Giáo án Tổng hợp các môn lớp 3 - Tuần 34 năm 2012

I.Mục tiêu:

 -Viết đúng và tương đối nhanh các chữ hoa ( kiểu 2 ) A,M (1dịng ) N,V (1dịng ) viết đúng tên riêng An Dương Vương (1dịng ) v cu ứng dụng : Thp Mười . Bác Hồ (1lần ) bằng chữ cỡ nhỏ

 -Có ý thức rèn chữ viết và giữ sách vở sạch, đẹp

II . Chuẩn bị:.

 -Mẫu chữ viết hoa A,M,N,V tên riêng An Dương Vương trên dòng kẻ ô li.

 -Vở TV, bảng con, phấn.

 

doc30 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 01/12/2018 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn lớp 3 - Tuần 34 năm 2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ện theo nhóm 4. - 3 HS kể 3 đoạn . - Cả lớp theo dõi nhận xét bình chọn người đọc hay nhất. -HS phát biểu To¸n TiÕt 166 : «n tËp bèn phÐp tÝnh trong ph¹m vi 100 000( tt) I.Mơc tiªu: - Biết làm tính cộng , trừ , nhân , chia ( nhẩm , viết ) các số trong phạm vi 100 000 . - Giải được bài tốn bằng hai phép tính . *Lớp làm Bài 1,Bài 2 ,Bài 3,Bài 4 ( cột 1,2 ) ;HS khá , giỏi làm thêm các BT cịn lại II. Chuẩn bị: Bảng con III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu Ho¹t ®éng của GV Ho¹t ®éng của häc sinh 1.KiĨm tra bµi cị: -HS lªn lµm bµi 3 -GVnhËn xÐt ghi ®iĨm HS 2.Bµi míi: Bµi 1 -Gäi HS ®äc Y/C cđa bµi +Bµi tËp Y/C chĩng ta lµm g× ? -Y/C HS tự lµm bµi -GV nhËn xÐt cho ®iĨm HS Bµi 2 -Gäi HS ®äc ®Ị to¸n -Y/C cầu HS lµm bµi -GV nhËn xÐt cho ®iĨm HS Bµi 3 -Gäi HS ®äc ®Ị bµi +Cửa hµng cã bao nhiªu lÝt dÇu ? +B¸n ®ỵc bao nhiªu lÝt ? +B¸n ®ỵc 1/3 lÝt dÇu nghÜa lµ thÕ nµo ? +Muèn t×m sè lÝt dÇu cßn l¹i ta lµm nh thÕ nµo ? -HS tù lµm bµi -GV nhận xét , chữa bài và cho điểm . Bµi 4 -Gäi HS ®äc ®Ị bµi . -HS tù lµm bµi -NX bµi HS vµ cho ®iĨm HS 3. Cđng cè - dặn dị -HS nªu l¹i c¸ch ®Ỉt tÝnh vµ tÝnh -VỊ nhµ lµm l¹i bµi tập -Nhận xÐt tiết học -2HS lªn lµm bµi -1 HS ®äc ®Ị bµi +HS tr¶ lêi -4 HS lªn b¶ng lµm bµi ,c¶ líp lµm vµo bảng con. -Lớp nhận xét , chữa bài. - HS ®äc ®Ị bµi -8HS lªn b¶ng lµm bµi ,c¶ líp lµm vµo bảng con -HS nhắc lại cách đặt và tính . - HS ®äc ®Ị bµi +HS tr¶ lêi +HS tr¶ lêi +HS phát biểu +HS tr¶ lêi -1 HS lªn b¶ng lµm bµi ,líp lµm vµo nháp -Lớp nhận xét , chữa bài -HS ®äc. -2 HS lên bảng lµm ,líp làm bảng con. Tiết 67 ChÝnh t¶: - Nghe viÕt : Th× thÇm I. Mục tiêu : - Nghe - viết đúng bài CT ; trình bày đúng các khổ thơ , dịng thơ 5 chữ . - Đọc và viết đúng tên một số nước đơng Nam Á (BT2) - Làm đúng BT2a. -Có ý thức rèn chữ viết sạch đẹp II . Chuẩn bị: bảng con III.Các hoạt động dạy học- chủ yếu Hoạt động của GV Hoạt động của häc sinh 1 . Kiểm tra bài cũ. -Gọi HS lên bảng làm bài tập 3b tiết trước. -Gv nhận xét cho điểm. 2. Dạy học bài mới: * Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả. -GV đọc đoạn viết. -Hỏi:Bài thơ cho thấy các sự vật, con vâït đều biết trò chuyện ,thì thầm với nhau,đó là những sự vật con vật nào? -Mỗi dòng thơ có mấy chữ? -Trình bày bài thơ như thế nào cho đẹp? -Hãy nêu các từ khó,dễ lẫn khi viết chính tả? -GV đọc HS viết. -HS tự soát lỗi. -GV thu bài chấm 6 