Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 5

Gọi HS lên bảng làm bài tập 3

- Nhận xét bài làm trên bảng.

- GT bài ghi bảng.

HD nhân:

 26 6 x 3 =18, viết 8 nhớ 1.

x 3 3 x 2 = 6, 6 thêm 1 là 7

78 viết 7

- Cho hs nu lại cch tính

Tương tự 54 x 6 = ?

Bài 1 : HD cách làm

- Tổ chức cho HS làm vào bảng con theo dãy, 1d·y chẵn, 1 dãy lẻ. Thi đua.

- Giúp ®ì cho HS chm cách nhân có nhớ, cho các em nêu miệng nhiều lần.

Bài 2 : - Yêu cầu HS thảo luận nhóm tóm tắt và giải:

- Giúp đỡ học sinh ỵếu.

- Hướng dẫn nhận xét sửa chữa bài trên bảng, cả lớp đối chiếu, sửa chữa.

 

doc25 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 477 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Õn cđa HS. + GV gi¶i thÝch thªm:BƯnh hë van tim.Tim to tim nhá - Cho HS quan sát hình 1, 2, 3/ 20, thảo luận theo nhóm cặp bàn, đóng vai. - Theo dâi giĩp ®ì HS c¸c nhãm - Cho HS trình bày - Nhận xét cách thể hiện của các nhóm. - Kết luận: (SGV) - Giíi thiƯu thªm vỊ bƯnh tim m¹ch - Nêu câu hỏi cho các nhóm thảo luận: Câu 1 : Bệnh về tim mạch thường gặp ở trẻ em là bệnh gì ? Câu 2 : Bệnh thấp tim nguy hiểm như thế nào ? Câu 3 : Nguyên nhân gây ra bệnh thấp tim là gì ? -Kết luận (SGV) - Cho HS quan sát hình 4, 5, 6 / 21 Chỉ vào từng hình nêu nội dung và ý nghĩa. - NhËn xÐt tỉng hỵp c¸c ý kiÕn cđa HS. - Kết luận:§Ĩ ®Ị phßng bƯnh tim m¹ch chĩng ta cÇn gi÷ Êm c¬ thĨ khi trêi l¹nh,¨n uèng ®đ chÊt,gi÷ vƯ sinh c¸ nh©n.. -Ph¸t phiÕu th¶o luËn cho c¸c nhãm -Liªn hƯ thùc tÕ GV tỉng hỵp ý kiÕn -chèt ý. -NhËn xÐt giê häc -Tuyên dương, nhắc nhë HS thùc hiƯn c¸ch ®Ị phßng bƯnh tim m¹ch Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. -2 HS tr¶ lêi. - Hs theo dõi - Bệnh thấp tim, huyết áp cao, xơ vỡ động mạch, nhồi máu cơ tim. - HS chú ý lắng nghe - Hs nắm thêm một số bệnh - Quan s¸t - Thảo luận nhóm 2, đóng vai (1 người làm bác sĩ ,1 người làm bệnh nhân ) -Một số nhóm trình bày kết quả trước lớp, các nhóm khác chất vấn, bổ sung. - C¸c nhãm th¶o luËn, trả lời cá nhân: + Bệnh tim mạch + Nó để lại di chứng nặng nề cho van tim cuối cùng gây ra suy tim + Do viêm họng , viêm a – bi – đan ..dứt điểm . - Làm việc theo cặp 2 ,3 cặp lên trình bày: H4: Súc miệng nước muối trước khi đi ngủ, phòng viêm họng. H5 : Thể hiện nội dung giữ ấm H6 :Thể hiện nội dung ăn uống đủ chất - MỈc ¸o Êm khi trêi l¹nh - C¸c nhãm th¶o luËn vµ liªn hƯ thùc tÕ. - Th¶o luËn -§¹i diƯn tr¶ lêi. - Theo dâi, thùc hiƯn ë nhµ ?&@ TËp viÕt: «n ch÷ hoa: c (TT) I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Củng cố cách viết chữ C thông qua bài tập ứng dụng. -Viết ®ĩng ch÷ hoa C (Ch) 1 dßng, V, A (1 dßng), viÕt tên riêng ( Chu Văn An ) b»ng cỡ chữ nhá (1 dßng).Viết câu ứng dụng bằng chữ cỡ nhỏ (1 lÇn). - Rèn kĩ năng viết đẹp và tư thế ngồi viết. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mẫu chữ C trong khung chữ. - Viết sẵn từ ứng dụng lên bảng. