Giáo án tổng hợp lớp 1 - Tuần 1 năm 2017

Hoạt động giáo dục 3

ATGT: KĨ NĂNG ĐI BỘ VÀ QUA ĐƯỜNG AN TOÀN

I. Mục tiêu:

1, Kiến thức.

- Biết được các đặc điểm an toàn, kém an toàn của đường phố.

2, Kĩ năng.

- Biết chọn nơi qua đường an toàn.

- Biết xử lý khi đi bộ trên đường gặp tình huống không an toàn.

3, Thái độ.

- Chấp hành quy định của luật GTĐB.

II. Chuẩn bị:

Giáo viên.

- Phiếu giao việc.

- 5 bức tranh về những nơi qua đường không an toàn.

III. Các hoạt động dạy – học:

1, Ổn định tổ chức.

2, Bài dạy.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài.

- GV nêu mục tiêu bài học.

- GV giới thiệu bài, ghi mục bài.

 

doc276 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Tuần 1 năm 2017, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h ¶nh chÝnh lµ c¸c c«, c¸c chó bé ®éi trong mét ho¹t ®éng cô thÓ nµo ®ã (tËp luyÖn chèng b·o lôt...) +B2: VÏ c¸c h×nh ¶nh phô sao cho phï hîp víi néi dung (b·i tËp, nhµ, c©y, nói, s«ng, xe, ph¸o ...) +B3:Hoµn thiÖn vµ VÏ mµu cã ®Ëm, cã nh¹t phï hîp víi néi dung ®Ò tµi. - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. Hoaït ñoäng 4: Thöïc haønh: - Toå chöùc cho HS thöïc haønh. - Theo doõi, giuùp ñôõ HS. Hoaït ñoäng 5: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. - Neâu caùc yeâu caàu caàn nhaän xeùt. - Cho HS choïn baøi veõ toát. - Keát luaän, ñaùnh giaù, xeáp loaïi töøng saûn phaåm. 3/ Cuûng coá, dặn dò a, Củng cố - Cho HS neâu caùc böôùc veõ tranh. - Lieân heä, giaùo duïc. b, daën doø: - Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS. Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. Mĩ thuật 1 Bài 15: VẼ CÂY I.MỤC TIÊU: - HS nhận biết hình dáng màu sắc vẻ đẹp của cây và nhà. - Biết cách vẽ cây và nhà vẽ nhà.Vẽ được bức tranh đơn giản có cây,có nhà và vẽ màu theo ý thích HS khá,giỏi:Vẽ được bức tranh có cây,có nhà,hình vẽ sắp xếp cân đối,vẽ màu phù hợp giáo dục HS yêu thích môn vẽ. + GDBVMT: HS có ý thức chăm sóc giữ gìn và bảo vệ cây trồng. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. Giáo viên: - Một số tranh, ảnh về các loại cây quen thuộc. - Hình hướng dẫn cách vẽ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 1/ Ổn định tổ chức - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: Hoạt động 1: Giôùi thieäu baøi: - GV nêu mục tiêu bài học và ghi mục bài lên bảng Hoaït ñoäng 2: Quan saùt vaø nhaän xeùt: - Giôùi thieäu tranh, aûnh ñaõ chuaån bò tröôùc lôùp keát hôïp ñaët caâu hoûi: + Teân caây? + Hình daùng caùc boä phaän cuûa caây? + Maøu saéc thaân, laù, hoa, quaû. - Keát luaän hoaït ñoäng 1. Keát hôïp chæ maãu. Hoaït ñoäng 3: Caùch veõ: Giôùi thieäu tranh qui trình keát hôïp thao taùc veõ: B1: Vẽ thân cành B2: Vẽ tán lá B3: Vẽ màu - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. Hoaït ñoäng 4: Thöïc haønh: - Toå chöùc cho HS thöïc haønh. - Theo doõi, giuùp ñôõ HS. Hoaït ñoäng 5: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. - Neâu caùc yeâu caàu caàn nhaän xeùt. - Cho HS choïn baøi veõ toát. - Keát luaän, ñaùnh giaù, xeáp loaïi töøng saûn phaåm. 3/ Củng cố, dặn dò a, Củng cố - Cho HS neâu laïi caùch veõ caây. - Lieân heä, giaùo duïc. b, Daën doø: Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS. Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. Hoạt động giáo dục 1 (Giáo án viết tay) Hoạt động giáo dục 5 (Giáo án viết tay) Hoạt động giáo dục 1 VSCN: BÀI: GIỮ VỆ SINH RĂNG MIỆNG (Tiết 2) I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Nêu được sự cần thiết phải chăm sóc cả răng và lợi. - Nêu đượ khi nào cần phải đánh răng. - Kể ra những thứ cần để đánh răng. 2.Kỹ năng: - Đánh răng thường xuyên và đúng cách. 3: Thái độ: - Có ý thức giữ răng miệng sạch sẽ. II.Đồ dùng dạy học: - Bàn chảy, cốc, kem đánh răng trẻ em. - Mô hình hàm răng. Bình ,chay đựng nước sạch. - Phiếu học tập về giữ vệ sinh răng miệng. III.Hoạt động dạy và học: 1, Ôn định tổ chức lớp - Có mấy loại răng - Cái gì giữ cho răng chắc khỏe 2, Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu bài - GV nêu mục tiêu bài học - GV giới thiệu bài ghi mục bài, hs nhắc lại mục bài Hoạt động 2: GV cho hs nhắc lại cách đánh răng. 1.Chuẩn bị cốc và nước sạch. 2.lấy kem đánh răng vào bànchảy 3.Đánh răng từ trên xuống, từ dưới lên. Lần lượt từ phải sang trái đánh mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai của răng. 4.Súc miệng kĩ rồi nhổ ra vài lần. 5.Sau khi đánh răng xong phải rửa bàn chảy thật sạch,vẩy khô cắm ngược bàn chảy vào giá. Hoạt động 4:Giữ vệ sinh răng miệng: Mục tiêu:HS luôn có ý thức giữ vệ sinh răng miệng sach sẽ. Đồ dùng:Phiếu học tập : Cách tiến hành B1:GV phát cho HS mỗi phiếuyêu cầu làm hoàn thành BT ở phiếu. PHiếu học tập Giữ vệ sinh răng miệng Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước ý phù hợp với bạn (có thể khoanh vào nhiều ý) 1.Bạn đánh răng bằng gì? a.Bàn chải răng. b.Tăm tre mềm c.Cau khô d.Ngón tay. e.Loại khác g.Không đánh rănh. 2.Bạn đánh răng vào khi nào? a.Sáng(ngủ dậy) b.Tối (trước khi đi ngủ) c.Sau bữa ăn d.Sau khi ăn ngọt e.Lúc khác (kể tên) 3.Mức độ đánh răng của bạn thuộc loại nào? a.Thỉnh thoảng b.Thường xuyên. c. Một lần trong 1 ngày. d.Hơn một lần trong một ngày. Bước 2:Thu phiếu học tập,xáo đều phát lại cho HS. HS đại diện đọc phần trả lời ,Gv tập hợp số liệu và nhận xét. 3, Củng cố, dặn dò a, Củng cố - Học sinh nêu lại các bước đánh răng. - GV nhận xét chung tiết học, tuyên dương những học sinh siêng phát biểu. b, Dặn dò - Về nhà nhớ thực hiện như đã học. - Chuẩn bị cho bài sau. TUẦN 16 Thứ 5 ngày 21 tháng 12 năm 2017 Thể dục Bài 16: * THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN I/ MỤC TIÊU: - Biết cách thực hiện phối hợp các tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang ngang và đưa lên cao chếch chữ V. - Thực hiện được đứng kiễng gót, hai tay chống hông, đứng đưa một chân ra trước và dang ngang, hai tay chống hông. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường - Phương tiện: 1 còi . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: 1.Mở đầu: - Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - HS đứng tại chỗ vổ tay và hát - Giậm chân ..giậm - Đứng lạiđứng - Trò chơi:Diệt các con vật có hại - Kiểm tra bài cũ : 4 hs - Nhận xét 2. Cơ bản: a.Ôn phối hợp: - Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp - Nhận xét b.