy kiÕn? + Nh÷ng ch÷ nµo trong ®o¹n v¨n ph¶i viÕt hoa? V× sao? HS luyÖn viÕt tõ khã. * HS viÕt bµi. HS gÊp s¸ch gi¸o khoa, GV ®äc cho HS viÕt bµi. GV ®äc l¹i cho HS so¸t lçi. * NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: GV kiÓm tra 5 – 7 bµi cña HS. NhËn xÐt, ch÷a nhanh 1 sè lçi tiªu biÓu. 3. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ Bµi tËp 3. (môc 1, 2 – tr68): HS ®äc yªu cÇu. - C¶ líp ®äc thÇm bµi v¨n. - GV yªu cÇu HS tù lµm bµi vµo vë sau ®ã ch÷a bµi. - HS nèi tiÕp nhau ®äc l¹i bµi sau khi ®· ®iÒn ®ñ. Thø tù cÇn ®iÒn lµ: 1. gi, ch, gi, tr, tr, ch, gi; s, s, ch, gi, ch, gi, s, tr, gi, s, d, s. 2a. l, l, l, n; l, l, n; l, n, n, n. 2b. tr¨ng, v¨ng, ®¨ng, gi¨ng, v¨n, H»ng, v¾ng, ¨n, v¨n, b»ng. 4. Cñng cè dÆn dß GV nhËn xÐt sù chuÈn bÞ, tinh thÇn vµ th¸i ®é häc tËp cña HS. Nh¾c HS chuÈn bÞ bµi sau. Thø t­ ngµy 27 th¸ng 7 n¨m 2016 TiÕt 1: To¸n «n tËp vÒ t×m hai sè khi biÕt tæng (hoÆc hiÖu) vµ tØ sè cña hai sè I. Môc tiªu - Gióp HS «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vµ rÌn kü n¨ng gi¶i to¸n vÒ t×m 2 sè khi biÕt tæng (hiÖu) vµ tØ sè cña 2 sè. - VËn dông gi¶i mét sè bµi tËp cã liªn quan. II. §å dïng d¹y häc B¶ng phô, vë viÕt. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu tiªu, yªu cÇu cña tiÕt häc. 2. LuyÖn tËp. GV h­íng dÉn häc sinh lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi 1: a) Tæng cña hai sè lµ 90. Sè thø nhÊt b»ng sè thø hai. T×m hai sè ®ã? b) HiÖu cña hai sè lµ 33. Sè thø nhÊt b»ng sè thø hai. T×m hai sè ®ã? - HS ®äc yªu cÇu cña bµi. - C¶ líp lµm bµi vµo vë. - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi: HS nªu c¸ch lµm. * Cñng cè d¹ng to¸n tæng – tØ vµ hiÖu – tØ. Bµi 2: Trong v­ên cã 64 c©y cam vµ chanh. Sè c©y cam b»ng sè c©y chanh. TÝnh sè c©y mçi lo¹i trong v­ên. - HS ®äc ®Çu bµi. + Bµi to¸n cho biÕt g×? Bµi to¸n hái g×? + Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? (t×m hai sè khi biÕt tæng vµ tû cña hai sè ®ã) - HS nªu c¸ch lµm vµ lµm bµi vµo vë. - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi. Bµi 3: Mét s©n vËn ®éng h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 400m, chiÒu dµi b»ng chiÒu réng. TÝnh diÖn tÝch cña s©n vËn ®éng ®ã. - HS ®äc ®Çu bµi. + Bµi to¸n cho biÕt g×? Bµi to¸n hái g×? + Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? (t×m hai sè khi biÕt tæng vµ tû cña hai sè ®ã) - HS nªu c¸ch lµm vµ lµm bµi vµo vë. - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi. * Cñng cè c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt. Bµi 4: Ng­êi ta trång ng« trªn thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng 60m, chiÒu dµi b»ng chiÒu réng. a) TÝnh diÖn tÝch thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt ®ã. b) BiÕt r»ng, trung b×nh cø 100m2 thu ho¹ch ®­îc 30kg ng«. Hái trªn c¶ thöa ruéng ®ã thu ho¹ch ®­îc bao nhiªu kg ng«? - HS ®äc yªu cÇu cña bµi. - C¶ líp lµm bµi vµo vë. - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi. 3. Cñng cè, dÆn dß NhËn xÐt giê häc vµ dÆn dß HS. TiÕt 2: To¸n «n tËp bµi 4 (tr 58 tiÕp) I. Môc tiªu - TiÕp tôc «n tËp cñng cè cho häc sinh vÒ phÐp céng, trõ, nh©n chia ph©n sè vµ gi¶i to¸n cã lêi v¨n vÒ h×nh ch÷ nhËt, h×nh thoi. - VËn dông lµm mét sè bµi tËp cã liªn quan. - Bµi tËp cÇn lµm: Lµm c¸c bµi tõ 13 ®Õn 16 s¸ch «n hÌ (tr62- 63) II. §å dïng d¹y häc: S¸ch «n tËp hÌ, vë viÕt. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých yªu, cÇu cña tiÕt häc. 2. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp. Bài 13: HS ®äc ®Çu bµi. - H­íng dÉn HS ph©n tÝch bµi vµ gi¶i, nªu d¹ng to¸n. (®è vui) + Bµi to¸n cho biÕt g×? Bµi to¸n hái g×? H­íng dÉn dùa vµo c¸ch t×m ph©n sè b»ng nhau: = = = + = + . VËy gÊp ®o¹n d©y dµi m thµnh 4 phÇn b»ng nhau, lÊy 3 phÇn ®ã chÝnh lµ ®o¹n d©y dµi m. 1 HS lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm bµi vµo vë. GV ch÷a vµ chèt kiÕn thøc. Bài 14: HS nªu yªu cÇu cña bµi. - GV yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë, 2 HS lªn b¶ng lµm sau ®ã ch÷a tõng phÇn. - Yªu cÇu HS nªu c¸ch chia 2 ph©n sè vµ chia STN cho ph©n sè, ph©n sè cho sè tù nhiªn. - Nªu c¸ch tÝnh nhanh ë phÇn b: VËn dông tÝnh chÊt kÕt hîp cña phÐp nh©n ®Ó lµm. Bài 15: HS ®äc ®Çu bµi vµ cho biÕt: + Bµi to¸n cho biÕt g×? Bµi to¸n hái g×? + Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? (TÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt) + Muèn tÝnh ®­îc chu vi h×nh ch÷ nhËt ta cÇn ph¶i biÕt g×? + C¸i g× ®· biÕt? (diÖn tÝch vµ chiÒu dµi, t×m chiÒu réng) - HS th¶o luËn nhãm, nªu c¸ch lµm vµ lµm bµi vµo vë. - HS nªu kq, c¶ líp nhËn xÐt vµ ch÷a bµi: + ChiÒu réng: : = (m) + Chu vi: ( + ) x 2 = (m) - HS nªu c¸ch tÝnh chu vi cña h×nh ch÷ nhËt. *Cñng cè c¸ch chia 2 ph©n sè. Bài 16: HS nªu yªu cÇu cña bµi. - HS ®äc c¸c sè ë tõng phÇn. + Bµi to¸n cho biÕt g×? Bµi to¸n yªu cÇu g×? - GV h­íng dÉn HS ph©n tÝch bµi vµ lµm vµo vë, 3 em lªn b¶ng lµm. - HS ch÷a bµi, c¶ líp nhËn xÐt vµ bæ sung. - GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng. - HS nªu l¹i c¸ch tÝnh chu vi, diÖn tÝch h×nh thoi: TÝch ®é dµi 2 ®­êng chÐo chia cho 2. 3. Cñng cè, dÆn dß NhËn xÐt giê häc vµ dÆn dß HS. TiÕt 3: TiÕng ViÖt «n tËp vÒ chñ ng÷-vÞ ng÷ trong c©u kÓ I. Môc tiªu. - ¤n tËp cñng cè cho HS n¾m v÷ng chñ ng÷, vÞ ng÷ trong 3 kiÓu c©u kÓ ®· häc. - VËn dông lµm mét sè bµi tËp cã liªn quan. II. §å dïng d¹y häc - B¶ng phô, vë viÕt cña HS. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých yªu, cÇu cña tiÕt häc. 2. H­íng dÉn HS «n tËp. GV treo b¶ng phô, h­íng dÉn HS lµm bµi. * Nh¾c l¹i kiÕn thøc: Gäi HS nªu: - Chñ ng÷ lµ g×? Chñ ng÷ th­êng do tõ lo¹i nµo t¹o thµnh? - VÞ ng÷ lµ g×? VÞ ng÷ th­êng do tõ lo¹i nµo t¹o thµnh? - HS tr¶ lêi, HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. GV kÕt luËn. * H­íng dÉn HS «n tËp: - HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi tËp 1: - 2 häc sinh nèi tiÕp nhau ®äc néi dung bµi tËp 1. T×m 3 kiÓu c©u kÓ (Ai lµm g×? Ai thÕ nµo? Ai lµ g×?) trong ®o¹n v¨n sau. Dïng g¹ch chÐo t¸ch chñ ng÷, vÞ ng÷ trong tõng c©u kÓ t×m ®­îc. ChÝch b«ng lµ mét con chim xinh ®Ñp trong thÕ giíi loµi chim. Hai ch©n xinh xinh b»ng hai chiÕc t¨m. Hai chiÕc c¸nh nhá xÝu mµ xo¶i nhanh vun vót. CÆp má chÝch b«ng tÝ tÑo b»ng hai m¶nh vá trÊu ch¾p l¹i. ChÝch b«ng g¾p sÊu trªn l¸ nhanh tho¨n tho¾t. Nã moi nh÷ng con s©u ®éc ¸c n»m bÝ mËt trong th©n c©y võng m¶nh dÎ, èm yÕu. ChÝch b«ng lµ b¹n cña trÎ em vµ lµ b¹n cña bµ con n«ng d©n. - Häc sinh lµm viÖc vµo vë. - Mét HS lµm trªn b¶ng. - Líp vµ GV nhËn xÐt ch÷a bµi. Bµi tËp 2: Häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi. G¹ch chÐo (//) gi÷a bé phËn chñ ng÷ vµ bé phËn vÞ ng÷ trong c¸c c©u sau: a, C¸c chÞ häc sinh trung häc víi tµ ¸o dµi duyªn d¸ng ®ang d¶o b­íc tíi tr­êng. b, §ªm Êy, quanh ®èng löa, c¸c cô giµ võa uèng r­îu võa trß chuyÖn vui vÎ. c, ThÊy bµ cô giµ ngåi ®Êm l­ng, E-®i-x¬n dõng l¹i hái th¨m cô. - GV h­íng dÉn HS lµm bµi. - HS lµm bµi, sau ®ã ®æi chÐo vë kiÓm tra cho nhau. - GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶. Bµi tËp 3: Häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi. G¹ch d­íi vÞ ng÷ trong c©u kÓ Ai thÕ nµo trong ®o¹n v¨n sau: §i khái dèc ®ª, lèi rÏ vµo lµng, tù nhiªn Minh c¶m thÊy rÊt khoan kho¸i dÔ chÞu. Minh dõng l¹i hÝt mét h¬i dµi. H­¬ng sen th¬m m¸t tõ c¸nh ®ång ®­a lªn lµm dÞu h¼n c¸i nãng ngét ng¹t cña tr­a hÌ. - Häc sinh lµm bµi vµo vë. - Líp vµ GV nhËn xÐt ch÷a bµi. Bµi 4: HS ®äc yªu cÇu cña bµi. §Æt 3 c©u kÓ theo 3 kiÓu Ai lµm g×? Ai thÕ nµo? Ai lµ g×? - HS tù lµm bµi, sau ®ã ®äc bµi lµm cña m×nh. GV ch÷a chung. 3. Cñng cè dÆn dß NhËn xÐt giê häc vµ dÆn dß HS. TiÕt 4: TiÕng ViÖt «n bµi tËp 4: luyÖn tõ vµ c©u I. Môc tiªu. Gióp häc sinh «n tËp cñng cè, më réng vèn tõ thuéc c¸c chñ ®Ò ®· häc. VËn dông lµm mét sè bµi tËp cã liªn quan. (Bµi tËp 4 tr 69- s¸ch «n hÌ) II. §å dïng d¹y häc S¸ch «n hÌ, vë viÕt. B¶ng phô viÕt s½n « ch÷ nh­ bµi 4 s¸ch «n hÌ (tr 70) III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých yªu, cÇu cña tiÕt häc. 2. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp trong s¸ch «n hÌ. Bµi 1: HS ®äc yªu cÇu cña bµi, GV h­íng dÉn HS lµm bµi. HS lµm bµi, sau ®ã ®æi chÐo vë kiÓm tra cho nhau. GV cïng HS ch÷a bµi: HS ®äc c©u tr¶ lêi ®óng, c¶ líp nhËn xÐt, bæ sung. GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng: tµi s¶n. Bµi 2: HS ®äc yªu cÇu cña bµi. + Bµi yªu cÇu g×? (chän tõ ... ®iÒn vµo chç chÊm...) - GV h­íng dÉn HS lµm bµi vµo vë. - GV cïng HS ch÷a bµi: HS ®äc c©u tr¶ lêi ®óng, c¶ líp nhËn xÐt, bæ sung. GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng: + M«-da lµ mét thiªn tµi ©m nh¹c. + Hµ cã chiÕc ¸o mµu thiªn thanh. + Lµm mÑ lµ thiªn chøc cña ng­êi phô n÷. + Lµm thÕ kh«ng sî thiªn h¹ c­êi µ? Bµi 3: HS ®äc yªu cÇu cña bµi vµ cho biÕt: Bµi yªu cÇu g×? - HS lµm bµi vµo vë. - GV cïng HS ch÷a bµi: MÑ em míi mua mét bã ®òa rÊt ®Ñp. ¤ng em ®ang bã cñi. C¸i ¸o cña ban Lan bã qu¸, mÆc kh«ng ®Ñp. - HS ®äc l¹i c¸c c©u v¨n ®· ch÷a. Bµi 4: HS ®äc yªu cÇu cña bµi. - Tæ chøc theo h×nh thøc trß ch¬i. - GV treo b¶ng phô ®· kÎ s½n c¸c « ch÷. - Chia líp thµnh 2 nhãm, mçi nhãm cö 5 b¹n lªn ch¬i. - GV nªu luËt ch¬i: 5 b¹n nèi tiÕp nhau viÕt c¸c tõ t×m ®­îc trong thêi gian 1phót, ®éi nµo viÕt ®­îc nhiÒu tõ ®óng, ®éi ®ã th¾ng cuéc. HS tham gia ch¬i, GV h­íng dÉn vµ lµm träng tµi, - GV nhËn xÐt tæng kÕt kÕt qu¶ cña tõng ®éi, biÓu d­¬ng, khen ngîi. VÝ dô: nh©n tµi, thiªn tµi, tµi giái, tµi ba, tµi hoa, tµi ®øc, tµi trÝ, tµi nghÖ, tµi tö, tµi n¨ng. 3. Cñng cè dÆn dß NhËn xÐt giê häc vµ dÆn dß HS. Thø n¨m ngµy 28 th¸ng 7 n¨m 2016 TiÕt 1: To¸n «n tËp bµi 4 (tr 58 tiÕp) I. Môc tiªu - TiÕp tôc «n tËp cñng cè cho häc sinh kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp céng, trõ, nh©n chia ph©n sè vµ gi¶i to¸n cã lêi v¨n. - HS lµm ®­îc mét sè bµi tËp cã liªn quan. - Bµi tËp cÇn lµm: Lµm c¸c bµi tõ 17 ®Õn 20 s¸ch «n hÌ (tr 64-65) II. §å dïng d¹y häc: S¸ch «n tËp hÌ, vë viÕt. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých yªu, cÇu cña tiÕt häc. 2. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp. Bài 17: HS ®äc yªu cÇu cña bµi. - 2 HS lªn b¶ng lµm, d­íi líp lµm vµo vë. - Ch÷a bµi. a) (x + ) x 4 = b) ( - x) : (x + ) = : 4 ( - x) = 3 x (x + ) = (TSHCB) ( - x) = (TST) x = - x = - x = x = - HS nªu l¹i c¸ch t×m thµnh phÇn ch­a biÕt cña phÐp tÝnh. Bµi 18: HS ®äc bµi to¸n vµ cho biÕt: + Bµi to¸n cho biÕt g×? (chu vi 270m, chiÒu réng b»ng chiÒu dµi) + Bµi to¸n hái g×? (diÖn tÝch ....m?) + Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? - H­íng dÉn HS ph©n tÝch bµi vµ gi¶i, nªu d¹ng to¸n. 1 HS lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm bµi vµo vë. Ch÷a bµi. Yªu cÇu HS nªu l¹i c¸ch tÝnh diÖn tÝch HCN. Bài 19: HS ®äc ®Çu bµi. - H­íng dÉn HS ph©n tÝch bµi vµ gi¶i. + Bµi to¸n cho biÕt g×? Bµi to¸n hái