Giáo án Tổng hợp khối 5 - Tuần 10 - Trường Tiểu học Cát Thành

I-Mục đích yêu cầu :

 1 – Tiếp tục ôn luyện về nghĩa của từ: từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa.

 2-Biết vận dụng kiến thức đã học về nghĩa của từđể giải các bài tập nhằm trau dồi kĩ năng dùng từ, đặt câu và mở rộng vốn từ.

II - Đồ dùng dạy học :

 -Kẻ bảng nội dung bài tập 1.

 -Viết sẵn nội dung bài tập 2.

 -Kẻ bảng phân loại bài tập 4.

III - Hoạt động dạy và học :

 

docx22 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 08/12/2018 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp khối 5 - Tuần 10 - Trường Tiểu học Cát Thành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o ñoåi nhoùm ñoâi . - HS trình baøy tröôùc lôùp . - HS laéng nghe . - HS xung phong haùt ,keå chuyeän -HS laéng nghe . - HS laéng nghe . @ Ruùt kinh ngieäm : Tieát 5 : LÒCH SÖÛ: BAÙC HOÀ ÑOÏC TUYEÂN NGOÂN ÑOÄC LAÄP I– Muïc tieâu : Hoïc xong baøi naøy HS bieát : _ Ngaøy 2-9-1945 taïi quaûng tröôøng Ba Ñình, Chuû tòch Hoà Chí Minh ñoïc Tuyeân ngoân ñoäc laäp. _ Ñaây laø söï kieän lòch söû troïng ñaïi, khai sinh nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoa.ø _ Ngaøy 2-9 trôû thaønh ngaøy Quoác khaùnh. II- Ñoà duøng daïy hoïc : -Hình trong SGK III– Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ 3/ 1/ 5/ 15/ 9/ 2/ 1/ 1– OÅn ñònh lôùp : 2– Kieåm tra baøi cuõ : “Caùch maïng muøa thu” - Neâu yù nghóa cuûa Caùch maïng thaùng Taùm ? - Nhaän xeùt 3 – Baøi môùi : a–Giôùi thieäu baøi”Baùc Hoà ñoïc tuyeân ngoân ñoäc laäp “ b– Hoaït ñoäng : HÑ 1 : Laøm vieäc caû lôùp _ GV giôùi thieäu hoaøn caûnh lòch söû keát hôïp giaûi nghóa töø khoù. HÑ 2 : Laøm vieäc theo nhoùm . _ GV toå chöùc cho HS töôøng thuaät laïi dieãn bieán cuûa buoåi leã. _ Neâu 2 noäi dung chính cuûa ñoaïn trích Tuyeân ngoân ñoäc laäp trong SGK . -Keát luaän : Daân toäc Vieät Nam coù quyeàn höôûng töï do, ñoäc laäp & söï thaät ñaõ thaønh moät nöôùc töï do ñoäc laäp. Toaøn theå nhaân daân Vieät Nam quyeát ñem taát caû tính maïng & cuûa caûi ñeå giöõ vöõng quyeàn töï do, ñoäc laäp aáy. c) HÑ 3 : Laøm vieäc caû lôùp . _ Ngaøy 2-9-1945 coù taùc ñoäng nhö theá naøo tôùi lòch söû nöôùc ta ? _ Goïi HS neâu caûm nghó mình veà hình aûnh Baùc Hoà trong leã tuyeân ngoân ñoäc laäp 4– Cuûng coá : + Baùc Hoà ñoïc tuyeân ngoân ñoäc laäp ngaøy, thaùng, naêm naøo ? Ngaøy ñoù coøn goïi laø ngaøy gì ? * Goïi HS ñoïc noäi dung chính cuûa baøi. 5– Nhaän xeùt – daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . Chuaån bò baøi sau: OÂn taäp : Hôn taùm möôi naêm choáng thöïc daân Phaùp xaâm löôïc & ñoâ hoä ( 1858-1945 ) - Haùt moät baøi - HS traû lôøi - HS nghe . - HS nghe . -HS ñoïc SGK ñoaïn: “Ngaøy 2-9-1945baét ñaàu ñoïc baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp “. - HS thuaät laïi ñoaïn ñaàu cuûa buoåi leã tuyeân boá ñoäc laäp . - Baûn tuyeân ngoân ñoäc laäp ñaõ : + Khaúng ñònh quyeàn ñoäc laäp cuûa daân toäc Vieät Nam . + Daân toäc Vieät Nam quyeát taâm giöõ vöõng quyeàn töï do , ñoäc laäp aáy - Khaúng ñònh quyeàn ñoäc laäp daân toäc, khai sinh cheá ñoä môùi . - HS neâu caûm nghó cuûa mình veà hình aûnh Baùc Hoà trong leã tuyeân ngoân ñoäc laäp . - Ngaøy 2-9-1945 taïi Quaûng tröôøng Ba Ñình . Goïi laø ngaøy Quoác khaùnh - 2 HS ñoïc . - HS laéng nghe . @ Ruùt kinh nghieäm : Thứ ba ngaøy 28 tháng 10 năm 2014 Tieát 1: Chính taû OÂN TAÄP (t2) I-Muïc ñích yeâu caàu : -Tieáp tuïc kieåm tra laáy ñieåm taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng. -Nghe – vieát ñuùng ñoaïn vaên: Noãi nieàm giöõ nöôùc giöõ röøng. II-Ñoà duøng daïy hoïc : -Phieáu vieát teân töøng baøi taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng. III-Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 20/ 16/ 4/ 1-Kieåm tra taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng: Kieåm tra taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng 9 em -Cho HS leân boác thaêm vaø ñoïc baøi coù trong phieáu maø mình baét ñöôïc 2-Nghe- vieát chính taû: -Ñoïc baøi chính taû moät löôïtâ. -Cho HS ñoïc thaàm laïi baøi chính taû -Goïi 1 HS ñoïc phaàn chuù giaûi +Neâu noäi dung ñoaïn vaên ? -Cho HS taäp vieát caùc töø khoù: Ñaø, Hoàng, noãi nieàm, ngöôïc, caàm tròch, ñoû löø -Ñoïc baøi cho HS vieát -Ñoïc laïi toaøn baøi cho HS soaùt laïi 4 / Cuûng coá- daën doø : -Thu baøi chaám. -Nhaän xeùt tieát hoïc . - Daën HS chuaån bò baøi tieáp theo . Baét thaêm vaø ñoïc baøi -HS theo doõi vaø ñoïc thaàm theo. HS ñoïc thaàm laïi baøi chính taû -HS ñoïc phaàn chuù giaûi . -Ñoaïn vaên theå hieän noãi nieàm traên trôû, baên khoaên veà traùch nhieäm cuûa con ngöôøi ñoái vôùi vieäc baûo veä röøng vaø giöõ gìn nguoàn nöôùc. -1 HS leân baûng vieát, HS coøn laïi vieát vaøo nhaùp -HS vieát baøi -Soaùt laïi baøi *Ruùt kinh nghieäm : Tieát 2 : LT&C OÂN TAÄP (t3) I- Muïc tieâu: -Tieáp tuïc kieåm tra laáy ñieåm taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng. –Ôn laïi caùc baøi taäp ñoïc laø vaên mieâu ta ûñaõ hoïc trong ba chuû ñieåm: Vieät nam- Toå quoác em, Caùnh chim hoøa bình, Con ngöôøi vôùi thieân nhieân nhaèm trau doài kyõ naêng caûm thu vaên hoïc. II- Ñoà duøng daïy hoïc: -Phieáu ghi teân caùc baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc III- Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ 20’ 17’ Giôùi thieäu baøi: -Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. 2) Kieåm tra taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng: *Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 1 - Cho HS boác thaêm choïn baøi sau ñoù ñoïc baøi. -Ñaët caâu hoûi ñeå HS traû lôøi - GV nhaän xeùt * Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 2 - Ghi baûng: Quang caûnh laøng maïc ngaøy muøa, Moät chuyeân gia maùy xuùc, kì dieïu röøng xanh, Ñaát Caø Mau. + Yeâu caàu HS moãi em choïn 1 baøi vaên, ghi laïi chi tieát mình thích vaø giaûi thích lí do vì sao mình thích chi tieát ñoù. +Cho HS laàn löôït trình baøy - Cho caû lôùp nhaän xeùt, Giaùo vieân nhaän xeùt chung vaø ghi ñieåm. -GV phaùt phieáu cho caùc nhoùm - Cho HS laøm baøi - Cho HS trình baøy keát quaû - HS laéng nghe. -HS laàn löôït boác thaêm vaø thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân. - Caùc nhoùm laøm vieäc - Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy - Lôùp nhaän xeùt -HS laøm vieäc caù nhaân. -Trình baøy -Lôùp nhaän xeùt - Caùc nhoùm laøm vieäc - Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy - Lôùp nhaän xeùt 4’ 3) Cuûng coá, daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc - Yeâu caàu HS veà nhaø xem laïi baøi ñeå tieát sau tieáp tuïc