Ôn phối hợp: - Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp - NHận xét 3. Kết thúc: - Đi thường.bước Thôi - HS vừa đi vừa hát - Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB Câu lạc bộ Mĩ thuật 1 TNTD: NAËN QUAÛ DAÏNG TROØN I/ MUÏC TIEÂU: - HS nhaän bieát ñaëc ñieåm, hình daùng vaø maøu saéc moät soá quaû daïng troøn. - Bieát cách nặn và nặn ñöôïc quaû coù daïng troøn. - Bieát quyù troïng nhöõng thaønh quaû lao ñoäng. - HS khaù, gioûi: Naën ñöôïc moät soá quaû daïng troøn coù ñaëc ñieåm rieâng. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Moät soá quaû coù daïng hình troøn nhö: Quaû cam, taùo, oåi, - HS: Đất nặn, bảng con. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: Ổn định tổ chức 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: Hoạt động 1: Giôùi thieäu baøi: - GV cho hs cả lớp hát bài quả - Thông qua bài hát gv giới thiệu bài ghi mục bài lên bảng Hoaït ñoäng 2: Quan saùt vaø nhaän xeùt:: - Giôùi thieäu ñoà vaät, hình veõ ñaõ chuaån bò keát hôïp ñaët caâu hoûi: - Em hãy kể tên một số loại quả mà em biết? + Quaû taùo taây coù hình daùng, maøu saéc nhö theá naøo? +Quaû cam coù hình daùng, maøu saéc nhö theá naøo? - Quả có những bộ phận nào? - Keát luaän hoaït ñoäng 1. Keát hôïp chæ maãu. Hoaït ñoäng 3: Caùch nặn: Giôùi thieäu caùch nặn quaû keát hôïp vôùi tranh qui trình: + Chọn đất và nhào thật kĩ + Nặn từng bộ phận + Gắn các bộ phận đó lại với nhau - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. Hoaït ñoäng 4: Thöïc haønh: - Toå chöùc cho HS thöïc haønh theo nhóm. - Theo doõi, giuùp ñôõ HS. Hoaït ñoäng 5: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. - Neâu caùc yeâu caàu caàn nhaän xeùt. - Cho HS nhận xét. - GV Keát luaän, ñaùnh giaù, xeáp loaïi töøng saûn phaåm. 3/ Củng cố, dặn dò: a, Củng cố - GV cho hs nhắc lại cách nặn - Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS. b, Dặn dò - Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. Hoạt động giáo dục 1 (Giáo án viết tay) Thứ 6 ngày 22 tháng 12 năm 2017 Myõ thuaät 2 Bài 16: TẬP NẶN TẠO DÁNG NAËN HOAËC VEÕ, XEÙ DAÙN CON VAÄT I/ MUÏC TIEÂU: - Hieåu caùch naën hoaëc veõ, xeù daùn con vaät. - Bieát caùch naën hoaëc veõ, xeù daùn con vaät. Bieát naën hoaëc veõ, xeù daùn ñöôïc moät con vaät theo yù thích. - Giuùp HS yeâu quyù caùc con vaät coù ích. - HS khaù, gioûi: Hình veõ, xeù hoaëc naën caân ñoái, bieát choïn maøu, veõ maøu phuø hôïp. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Tranh, aûnh một số con vaät quen thuoäc . - HS: Đất nặn, bảng con. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: Ổn định tổ chức 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: a/ Giôùi thieäu baøi: Hoạt động 1: Giới thiệu bài. - Cho học sinh hát bài "Rửa mặt như mèo" - GV nêu mục tiêu bài học và ghi mục bài lên bảng, học sinh ghi vào vở Hoaït ñoäng 2: Quan saùt, nhaän xeùt: - Giôùi thieäu tranh, aûnh con vaät tröôùc lôùp keát hôïp ñaët caâu hoûi : + Teân con vaät? + Con vaät coù nhöõng boä phaän naøo? + Hình daùng, ñaëc ñieåm chính cuûa con vaät laø gì? + Khi naèm, ñi, chaïy, aên, hình daùng con vaät coù thay ñoåi khoâng? + Con vaät coù maøu saéc nhö theá naøo? - Keát luaän hoaït ñoäng 1, keát hôïp chæ vaøo tranh, aûnh. Hoaït ñoäng 3: Caùch nặn, vẽ, xé dán: - Giôùi thieäu tranh qui trình. Thao taùc töøng böôùc nặn, vẽ, xé dán: 1.Cách nặn: GV hướng dẫn theo 2 cách nặn. C1: Nặn từng bộ phận và chi tiết của con vật rồi ghép dính. C2: Nhào thành 1 thỏi đất rồi nặn... 2. Cách vẽ: - GV hướng dẫn. + Vẽ các bộ phận chính trước. + Vẽ chi tiết hoàn chỉnh hình. + Vẽ màu theo ý thích. 