Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 15

Tiết 1

* GV nói: Hôm nay chúng ta học 2 vần đầu tiên có kết thúc bằng m đó là: om, am

ã Vần om

- Vần om được tạo nên từ những âm nào?

- Cho HS ghép vần om

- GV gắn bảng cài

-Hãy so sánh om với on?

-Cho HS phát âm vần om

* GV chỉ bảng cho HS phát âm lại vần om

- Vần om đánh vần như thế nào?

-Cho HS đánh vần vần om

-GV uốn nắn, sửa sai cho HS

- Hãy ghép cho cô tiếng xóm?

- Hãy nhận xét về vị trí của âm và vần trong tiếng xóm?

- Tiếng “xóm” đánh vần như thế nào?

-Cho HS đánh vần tiếng xóm

-GV sửa lỗi cho HS,

-Giới thiệu từ : làng xóm

-Cho HS đánh vần và đọc trơn từ : làng xóm

-GV đọc mẫu, chỉnh sửa nhịp đọc cho HS

* Viết chữ om

 

doc24 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 522 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 15, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ự nhaộc HS vieỏt lieàn neựt HS vieỏt baứi vaứo vụỷ .Chuự yự quy trỡnh vieỏt * Treo tranh ủeồ HS quan saựt vaứ hoỷi: - Chuỷ ủeà luyeọn noựi cuỷa hoõm nay laứ gỡ? Tranh veừ nhửừng gỡ? -Quyeồn lũch duứng ủeồ laứm gỡ? Thụứi khoaự bieồu duứng ủeồ laứm gỡ? Chuựng noựi leõn ủieàu gỡ chung? Haừy ủoùc thụứi khoaự bieồu cuỷa lụựp mỡnh? Vaứo thửự baỷy hoaởc chuỷ nhaọt, em thửụứng laứm gỡ? Em thớch thửự naứo nhaỏt trong tuaàn? Vỡ sao? Haừy ủoùc thửự ngaứy thaựng naờm hoõm nay? Khi naứo ủeỏn heứ? Khi naứo ủeỏn teỏt? *Troứ chụi: thi laọp thụứi khoaự bieồu Caựch chụi: Moọt ủoọi noựi thửự, moọt ủoọi noựi nhanh teõn caực moõn hoùc trong ngaứy ủoự. ẹoọi noựi teõn moõn hoùc ủuựng thỡ giaứnh ủửụùc quyeàn noựi thửự. ẹoọi naứo noựi ủửụùc nhieàu laàn thửự trong tuaàn leó hụn laứ ủoọi ủoự thaộng. * Hoõm nay hoùc vaàn gỡ? -GV chổ baỷng cho HS ủoùc laùi baứi -Tỡm tieỏng mụựi coự chửựa vaàn vửứa hoùc trong baứi haựt :Naờm ngoựn tay ngoan -Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng *HS ủoùc CN -ẹoùc nhoựm 2 sửỷa trong nhoựm - 3 nhoựm ủoùc:gioỷi khaự ,trung bỡnh * Quan saựt tranh traỷ lụứi caõu hoỷi. -Coự con suoỏi chaỷy sau nhaứ, ủaứn deõ ủang gaởm coỷ. -HS ủoùc caự nhaõn -Thi ủoùc theo daừy. -2 HS ủoùc laùi caõu * HS mụỷ vụỷ taọp vieỏt -HS khaực theo doừi ủoùc thaàm. -HS vieỏt baứi vaứo vụỷ * QS tranh traỷ lụứi caõu hoỷi. -HS ủoùc teõn baứi luyeọn noựi: Thửự,ngaứy,thaựng,naờm -HSứ traỷ lụứi caõu hoỷi Caực baùn khaực laộng nghe ủeồ boồ sung:Nhử: quyeồn lũch vaứ thụứi khoaự bieồu. -Xem thửự,ngaứy,thaựng -Bieỏt caực moõn hoùc trong ngaứy. Sửỷ duùng thụứi gian -ẹoùc caự nhaõn -Nghổ ngụi,ủi chụi -Neõu theo yự thớch -Thửự hai ngaùy thaựng 12 naờm 2005 -Thaựng naờm ủeỏn heứ,heỏt thaựng 12 ủeỏn teỏt. * Chụi theo 2 ủoọi *Vaàn aờm,aõm -Hoùc sinh ủoùc laùi baứi -Caứ lụựp haựt vaứ neõu nhanh tieỏng -HS laộng nghe Toán: T 58 PHEÙP COÄNG TRONG PHAẽM VI 10 I - MUẽC TIEÂU: -Làm được phép tính cộng trong phạm vi 10. -Viết được phép tính thích hợp được với hình vẽ. -Reứn kú naờng tớnh cho HS - Gd hs chăm học toán. II - ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: -GV: chuaồn bũ maóu vaọt nhử sgk,phieỏu baứi taọp,troứ chụi ,caực soỏ. -HS :moọt boọ ủoà duứng hoùc toaựn , sgk , vụỷ baứi taọp III -CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU : ND/thụứi lửụùng Hoaùt ủoọng 1 Kieồm tra kt cuừ(5ph ) Hoaùt ủoọng 2 a/Giụựi thieọu baứi Giụựi thieọu pheựp coọng, baỷng coọng trong phaùm vi 10 (8-10 ph) Hoaùt ủoọng 3 Luyeọn taọp Baứi 1 (81 ) Laứm vởở (5 -8 ph ) b/Troứ chụi tieỏp sửực Baứi 2 / (81 ) Troứ chụi gaộn soỏ. (3-4 ph ) Baứi 3 (81) Baỷng caứi. (5ph ) Hoaùt ủoọng 4 Cuỷng coỏ, daởn do(5ph Hoaùt ủoọng/GV *GV goùi HS leõn baỷng laứm Baứi 1: ủieàn soỏ vaứo choó troỏng 9 – 3 + 2 = 7 – 3 + 1 = 5 + 4 – 7 = 8 – 4 + 2 = -GV Nhaọn xeựt . * GV giụựi thieọu pheựp coọng *Bửụực 1: thaứnh laọp coõng thửực coọng trong phaùm vi 10 -GV treo tranh leõn baỷng. -HS quan saựt vaứ neõu ủeà baứi theo tranh veừ. -HS neõu pheựp tớnh tửụng ửựng vụựi baứi toaựn -Vieỏt keỏt quaỷ vaứo pheựp tớnh - Ai coự theồ neõu baứi toaựn theo caựch khaực ủửụùc naứo? - Vaọy ai cho coõ bieỏt : 1 coọng 9 baống maỏy? - Cho HS vieỏt keỏt quaỷ vaứo pheựp tớnh - Caực pheựp tớnh khaực tieỏn haứnh tửụng tửù nhử hai pheựp tớnh treõn- -*Bửụực 2: hửụựng daón HS hoùc thuoọc baỷng coọng trong phaùm vi 10 -Giuựp HS ghi nhụự caực pheựp coọng baống caựch ủaởt caõu hoỷi: “chớn coọng moọt baống maỏy?” “Maỏy coọng maỏy baống mửụứi” vv + Hửụựng daón HS laứm baứi taọp trong sgk * 1 HS neõu yeõu caàu baứi 1 -ẹeồ laứm ủửụùc baứi 1 chuựng ta phaỷi dửùa vaứo ủaõu vaứ lửu yự ủieàu gỡ? Hửụựng daón vieỏt KQ soỏ 1 tieỏn ra phớa trửụực. -Neõu pheựp tớnh YC HS laứm baứi vaứ sửỷa baứi Chốt K.T -Toồ chửực laứm 2 ủoọi -Neõu luaọt chụi,treo baỷng phuù cho 2 ủoọi -Coự nhaọn xeựt gỡ veà pheựp tớnh: 1+ 9 = 10 9 + 1 = 10 *1 HS neõu yeõu caàu cuỷa baứi 2 -Phaựt baỷng gaộn cho caực nhoựm. -Kieồm tra keỏt quaỷ. *1 HS neõu yeõu caàu baứi 3 -HS nhỡn tranh, neõu baứi toaựn sau ủoự vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp. -Y/C neõu caựch laứm ra pheựp tớnh. Hoõm nay hoùc baứi gỡ? -Cho HS ủoùc laùi baỷng coọng trong phaùm vi 10 -HS chụi troứ chụi tieỏp sửực Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Hoaùt ủoọng /HS *HS leõn baỷng laứm Lụựp laứm vaứo phieỏu baứi taọp 9 – 3 + 2 = 8 7 – 3 + 1 = 5 5 + 4 – 7 = 2 8 – 4 + 2 = 6 -Lụựp nhaọn xeựt caực ban.ù * Q/S tranh traỷ lụứi caõu hoỷi. -HS quan saựt vaứ neõu baứi toaựn 9 + 1 = 10 -Vieỏt keỏt quaỷ vaứo pheựp tớnh trong sgk 1 + 9=10 * Q/S tranh traỷ lụứi caõu hoỷi. -HS quan saựt vaứ neõu baứi toaựn 9 + 1 = 10 -Vieỏt keỏt quaỷ vaứo pheựp tớnh trong sgk 1 + 9=10 8 + 2 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10 *HS ủoùc laùi tửứng pheựp coọng cho thuoọc. -Tính -Dựa vào bảng cộng 10 -HS làm bài -Mỗi đội 2 em -HS chơi- Lớp cổ vũ * Soỏ? -Thaỷo luaọn laứm baứi 2 treõn baỷng gaộn nhoựm naứo song trửụực leõn gaộn KQ leõn baỷng. -Caực nhoựm nhaọn xeựt cheựo. * Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp. -Caứi pheựp tớnh vaứo baỷng caứi 6 + 4 = 10 4 + 6 = 10 -VD QS thaỏy coự 6 con thoỷ vaứ theõm 4 con thoỷ neõn laứm nhử treõn. * Pheựp coọng trong phaùm vi 10 - 3-4 HS ủoùc thuoọc. -Moọt em neõu pheựp tớnh ,1 em neõu KQ Luyện Đọc Bài :ôn tập, om- am I/ Mục tiêu: - Đọc đúng, nhanh các vần ,tiếng, từ trong bài : ôn tập, om- am - Đối với Hchậm tiến, đọc đúng các vần tiếng từ câu đã học . - HSKG luyện nói câu có tiếng chứa vần vừa ôn ngắn gọn. -GD hs chăm đọc, viết. II/ Chuẩn bị: -Bảng phụ. -Bộ thực hành Tiếng Việt. III/ Các hoạt động dạy học: Nôi