oân taäp. @ Ruùt kinh nghieäm : Tieát 3 : Toaùn . OÂN TAÄP Tieát 4 : AÂm nhaïc . GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY Tieát 5 : KHOA HOÏC : PHOØNG TRAÙNH TAI NAÏN GIAO THOÂNG ÑÖÔØNG BOÄ I – Muïc tieâu : Sau baøi hoïc , HS coù khaû naêng : _ Neâu moät soá nguyeân nhaân daãn ñeán tai naïn giao thoâng & moät soá bieän phaùp an toaøn giao thoâng . _ Coù yù thöùc chaáp haønh ñuùng luaät giao thoâng & caån thaän khi tham gia giao thoâng . II– Ñoà duøng daïy hoïc : _ Hình trang 40 ,41 SGK . III – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ 3/ 1/ 15/ 12./ 3/ 1/ 1 – OÅn ñònh lôùp : 2 – Kieåm tra baøi cuõ : “ Phoøng traùnh bò xaâm haïi “ Nhaän xeùt chung 3 – Baøi môùi : a– Giôùi thieäu baøi : “ Phoøng traùnh tai naïn giao thoâng ñöôøng boä “ b – Hoaït ñoäng 1: * Quan saùt & thaûo luaän @Muïc tieâu: _ HS nhaän ra ñöôïc nhöõng vieäc vi phaïm luaät giao thoâng cuûa nhöõng ngöôøi vaø phöông tieän tham gia giao thoâng trong hình . HS neâu ñöôïc haäu quaû coù theå xaûy ra cuûa nhöõng sai phaïm ñoù. @Caùch tieán haønh: _Böôùc 1: Laøm vieäc theo caëp. + 2 HS ngoài caïnh nhau cuøng quan saùt caùc hình 1,2,3,4 tr.40 SGK cuøng phaùt hieän & chæ ra nhöõng vieäc laøm vi phaïm cuûa ngöôøi tham gia giao thoâng trong töøng hình; ñoàng thôøi töï ñaët ra caùc caâu hoûi ñeå neâu ñöôïc haäu quaû coù theå xaûy ra cuûa nhöõng sai phaïm ñoù _Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp: -Cho HS trình baøy GV theo doõi nhaän xeùt - GV nhaän xeùt keát luaän . HÑ 2*Quan saùt vaø thaûo luaän. @Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc moät soá bieän phaùp an toaøn giao thoâng. @Caùch tieán haønh: _Böôùc 1: Laøm vieäc theo caëp. 2 HS ngoài caïnh nhau cuøng quan saùt caùc hình 5,6,7 tr.41 SGK & phaùt hieän nhöõng vieäc caàn laøm ñoái vôùi ngöôøi tham gia giao thoâng ñöôïc theå hieän qua hình _Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp. -Cho HS sinh trình baøy -GV yeâu caàu moãi HS neâu ra moät bieän phaùp thöïc hieän an toaøn giao thoâng - GV toùm taét vaø neâu keát luaän chung . 4 – Cuûng coá : -Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán tai naïn giao thoâng ? _Neâu bieän phaùp phoøng traùnh tai naïn giao thoâng? 5 – Nhaän xeùt – daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc . Baøi sau “ OÂn taäp : Con ngöôøi & söùc khoeû” - Haùt moät baøi - 2HS traû lôøi caâu hoûi 1,2 SGK - HS nghe . - HS nghe . - Thaûo luaän theo caëp roài traû lôøi : *Nhöõng vieäc laøm vi phaïm cuûa ngöôøi tham gia giao thoâng trong H.1: Ngöôøi ñi boä ñi döôùi loøng ñöôøng , treû em chôi döôùi loøng ñöôøng, caùc haøng quaùn laán chieám leà ñöôøng. H.2 : Neáu coá yù vöôït ñeøn ñoû thì tai naïn coù theå xaûy ra. H.3 : Ñi xe ñaïp haøng ba H.4 : Chôû haøng coàng keành - Ñaïi dieän moät soá caëp leân ñaët caâu hoûi & chæ ñònh caùc baïn trong caëp khaùc traû lôøi - HS laéng nghe . - Thaûo luaän caëp theo höôùng daãn cuûa GV : H.5 : HS hoïc veà luaät giao thoâng ñöôøng boä H.6 : Moät baïn HS ñi xe ñaïp saùt leà ñöôøng beân phaûi & coù ñoäi muõ baûo hieåm . H.7 : Nhöõng ngöôøi ñi xe maùy ñi ñuùng phaàn ñöôøng quy ñònh - Moät soá HS trình baøy keát quaû thaûo luaän - Moãi HS neâu ra moät bieän phaùp an toaøn giao thoâng . - HS traû lôøi . - HS laéng nghe . @Ruùt kinh nghieäm : ---------------------------------------- Thứ tö ngaøy 29 tháng 10 năm 2014 Tieát 1 : Taäp ñoïc: OÂN TAÄP (tieát 4) I- Muïc tieâu: 1) Heä thoáng hoaù voán töø ngöõ veà ba chuû ñieåm ñaõ hoïc 2) Cuûng coá kieán thöùc veà danh töø, ñoäng töø, tính töø; töø ñoàng nghóa, töø traùi nghóa höôùng vaøo caùc chuû ñieåm oân taäp. II- Ñoà duøng daïy hoïc: - Buùt daï, 4 tôø giaáy A4 keû saün baûng töø ngöõ BT1, BT2 - Baûng phuï. III- Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ 18’ 17’ 1) Giôùi thieäu baøi: Tieát oân taäp hoâm nay, caùc em seõ heä thoáng hoaù laïi voán töø ngöõ veà 3 chuû ñieåm ñaõ hoïc vaø oân laïi nhöõng kieán thöùc veà danh töø, ñoäng töø, tính töø; töø ñoàng nghóa. Töø traùi nghóa. 2) Höôùng daãn oân taäp: *Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 1 - Cho HS ñoïc yeâu caàu BT1 +Cho HS ñoïc laïi caùc baøi trong 3 chuû ñieåm + Tìm danh töø, ñoäng töø, tính töø, thaønh ngöõ, tuïc ngöõ. -GV phaùt phieáu cho caùc nhoùm laøm vieäc - Caùc nhoùm trình baøy - GV nhaän xeùt vaø choát laïi yù ñuùng * Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 2 * Cho HS ñoïc yeâu caàu BT2 + Ñoïc laïi 5 töø trong baûng ñaõ cho: baûo veä, bình yeân, ñoaøn keát, baïn beø, meânh moângï tìm nhöõng töø ñoàng nghóa vôùi 5 töø ñaõ cho + Tìm nhöõng töø traùi nghóa vôùi nhöõng töø ñaõ cho -GV phaùt phieáu cho caùc nhoùm - Cho HS laøm baøi - Cho HS trình baøy keát quaû - GV nhaän xeùt vaø ñöa baûng phuï ra, ghi nhöõng töø HS laøm ñuùng. - HS laéng nghe. -1HS ñoïc to, caû lôùp ñoïc thaàm. - Caùc nhoùm laøm vieäc - Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy - Lôùp nhaän xeùt -1HS ñoïc to, caû lôùp ñoïc thaàm. - Caùc nhoùm laøm vieäc - Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy - Lôùp nhaän xeùt 4’ 3) Cuûng coá, daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc - Yeâu caàu HS veà nhaø hoaøn thaønh baûng töø ñoàng nghóa, töø traùi nghóa, vieát laïi vaøo vôû, chuaån bò tieát sau oân taäp tieáp. @Ruùt kinh nghieäm : Tieát 2 :TLV : OÂN TAÄP (t5) I- Muïc tieâu: 1)Tieáp tuïc kieåm tra laáy ñieåm taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng (yeâu caàu nhö tieát 1). 2)Naém ñöôïc tính caùch cuûa caùc nhaân vaät trong vôû kòch: Loøng daân; phaân vai; dieãn laïi sinh ñoäng1 trong 2 ñoaïn kòch, theå hieän ñuùng tính caùch nhaân vaät. II- Ñoà duøng daïy hoïc: -Phieáu ghi teân caùc baøi taäp ñoïc vaø HTL nhö tieát 1. III- Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ 1 Giôùi thieäu baøi: - Neâu muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieát hoïc. -HS laéng nghe 20/ 10/ 2- Kieåm tra taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng: *Baøi taäp 1: Thöïc hieän nhö tieát 1. *Baøi taäp 2: -Cho HS ñoïc thaàm vôû kòch Loøng daân. -Phaùt bieåu yù kieán veà tính caùch cuûa töøng nhaân vaät trong vôû kòch. -Chia nhoùm cho HS dieãn 1 trong 2 ñoaïn cuûa vôû kòch. -Theo doõi vaø nhaän xeùt bình choïn nhoùm dieãn hay nhaát -1HS ñoïc thaàm -Neâu: +Dì Naêm: Bình tónh, nhanh trí, khoân kheùo, duõng caûm baûo veä caùn boä. +An: thoâng minh, nhanh trí, bieát laøm cho keû ñòch khoâng nghi ngôø. +Chuù caùn boä: bình tónh, tin töôûng vaøo loøng daân. +Lính: hoáng haùch. +Cai: xaûo quyeät, voøi vónh. -Dieãn kòch. -Caùc nhoùm khaùc theo doõi nhaän xeùt, bình choïn. 