bài, nhận xét và chữa lỗi *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả Bài 2. -Gọi HS đọc Y/C. -GV gọi - HS đọc tên riêng của 5 nước:Ma –lai –xi –a,Mi an – ma,Phi –líp –pin, Xin –ga –po,Thái Lan -Yêu cầu HS viết tên các nước vừa đọc. -GV nhận xét , sửa chữ viết Bài 3a. -Mời HS đọc Y/C của bài, quan sát tranh minh họa gợi ý giải đố. -HS tự làm bài -GV nhận xét chốt lại lời giải đúng. 3. Củng cố - dặn dò -Nhận xét tiết học , nhận xét bài viết của HS. -Về nhà học thuộc câu đố,làm bài tập 3b -2HS làm bài -HS theo dõi,2HS đọc đoạn viết. -HS trả lời -HS nêu -HS phát biểu -HS nêu và tập viết bảng con -HS nghe viết . -HS soát bài. - HS đọcY/C trong SGK -HS đọc .cả lớp đọc đồng thanh -5HS viết bảng lớp , lớp viết bảng con -2HS đọc Y/C -HS thi làm bài đúng nhanh trên bảng lớp .Đọc lời giải cả lớp nhận xét. To¸n: TiÕt 167 : «n tËp vỊ ®¹i l­ỵng I.Mơc tiªu: HS - Biết làm tính với các số đo theo các đơn vị đo đại lượng đã học ( độ dài , khối lượng , thời gian , tiền Việt Nam ) . - Biết giải các bài tốn liên quan đến những đại lượng đã học . *Lớp làm Bài 1,Bài 2 ,Bài 3,Bài 4 II. Chuẩn bị: ChiÕc ®ồng hå , hình minh hoạ SGK , III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu Ho¹t ®éng của GV Ho¹t ®éng của häc sinh 1.KiĨm tra bµi cị: -HS lªn lµm bµi 2 -GVnhËn xÐt ghi ®iĨm HS 2.Bµi míi: Bµi 1 -Gäi HS ®äc Y/C cđa bµi +Bµi tËp Y/C chĩng ta lµm g× ? -Y/C HS lµm bµi +C©u tr¶ lêi nµo ®ĩng ? +Hai ®¬n vÞ ®o ®é dµi liỊn nhau h¬n kÐm nhau bao nhiªu lÇn ? -GV nhËn xÐt cho ®iĨm HS Bµi 2 -Gäi HS ®äc ®Ị to¸n -GV Y/C HS lµm bµi -HS ®äc bµi cđa m×nh tríc líp . -GV nhËn xÐt cho ®iĨm HS Bµi 3 -Gäi HS ®äc ®Ị bµi -Gäi HS lªn b¶ng gắn kim phút và quay kim ®ång hå theo ®Ị bµi . -Yêu cầu HS nêu thời gian lan đi từ nhà đến trường. -GV nhận xét , chốt kết quả đúng . Bµi 4 -Gäi HS ®äc ®Ị bµi . +Muốn tìm số tiền cịn lại , ta phải tìm gì trước ? -HS tù lµm bµi -NX bµi HS vµ cho ®iĨm HS 3 .Cđng cè dỈn dß: -Nêu lại mối quan hệ giữa hai đơn vị đo độ dài liền nhau đ· học . -Nhận xét tiết học . -VỊ nhµ lµm l¹i bµi tập . -4HS làm bài - HS ®äc ®Ị bµi -HS tr¶ lêi -HS nªu miƯng -HS tr¶ lêi - HS ®äc ®Ị bµi -HS quan sát hình vẽ và làm bài -Vài HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi cđa m×nh tríc líp . - HS ®äc ®Ị bµi -2 HS thực hành -HS nêu và giải thích -HS ®äc. -HS trả lời -1 HS lªn b¶ng lµm ,c¶ líp lµm vµo vë -HS sửa bài vào vở -HS nghe §¹o ®øc Tiết 34 Dµnh cho ®Þa ph­¬ng: B¶o vƯ di tÝch lÞch sư : ®Ịn hãa d¹ tr¹ch(TT). I-Mơc tiªu: -Hs biÕt tù b¶o vƯ vµ nh¾c nhë mäi ng­êi gi÷ g×n vµ b¶o vƯ di tÝch lÞch sư cđa x· nhµ. II- ChuÈn bÞ: III- Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng của GV Ho¹t ®éng của häc sinh 1.KiĨm tra bµi cị: 2.Bµi míi *Giíi thiƯu bµi *H§1: Giíi thiƯu di tÝch lÞch sư x· nhµ :§Ịn hãa D¹ Tr¹ch. - GV dùa vµo tµi liƯu ë ®Þa ph­¬ng giíi thiƯu cho HS râ vỊ di tÝch lÞch sư §Ịn Hãa D¹ Tr¹ch. * H§2:Gi¸o dơc HS gi÷ g×n, b¶o vƯ di tÝch lÞch sư x· nhµ. - Cho Hs tù nªu c¸ch gi÷ g×n vµ b¶o vƯ di tÝch . - GV chèt l¹i nh÷ng viƯc cÇn lµm ®Ĩ HS n¾m ®­ỵc vµ biÕt nh¾c nhë mäi ng­êi cïng cã ý thøc chung ®Ĩ giĩp cho di tÝch lu«n s¹ch ®Đp vµ trang nghiªm. 