g×? (TÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt) + Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? (HiÖu – tØ) - HS th¶o luËn nhãm, nªu c¸c b­íc gi¶i bµi: + T×m hiÖu: chiÒu dµi h¬n réng 6 m + VÏ s¬ ®å. + T×m chiÒu dµi, chiÒu réng. + TÝnh diÖn tÝch. - 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi, c¶ líp nhËn xÐt vµ bæ sung. Bài 20: HS nªu yªu cÇu cña bµi. + Bµi to¸n cho biÕt g×? Bµi to¸n hái g×? - Xãa ch÷ sè 7 ë hµng ®¬n vÞ th× sè ®ã gi¶m ®i bao nhiªu? (10 lÇn vµ 7 ®¬n vÞ) + Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? (HiÖu – tØ) - HS th¶o luËn nhãm, nªu c¸c b­íc gi¶i bµi: + T×m tØ sè: Sè ®ã gÊp sè míi 10 lÇn vµ 7 ®¬n vÞ. + VÏ s¬ ®å. + T×m hiÖu sè phÇn b»ng nhau: 10 – 1 = 9 (phÇn) + Sè míi lµ: (11482 – 7) : 9 = 1275 + Sè ph¶i t×m lµ: 1275 x 10 + 7 = 12757 - HS lµm bµi vµo vë - GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng. 3. Cñng cè, dÆn dß - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. - ChuÈn bÞ bµi sau. TiÕt 2: To¸n «n tËp vÒ gi¶i to¸n I. Môc tiªu - Gióp HS «n tËp cñng cè kÜ n¨ng gi¶i to¸n cã lêi v¨n d¹ng t×m sè trung b×nh céng vµ t×m 2 sè khi biÕt tæng-hiÖu cña hai sè ®ã. - HS biÕt c¸ch lµm mét sè bµi tËp cã liªn quan. II. §å dïng d¹y häc: B¶ng phô, SGK To¸n 4 (tr175); vë viÕt. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých yªu, cÇu cña tiÕt häc. 2. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp. Bµi 1: HS nªu yªu cÇu. T×m sè trung b×nh céng cña c¸c sè sau: a, 137; 248; 395 b, 348; 219; 560; 725 - Mét HS lªn b¶ng lµm bµi, d­íi líp lµm vµo vë. - Líp vµ GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng. - HS ch÷a bµi vµo vë. (137 + 248 + 395) : 3 = 260 (348 + 219 + 560 + 725) : 4 = 463 *Cñng cè: Nªu l¹i c¸ch t×m sè trung b×nh céng cña 3 sè, 4 sè. Bµi 2: HS ®äc bµi to¸n. (Bµi 2 trang 175 – To¸n 4) - GV h­íng dÉn HS ph©n tÝch bµi vµ lµm. + Bµi to¸n cho biÕt g×? (Trong 5 n¨m d©n sè t¨ng lÇn l­ît lµ: 158 ng­êi, 147 ng­êi, 132 ng­êi, 103 ng­êi, 95 ng­êi) + Bµi to¸n yªu cÇu g×? (Trung b×nh sè d©n t¨ng h»ng n¨m...) + Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? (T×m sè TBC) - HS lµm bµi vµo vë. - 1HS lªn b¶ng ch÷a bµi, c¶ líp nhËn xÐt chung. Bµi gi¶i Sè ng­êi t¨ng trong 5 n¨m lµ 158 + 147 + 132 + 103 + 95 = 635(ng­êi) Sè ng­êi t¨ng trung b×nh h»ng n¨m lµ 635 : 5 = 127(ng­êi) §¸p sè: 127 ng­êi Bµi 3: HS ®äc bµi to¸n vµ cho biÕt: + Bµi to¸n cho biÕt g×? (TBC cña 2 sè lµ 135, sè lín h¬n sè bÐ 63.) + Bµi to¸n yªu cÇu g×? (T×m hai sè) - GV h­íng dÉn HS ph©n tÝch bµi vµ lµm. - 1 HS lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm vµo vë. - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi: Sè bÐ lµ: (135 – 63) : 2 = 36 Sè lín lµ: 36 + 63 = 99 + Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? (Tæng – hiÖu) - HS nªu l¹i c¸c b­íc gi¶i cña bµi to¸n Tæng – hiÖu. Bµi 4: HS ®äc bµi to¸n vµ cho biÕt: (Bµi 2 trang 175 – To¸n 4) + Bµi to¸n cho biÕt g×? (hai ®éi trång ®­îc 1375 c©y, ®éi 1 trång nhiÒu h¬n ®éi 2 lµ 285 c©y) + Bµi to¸n yªu cÇu g×? (Mçi ®éi trång ... c©y?) GV h­íng dÉn HS ph©n tÝch bµi vµ lµm. 1 HS lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp nhËn xÐt, ch÷a bµi. GV chèt l¹i kiÕn thøc. 3. Cñng cè dÆn dß GV nhËn xÐt giê häc vµ dÆn dß HS. TiÕt 3: TiÕng ViÖt «n bµi tËp ®äc V­¬ng quèc v¾ng nô c­êi I. Môc tiªu : - §äc tr«i ch¶y, l­u lo¸t toµn bµi, ®äc diÔn c¶m ®óng lêi c¸c nh©n vËt. - Cñng cè l¹i nghÜa mét sè tõ míi trong bµi. - HiÓu vµ n¾m ch¾c néi dung toµn bµi: Cuéc sèng thiÕu tiÕng c­êi sÏ v« cïng tÎ nh¹t, buån ch¸n. II. §å dïng d¹y häc - S¸ch TiÕng ViÖt 4- TËp 2 (tr143). III. Ho¹t ®éng d¹y - häc 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých yªu, cÇu cña tiÕt häc. 2. H­íng dÉn luyÖn ®äc - HS më SGK (tr143), GV chia ®o¹n. - Häc sinh nèi tiÕp nhau ®äc 3 ®o¹n : 2-3 l­ît. - HS luyÖn ®äc theo cÆp. Mét HS ®äc c¶ bµi. - GV l­u ý gióp c¸c em ®äc ®óng, ®äc diÔn c¶m lêi c¸c nh©n vËt. - HS ®äc tr­íc líp, GV kÕt hîp hái c¸c c©u hái cuèi SGK. - T×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy cuéc sèng ë v­¬ng quèc nä rÊt buån? - V× sao ë v­¬ng quèc Êy l¹i buån ch¸n ®Õn nh­ vËy? (v× c­ d©n ë ®ã kh«ng ai biÕt c­êi). - Nhµ vua ®· lµm g× ®Ó thay ®æi t×nh h×nh? (vua cö mét ®¹i thÇn ®i du häc n­íc ngoµi chuyªn vÒ m«n c­êi cît). - §iÒu g× bÊt ngê s¶y ra ë phÇn cuèi ®o¹n nµy? (b¾t ®­îc mét kÎ ®ang c­êi s»ng sÆc ngoµi ®­êng). - Th¸i ®é cña nhµ vua thÕ nµo khi nghe tin ®ã? (vua phÊn khëi ra lÖnh dÉn ng­êi ®ã vµo) - Häc sinh nªu l¹i néi dung chÝnh cña bµi. 3. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt sù chuÈn bÞ, tinh thÇn vµ th¸i ®é häc tËp. - Nh¾c HS chuÈn bÞ bµi sau. TiÕt 4: ChÝnh t¶ (nghe - viÕt) V­¬ng quèc v¾ng nô c­êi I. Môc tiªu : - Nghe viÕt ®óng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n trong bµi tËp ®äc: “V­¬ng quèc v¾ng nô c­êi”(TV4 TËp 2- tr 143). - TiÕp tôc luyÖn mét sè bµi tËp vÒ ©m-vÇn. - RÌn kü n¨ng viÕt ®óng, viÕt ®Ñp cho HS. - Bµi tËp cÇn lµm: Bµi tËp 3 môc 3 s¸ch «n hÌ tr 87. II. §å dïng d¹y häc Vë ghi, s¸ch «n tËp hÌ. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých yªu, cÇu cña tiÕt häc. 2. H­íng dÉn häc sinh nghe viÕt - GV ®äc ®o¹n v¨n cÇn viÕt chÝnh t¶ trong bµi “V­¬ng quèc v¾ng nô c­êi” – TV4 TËp 2 trang 132. C¶ líp theo dâi SGK. - HS ®äc thÇm ®o¹n v¨n. - GV hái vÒ néi dung cña ®o¹n viÕt. - HS tr¶ lêi c©u hái: T×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy cuéc sèng ë v­¬ng quèc nä rÊt buån. HS ®äc thÇm l¹i ®o¹n v¨n. GV nh¾c c¸c em chó ý ®Õn c¸c tõ khã viÕt: rÇu rÜ, l¹o x¹o, sái, giã,... HS gÊp s¸ch gi¸o khoa, GV ®äc cho HS viÕt bµi. GV ®äc l¹i cho HS so¸t lçi. - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi cho HS: KiÓm tra 5 – 7 bµi nhËn xÐt vµ ch÷a nh÷ng lçi phæ biÕn trong bµi viÕt cña häc sinh. 3. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ Bµi 3 (môc 3): HS ®äc bµi nªu yªu cÇu. - GV nh¾c HS dùa vµo tiÕng cã s½n t×m tiÕng thÝch hîp cã ©m ®Çu l/n hoÆc ­¬n/­¬ng; u«n/u«ng; ©t/©c; an/ang ®Ó ®iÒn vµo chç chÊm. - Häc sinh lµm bµi c¸ nh©n råi b¸o c¸o kÕt qu¶. GV h­íng dÉn c¶ líp nhËn xÐt. GV chèt kÕt qu¶ ®óng: - la ®µ, la liÕm, la cµ, cµnh la, qu¶ na, na n¸ gièng, na m«, - l¹c quan, l¹c hËu, l¹c ®­êng, lçi l¹c, l­u l¹c, thÞt n¹c, nôc n¹c, mÆt n¹c, ... - lai gièng, con lai, lîn lai; nai n­ng, nai nÞt, h­¬u nai, .. - l¨ng m¹, l¨ng nhôc, l¨ng nh¨ng, x©m l¨ng; n¨ng lùc, chøc n¨ng, tµi n¨ng, nãi n¨ng. - v­¬n lªn, v­¬n m×nh; v­¬ng hÇu, v­¬ng vÊn, v­¬ng v·i, v­¬ng quèc, ... - tÊt bËt, tÊt t¶, tÊt yÕu, tÊt t­ëi; tÊc ®Êt, tÊc lßng, tÊc l­ìi, tÊc th­íc. - lµn ®iÖu, lµn giã, c¸i lµn, lµn sãng; nghÌo nµn, nång nµn, phµn nµn. - lµng m¹c, lµng xãm, lµng n­íc, lì lµng; nµng d©u, nµng tiªn, c« nµng. - buån phiÒn, buån rÇu, buån b·; buång tèi, buång trøng. - HS nèi tiÕp nhau ®äc l¹i bµi sau khi ®· ®iÒn ®ñ. 4. Cñng cè dÆn dß : NhËn xÐt giê häc h­íng dÉn chuÈn bÞ bµi sau. Thø s¸u ngµy 29 th¸ng 7 n¨m 2016 TiÕt 1: To¸n ¤n tËp vÒ «n tËp vÒ ®¹i l­îng I. Môc tiªu - Cñng cè vµ rÌn kÜ n¨ng chuyÓn ®æi c¸c sè ®o khèi l­îng, quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o khèi l­îng. Gi¶i to¸n cã lêi v¨n liªn quan ®Õn ®¬n vÞ ®o khèi l­îng. - RÌn kÜ n¨ng lµm bµi cho HS. II. §å dïng d¹y häc B¶ng phô, vë viÕt. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu tiªu, yªu cÇu cña tiÕt häc. 2. LuyÖn tËp. GV h­íng dÉn häc sinh lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi 1: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm: a) 21 yÕn = ... kg b) 32kg = ... yÕn 130 t¹ = ... kg 4600kg = ... t¹ 44 tÊn = ... kg 1900kg = ... tÊn - HS ®äc yªu cÇu cña bµi. - C¶ líp lµm bµi vµo vë. - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi: HS nªu c¸ch lµm. + Nªu mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o khèi l­îng? Bµi 2: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm: 3kg 125g = ....g 12569g = ... kg ... g 2kg 50g = ....g 6005g = ... kg ...g - HS ®äc yªu cÇu cña bµi. - C¶ líp lµm bµi vµo vë. - GV nhËn xÐt, ch÷a bµi, chèt c¸ch chuyÓn ®æi c¸c sè ®o khèi l­îng. Bµi 3: Mét cöa hµng cã hai tÊn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGAHE TUAN 4 chuan.doc
Tài liệu liên quan