dung- TL Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Bài mới: a/ Giới thiệu bài (2p) b/Luyện đọc bài ôn tập, om am (15p) c.Luyện tập (10p) 3.Củng cố dặn dò (4p) + Các em đã được học những vần nào trong bài học trước ? -Giới thiệu bài, ghi đề. -GV treo bảng phụ ghi bài ôn tập, om- am -GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài ôn(Hình thức nhóm,cá nhân,lớp) kết hợp phân tích tiếng có vần vừa học. -GV nhận xét sửa sai. -Đọc câu ứng dụng -Tổ chức cho HS tìm tiếng có chứa vần vừa ôn(Tìm tiếng có chứa vần ?)HSKG nói câu ngắn có chứa vần vừa ôn(GV kết hợp đặt câu hỏi để HS ghi nhớ tiếng:Trong từ em vừa tìm tiếng nào có vần vừa ôn?Trong câu em tìm tiếng nào có vần vừa ôn?) -GV viết các tiếng,từ,câu HS vừa tìm được lên bảng và cho HS đọc các tiếng vừa tìm được kết hợp phân tích tiếng. * G nhận xét tiết học. - G dặn dò H. -HS trả lời - H theo dõi , đọc cá nhân. - H lắng nghe, ghi nhớ. - H đọc theo nhóm. - H đọc trước lớp. - H nhận xét, sữa sai lẫn nhau. -Đọc câu ứng dụng nhóm,cá nhân,lớp -HS thi tìm tiếng ,từ có chứa âm vừa học. -HS trả lời -Lớp đọc đồng thanh,cá nhân Chiều Ôn l. Toán: Luyện tập về phép cộng,trừ trong phạm vi 9 I - MUẽC TIEÂU: -Củng cố về phép cộng, trừ trong phạm vi 9, viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. - Kĩ năng làm toán đúng. -Gd hs chăm học toán. II - ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC -GV: baỷng phuù. Phaỏn maứu, tranh baứi 4. -HS: hoọp ủoà duứng toaựn 1 III- CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU ND- T/Lửụùng Hoaùt ủoõng Giaựo vieõn Hoaùt ủoọng Hoùc sinh Hoaùt ủoọng 1: Củng cố về phép cộng, trừ trong phạm vi 9 ừ(5ph ) -GV cho HS leõn ủoùc baỷng trửứ trong phaùm vi 9 -YC HS traỷ lụứi mieọng: 2+ 7 = 5+ 4 = 8+1 = 9 – 2 = 9 – 5 = 9 – 8 = 9 _7 = 9 – 4 = 9 – 1 = Nhaọn xeựt -3-4 HS ủoùc baỷng trửứ 9 HS dửụựi lụựp nhaọn xeựt baùn -Neõu noỏi tieỏp. Hoaùt ủoọng 2 *Giụựi thieọu baứi (1ph ) Baứi 1 (80) (5ph)Cột 1, 2.Troứ chụi truyeàn ủieọn Baứi 2 :Cột 1 Troứ chụi gaộn soỏ. (5ph ) Baứi 3: Cột 1, 3 (5 ph ) Baứi 4: Laứm baỷng con(5ph ) GV giụựi thieọu baứi luyeọn taọp GV hửụựng daón HS laứm baứi taọp trong sgk *Cho HS neõu yeõu caàu cuỷa baứi 1 -Neõu luaọt chụi. -Y/ C HS laứm baứi vaứ sửỷa baứi, -Haừy quan saựt coọt 1 vaứ neõu nhaọn xeựt veà hai pheựp tớnh treõn cuỷa coọt 1 -Haừy neõu nhaọn xeựt veà 2 pheựp tớnh sau cuỷa coọt 1 GV nhaọn xeựt * HS neõu yeõu caàu cuỷa baứi 2 -1 HS neõu caựch laứm - Treo baỷng phuù ủeà baứi cho caực nhoựm,ủửa ra caực soỏ. -Ra leọnh laứm baứi HS laứm baứi vaứ sửỷa baứi. Chuự yự sửỷ duùng caực baỷng tớnh ủaừ hoùc ủeồ laứm baứi -Chửừa baứi. * 1 HS neõu yeõu caàu baứi 3 -1 HS neõu caựch laứm. Trửụực khi ủieàn daỏu ta phaỷi laứm gỡ? -H/D HS sửỷa baứi * 1 HS neõu yeõu caàu cuỷa baứi 4 Muoỏn vieỏt pheựp tớnh cho ủuựng ta phaỷi laứm gỡ? -Y/CHS laứm baứi vaứ sửỷa baứi HS chuự yự laộng nghe *Tớnh -Nhaồm keỏt quaỷ. -Em soỏ 1 neõu pheựp tớnh goùi baùn daừy beõn neõu keỏt quaỷ. -Khi ủoồi choó caực soỏ trong pheựp tớnh coọng thỡ k/q khoõng ủoồi -K/Q cuỷa pheựp tớnh coọng trửứ soỏ naứy ra soỏ kia. * Soỏ? -ẹieàn soỏ -HS laứm baứi 2 theo nhoựm thaỷo luaọn K/Q ủieàn vaứo - Caực nhoựm laàn lửụùt cửỷ ủaùi dieọn leõn tỡm soỏ ủeồ ủieàn. -Caực nhoựm nhaọn xeựt cheựo. -ẹieàn daỏu , = -Tớnh keỏt quaỷ So saựnh,ủieàn daỏu. -HS ủoồi vở sửỷa baứi * Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp. phaỷi quan saựt tranh, neõu baứi toaựn thớch hụùp sau ủoự neõu pheựp tớnh thớch hụùp -Q/Stranh vieỏt pheựp tớnh vaứo baỷng 9 – 3 = 6 Neõu caựch laứm ra pheựp tớnh. Hoaùt ủoọng 3:Cuỷng coỏ Daởn doứ (5ph ) * Hoõm nay hoùc baứi gỡ? Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng caực em hoùc toỏt * Luyeọn taọp Luyện viết: Luyện viết các bài đã học ở tuần 14 I.Mục tiêu: -Giúp HS củng cố nắm lại quy trình viết các từ khoá đã học ở các bài học vần trong tuần 14: lưỡi xẻng, trống chiêng, quả chuông, con đường, cây bàng, cành chanh, máy vi tính, dòng kênh. -HS viết đúng chính tả,độ cao,khoảng cách con chữ,trình bày đẹp ,nét chữ đều. -Có ý thức giữ gìn vở sạch. II.Chuẩn bị: -Bảng phụ viết sẵn các từ ứng dụng -HS chuẩn bị bảng con,vở luyện viết. III.Hoạt động dạy học: Nội dung -TL Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.KT KT cũ(5p) 2.Bài mới Giới thiệu bài a)HD viết bảng con (7p) b)HD viết vào vở (20p) 3.Củng cố dặn dò (3p) -Kiểm tra vở luyện viết của HS các từ viết sai tuần trước. -Nhận xét tuyên dương. -Các em đã được luyện viết ở bảng con và ở vở tập viết .Hôm nay các em nghe cô đọc và các em viết lại các từ khoá đã học ở trong tuần 14 -GV treo bảng phụ chỉ cho học sinh đọc lại các từ đã học kết hợp phân tích tiếng -Trong các từ trên những con chữ nào cao độ cao 5 ô ly? +Những con chữ nào có độ cao 2 ô ly? -GV nêu lại quy trình viết các từ ứng dụng đó. -Đọc cho HS viết bảng con các từ trên. -GV sửa sai trên bảng con.H -GV chỉ ở bảng phụ cho HS đọc lại các từ khoá. -Nhắc nhở HS tư thế chuẩn bị ngồi viết. -GV đọc chậm từng từ để HS nghe viết vào vở. -Chấm và nhận xét một số bài của HS -Nhận xét giờ học -HS chuẩn bị vở ,bảng con -Lắng nghe. -Lớp ,cá nhân đọc -HS nêu -HS nghe viết bảng con -HS đọc lại các từ. -HS ngồi đúng tư thế -Nghe và viết vào vở Thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2015 Hoc vần Baứi 62 : OÂM – ễM I MUẽC TIEÂU: - ẹoùc vaứ vieỏt ủửụùc :oõm, ụm, con toõm, ủoỏng rụm. -ẹoùc ủửụùc tửứ ửựng duùng vaứ đoạn thơ ửựng duùng trong sgk -Luyện noựi từ 2-4 câu theo chuỷ ủeà: Bửừa cơm. -GD hs chăm đọc, viết. II ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: -GV: Tranh minh hoaù tửứ khoaự ù caõu ửựng duùng , phaàn luyeọn noựi -HS: boọ gheựp chửừ tieỏng vieọt, sgk , vụỷ baứi taọp tieỏng vieọt III -CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC : Noọi dung Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh 1.KTKT cuừ(3-5p) -HS leõn vieỏt baỷng : taờm tre, ủoỷ thaộm maàm non, con ủửụứng -Goùi vaứi HS ủoùc tửứ ửựng duùng treõn -2 HS ủoùc caõu ửựng duùng sgk -GV vaứ HS nhaọn xeựt caực baùn -HS dửụựi lụựp vieỏt baỷng con -HS ủoùc, lụựp nhaọn xeựt 2.Baứi mụựi(25-30) Giụựi thieọu baứi Nhaọn dieọn vaàn ẹaựnh vaàn Tieỏng khoaự, tửứ khoaự Vieỏt vaàn ẹoùc tieỏng ửựng duùng Tieỏt 1 * GV noựi: Hoõm nay chuựng ta hoùc tieỏp 2 coự keỏt thuực baống m ủoự laứ: oõm, ụm -Vaàn oõm Vaàn oõm ủửụùc taùo neõn tửứ nhửừng aõm naứo? Cho HS gheựp vaàn oõm GV gaộn baỷng caứi Haừy so saựnh oõm vụựi om? Cho HS phaựt aõm vaàn oõm * GV chổ baỷng cho HS phaựt aõm laùi vaàn oõm - Vaàn oõm ủaựnh vaàn nhử theỏ naứo? Cho HS ủaựnh vaàn vaàn oõm GV uoỏn naộn, sửỷa sai cho HS Haừy gheựp cho coõ tieỏng toõm? Haừy nhaọn xeựt veà vũ trớ cuỷa aõm vaứ vaàn trong tieỏng toõm? Tieỏng “toõm” ủaựnh vaàn nhử theỏ naứo? Cho HS ủaựnh vaàn tieỏng toõm GV sửỷa loói cho HS, Giụựi thieọu tửứ : con toõm -Cho HS ủaựnh vaàn vaứ ủoùc trụn tửứ : con toõm GV ủoùc maóu, chổnh sửỷa nhũp ủoùc cho HS * Vieỏt chửừ oõm, toõm GV vieỏt maóu, vửứa vieỏt vửứa noựi caựch vieỏt ( lửu yự neựt noỏi giửừa oõ vaứ m , giửừa t vaứ oõm) -Cho HS vieỏt baỷng con: oõm, toõm -GV nhaọn xeựt, chửừa loói cho HS -Vaàn ụm - Tieỏn haứnh tửụng tửù nhử vaàn ụm - So saựnh ụm vụựi oõm * GV giụựi thieọu caực tửứ ửựng duùng leõn baỷng : “choự ủoỏm, choõm choõm, saựng sụựm, muứi thụm” -Cho HS ủoùc tửứ ửựng duùng vaứ giaỷng tửứ -GV nhaọn xeựt vaứ chổnh sửỷa phaựt aõm cho HS -GV ủoùc maóu. Vaứi em ủoùc laùi -Vaàn oõm taùo bụỷi oõ vaứ m -HS gheựp vaàn “oõm” HS -HS so saựnh phaựt aõm oõm HS ủaựnh vaàn: oõ - mụứ -oõm HS ủaựnh vaàn caự nhaõn -HS gheựp tieỏng toõm HS ủaựnh vaàn HS ủoùc tửứ : con toõm -HS quan saựt vaứ laộng nghe HS ủoùc laùi -HS vieỏt leõn khoõng trung -HS vieỏt baỷng :oõm, toõm HS ủoùc thaàm -HS ủoùc caự nhaõn, nhoựm, ẹT Luyeọn taọp a.Luyeọn ủoùc 10-12p b.Luyeọn vieỏt8-10p c.Luyeọn noựi 8-10p Cuỷng coỏ daởn doứ3-5p Tieỏt 2 * GV cho HS ủoùc laùi vaàn ụỷ tieỏt 1 -GV uoỏn naộn sửỷa sai cho Giụựi thieọu tranh minh hoaù caõu ửựng duùng -Tranh veừ gỡ? -Haừy ủoùc nhửừng caõu thụ ửựng duùng dửụựi bửực tranh? GV chổnh sửỷa loói phaựt aõm cho HS GV ủoùc maóu caõu ửựng duùng. Cho 2 HS ủoùc laùi * Cho hoùc sinh laỏy vụỷ taọp vieỏt ra -1 HS ủoùc noọi dung vieỏt trong vụỷ taọp vieỏt. GV lửu yự nhaộc HS vieỏt lieàn neựt HS vieỏt baứi vaứo vụỷ .Chuự yự quy trỡnh vieỏt * Treo tranh ủeồ HS quan saựt vaứ hoỷi: - Chuỷ ủeà luyeọn noựi cuỷa hoõm nay laứ gỡ? Tranh veừ nhửừng gỡ? Trong bửừa cụm coự nhửừng ai? Moọt ngaứy em aờn maỏy bửừa cụm? Moói bửừa coự nhửừng moựn gỡ? Bửừa saựng em thửụứng aờn gỡ? ễỷ nhaứ em, ai laứ ngửụứi ủi chụù, naỏu cụm? Ai laứ ngửụứi thu doùn baựt ủúa? Em thớch aờn moựn gỡ nhaỏt? Trửụực khi vaứo baứn aờn em phaỷi laứm gỡ? ( rửỷa tay saùch seừ) Trửụực khi aờn cụm, em phaỷi laứm gỡ? (mụứi moùi ngửụứi aờn cụm) GV nhaọn xeựt phaàn luyeọn noựi * Hoõm nay hoùc vaàn gỡ? -GV chổ baỷng cho HS ủoùc laùi baứi -Tỡm tieỏng mụựi coự chửựa vaàn vửứa hoùc -Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng -HS ủoùc CN nhoựm ủoàng thanh -HS ủoùc caự nhaõn -2 HS ủoùc laùi caõu * HS mụỷ vụỷ taọp vieỏt -HS vieỏt baứi vaứo vụỷ -HS ủoùc teõn baứi luyeọn noựi HSứ traỷ lụứi caõu hoỷi Caực baùn khaực laộng nghe ủeồ boồ sung -Hoùc sinh ủoùc laùi baứi HS laộng nghe Toán : (tiết 59) Luyện tập I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Thực hiện được tính cộng trong pvi 10. Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ. 2. Kĩ năng: HS làm được các BT: Bài1; Bài 2 ; Bài4; Bài 5. 