3- Cđng cè- dỈn dß. -Nh¾c nhë häc sinh cã ý thøc gi÷ g×n vµ b¶o vƯ khu di tÝch lÞch sư -HS l¾ng nghe. - HS tù nªu -HS l¾ng nghe. LuyƯn tõ vµ c©u: Tiết 34: Tõ ng÷ VỀ THIÊN NHIÊN .DẤU CHẤM , DẤU PHẨY I.Mơc tiªu: -Nêu được một số từ ngữ nĩi về lợi ích của thiên nhiên đối với con người và vai trị của con người đối với thiên nhiện ( BT1 , BT2) . - Điền đúng dấu chấm , dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn ( BT3) -HS cĩ ý thức sử dụng đúng tiếng Việt II . Chuẩn bị: -3 tê giÊy khỉ to để HS làm bài tập 3 -Tranh ,¶nh vỊ c¶nh ®Đp thiªn nhiªn (nếu cĩ ) III.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc : Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1.KiĨm tra bµi cị : -HS ®äc bµi viÕt cđa m×nh ë tuÇn tríc (BT2 /127 ) -GV nhËn xÐt cho ®iĨm HS 2.Bµi míi : * Giíi thiƯu bµi: Giíi thiƯu bµi vµ néi dung bµi häc * Ho¹t đéng 1: Từ ngữ về thiên nhiên Bµi 1 . -Mời HS đọc yªu cÇu bµi -GV nh¾c l¹i Y/C cđa bµi tËp . -Cho HS lµm theo nhãm -HS tr×nh bµy bµi . -GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng Bµi 2 -Mời HS đọc yêu cầu của bài tập -GV nh¾c l¹i Y/C cđa bµi tËp . -Cho HS lµm theo nhãm -HS tr×nh bµy bµi . -GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng * Ho¹t ®éng 2: Củng cố về dấu chấm , dấu phẩy . Bµi 3 -Mời HS ®äc Y/C cđa bµi -HS lµm bµi. -Mời HS trình bày -GV nhËn xÐt chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng. +C©u chuyƯn g©y c­êi ë chç nµo ? 3. Củng cố dặn dị -Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên -GV nhËn xÐt tiÕt häc . -HS về nhà làm lại các bài tập -2 ;3 HS đọc -HS l¾ng nghe. -2-3 HS nh¾c l¹i ®Ị bµi - HS ®äc Y/C -HS nghe -HS lµm bµi theo nhãm 4. -§¹i ®iƯn vài nhãm lªn tr×nh bµy - C¶ líp nhËn xÐt và bổ sung . -HS chÐp lêi ®ĩng vµo vë - HS ®äc Y/C -HS lµm bµi theo cặp . -§¹i ®iƯn vài HS tr×nh bµy bµi -C¶ líp theo dâi , nhËn xÐt bổ sung -HS chÐp lêi ®ĩng vµo vë -HS ®äc Y/C -3 HS làm bài trong giấy khổ to ,lớp làm nháp . -HS nhận xét , sửa chữa bài -HS phát biểu -HS nghe và thực hiện Tiết 34 TËp viÕt: ÔN CHỮ HOA A,M,N,V I.Mơc tiªu: -Viết đúng và tương đối nhanh các chữ hoa ( kiểu 2 ) A,M (1dịng ) N,V (1dịng ) viết đúng tên riêng An Dương Vương (1dịng ) và câu ứng dụng : Tháp Mười ... Bác Hồ (1lần ) bằng chữ cỡ nhỏ -Có ý thức rèn chữ viết và giữ sách vở sạch, đẹp II . Chuẩn bị:. -Mẫu chữ viết hoa A,M,N,V tên riêng An Dương Vương trên dòng kẻ ô li. -Vở TV, bảng con, phấn. III .Các hoạt động dạy- học Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1/ Kiểm tra bài cũ: -HS lên bảng viết tên riêng và câu ứng dụng tiết trước -GV nhận xét cho điểm häc sinh 2/ Bài mới * Giới thiệu bài:-Nêu yêu cầu của tiết học * Hoạt động 1 : Luyện viết bảng con - Mời HS đọc bài viết. -Trong bài viết những chữ nào cần viết hoa _Gv viết mẫu, kết hợp nhắn lại cách viết A,M,N,V -GV Y/C HS viết các chữ A,M,N,V -Y/C HS đọc từ ứng dụng . -GV giới thiệu An Dương Vương là tên hiệu của Thục Phán ,vua nước Âu Lạc,sống cách đây trên 2000 năm.