4’ 4) Nhaän xeùt, daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc -Xem baøi ñeå tieát sau tieáp tuïc oân taäp @Ruùt kinh nghieäm : Tieát 3 :Toaùn COÄNG HAI SOÁ THAÄP PHAÂN I– Muïc tieâu : Giuùp HS : -Bieát thöïc hieän pheùp coäng hai soá thaäp phaân -Bieát giaûi baøi toaùn vôùi pheùp coäng caùc soá thaäp phaân II-Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ 4/ 1/ 10/ 20/ 4/ 1/ 1– OÅn ñònh lôùp : 2– Kieåm tra baøi cuõ : - Nhaän xeùt, chöõa baøi kieåm tra . 3 – Baøi môùi : a– Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu, ghi ñeà baøi . b– Hoaït ñoäng : *HD HS thöïc hieän pheùp coäng hai soá thaäp phaân . *Ví duï1: +Goïi 1 HS ñoïc laïi vd . +Muoán bieát ñöôøng gaáp khuùc daøi bao nhieâu meùt ta laøm theá naøo ? -HD HS tìm caùch thöïc hieän pheùp coäng 2 soá thaäp phaân baèng caùch chuyeån veà pheùp coäng 2 soá töï nhieân . +HD HS töï ñaët tính roài tính keát quaû . +Löu yù :Ñaët daáu phaåy ôû toång thaúng coät vôùi daáu phaåy cuûa caùc soá haïng . +Cho HS nhaän xeùt veà söï gioáng nhau vaø khaùc nhau cuûa 2 pheùp coäng : + + +Neâu caùch coäng hai soá thaäp phaân . *Ví duï 2: 15,9 + 8,75 = ? +Cho HS töï ñaët tính roài tính , vöøa vieát vöøa noùi . +Neâu caùch coäng 2 soá thaäp phaân ? -Goïi 2 HS neâu quy taéc nhö SGK * Thöïc haønh : Baøi 1 :Tính : -Goïi 4 HS leân baûng, caû lôùp laøm vaøo vôû . -Goïi vaøi HS neâu baèng lôøi caùch thöïc hieän -Nhaän xeùt , söûa chöõa Baøi 2 :*Ñaët tính roài tính . -Goïi 3 HS leân baûng, caû lôùp laøm vaøo vôû . -Nhaän xeùt, chöõa baøi. Baøi 3 : Goïi 1 HS leân baûng giaûi, caû lôùp giaûi vaøo vôû . -Chaám vôû 5 em. -Nhaän xeùt chung. 4– Cuûng coá : - Neâu caùch coäng 2 soá TP ? 5– Nhaän xeùt – daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Chuaån bò baøi sau :Luyeän taäp - Haùt moät baøi - HS theo doõi. - HS nghe . -HS theo doõi . +1HS ñoïc, caû lôùp ñoïc thaàm . +Laøm pheùp coäng 1,84 + 2,45 Ta coù : 1,84 m = 184 cm 2,45m = 245 cm + (cm) 429cm = 4,29 m Vaäy :1,84 + 2,45 = 4,29 (m) + +Ñaët tính gioáng nhau, coäng gioáng nhau, chæ khaùc nhau ôû choã coù hoaëc khoâng coù daáu phaåy . +Thöïc hieän pheùp coäng nhö coäng caùc soá töï nhieân . +Vieát daáu phaåy ôû toång thaúng coät vôùi caùc daáu phaåy cuûa caùc soá haïng . -HS neâu quy taéc. + +Thöïc hieän pheùp coäng nhö coäng caùc STN . +Vieát daáu phaåy ôû toång thaúng coät vôùi caùc daáu phaåy cuûa caùc soá haïng . -HS neâu quy taéc. Baøi 1 -HS laøm baøi , neâu keát quaû . -HS laøm baøi . a) + b) + 17,4 44,57 Baøi 3 -HS laøm baøi . Tieán caân naëng laø: 32,6 + 4,8 = 37,4 (kg). Đáp số: : 37,4 kg . - HS neâu . - HS nghe . @Ruùt kinh nghieäm : Tiết 4 + 5: Anh văn: GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY Thứ naêm ngaøy 30 tháng 10 năm 2014 Tieát 1 : KỂ CHUYỆN: OÂN TAÄP (T6) I-Muïc ñích yeâu caàu : 1 – Tieáp tuïc oân luyeän veà nghóa cuûa töø: töø ñoàng nghóa, töø traùi nghóa, töø ñoàng aâm, töø nhieàu nghóa. 