3. Thái độ: HS có hứng thú khi học toán II. Đồ dùng dạy - học: - Bảng phụ viết các bài tập. III. Các hoạt động dạy- học: Nội dung / TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. KTKT đã học ( 4- 5 phút) 2. Bài mới: a)Giới thiệu bài: (1 phút) Hoạt động 1: Bài 1. Tính: ( 7- 8 phút) Hoạt động 2: Bài 2. Tính: ( 8 phút) Hoạt động 3: Bài 4. Tính. (8 phút) Hoạt động 4: Bài 5. Viết phép tính thích hợp: ( 8 phút) 3.Củng cố, dặn dò: ( 2 phút) - Gọi HS đọc phiếu các phép cộng trong phạm vi 10. - GV đánh giá. - GV giới thiệu ghi tên bài. 1. Hướng dẫn HS lần lượt làm các bài tập trong sách: - Cho HS nêu yêu cầu bài toán. - Cho HS tính nhẩm, rồi ghi kết quả bài tập 1 vào phiếu học tập. 9+1 = 8+2 = 7+3 = 6+4 = 5+5 = 1+9 = 2+ 8= 3+7= 4+6= 10+0 = - GV huy động kết quả. - Gọi Hs nhận xét mối quan hệ giữa phép cộng ở các cột. GV kết luận: Khi đổi chỗ các số thì kết quả không đổi. Bài 2 yêu cầu làm gì? - Cho HS làm bài vào bảng con. - Gọi HS nhận xét. - Tính cột dọc ta làm thế nào? GV kết luận: Tính rồi ghi kết quả dới vạch ngang sao cho thẳng cột. Bài tập 4 yêu cầu làm gì? - Hỏi thực hiện tính nh thế nào? - Cho HS làm bài vào vở. - Huy động kết quả. GV kết luận: Thực hiện dãy tính cộng, trừ từ trái sang phải. -Bài tập 5 yêu cầu làm gì? - Cho HS quan sát hình vẽ, nêu bài toán và nêu phép tính. - Nhận xét bài làm của học sinh. - Hỏi vì sao em làm phép tính cộng? - Kết luận: Dạng toán thêm ta làm phép tính cộng. - Nhận xét tiết học - HS đọc phiếu. - Tính - Cho HS làm bài vào phiếu học tập. - HS đọc kết quả. * HS Nhận xét phép cộng ở mỗi cột. - HS lắng nghe. - Tính. - HS làm bài vào bảng con. - HS nhận xét. - HS lắng nghe. - HS đọc bài tập yêu cầu tính. - Làm bài vào vở và chữa bài 5+3+2=10 4+4+1=9 6+3-5 =4 5+2- 6=1 - HS nhắc lại cách thực hiện. -HS quan sát hình vẽ, nêu bài toán và phép tính. - HS lắng nghe. Ôn luyện toán: Luyện tập về phép cộng trong pv 10 I - MUẽC TIEÂU: -Củng cố về phép cộng trong phạm vi 10. -Viết được phép tính thích hợp được với hình vẽ. -Reứn kú naờng tớnh cho HS - Gd hs chăm học toán. II - ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: -GV: chuaồn bũ maóu vaọt nhử sgk,phieỏu baứi taọp,troứ chụi ,caực soỏ. -HS :moọt boọ ủoà duứng hoùc toaựn , sgk , vụỷ baứi taọp III -CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU : ND/TG ********** Hoaùt động 1:Củng cố về p.cộng trong p.vi 10 (5ph ) Hoaùt ủoọng 2 Luyeọn taọp Baứi 1 (81 ) Laứm vở (8-10 ph ) Troứ chụi tieỏp sửực 5-7p Baứi 2 / (81 ) Troứ chụi gaộn soỏ. (5-8 ph ) Baứi 3 (81) Làm vở 8ph ) Hoaùt ủoọng 4 Cuỷng coỏ, daởn do(5ph Hoaùt ủoọng/GV ******************************** *GV goùi HS leõn baỷng đọc bảng cộng trong p.vi 10 1+9= 3+7= -GV Nhận xét + Hửụựng daón HS laứm baứi taọp trong sgk * 1 HS neõu yeõu caàu baứi 1 -ẹeồ laứm ủửụùc baứi 1 chuựng ta phaỷi dửùa vaứo ủaõu vaứ lửu yự ủieàu gỡ? Hửụựng daón vieỏt KQ soỏ 1 tieỏn ra phớa trửụực. -Neõu pheựp tớnh YC HS laứm baứi vaứ sửỷa baứi Chốt K.T -Toồ chửực laứm 2 ủoọi -Neõu luaọt chụi,treo baỷng phuù cho 2 ủoọi -Coự nhaọn xeựt gỡ veà pheựp tớnh: 1+ 9 = 10 9 + 1 = 10 *1 HS neõu yeõu caàu cuỷa baứi 2 -Phaựt baỷng gaộn cho caực nhoựm. -Kieồm tra keỏt quaỷ. *1 HS neõu yeõu caàu baứi 3 -HS nhỡn tranh, neõu baứi toaựn sau ủoự vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp. -Y/C neõu caựch laứm ra pheựp tính -Cho HS ủoùc laùi baỷng coọng trong phaùm vi 10 -HS chụi troứ chụi tieỏp sửực -Hửụựng daón HS laứm baứi taọp Hoaùt ủoọng /HS ********************* * 2HS leõn baỷng đọc -Lụựp nhaọn xeựt caực ban.