Ông là người xây thành Cổ Loa -Y/C HS viết bảng con từ ứng dụng -Y/C HS đọc câu ứng dụng: Tháp Mười đẹp nhất bông sen Việt Nam dẹp nhất có tên Bác Hồ -GV giúp HS hiểu câu thơ ca ngợi Bác Hồ là ngưòi Việt Nam đẹp nhất, -HS tập viết Tháp Mười ,Việt Nam * Hoạt động 2 Hướng dẫn HS viết vào vở Tập viết. -GV nêu yêu cầu +Viết chữ A,M ,N,V:1dòng. +Viết tên riêng An Dương Vương:1 dòng +Viết câu thơ1 lần HS viết bài . *GV chấm nhanh 5 bài. -Nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm. 3 Củng cố,dặn dò -GV nhận xét tiết học. -HS chưa viết xong bài về nhà viết tiếp. -2HS viết cả ,lớp theo dõi. HS theo dõi -HS đọc -HS nêu HS theo dõi và nhắc lại quy trình viết các chữ,A,M,N,V -HS viết vào bảng con chữ A,M,N,V -HS đọc -HS nghe -HS viết bảng con An Dương Vương -HS đọc -HS viết bảng con Tháp Mười ,Việt Nam -HS nghe -HS viết vào vở. To¸n: TiÕt 168 : ¤n tËp vỊ h×nh häc I .Mơc tiªu: - Xác định được gĩc vuơng , trung điểm của đoạn thẳng . - Tính được chu vi hình tam giác , hình chữ nhật , hình vuơng . *Lớp làm Bài 1,Bài 2 ,Bài 3,Bài 4 II. Chuẩn bị: Hình vÏ bµi 1 . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1.KiĨm tra bµi cị: - HS lªn lµm bµi 3,4 -GVnhËn xÐt ghi ®iĨm HS 2.Bµi míi: * Giíi thiƯu bµi vµ mơc tiªu bµi häc. Bµi 1 -Gäi HS ®äc Y/C cđa bµi -Yêu cầu HS quan sát hình vẽ , trả lời câu hỏi trong bài. -GV nhận xét , kết luận . Bµi 2 -Gäi HS ®äc ®Ị to¸n -Hãy nêu lại cách tính chu vi hình tam giác. -Y/C HS tự lµm bµi -GV nhËn xÐt , chữa bài và cho ®iĨm HS Bµi 3 -Gäi HS ®äc ®Ị bµi -Gäi HS nh¾c l¹i c¸ch tÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt ? -HS tù lµm bµi -NX bµi lµm cđa HS Bµi 4 -Gäi HS ®äc ®Ị bµi . -Muốn tính được cạnh của hình vuơng , ta phải tìm được gì trước? -HS tù lµm bµi -NX bµi HS vµ cho ®iĨm HS 3 .Cđng cè dặn dị: -Nêu lại cách tính chu vi hình tam giác , hình vuơng , hình chữ nhật . -HS vỊ nhµ lµm l¹i bµi tập. -2 HS lªn lµm bµi HS theo dâi -HS ®äc ®Ị bµi - HS quan sát hình vẽ , làm bài theo cặp -Vài cặp HS trả lời (1HS nêu tên , 1HS chỉ trên hình vẽ ) -Lớp theo dõi , nhận xét -HS ®äc ®Ị bµi -HS nhắc lại -1 HS lªn b¶ng lµm bµi ,c¶ líp lµm vµo bảng con. -Lớp nhận xét , chữa bài -HS ®äc ®Ị bµi -HS nhắc lại -1 HS lªn b¶ng lµm bµi ,c¶ líp lµm vµo bảng con. -Lớp nhận xét , chữa bài -HS ®äc. -HS trả lời. -1 HS lªn b¶ng lµm ,c¶ líp lµm vµo vë . -HS chữa bµi vµo vở . Tù nhiªn x· héi: Tiết 67 BỀ MẶT LỤC ĐỊA I. Mục tiêu: Sau bài học, HS -Nêu được đặc điểm bề mặt lục địa -Ham thích tìm hiểu thiên nhiên - GDBVMT : møc ®é tÝch hỵp : bé phËn. II. Chuẩn bị: - Các hình trong SGK trang 128, 129. III. Hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ +Kể tên các đại dương và các châu lục trên Trái Đất ? +Chỉ trên bản đồ vị trí các châu lục và các đại dương ? - GV nhận xét, ghi điểm. 2. Bài mới *Giới thiệu bài :-Nêu yêu cầu của tiết học -2-3 HS trình bày -Lớp nhận xét -HS nghe * Hoạt