2-Bieát vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc veà nghóa cuûa töøñeå giaûi caùc baøi taäp nhaèm trau doài kó naêng duøng töø, ñaët caâu vaø môû roäng voán töø. II - Ñoà duøng daïy hoïc : -Keû baûng noäi dung baøi taäp 1. -Vieát saün noäi dung baøi taäp 2. -Keû baûng phaân loaïi baøi taäp 4. III - Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ 7 8/ 7/ 8/ 4/ 1 - Giôùi thieäu baøi : -Neâu muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieát hoïc. 2- Höôùng daãn giaûi baøi taäp: * Baøi taäp 1: -Cho HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. +Vì sao caàn thay nhöõng töø in ñaäm ñoù baèng nhöõng töø ñoàng nghóa khaùc? -Cho HS laøm vieäc caù nhaân. -Goïi vaøi HS trình baøy keát quaû -GV choát laïi yù ñuùng: *beâ thay baèng böng *baûo------------môøi *voø -------------xoa *thöïc haønh ----- laøm *Baøi taäp 2:-Treo baøi taäp 2 leân baûng, goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. -Goïi 1 HS leân laøm, lôùp laøm vaøo vôû. -Chöõa baøi: +Thöù töï caùc töø caàn ñieàn: no, cheát, baïi, ñaäu, ñeïp. -Goïi 3 HS ñoïc caùc caâu tuïc ngöõ ñaõ ñieàn ñuùng. *Baøi taäp 3: - Cho HS ñaët caâu. -Theo doõi vaø söûa chöõa *Baøi taäp 4: Cho HS laøm baøi caù nhaân. - Nhaéc HS ñaët caâu ñuùng vôùi nhöõng nghóa ñaõ cho cuûa caùc töø. -Chöõa baøi. 4/ Cuûng coá daën doø : -GV nhaän xeùt tieát hoïc . -Veà nhaø xem laïi baøi ñeå tieát sau kieåm tra. Baøi 1 -HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. -Vì nhöõng töø ñoù ñöôïc duøng chöa chính xaùc. - HS laøm vieäc caù nhaân. -HS trình baøy keát quaû Baøi 2 -HS ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi. -1 HS leân baûng, lôùp laøm vaøo vôû. -Chöõa baøi. -3 HS ñoïc -HS ñaët caâu. *Quyeån truyeän naøy giaù 5 nghìn ñoàng. *Giaù saùch cuûa em coù nhieàu saùch hay. *Chò em xem giaù chieác aùo treo treân giaù. -HS laøm vaøo vôû nhaùp sau ñoù neâu mieäng. Ñaùnh baïn laø khoâng toát. Lan ñaùnh ñaøn raát hay. Meï em thöôøng ñaùnh xi giaøy cho boá. -HS laéng nghe. @Ruùt kinh nghieäm : Tieát 2 : LT&C : OÂN TAÄP (T7) -------------------------------------------------------- Tieát 3 : Mó thuaät GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY Tieát 4 : Toaùn : LUYEÄN TAÄP I– Muïc tieâu : Giuùp HS : -Cuûng coá kó naêng coäng caùc soá thaäp phaân -Nhaän bieát tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng caùc soá thaäp phaân -Cuûng coá veà giaûi baøi toaùn coù noäi dung hình hoïc ; tìm trung bình coäng II- Ñoà duøng daïy hoïc : -Keû saün baøi 2 . III-Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ 4/ 1/ 30/ 3/ 1/ 1– OÅn ñònh lôùp : 2– Kieåm tra baøi cuõ : - Neâu caùch coäng 2 soá thaäp phaân ? - Ñaët tính vaø tính: 32,18 + 535,03 -Nhaän xeùt chung 3 – Baøi môùi : a– Giôùi thieäu baøi : GV giôùi thieäu ghi ñeà baøi . b– Hoaït ñoäng : Baøi 1:Tính roài so saùnh giaù trò cuûa a + b vaø b + a - GV treo baûng phuï, HD HS tính giaù trò cuûa a + b , cuûa b + a . - So saùnh caùc giaù trò vöøa tính ôû töøng coät . - Cho HS ruùt ra nhaän xeùt. Baøi 2 : - Goïi 3 HS leân baûng , caû lôùp laøm vaøo vôû. - Nhaän xeùt, chöõa baøiø. Baøi 3 : Goïi 1 HS leân baûng giaûi, caû lôùp giaûi vaøo vôû - GV kieåm tra vôû . - Nhaän xeùt söûa chöõa . 