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu Néi dung gi¸o viªn häc sinh 1.Bài cũ (5 ph) 2.Bài mới HĐ1: Luyện viết bảng con (8-10 ph) HĐ2: HD viết vở (18- 22 ph) 3.Củng cố, dặn dò (3 ph) - Yêu cầu HS viết: Cửu Long, Công, Nghĩa, Thái Sơn - Nhận xét, sửa chữa. - Giới thiệu bài. - Tìm các chữ hoa có trong bài? - GV viết mẫu từng chữ và nhắc lại cách viết - Cho HS viết bảng con - Giới thiệu từ ứng dụng: Chu Văn An Nêu cách hiểu: Ông là 1 giáo viên đời Trần ( 1292- 1370) . Ông có người HS giỏi, người đó sau này trở thánh nhân tài đất nước - Hướng dẫn cách viết nối nét C với h - Viết bảng: Chu Văn An - Giới thiệu câu ứng dụng: Chim khôn kêu dễ nghe - Yêu cầu HS nêu các chữ có cùng độ cao. - Hướng dẫn cách viết, trình bày thể thơ lục bát. - GV nêu yêu cầu như vở tập viết, chú ý cách trình bày 2 câu tục ngữ. -Theo dõi HS viết bài, uốn nắn sai sót, nhắc tư thế ngồi viết. - Chấm một số bài, nhận xét, sửa chữa lỗi phổ biến. - Nhận xét ý thức học tập của HS. - Cho HS xem bài viết đẹp. - Dặn HS viết bài ở nhà. - HS viết b¶ng con Cửu Long , Công, Nghĩa,Thái Sơn - HS nghe + C , V , A - HS theo dõi - HS viết vào bảng con từng chữ hoa - 1HS đọc từ ứng dụng - Theo dõi - HS viết bảng con: Chu Văn An -1HS đọc câu ứng dụng, nêu ý nghĩa: khuyên con người phải biết nói năng diu dàng , lịch sự. - Quan sát trả lời. - HS viết bảng con: Chim, Người - HS viết theo mẫu chữ trong vở TV - Sửa chữa lỗi cơ bản. - Lắng nghe và thực hiện yêu cầu ?&@ ¤n luyƯn TiÕng ViƯt( LTVC) «n tõ ng÷ vỊ gia ®×nh «n c©u: ai lµ g×? i. mơc tiªu: - Mở rộng vốn từ về gia đình,t×m ®­ỵc c¸c tõ chØ gép nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh:xÕp ®­ỵc c¸c c©u tơc ng÷,thµnh ng÷ cho tr­íc thµnh 3 nhãm theo tiªu chÝ ph©n lo¹i ë bµi tËp 2 - §Ỉt ®­ỵc c©u theo mÉu: Ai ( cái gì , con gì ) – là gì ? - Rèn cho HS K- G biết sử dụng thµnh th¹o khi làm bài tập thực hành HS TB- Y biÕt t×m ®­ỵc tõ, ®Ỉt ®­ỵc c©u ®ĩng theo mÉu ii. ®å dïng d¹y häc: - Vở bài tập iii. ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu: néi dung gi¸o viªn häc sinh Giíi thiƯu bµi (1 ph) -HDHS làm bài tập (30 ph) 3.Củng cố dặn dò(2-3 p) - Giới thiệu bài: nêu mục đích yêu cầu giờ học. ghi bảng đề bài. Bài 1 :-Gäi mét HS ®äc yªu cÇu cđa ®Ị bµi. - Từ gộp lµ tõ nh­ thÕ nµo? - Em hiĨu thÕ nµo lµ «ng bµ? - Em hiĨu thÕ nµo lµ chĩ ch¸u? - Mçi tõ ®­ỵc gäi lµ tõ ng÷ chØ gép nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh ®ều chØ tõ hai ng­êi trong gia ®×nh trë lªn. - Cho HS lµm bµi vµo vở - Theo dâi giĩp ®ì HS lµm bµi - Gäi HS nªu c¸c tõ - NhËn xÐt -Cho hs ®äc l¹i c¸c tõ trªn b¶ng - GV chèt bµi Bài 2 :-Gäi HS ®äc ®Ị bµi . -Yªu cÇu hS th¶o luËn nhãm vµ nªu miƯng. - Nhận xét sửa sai Bài 3 : HDHS cách làm - Cho một HS lên đặt câu mẫu Lưu ý khi đặt câu : Đầu câu viết hoa cuối câu có dấu chấm - Gỵi ý giĩp ®ì HSY Gäi HS nªu c©u m×nh ®Ỉt - Nhận xét nhanh từng câu của HS. - Nhận xét giờ học. - DỈn dß HS tù ®Ỉt c©u theo mÉu võa «n. - Theo dâi - 1HS đọc yêu cầu của bài tập và mẫu. -Tr¶ lêi:Lµ tõ chØ 2 ng­êi - Lµ chØ c¶ «ng vµ bµ - Lµ chØ c¶ chĩ vµ ch¸u. - Trao đổi viết ra vë những từ tìm được. - Nêu các từ gộp vừa tìm . - NhËn xÐt tõ cđa b¹n - Một vài HS nhắc lại các từ trên bảng :¤ng bµ, bè mĐ, c« d×, chĩ b¸c, cha «ng, «ng cha, cËu mỵ, chĩ thÝm - HS nªu ®Ị - HS th¶o luËn nhãm vµ nªu miƯng cách hiểu từng thành ngữ, tục ngữ. - 1HS đọc yêu cầu đề bài, cả lớp đọc thầm. - Trao đổi và hỏi đáp theo cặp -Cả lớp làm miệng. Mỗi em ®Ỉt 1 câu vµo vë. - HS nªu tr­íc líp - Học sinh theo dõi vµ thùc hiƯn ë nhµ ?