động 1 : Làm việc theo cặp Bước 1 : - Yêu cầu HS quan sát hình 1 trong SGK trang 128 và trả lời theo các gợi ý sau : - HS quan sát và trả lời. + Chỉ trên hình 1 chỗ nào mặt đất nhô cao, chỗ nào bằng phẳng, chỗ nào có nước. + Mô tả bề mặt lục địa. Bước 2 : - GV gọi một số HS trả lời trước lớp. - HS trả lời trước lớp. - GV hoặc HS bổ sung, hoàn thiện câu trả lời. Kết luận : Bề mặt lục địa có chỗ nhô cao (đồi, núi), có chỗ bằng phẳng (đồng bằng, cao nguyên), có chỗ dòng nước chảy (sông, suối) và những nơi chứa nước. * Hoạt động 2 : Làm việc theo nhóm Bước 1 : - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, quan sát hình 1 tranh 128 trong SGK và trả lời các câu hỏi: - HS làm việc theo nhóm 4 và trả lời theo các gợi ý. + Chỉ con suối, con sông trên sơ đồ. + Con suối thường bắt nguồn từ đâu ? + Chỉ trên sơ đồ dòng chảy của các con suối, con sông (dựa vào mũi tên trên sơ đồ) + Nước suối, nước sông thường chảy đi đâu ? Bước 2 : - GV hỏi : Trong hình 2, 3, 4 hình nào thể hiện suối, hình nào thể hiện sông, hình nào thể hiện hồ ? - HS dựa vào vốn hiểu biết, trả lời câu hỏi. Kết luận : Nước theo những khe chảy ra thành suối, thành sông rồi chảy ra biển hoặc đọng lại các chỗ trũng tạo thành hồ. * Hoạt động 3 : Làm việc cả lớp - Yêu cầu HS kể tên một số con suối, sông, hồ ở địa phương - vài HS kể -GV có thể giới thiệu thêm cho HS biết một vài con sông, hồ,nổi tiếng ở nước ta. 3.Củng cố - dặn dò -Yêu cầu HS đọc phần thông tin SGK -Nhận xét tiết học -HS về ôn bài , chuẩn bị tiết sau ThĨ dơc Tiết 67: ƠN TUNG VÀ BẮT BĨNG CÁ NHÂN VÀ THEO NHĨM 3 NGƯỜI TRỊ CHƠI : “ CHUYỂN ĐỒ VẬT “. I/ Mục tiêu : - Ơn tung và bắt bĩng cá nhân , theo nhĩm 2- 3 người .Yêu cầu thực hiện động tác ở mức độ tương đối đúng .Chơi trị chơi : “Chuyển đồ vật “ Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức tương đối chủ động . - GDHS rèn luyện thể lực II/ Chuẩn bị: -Sân bãi chọn nơi thống mát , bằng phẳng , vệ sinh sạch sẽ sân tập đảm bảo an tồn luyện tập . Chuẩn bị cịi, kẻ sân cho trị chơi , Cứ 3 em cĩ 1 quả bĩng . III/ Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1.Bài mới: a/Phần mở đầu : -G v nhận lớp phổ biến nội dung tiết học . -Tập bài thể dục phát triển chung 1 lần 2 x 8 nhịp. -Chơi trị chơi ưa thích . -Chạy chậm trên địa hình tự nhiên 200 – 300 m b/ Phần cơ bản : * Ơn tung , bắt bĩng cá nhân và theo nhĩm ba người . -Yêu cầu thực hiện tung bắt bĩng cá nhân tại chỗ một số lần , sau đĩ tập di chuyển . * Di chuyển tung và bắt bĩng theo nhĩm hai người : -Hai hoặc ba em tung và bắt bĩng qua lại cho nhau bằng cả hai tay - -Tung bĩng sao cho bĩng bay thành vịng cung vừa tầm bắt của bạn lần đầu tung , bắt theo sự di chuyển tiến lên hay lùi xuống sau đĩ chuyển sang phải , sang trái để bắt bĩng . Khi tung bĩng cho bạn chú ý dùng lực vừa phải . *Ơn nhảy dây kiểu chụm hai chân : 4 – 5 phút -Các tổ tự ơn nhảy dây theo từng khu vực đã quy định *Chơi trị chơi : “Chuyển đồ vật “. -Nêu tên trị chơi nhắc lại cách chơi để học sinh nắm . - Yêu cầu