ù Tính Dựa vào bảng cộng 10 -HS làm bài -Mỗi đội 2 em HS chơi- Lớp cổ vũ * Soỏ? -Thaỷo luaọn laứm baứi 2 treõn baỷng gaộn nhoựm naứo song trửụực leõn gaộn KQ leõn baỷng. -Caực nhoựm nhaọn xeựt cheựo. * Vieỏt pheựp tớnh thớch hụùp. -Caứi pheựp tớnh vaứo baỷng caứi 6 + 4 = 10 4 + 6 = 10 -VD QS thaỏy coự 6 con thoỷ vaứ theõm 4 con thoỷ neõn laứm nhử treõn. - 3-4 HS ủoùc thuoọc. -Moọt em neõu pheựp tớnh ,1 em neõu KQ Thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2015 Học vần Bài 63: em - êm I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: -Học sinh đọc được: em, êm, con tem, sao đêm; từ và các câu ứng dụng. -Viết được:em, êm, con tem, sao đêm. -Luyện nói 2 - 4 câu theo chủ đề: Anh chị em trong nhà. 2. Kĩ năng: *HS đọc trơn được bài, viết đúng quy trình. 3.Thái độ: Giáo dục HS có ý thức đọc đúng, viết đẹp. II. Đồ dùng dạy học: GV: Tranh minh họa các từ khóa, câu ứng dụng, phần luyện nói. HS: Sách giáo khoa, bảng con. III. Các hoạt động dạy học: Tiết 1 Nội dung / TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. KTKT đã học: (5 phút) 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài (2 phút) Hoạt động 1: b) Dạy vần: (15 phút) Hoạt động 2: c) Hướng dẫn viết (8 phút) Hoạt động 3: d) Đọc từ ngữ ứng dụng: ( 5-7 phút) Tiết 2 3. Luyện tập: Hoạt động 4: a) Luyện đọc: (10 phút) Hoạt động 5: b) Luyện viết: ( 10 phút) Hoạt động 6: c) Luyện nói: (10 phút) 4.Củng cố, dặn dò: ( 3- 4 phút) - Đọc: ôm, ơm, con tôm, đống rơm, chó đốm, chôm chôm, mùi thơm. -Đọc câu ứng dụng sách giáo khoa: - Viết: ôm, ơm, con tôm, đống rơm GV nhận xét . GV đưa tranh và hỏi: Tranh vẽ gì? Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học vần: em, êm GV viết lên bảng: em, êm - Đọc mẫu: em, êm em * Nhận diện vần: - Phân tích vần em? - So sánh vần en và em? - Cho Hs đánh vần. - Phân tích tiếng tem? - Cho Hs đánh vần tiếng: tem. - Cho HS đánh vần và đọc trơn từ ngữ khóa - Cho Hs đọc: + Vần: e -m- em + Tiếng khóa: tờ – em -tem. + Từ khóa: con tem êm * Nhận diện vần: - Phân tích vần êm ? - Cho HS đánh vần. - Cho HS đánh vần tiếng đêm - Cho HS đọc trơn từ ngữ khóa - Cho HS đọc: + Vần: ê- m –êm + Tiếng khóa: đờ- êm- đêm + Từ khóa: sao đêm - So sánh vần em và vần êm? - GV viết mẫu: em, êm, con tem, sao đêm - GV lưu ý nối nét giữa các con chữ. - Cho HS viết vào bảng con. - GV nhận xét và chữa lỗi cho Hs. - Cho Hs đọc từ ngữ ứng dụng: trẻ em ghế đệm que kem mềm mại + Tìm tiếng mang vần vừa học. + Đánh vần tiếng + Đọc từ - GV giải thích( hoặc có hình vẽ, vật mẫu) cho học sinh dễ hình dung. - GV đọc mẫu - Cho HS đọc lại từ. -Luyện đọc lại vần mới ở tiết 1. *Đọc câu ứng dụng. Gọi HS đọc và nhận xét tranh minh họa của câu ứng dụng. - GV cho Hs đọc câu ứng dụng: cá nhân, nhóm, lớp. + Tìm tiếng mang vần vừa học. + Đánh vần tiếng + Đọc câu - Chỉnh sửa lỗi của Hs đọc câu ứng dụng. - Gv đọc mẫu câu ứng dụng: Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. - Gọi HS đọc câu ứng dụng - Cho HS tập viết vào vở: - GV nhắc học sinh tư thế ngồi học; lưng thẳng, cầm bút đúng tư thế. Chủ đề: Anh chị em trong nhà. - GV cho HS xem tranh và đặt câu hỏi: + Bức tranh vẽ gì? +Anh chị em trong nhà còn gọi là anh chị em gì? + Trong nhà nếu em là anh thì phải đối xử với em của em nh thế nào? + Bố mẹ thích anh em trong nhà phải đối xử với nhau nh thế nào? + Em kể