4– Cuûng coá : - Neâu tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng. 5– Nhaän xeùt – daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Chuaån bò baøi sau :Toång nheàu soá thaäp phaân - Haùt moät baøi - HS neâu . -Thöïc hieän tính coäng - HS nghe . - HS nghe . - HS theo doõi baûng phuï. - HS tính roài ñieàn vaøo baûng - Hai giaù trò naøy cuûa moãi coät baèng nhau . -Pheùp coäng caùc soá TP coù tính chaát giao hoaùn : Khi ñoåi choã 2 soá haïng trong 1 toång thì toång khoâng thay ñoåi . a + b = b + a . -HS thöïc hieän pheùp coäng roài thöû laïi baèng tính chaát giao hoaùn. a) + thöû laïi + 13,2 6 13,26 b) + thử lai. 70,05 70,05 - HS laøm baøi : Chieàu daøi cuûa hình chöõ nhaät laø : 16,34 + 8,32 = 24,66 (m) Chu vi cuûa hình chöõ nhaät laø : ( 24,66 + 16,34) x 2 = 82(m) Đáp số: 82 m . - HS neâu . - HS nghe . @Ruùt kinh nghieäm : Tieát 4 : KHOA HOÏC : OÂN TAÄP : CON NGÖÔØI VAØ SÖÙC KHOEÛ I– Muïc tieâu : Sau baøi hoïc , HS coù khaû naêng : _ Xaùc ñònh giai ñoaïn tuoåi daäy thì treân sô ñoà söï phaùt trieån cuûa con ngöôøi keå töø luùc môùi sinh . _ Veõ hoaëc vieát sô ñoà caùch phoøng traùnh : beänh soát reùt, soát xuaát huyeát, vieâm naõo, vieâm gan A; nhieãm HIV/AIDS. II – Ñoà duøng daïy hoïc : _ Caùc sô ñoà tr. 42, 43 SGK III – Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ 3/ 1/ 9/ 9/ 10/ 2/ 1/ 1 – OÅn ñònh lôùp : 2– Kieåm tra baøi cuõ : “ Phoøng traùnh tai naïn giao thoâng ñöôøng boä “_ Neâu nguyeân nhaân daãn ñeán tai naïn giao thoâng vaø moät soá bieän phaùp an toaøn giao thoâng ? Nhaän xeùt, ghi ñieåm . 3 – Baøi môùi : a– Giôùi thieäu baøi : “ OÂn taäp : Con ngöôøi vaø söùc khoeû “ b– Hoaït ñoäng : HÑ 1 : - Laøm vieäc vôùi SGK . @Muïc tieâu: OÂân laïi cho HS moät soá kieán thöùc trong caùc baøi : Nam hay nöõ ; Töø luùc môùi sinh ñeán tuoåi daäy thì. @Caùch tieán haønh: _Böôùc 1: Laøm vieäc caù nhaân . _ GV yeâu caàu HS laøm vieäc caù nhaân theo yeâu caàu nhö baøi taäp 1, 2, 3 trang 42 SGK. _Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp . _ GV goïi moät soá HS leân chöõa baøi. _ GV nhaän xeùt. HÑ 2 :.Troø chôi “Ai nhanh, Ai ñuùng ? “ @Muïc tieâu: HS vieát hoaëc veõ ñöôïc sô ñoà caùch phoøng traùnh beänh vieâm gan A tr. 43 SGK . @Caùch tieán haønh: _Böôùc 1: Toå chöùc & höôùng daãn . + GV höôùng daãn HS tham khaûo sô ñoà caùch phoøng traùnh beänh vieâm gan A trang 43 SGK. + GV cho caùc nhoùm choïn ra moät beänh ñeå veõ sô ñoà veà caùch phoøng traùnh beänh ñoù. _Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm . + GV ñi tôùi töøng nhoùm ñeå giuùp ñôõ. _ Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp . HÑ 3 : Thöïc haønh veõ tranh vaän ñoäng. @Muïc tieâu: HS veõ ñöôïc tranh vaän ñoäng phoøng traùnh söû duïng caùc chaát gaây nghieän (hoaëc xaâm haïi treû em, hoaëc HIV/AIDS, hoaëc tai naïn giao thoâng). @Caùch tieán haønh:_Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm . +Haõy quan saùt caùc hình 2, 3 trang 44 SGK, thaûo luaän veà noäi dung cuûa töøng hình. Töø ñoù ñeà xuaát noäi dung tranh cuûa nhoùm mình vaø phaân coâng nhau cuøng veõ. _Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp . - Nhaän xeùt boå sung. 4– Cuûng coá : - GV neâu caùch phoøng traùnh: Beânh soát reùt, soát xuaát huyeát, vieâm naõo, vieâm gan A, nhieãm HIV/AIDS. 5– Nhaän xeùt – daën doø : Nhaän xeùt tieát hoïc . -Daën HS veà nhaø noùi vôùi boá meï nhöõng ñieàu ñaõ hoïc. _ Xem baøi môùi:” Tre, maây, song”. - Haùt moät baøi - HS traû lôøi. - HS nghe. - HS laøm vieäc caù nhaân theo yeâu caàu nhö baøi taäp 1, 2, 3 trang 42 SGK. - HS leân chöõa baøi. - HS tham khaûo sô ñoà caùch phoøng traùnh beänh vieâm gan A trang 43 SGK vaø laøm theo höôùng daãn cuûa GV. -Caùc nhoùm choïn ra moät beänh ñeå veõ sô ñoà veà caùch