tập hợp thành các đội cĩ số người bằng nhau -Học sinh lần lượt từng cặp ra thực hiện chơi thử một lượt . Sau đĩ cho chơi chính thức -Nhắc nhớ đảm bảo an tồn trong luyện tập và trong khi chơi và chú ý một số trường hợp phạm qui . c/Phần kết thúc: -Yêu cầu học sinh làm các thả lỏng. -Đi chậm xung quanh vịng trịn hít thở sâu . -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học . -Dặn về nhà ơn tung và bắt bĩng cá nhân . -Đội hình hàng ngang § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § - Đội hình vịng trịn GV GV NS: 05/5/2013 ND:07/5/2013 TËp ®äc: Tiết 101: M­a I.Mơc tiªu: - Biết ngắt nhịp hợp lí khi đọc các dịng thơ , khổ thơ . -Hiểu ND: tả cảnh trời mưa và khung cảnh sinh ho¹t ấm cúng của gia đình trong cơn mưa, thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống gia đình của tác giả ( Trả lời được các CH trong SGK; thuộc 2 – 3 khổ thơ ) - GDBVMT : Khai th¸c gi¸n tiÕp néi dung bµi. II . Chuẩn bị: Tranh minh họa bài đoc trong SGK . III .Các hoạt động dạy- học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Kiểm tra bài cũ . -GV kiểm tra HS kể 3 đoạn câu chuyện Sự tích chú Cuội cung trăng . -GV nhận xét cho điểm 2.Bài mới *Giới thiệu bài *Hoạt động 1 :Hướng dẫn HS luyện đọc. a.GV đọc diễn cảm bài thơ - Giíi thiªụ tranh minh hoạ b.GV hướng dẫn HS đọc kết hợp giải nghĩa từ. -Đọc từng dòng thơ. +Gv theo dõi HS đọc,sửa sai cho HS. -Đọc từng khổ thơ trước lớp. -Giải nghĩa các từ ngữ mới trong bài : lũõ lượt ,lật đật. -Đọc từng khổ thơ trong nhóm +Gv theo dõi hướng dẫn các nhóm đọc đúng. -Cả lớp đäc đồng thanh cả bài thơ giọng nhẹ nhàng. *Hoạt động 2 :Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài: - HS đọc 3 khổ thơ đầu +Tìm những hình ảnh gợi tả cơn mưa trong bài thơ. -Cả lớp đọc khổ thơ 4 . +Cảnh sinh hoạt gia đình ngày mưa ấm cĩng như thế nào? -HS đọc khổ thơ 5 +Vì sao mọi người thương tiếc bác Õch? +Hình ảnh bác ếch gợi nhớ đến ai ? -GV nhận xét , bổ sung hoàn chỉnh câu trả lời của HS *Hoạt động 3 :GV Hướng dẫn HS HTL bài thơ. -GV xóa dần bảng cho HS đọc thuộc lòng -HS thi học thuộc bài thơ -GV nhận xét và cho điểm . 3. Củng cố- dặn dò. -Bài thơ cho thấy cảnh gia đình sum họp như thế nào ? -GV nhận xét tiết học. -HS về nhà tiếp tục HTL cả bài thơ . -3 HS mỗi HS kể 1 đoạn nối tiếp -Lớp nhận xét cho điểm -HS theo dõi -HS theo dõi -HS quan sát tranh minh hoạ -Mỗi HS đọc 2 dòng thơ -Mỗi HS đọc khổ thơ -HS nêu nghĩa trong SGK . -HS đọc theo nhóm -HS đọc ĐT -HS đọc thầm +HS trả lời -HS đọc thầm khổ thơ 4 +HS trả lời -HS đọc thầm +HS trả lời +HS trả lời HS đọc 5 lựơt -Đại diện 5 HS tiếp nối nhau đọc 5 khổ thơ. -Vài HS thi đọc thuộc lòng bài thơ . -Cả nhận xét và bình chọn bạn đọc hay nhất. To¸n: TiÕt 169 : «n tËp vỊ h×nh häc (tt) I.Mơc tiªu: - Biết tính diện tích các hình chữ nhật , hình vuơng và hình đơn giản tạo bởi hình chữ nhật, hình vuơng *Lớp làm Bài 1,Bài 2 ,Bài 3,Bài 4 II. Chuẩn bị:. 