tên các anh chị em trong nhà cho cả lớp nghe! - Củng cố: GV chỉ bảng ( hoặc sách giáo khoa) + Cho Hs tìm chữ có vần vừa học. - Dặn dò: học lại bài, tự tìm chữ có vần vừa học. - 3 HS đọc: ôm, ơm, con tôm, đống rơm, chó đốm, chôm chôm, mùi thơm. - 1 HS đọc câu ứng dụng. - HS cả lớp viết bảng con: ôm, ơm, con tôm, đống rơm - HS quan sát và trả lời. - HS đọc em, êm - vần em được cấu tạo: e và m -HS so sánh vần em và vần en. - Đánh vần: e -m- em - HS cài vần em, tiếng tem - Đánh vần: tờ- em -tem -HS đọc : con tem. - HS đọc cá nhân, nhóm, - lớp. - Vần êm được cấu tạo: ê và m - Đánh vần: ê- m – êm - Đánh vần: đờ- êm- đêm - Đọc: sao đêm. - HS đọc cá nhân, nhóm, lớp. - HS so sánh vần em và vần êm giống nhau âm m đứng sau. Khác nhau âm e và âm ê đứng trớc. - HS theo dõi và viết vào bảng con: em, êm, con tem, sao đêm -HS đọc từ ứng dụng - Tìm đợc tiếng mang vần vừa học - HS đánh vần tiếng, đọc từ. - HS lắng nghe. - HS theo dõi. - HS đọc từ : cá nhân, nhóm, lớp. - HS lần lượt đọc: em, tem, con tem, êm, đêm, sao đêm - HS đọc các từ ngữ ứng dụng: nhóm, cá nhân, lớp. - HS thảo luận nhóm về tranh minh họa của câu ứng dụng. - HS tìm nhanh tiếng mang vần vừa học. - HS đánh vần tiếng có vần mới. - HS đọc câu ứng dụng. - HS tập viết: em, êm, con tem, sao đêm . - HS đọc tên bài luyện nói. - HS quan sát và trả lời - HS theo dõi và đọc. - HS tìm chữ có vần vừa học trong SGK, báo, Luyện đọc Bài đã học trong tuần I/ Mục tiêu: - Đọc đúng, nhanh các vần ,tiếng, từ trong bài om-am,ăm- âm, ôm- ơm,em-êm - Đọc đúng các vần tiếng từ câu đã học - HS luyện nói câu có tiếng chứa vần vừa ôn ngắn gọn. - Giáo dục HS có ý thức đọc đúng, viết đẹp. II/ Chuẩn bị: -Bảng phụ. -Bộ thực hành Tiếng Việt. III/ Các hoạt động dạy học: Nôi dung- TL Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.KTKT đã học: (5 p) 2. Bài mới: a/ Giới thiệu bài (2p) b/Luyện đọc (15p) c.Luyện tập (10p) 3.Củng cố dặn dò (4p) * GV đọc cho HS viết bảng con: con tem, sao đêm. - GV nhận xét. + Các em đã được học những vần nào trong bài học trước ? -Giới thiệu bài, ghi đề. -GV treo bảng phụ ghi bài ôn tập, -GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài ôn(Hình thức nhóm,cá nhân,lớp) kết hợp phân tích tiếng có vần vừa học. -GV nhận xét sửa sai. -Đọc câu ứng dụng -Tổ chức cho HS tìm tiếng có chứa vần vừa ôn(Tìm tiếng có chứa vần ? nói câu ngắn có chứa vần vừa ôn(GV kết hợp đặt câu hỏi để HS ghi nhớ tiếng:Trong từ em vừa tìm tiếng nào có vần vừa ôn?Trong câu em tìm tiếng nào có vần vừa ôn?) -GV viết các tiếng,từ,câu HS vừa tìm được lên bảng và cho HS đọc các tiếng vừa tìm được kết hợp phân tích tiếng. * G nhận xét tiết học.- G dặn dò H. -HS viết bảng con -Đọc lại các từ -HS trả lời - H theo dõi , đọc cá nhân. - H lắng nghe, ghi nhớ. - H đọc theo nhóm. - H đọc trước lớp. - H nhận xét, sữa sai lẫn nhau. -Đọc câu ứng dụng nhóm,cá nhân,lớp -HS thi tìm tiếng ,từ có chứa âm vừa học. -HS trả lời -Lớp đọc đồng thanh,cá nhân Thứ sáu ngày 27 tháng 11 năm 2015 Taọp vieỏt: T 13 : nhà trường,buôn làng,hiền lành I. Mục tiêu: Giúp HS -Vieỏt đúng caực chửừ: nhà trường,buôn làng,hiền lành, kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở TV1, Tập 1 -Reứn cho HS tớnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 15.doc