phoøng traùnh beänh ñoù. - Caùc nhoùm laøm vieäc döôùi söï ñieàu khieån cuûa nhoùm tröôûng. - Caùc nhoùm cöû ngöôøi trình baøy. - Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, goùp yù vaø coù theå neâu yù töôûng môùi. - Laøm vieäc theo nhoùm 6, theo gôïi yù cuûa GV. - Ñaïi dieän töøng nhoùm trình baøy saûn phaåm cuûa nhoùm mình vôùi caû lôùp. - HS traû lôøi. - HS nghe. @ Ruùt kinh nghieäm : Thứ saùu ngaøy 31 tháng 11 năm 2014 Tieát 1 : ÑÒA LYÙ: NOÂNG NGHIEÄP I- Muïc tieâu : Hoïc xong baøi naøy, HS: - Bieát nghaønh troàng troït coù vai troø chính trong saûn xuaát noâng nghieäp, chaên nuoâi ñang ngaøy caøng phaùt trieån . - Bieát nöôùc ta troàng nhieàu loaïi caây, trong ñoù caây luùa gaïo ñöôïc troàng nhieàu nhaát. - Nhaän bieát treân baûn ñoà vuøng phaân boá cuûa moät soá loaïi caây troàng, vaät nuoâi chính ôû nöôùc ta . II- Chuùaån bò : SGK , baûng phuï III- Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ 3/ 1/ 16/ 11/ 3/ 1/ 1- OÅn ñònh lôùp : 2- Kieåm tra baøi cuõ :“Caùc daân toäc, söï phaân boá daân cö” - Nhaän xeùt vaø ghi ñieåm. 3- Baøi môùi : a- Giôùi thieäu baøi : “ Noâng nghieäp “ b- Hoaït ñoäng : *) Ngaønh troàng troït +HÑ 1 :.(laøm vieäc caû lôùp) - Döïa vaøo muïc 1 trong SGK, em haõy cho bieát nghaønh troàng troït coù vai troø nhö theá naøo trong saûn xuaát noâng nghieäp ôû nöôùc ta? - GV toùm taét : + Troàng troït laø nghaønh saûn xuaát chính trong noâng nghieäp + ÔÛ nöôùc ta, troàng troït phaùt trieån maïnh hôn trong chaên nuoâi . +HÑ2: (laøm vieäc theo caëp) -Böôùc1:Yeâu caàu HS quan saùt hình 1 & chuaån bò traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa muïc 1 trong SGK : +Keå teân moät soá caây troàng cuûa nöôùc ta ? +Cho bieát loaïi caây naøo troàng nhieâu nhaát ? -Böôùc 2: GV giuùp HS hoaøn thieän caâu traû lôøi . Keát luaän : Nöôùc ta troàng nhieàu loaïi caây, trong ñoù caây luùa laø nhieàu nhaát, caùc caây coâng nghieäp vaø caây aên quaû ñöôïc troàng ngaøy caøng nhieàu . - GV neâu caâu hoûi : + Vì sao caây troàng nöôùc chuû yeáu laø caây xöù noùng ? + Nöôùc ta ñaõ ñaït ñöôïc thaønh töïu gì trong vieäc troàng luùa gaïo ? - GV toùm taét +HÑ3: (laøm vieäc caù nhaân) -Böôùc1: HS quan saùt H1, cho bieát caây luùa, caây coâng nghieäp laâu naêm ñöôïc troàng chuû yeáu ôû ñaâu ? -Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp. - GV keát luaän *) Nghaønh chaên nuoâi phía Baéc . +HÑ4 (laøm vieäc caû lôùp) GV hoûi : Vì sao soá löôïng gia suùc, gia caàm ngaøy caøng taêng ? - GV yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi muïc 2 trong SGK: + Em haõy keå teân moät soá vaät nuoâi ôû nöôùc ta . + Döïa vaøo hình 1, em haõy cho bieát traâu, boø, lôïn, gia caàm ñöôïc nuoâi nhieàu ôû vuøng nuùi hay ñoàng baèng? 4 - Cuûng coá : + Haõy keå moät soá loaïi caây troàng ôû nöôùc ta. Loaïi caây naøo ñöôïc troàng nhieàu nhaát ? + Nhöõng ñieàu kieän naøo giuùp cho nghaønh chaên nuoâi phaùt trieån oån ñònh vaø vöõng chaéc? -Goïi 3 HS ñoïc phaàn toùm taét noäi dung baøi hoïc 5- Nhaän xeùt – daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . -Baøi sau : “ Laâm nghieäp & thuyû saûn “ - Haùt moät baøi -HS traû lôøi caâu hoûi 1,2 SGK -HS nghe. - HS nghe .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiao an Tuan 10 Lop 5_12443796.docx
Tài liệu liên quan