8 miÕng b×a h×nh tam gi¸c mµu xanh vµ mÇu ®á III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu Ho¹t ®éng của giáo viên Ho¹t ®éng của học sinh 1/KiĨm tra bµi cị: -HS lªn lµm lại bµi 2,3 tiết trước -GVnhËn xÐt ghi ®iĨm HS 2.Bµi míi: *Giíi thiƯu bµi :Nêu mơc tiªu bµi häc Bµi 1 -Gäi HS ®äc Y/C cđa bµi -Y/C HS lµm bµi +Em tÝnh diƯn tÝch mỗi h×nh b»ng cách nµo ? +Em cã nhËn xÐt g× vỊ h×nh D -GV nhËn xÐt cho ®iĨm HS Bµi 2 -Gäi HS ®äc ®Ị to¸n -GV Y/C HS lµm bµi -Gäi HS ch÷a bµi . -GV nhËn xÐt cho ®iĨm HS Bµi 3 -Gäi HS ®äc ®Ị bµi +DiƯn tÝch h×nh H b»ng tỉng diƯn tÝch c¸c h×nh ch÷ nhËt nµo ? -HS tù lµm bµi -NX bµi lµm cđa HS Bµi 4 -Gäi HS ®äc ®Ị bµi . -HS tù quan s¸t h×nh trong SGK , sau ®ã tù xÕp h×nh -NX bµi HS vµ cho ®iĨm HS 3 .Cđng cè dỈn dß: - Nªu l¹i c¸ch tÝnh chu vi và diện tích hình vuơng , hình chữ nhật -HS vỊ nhµ lµm l¹i bµi tập. -Nhận xét tiết học -2 HS lªn lµm bµi -HS theo dâi - HS ®äc ®Ị bµi - HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi cđa m×nh tríc líp . -HS trả lời - HS ®äc ®Ị bµi -2 HS lªn b¶ng lµm bµi( mỗi HS một câu ) ,c¶ líp lµm vµo nh¸p . -HS sửa bài -1 HS ®äc ®Ị bµi -HS tr¶ lêi -1HS làm bài trên bảng , lớp làm nháp . -Lớp nhận xét , bổ sung cách làm -HS đọc . -HS quan sát hình và tự xếp -2 HS thi xếp trước lớp -HS nêu Tù nhiªn x· héi: Tiết 68: BỀ MẶT LỤC ĐỊA (Tiếp theo) I. Mục tiêu: Sau bài học, HS - Biết so sánh một số dạng địa hình : giữa núi và đồi , giữa cao nguyên và đồng bằng , giữa sơng và suối . -Ham thích tìm hiểu thiên nhiên - GDBVMT : møc ®é tÝch hỵp : bé phËn. II. Chuẩn bị: -Các hình trong SGK trang 130, 131. -Tranh ảnh núi, đồi, đồng bằng, cao nguyên do GV và HS sưu tầm(nếu có ) III. Hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ +Mô tả bề mặt lục địa? +Sông thường bắt nguồn từ đâu ? - GV nhận xét, đánh giá. 2. Bài mới *Giới thiệu bài : Nêu yêu cầu của tiết học -2,3HS trả lời . -HS nghe * Hoạt động 1 : Làm việc theo nhóm Bước 1 : - Yêu cầu HS dựa vào vốn hiểu biết và quan sát hình 1, 2 trong SGK trang 130 hoàn thành bảng sau : - HS thảo luận và hoàn thành bảng theo yêu cầu. Núi Đồi Độ cao Đỉnh Sườn Bước 2 : - GV yêu cầu các nhóm trình bày kết quả thảo luận - Đại diện các nhóm trình bày - GV hoặc HS bổ sung và hoàn thiện phần trình bày của các nhóm. Kết luận : Núi thường cao hơn đồi và có đỉnh nhọn, sườn dốc ; còn đồi có đỉnh tròn, sườn thoải. * Hoạt động 2 : Quan sát tranh theo cặp Bước 1 : - yêu cầu HS quan sát hình 3, 4, 5 trong SGK trang 131 và trả lời theo gợi ý sau : - HS quan sát hình và trả lời theo gợi y.ù +So sánh độ cao giữa đồng bằng và cao nguyên. + Bề mặt đồng bằng và cao nguyên giống nhau ở điểm nào ? Bước 2 : GV gọi một số HS trả lời câu hỏi trước lớp. - HS trả lời câu hỏi trước lớp. Kết luận : Đồng bằng và cao nguyên đều tương đối bằng phẳng, nhưng cao nguyên cao hơn đồng bằng và có sườn dốc. * Hoạt động 3 : Vẽ hình mô tả đồi, núi, đồng bằng và cao nguyên. Bước 1 : - Yêu cầu HS vẽ hình mô tả đồi, núi, đồng bằng và cao nguyên vào giấy - HS vẽ hình theo yêu cầu. Bước 2 : -Yêu cầu HS đổi vở và nhận xét hình vẽ của bạn. - HS trao đổi