3. Cách xé dán: - GV hướng dẫn. + Vẽ hình dáng con vât. + Dựa trên nét vẽ để xé, + Xếp hình phù hợp, bôi keo phía sau và dán - Giôùi thieäu moät soá baøi nặn cuûa HS naêm tröôùc. Hoaït ñoäng 4: Thöïc haønh: - Toå chöùc cho HS thöïc haønh. - Nhóm 1 nặn, Nhóm 2 xé dán, nhóm 3 vẽ - Theo doõi, giuùp ñôõ HS. Hoaït ñoäng 5: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. - Neâu caùc yeâu caàu caàn goùp yù. - Cho HS choïn baøi nặn toát. - Keát luaän, ñaùnh giaù, xeáp loaïi töøng saûn phaåm. 3/ Củng cố, dặn dò a, Củng cố - Cho HS neâu laïi caùc böôùc nặn, vẽ, xé dán con vaät. - Lieân heä, giaùo duïc. b, Dặn dò - Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. Mĩ thuật 5 Bài 16: Veõ theo maãu MAÃU VEÕ COÙ HAI VAÄT MAÃU I/ MUÏC TIEÂU: - Hieåu hình daùng, ñaëc ñieåm cuûa maãu. - Bieát caùch veõ vaø veõ ñöôïc hình hai vaät maãu baèng buùt chì ñen hoaëc maøu. - Bieát quan taâm, yeâu quyù moïi vaät vaät xung quanh. - HS khaù, gioûi: Saép xeáp hình veõ caân ñoái, hình veõ gaàn vôùi maãu. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Moät vaøi maãu coù hai vaät maãu. - HS: Giaáy veõ, buùt chì, taåy, maøu veõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: Ổn định tổ chức 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: Hoạt động 1: Giôùi thieäu baøi: - GV nêu mục tiêu bài học - GV giới thiệu bài, ghi mục bài, hs ghi vào vở Hoaït ñoäng 2: Quan saùt, nhaän xeùt: - Giôùi thieäu moät vaøi maãu coù hai vaät maãu tröôùc lôùp keát hôïp ñaët caâu hoûi: + Em coù nhaän xeùt gì veà tæ leä cuûa caùc vaät maãu? + Hình daùng vaø maøu saéc cuûa caùc vaät maãu nhö theá naøo? - Keát luaän hoaït ñoäng 1, keát hôïp chæ vaøo maãu. Hoaït ñoäng 3: Caùch veõ: - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ (HS so saùnh boá cuïc). - Giôùi thieäu tranh qui trình vaø thao taùc töøng böôùc veõ: +B1: So s¸nh tØ lÖ gi÷a chiÒu cao vµ chiÒu ngang cña mÉu ®Ó ph¸c khung h×nh chung, sau ®ã ph¸c h×nh cña tõng vËt mÉu . +B2:VÏ ®ưêng trôc cña tõng vËt mÉu råi t×m tØ lÖ cña chóng: miÖng, cæ, vai, th©n ... +B3: VÏ nÐt chÝnh trưíc, sau ®ã vÏ nÐt chi tiÕt vµ söa h×nh cho gièng mÉu. NÐt vÏ cÇn cã ®Ëm, cã nh¹t . +B4: Nh×n mÉu vÏ ®Ëm nh¹t hoÆc vÏ mµu. - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. Hoaït ñoäng 4: Thöïc haønh: - Toå chöùc cho HS thöïc haønh. + HS khaù, gioûi: Saép xeáp hình veõ caân ñoái, hình veõ gaàn vôùi maãu. - Theo doõi, giuùp ñôõ HS. Hoaït ñoäng 5: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. - Neâu caùc yeâu caàu caàn nhaän xeùt. - Cho HS choïn baøi veõ toát. - Keát luaän, ñaùnh giaù, xeáp loaïi töøng saûn phaåm. 3/ Cuûng coá, dặn dò: a, Củng cố - Cho HS neâu caùc böôùc veõ theo maãu. - Lieân heä, giaùo duïc. - Tuyên dương những học sinh siêng phát biểu xây dựng bài b, daën doø: - Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. Mĩ thuật 1 Bài 16: VẼ HOẶC XÉ DÁN LỌ HOA I. MỤC TIÊU: - HS cảm nhận được vẽ đẹp của một lọ hoa. - Biết cách vẽ hoặc xé dán lọ hoa.Vẽ hoặc xé được lọ hoa đơn giản. + HS khá,giỏi:Vẽ hoặc xé dán được một lọ hoa có hình dáng cân đối, màu sắc phù hợp. - Thích vẽ thích xé dán lọ hoa. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Sưu tầm tranh vẽ, ảnh chụp một vài kiểu dáng lọ hoa khác nhau - Một số bài vẽ lọ hoa của HS III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Ổn định tổ chức 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: Hoạt động 1: Giôùi thieäu baøi: - GV cho hs quan sát 2 chiếc lọ, 1 trang trí, 1 không trang trí - Em thích lọ hoa nào? Vì sao?...Bài học hôm nay cô sẻ hướng dẫn - Gv giới thiệu bài, ghi mục bài Hoaït ñoäng 2: Quan saùt vaø nhaän xeùt: - Giôùi thieäu vaät thaät, tranh, aûnh ñaõ chuaån bò tröôùc lôùp keát hôïp ñaët caâu hoûi: ( caùc boä phaän, kieåu daùng, maøu saéc,). - Hình dáng lọ hoa như thế nào ? - Lọ hoa gồm những bộ phận nào ? - Có màu gì ? - Làm bằng chất liệu gì ? - Hãy miêu tả các loj hoa mà em biết ? - GV kết luận và chỉ mẫu. Hoaït ñoäng 3: Caùch veõ: Giôùi thieäu tranh qui trình keát hôïp thao taùc veõ: B1: Vẽ miệng B2: Vẽ thân và đáy B3: Vẽ màu theo ý thích - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. Hoaït ñoäng 4: Thöïc haønh: - Toå chöùc cho HS thöïc haønh. - HS khá,giỏi:Vẽ hoặc xé dán được một lọ hoa có hình dáng cân đối, màu sắc phù hợp. - Theo doõi, giuùp ñôõ HS. Hoaït ñoäng 5: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. - Neâu caùc yeâu caàu caàn nhaän xeùt. - Cho HS choïn baøi veõ toát. - Keát luaän, ñaùnh giaù, xeáp loaïi töøng saûn phaåm. 3/ Củng cố, dặn dò a, Củng cố - Cho HS neâu laïi caùch veõ loï hoa. - Lieân heä, giaùo duïc. b, Nhaän xeùt, daën doø: Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS. Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. Hoạt động giáo dục 1 Trò chơi: KÉO CƯA LỪA XẺ I. Mục tiêu - Học sinh biết cách chơi trò chơi "Kéo cưa lừa xẻ" - Chơi được trò chơi "Kéo cưa lừa xẻ" - Hs biÕt vËn dông trß ch¬i d©n gian trong giê nghØ, trong c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ. II. Chuẩn bị - ChuÈn bÞ s©n ch¬i lµ n¬i b»ng ph¼ng, réng r·i ®ñ cho sè l­îng ng­êi ch¬i ®øng. III. Các hoạt động dạy – học 1/ Ổn định tổ chức 2/ Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu bài - Gv nêu mục tiêu bài học - Gv giới thiệu bài và ghi mục bài Hoạt động 2: Trò chơi "Kéo cưa lừa xẻ" Bước 1: Gv cho học sinh đọc thuộc bài đồng giao Kéo cưa lừa xẽ Ông thợ nào khỏe Về ăn cơm vua Ông thợ nào thua Về bú tí mẹ Hoặc: Kéo cưa lừa xẽ Làm ít ăn nhiều Nằm đâu ngủ đấy Nó lấy mất cưa Lấy gì mà kéo Bước 2: Hướng dẫn cách chơi - Cách chơi Hai người ngồi đối diện nhau, cầm chặt tay nhau. Vừa hát vừa kéo tay và đẩy qua đẩy trông như đang cưa một khúc gỗ ở giữa hai người. Mỗi lần hát một từ thì lại đẩy hoặc kéo về một lần. Bài hát có thể là: Kéo cưa lừa xẽ Ông thợ nào khỏe Về ăn cơm vua Ông thợ nào thua Về bú tí mẹ Hoặc: Kéo cưa lừa xẽ Làm ít ăn nhiều Nằm đâu ngủ đấy Nó lấy mất cưa Lấy gì mà kéo Hoạt động 3: Thực hành - GV cho học sinh ra sân thực hành. - Từng cặp học sinh chọn chơi với nhau sau đó chọn lại cặp khác. 3, Củng cố, dặn dò. a, Củng cố - Hs đọc lại bài đồng giao - Nêu lại cách chơi - GV cho hs vào lớp nhận xét đánh giá chung tiết học động viên những hs tham gia tích cực. b, Dặn dò - Ta có thể chơi trò chơi này trong các giờ ra chơi, HĐTT, chơi ở nhà. Hoạt động giáo dục 5 (Giáo án viết tay) Hoạt