theo cặp. Bước 3 : - GV trưng bày một số hình vẽ của HS trước lớp. -HS trưng bày trước lớp - GV cùng HS nhận xét hình vẽ của bạn. 3.Củng cố- dặn dò : -Nêu lại đặc điểm chính của bề mặt lục địa -Nhận xét tiết học NS: 05/5/2013 ND:10/5/2013 TËp lµm v¨n : Nghe- kĨ: V­¬n tíi c¸c v× sao. Ghi chÐp sỉ tay I.Mơc tiªu: HS - Nghe vµ nãi l¹i ®­ỵc th«ng tin trong bµi V­¬n tíi c¸c v× sao. - Ghi vµo sỉ tay ý chÝnh cđa 1 trong 3 th«ng tin nghe ®­ỵc. II. Chuẩn bị: - Tranh ¶nh minh ho¹ tõng mơc trong bµi V­¬n tíi c¸c v× sao. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y -häc Ho¹t ®éng của giáo viên Ho¹t ®éng của học sinh häc 1 .KTBC -Kiểm tra HS ®äc trong sỉ tay ghi chÐp c¸ nh©n ghi chÐp vỊ trong c¸c c©u tr¶ lêi cđa §«-rª -mon - GV nhËn xÐt ghi ®iĨm 2. Bµi míi *Giíi thiƯu bµi míi:-Nªu mơc tiªu bµi häc Bµi1 -GV lần luợt kể néi dung V­¬n tíi c¸c v× sao, kết hợp cho HS quan s¸t ¶nh minh ho¹ trong SGK -Cho HS nêu lại nội dung từng tranh -Yêu cầu HS nĩi lại các mục trong bài V­¬n tíi c¸c v× sao -Hỏi : +Ngµy, th¸ng, n¨m nµo Liªn -x« phãng thµnh c«ng tÇu Phương §«ng 1? + Ai lµ ng­êi bay trªn con tµu ®ã ? + Con tàu bay ®­ỵc mÊy vßng quanh tr¸i ®Êt ? +Ngµy nhµ du hµnh vị trơ Am -xt¬ -r«ng ®­ỵc tµu vị trơ A-p« -l« ®­a lªn mỈt tr¨ng lµ ngµy nµo ? + Anh hïng Ph¹m Tu©n tham gia chuyÕn bay vị trơ trªn tµu Liªn hỵp cđa Liªn X« n¨m nµo ? -Cho c¸c nhãm thi nãi tr­íc líp . - GV nhËn xÐt tuyªn d­¬ng Bµi 2 -Cho HS ®äc Y/C cđa bµi tËp -GV nh¾c l¹i Y/C -Cho HS thùc hµnh viÕt vµo sỉ tay. -Cho HS tr×nh bµy bµi trước líp -GV nhËn xÐt chèt l¹i vµ b×nh chän bµi ghi chÐp tèt nhÊt . 3. Cđng cè -dỈn dß -GV nhËn xÐt tiÕt häc. -C¸c em vỊ nhµ ghi nhí nh÷ng th«ng tin ®· ghi chÐp vµo sỉ tay -§äc l¹i c¸c bµi tËp ®äc HK II ®Ĩ «n tËp . -3 Hs lÇn l­ỵt ®äc bµi cđa m×nh -HS l¾ng nghe -HS l¾ng nghe . -HS nghe , kết hỵp quan s¸t tranh -Vài HS nĩi trước lớp -HS làm việc theo nhãm 4 -C¸c nhãm cư ®¹i diƯn lªn thi kĨ -Líp nhËn xÐt - HS ®äc Y/C cđa bµi tËp -HS lµm bµi vµo vë. -3-4 HS ®äc bµi viÕt cđa m×nh cho c¶ líp nghe . Líp nhËn xÐt chÝnh t¶ Tiết 68: Nghe viÕt : DÒNG SUỐI THỨC. I/ Mục tiêu : - Nghe - viết tr×nh bày CT ; Tr×nh bày ®ĩng h×nh thức bài thơ lục b¸t . - Lµm ®ĩng BT2a. -Có ý thức rèn chữ viết, giữ sách vở sạch đẹp II/ Chuẩn bị: Bảng viết sẵn nội dung bài tập 3a III/ Các hoạt động dạy học- chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học 1 / Kiểm tra bài cũ. -Gọi HS lên bảng viết tên 5 nước Đông Nam Á: Ma -lai-xi-a,Mi -an - ma,Phi -líp -pin, Xin -ga -po,Thái Lan. -Gv nhận xét cho điểm. 2/ Dạy học bài mới: - Giới thiệu bài: -Nêu yêu cầu của tiết học * Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả. -GV đọc đoạn viết. -Hỏi:Tác giả tả giấc ngủ của muôn vật trong đêm như thế nào? -Trong đêm,dòng suối thức để làm gì? -Bài thơ theo thể thơ gì? -Trình bày bài thơ như thế nào cho đẹp? -Hãy nêu các từ khó,dễ lẫn khi viết chính tả? -GV đọc -HS viết. -HS tự soá

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 34 - 2012.doc
Tài liệu liên quan