động giáo dục 1 GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA (tiết 1) I / MỤC TIÊU : - Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa. - Gấp, cắt, dán được bông hoa II / ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : - Mẫu các bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. - Tranh quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. - Giấy thủ công các màu. Kéo, hồ dán, bút màu. III / CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: Hoạt động 1: Giôùi thieäu baøi: - Giáo viên cho học sinh kể tên một số bông hoa. - GV nêu mục tiêu bài học. - Gv giới thiệu bài và ghi mục bài Hoạt động 2: Quan sát và nhận xét - Giới thiệu mẫu một số bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh và đặt một số câu hỏi gợi ý. - Các bông hoa có màu sắc ntn? - Các cánh của bông hoa có giống nhau không? - Khoảng cách giữa các cánh hoa ntn? - Có thể áp dụng cách gấp, cắt ngôi sao để gấp, cắt bông hoa 5 cánh được kg? - Phải làm thế nào để được hình các cánh hoa như bông hoa mẫu? - Phải gấp tờ giấy ban đầu làm mấy phần để cắt được bông hoa 4 cánh, 8 cánh? Hoạt động 3 : HD mẫu a) Gấp, cắt bông hoa 5 cánh. b) Gấp, cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh. c) dán các hình bông hoa. - Yêu cầu - 1,2 HS thực hiện thao tác gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. - Tập gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. - Thời gian còn lại cho hs thực hành trên giấy nháp. 3/ Củng cố, dặn dò. a, Củng cố. - Học sinh nêu lại cách gấp bông hoa 4, 5, 8 cánh - Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập của HS. b, Dặn dò. - Về nhà tập gấp, cắt lại các loại bông hoa và chuẩn bị giấy màu, kéo, hồ dán để tiết sau thực hành. TUẦN 17 Thứ 5 ngày 28 tháng 12 năm 2017 Thể dục Bài 17: TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG I/ MỤC TIÊU: - Biết được những kiến thức, kỹ năng cơ bản đã học trong học kỳ I (có thể còn quên một số chi tiết) và thực hiện được cơ bản đúng những kỹ năng đó. - Biết cách chơi và tham gia chơi được. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường , - Phương tiện: 1 còi . III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: 1. Mở đầu: - GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - HS đứng tại chỗ vổ tay và hát - Trò chơi:Diệt các con vật có hại - Kiểm tra bài cũ : 4 hs - Nhận xét 2. Cơ bản a.Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức - Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi. - Nhận xét b.Trò chơi:Chạy tiếp sức - Hướng dẫn và tổ chức HS chơi - Nhận xét 3. Củng cố, dặn dò. a, Củng cố - Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay và hát - Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học b, Dặn dò - Về nhà ôn lại bài tập RLTTCB Câu lạc bộ Mĩ thuật Bài: VEÕ TÖÏ DO I/ MUÏC TIEÂU: - Tìm, choïn noäi dung ñeà taøi. - Taäp veõ moät böùc tranh ñôn giaûn theo ñeà taøi töï choïn vaø veõ maøu theo yù thích. - Caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa caûnh vaät xung quanh. - HS khaù, gioûi: Veõ ñöôïc böùc tranh coù noäi dung phuø hôïp vôùi ñeà taøi ñaõ choïn, hình veõ saép xeáp caân ñoái, maøu saéc phuø hôïp. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Tranh, aûnh veà phong caûnh nhö: Caûnh nhaø, bieån, ñöôøng phoá,... - HS: Vôû veõ A4, buùt chì, taåy, maøu veõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: Hoạt động 1: Giới thiệu bài - GV cho học sinh kể tên một số đề tài mà mình đã học. - GV giới thiệu bài và ghi mục bài. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu ñeà taøi: - Giôùi thieäu caùc tranh, aûnh ñaõ chuaån bò tröôùc lôùp keát hôïp ñaët caâu hoûi: + Böùc tranh naøy veõ noäi dung gì? + Ñaâu laø hình aûnh chính, hình aûnh phuï cuûa böùc tranh? + Caùc hình aûnh ñöôïc saép xeáp ôû ñaâu? + Maøu saéc trong tranh nhö theá naøo? + Em thích böùc tranh naøo nhaát? - Keát luaän hoaït ñoäng 1. Keát hôïp chæ maãu. Hoaït ñoäng 3: Caùch veõ: Giôùi thieäu tranh qui trình keát hôïp thao taùc veõ: + Vẽ mảng chính phụ + Vẽ chi tiết - Giôùi thieäu moät soá baøi veõ cuûa HS naêm tröôùc. Hoaït ñoäng 4: Thöïc haønh: - Toå chöùc cho HS thöïc haønh. - Theo doõi, giuùp ñôõ HS. Hoaït ñoäng 5: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù: - Toå chöùc cho HS tröng baøy saûn phaåm. - Neâu caùc yeâu caàu caàn nhaän xeùt. - Cho HS choïn baøi veõ toát. - Keát luaän, ñaùnh giaù, xeáp loaïi töøng saûn phaåm. 3/ Củng cố, dặn dò. a, Củng cố. - Cho HS neâu laïi caùc böôùc veõ töï do. - Lieân heä, giaùo duïc. b, daën doø: - Nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû thöïc haønh cuûa HS. Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. Hoạt động giáo dục 1 (Giáo án viết tay) Thứ 6 ngày 29 tháng 12 năm 2017 Myõ thuaät 2 Thường thức mĩ thuật XEM TRANH DAÂN GIAN VIEÄT NAM “PHUÙ QUYÙ”, “ GAØ MAÙI” I/ MUÏC TIEÂU: - Hieåu moät vaøi neùt veà ñaëc ñieåm cuûa tranh daân gian Vieät Nam. - Theâm yeâu thích tranh daân gian Vieät Nam. - HS khaù, gioûi: Chæ ra caùc hình aûnh vaø maøu saéc treân tranh maø em yeâu thích. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Tranh Phuù Quyù, Gaø Maùi vaø moät soá tranh daân gian khaùc. - HS: Vôû taäp veõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: Hoạt động 1: Giới thiệu bài - Giáo viên nêu mục tiêu bài học - Gv giới thiệu bài, ghi mục bài, hs ghi vào vở. Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu vaøi neùt veà tranh daân gian Vieät Nam: - Teân tranh, noäi dung tranh, caùc hình aûnh chính, phuï trong tranh, Hoaït ñoäng 3: Xem tranh: - GV y/c HS chia nhóm. 1. Tranh Phú quý: - GV y/c các nhóm quan sát tranh và gợi ý. + Tranh có những hình ảnh nào ? + Hình ảnh chính trong bức tranh ? + Hình em bé được vẽ như thế nào ? + Hình con vịt được vẽ như thế nào ? + Màu sắc trong tranh ? - GV y/c HS bổ sung cho các nhóm. - GV tóm tắt: 2. Tranh Gà mái: - GV y/c các nhóm xem tranh và gợi ý: + Hình ảnh nào nổi rõ nhất trong tranh ? + Hình ảnh đàn gà được vẽ như thế nào ? + Những màu nào có trong tranh ? + Em thích bức tranh Gà mái không ? Vì sao? - GV y/c HS bổ sung cho các nhóm. - GV tóm tắt: Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt ñaùnh giaù: - Tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp cuûa lôùp. - Tuyeân döông HS phaùt bieåu. 3/ Củng cố, dặn dò. a, Củng cố - Tại sao gọi là tranh dân gian. - Lieân heä, giaùo duïc. 4/ Daën doø: - Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. Mĩ thuật 5 Bài 17: Thường thức mĩ thuật XEM TRANH DU KÍCH TAÄP BAÉN I/ MUÏC TIEÂU: - Hieåu vaøi neùt veà hoaï só Nguyeãn Ñoã Cung. - Caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa böùc tranh Du kích taäp baén. - Nhaän xeùt ñöôïc sô löôïc veà hình aûnh vaø maøu saéc trong tranh. - HS khaù, gioûi: Neâu ñöôïc lí do taïi sao thích hay khoâng thích böùc tranh. II/ CHUAÅN BÒ: - GV: Tranh Du kích taäp baén. - HS: SGK, vôû taäp veõ. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: Hoạt động 1: Giới thiệu bài. - GV nêu mục tiêu bài học, hs lắng nghe - GV giới thiệu bài, ghi mục bài, hs ghi vào vở. Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu vaøi neùt veà hoaï só Nguyeãn Ñoã cung: - Giôùi thieäu vaøi neùt veà hoaï só Nguyeãn Ñoã cung, keát hôïp ñaët caâu hoûi: + Hoaï só Nguyeãn Ñoã Cung sinh naêm naøo? Vaø queâ oâng ôû ñaâu? + Söï nghieäp cuûa oâng? + Söï nghieäp saùng taùc cuûa oâng? - Boå sung vaø toùm taét hoaït ñoäng 1. Hoaït ñoäng 3: Xem tranh Du kích taäp baén : - Cho HS quan saùt tranh Du kích taäp taäp baén, keát hôp ñaët caâu hoûi: + Böùc tranh ñöôïc saùng taùc khi naøo? + Hình aûnh chính cuûa böùc tranh? + Ngoaøi hình aûnh chính ra coøn coù hình aûnh naøo nöõa? + Em coù nhaän xeùt gì veà boá cuïc cuûa böùc tranh? + Maøu saéc cuûa böùc tranh nhö theá naøo? + Böùc tranh veõ vôùi chaát lieäu gì? - Boå sung vaø toùm taét noäi dung tranh. 3, Củng cố, dặn dò. a, Củng cố. - HS nêu lại hình ảnh chính, phụ trong bức tranh. - GV nhận xét tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp cuûa lôùp. - Tuyeân döông HS phaùt bieåu. - Lieân heä, giaùo duïc. b, Daën doø: - Chuaån bò baøi sau. Chuaån bò ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp. Mĩ thuật 1 Bài 17: VẼ TRANH NGÔI NHÀ CỦA EM I.MỤC TIÊU: - HS biết cách tìm hiểu nội dung đề tài. - biết cách vẽ trang về đề tài ngôi nhà.Vẽ được bức tranh có hình ngôi nhà. - giáo dục HS yêu thích hội họa. * HS khá,giỏi vẽ được bức tranh có ngôi nhà và có cảnh vật xung quanh . II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. Giáo viên: - Một số tranh, ảnh phong cảnh có nhà, có cây. - Hình minh họa cách vẽ. - Một vài tranh phong cảnh của họa sĩ và của HS năm trước. 2. Học sinh: - Vở tập vẽ 1 - Bút chì, chì màu, sáp màu. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 1/ Kieåm tra baøi cuõ: - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS. 2/ Baøi môùi: Hoạt động 1: Giới thiệu bài. - Ở bài học trước chúng ta đã được tô màu vào bức tranh ngôi nhà, ta có thích không? - Bài học hôm nay tự tay chúng ta sẽ vẽ ra những ngôi nhà đẹp như vậy. - GV giới thiệu bài, ghi mục bài Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu noäi dung ñeà taøi: - Giôùi thieäu tranh, aûnh ñaõ chuaån bò tröôùc lôùp keát hôïp ñaët caâu hoûi: + Böùc tranh, aûnh naøy coù nhöõng hình aûnh gì? + Taû laïi hình daùng, maøu saéc cuûa ngoâi nhaø trong tranh, aûnh? + Keå teân nhöõng phaàn chính cuûa ngoâi nhaø? + Ngoaøi ngoâi nhaø, tranh coøn coù theâm nhöõng gì? - Keát luaän hoaït ñoäng 1. Keát hôïp chæ maãu. Hoaït ñoäng 3: Caùch veõ: Giôùi thieäu tranh qui trình keát hôïp thao taùc veõ: B1: Vẽ các mảng lớn B2: Vẽ chi tiết B3: Vẽ màu theo ý thích - Giôùi thieäu moät soá baø

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docgiao an tong hop mot so mon hoc_12451804.doc