&@ Thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2015 Buỉi s¸ng TËp ®äc: cuéc häp cđa ch÷ viÕt I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1.Rèn kĩ năng đọc thành tiếng: - §äc ®ĩng, rµnh m¹ch, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu:dấu chấm, dấu phÈy dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu hai chấm. Đọc đúng các kiểu câu (câu kể, hái câu cảm) - Đọc phân biệt được giọng cđa ng­êi dÉn chuyƯn vµ lêi các nhân vật 2.Rèn kĩ năng đọc hiểu: - Hiểu nội dung bài : Tầm quan trọng của dấu chấm nói riêng và câu nói chung Đặt dấu câu sai sẽ làm sai lạc nội dung, khiến câu và đoạn văn rất buồn cười. - Hiểu cách tổ chức cuéc häp (HS K- G) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Tranh minh hoạ bài đọc. Giấy khổ A 4bút dạ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Néi dung GIÁO VIÊN HỌC SINH 1. ỉn ®Þnh 2.Bài cũ (5 ph) 3.Bài mới HĐ1: Luyện đọc(10-15 ph) HĐ2: Tìm hiểu bài. (10 ph) HĐ3: Luyện đọc lại (8-10 ph) 3.Củng cố dặn dò (3 ph) -Yêu cầu Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. -Yêu cầu HS đọc bài : Người lính dũng cảm kết hợp trả lời câu hỏi. - Nhận xét, đánh giá. 1.Giới thiệu bµighi ®Ị 2.Luyện đọc - Đọc toàn bài (giới thiệu tranh ) b. HD luyện đọc và giải nghĩa từ - Đọc câu . + HDHS đọc từ khó - Đọc từng đoạn trước lớp . - Đọc từng đoạn trong nhóm - HD HS đọc đúng kiểu câu. - Gọi HS đọc toàn bài. -Cho HS thảo luận và trả lời câu hỏi: Câu 1: Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì ? Câu 2: Câu 3: Tìm những câu trong bài thể hiện đúng diễn biến cuộc họp Đọc phân vai theo nhóm 4. - Đọc thi đua giữa các nhóm - NhËn xÐt vµ b×nh chän - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở HS thực hiện sử dụng dấu câu đúng chỗ. Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - 2 HS đọc và trả lời câu hỏi - Cả lớp theo dõi, nhận xét. - HS lắng nghe - Theo dõi trong SGK. - Đọc nối tiếp câu, kết hợp luyện đọc từ khó. - Đọc nối tiếp đoạn. - Các nhóm tiếp nối đọc 2 lần. - Đọc theo nhóm bàn, mỗi em đọc1 đoạn. - Một HS đọc toàn bài - HS thảo luận và trả lời câu hỏi: + Giúp đỡ bạn Hoàng. Bạn này - Một HS đọc, cả lớp đọc thầm. + Giao cho anh Dấu Chấm yêu - 5 nhóm thảo luận 5 vế. Viết vào khổ giấy A3: - Từ nay, mỗi khi Hoàng - Các nhóm tự phân vai và đọc (người dẫn chuyện, bác chữ A Dấu chấm, đám đông ) - Các nhóm đọc thi trước lớp. - Cả lớp bình chọn cá nhân, nhóm đọc hay . - Học sinh theodõi và thực hiện đúng. ?&@ To¸n: luyƯn tËp I. MỤC TIÊU - Củng cố về cách thực hiện phép nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số ( có nhớ ) - Ôn tập về thời gian. BiÕt xem ®ång hå chÝnh x¸c ®Õn 5 phĩt - Giáo dục HS tác phong nhanh chính xác . II. CHUẨN BỊ: - Bảng con, đồng hồ, phiếu cá nhân, thẻ số để chơi trò chơi. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: Néi dung Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1. Ổn định 2.Bài cũ (3-5 ph) 2.Bài mới : HĐ1:Củng cố cách nhân (10-12’) HĐ2: Củng cố giải toán (8-10 ph) HĐ3: Thực hành quay đồng hồ ( 5-7ph) 3.Củng cố dặn dò 2ph Y/C Chủ tịch HĐTQ lên điều hành - Gọi 1 HS lên làm bài 3 - Chấm vở bài tập cho học sinh. - Nhận xét bài cũ. - Giới thiệu bài ghi bảng Bài 1 : Dành cho HS yếu - Cho HS làm bảng con - Củng cố cách thực hiện cho học sinh yếu Bài 2 : Đặt tính rồi tính - Cho HS tự làm vào vở - Chấm bài ,nhận xét sửa sai. Bài 3 : -Cho HS thảo luận nhóm và giải vào vở - Cháâm bài trên bảng, cả lớp đổi bài, sửa sai. Bài 4 : Cho HS thực hành quay trên mô hình đồng hồ. - Nhận xét - Nhận xét , dặn HS về nhà ôn lại các bảng nhân chia đã học Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - Làm bài 3 - Theo dâi - 1 HS đọc yêu cầu bài tập. - Cả lớp làm bảng con, 1HS yÕu làm trên bảng lớn. - 1 HS đọc yêu cầu bài tập. -HS làm vở 38 27 53 x 2 x 6 x 4 76 162 212 -1 HS đọc đề bài - HS thảo luận và làm vào vở - HS đổi vở kiểm tra - Mỗi nhóm quay kim đồng hồ theo một yêu cầu của bài Thùc hiƯn ë nhµ ?&@ Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2015 Buỉi s¸ng ChÝnh t¶: (Nghe viÕt) ng­êi lÝnh dịng c¶m I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: -Rèn kĩ năng nghe viết chính xác một đoạn trong bài :“Người lính dũng cảm”. Tr×nh bµy ®ĩng h×nh thøc bµi v¨n xu«i. -Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm đầu hoặc vần dễ lẫn n/ l, en/eng (BT2) - Biết điền đúng 9 chữ và tên chữ vào ô trống trong bảng. II. CHUẨN BỊ: - Kẻ bảng chữ cái III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Néi dung GIÁO VIÊN HỌC SINH 1.Bài cũ (4-5 ph) 2.Bài mới HĐ1: Hướng dẫn HS nghe viết . (20-22 ph) HĐ3: HDHS làm bài tập . (8-10 ph) 3.Củng cố (2-3 ph) - Đọc: Loay hoay , gió xoáy , ngo ïngoạy. - Nhận xét - Giới thiệu bài ghi bảng a.HD chuẩn bị: - GV ®äc ®o¹n v¨n. Gọi HS đọc + Đoạn văn trên có mấy câu ? + Những chữ nào trong đoạn văn được viết hoa ? + Lời các nhân vật được đánh dấu bằng những dấu gì ? - HDHS viết từ hay sai ra nháp: quả quyết, vườn trường, viên tướng - GV đọc toàn đoạn 1 lần HDHS cách viết . b. GV đọc cho HS viết bài vào vở c. Chấm chữa bài . HDHS quan sát bài tập SGK . Bài 2b:Ghi bảng sẵn.HDHS cách làm. Điền vào chỗ trống n hay l . -Yêu cầu hs làm bài theo nhóm - Sửa bài tập trên bảng, yêu cầu cả lớp nhận xét và kiểm tra. Bài 3: Cho HS chơi trò chơi tiếp sức . - Nhận xét kết quả, chốt ý đúng. -Tổ chức cho HS đọc thuộc thứ tự các chữ cái vừa điền. - Nhắc HS học thuộc bảng ch÷ cái.(HS K- G) - GV nhËn xÐt tiÕt häc - VỊ nhµ rÌn ch÷ - Cả lớp viết bảng con. - HS lắng nghe - 1 HS đọc đoạn văn. Cả lớp đọc thầm - HS tr¶ lêi: 5 câu + Các chữ đầu câu và tên riêng . + Được viết sau dấu 2 chấm, xuống dòng gạch đầu dòng . - HS tìm, viết ra nháp những từ mà các em hay viết sai. - viết bảng con và đọc đồng thanh. - Lắng nghe -Viết vào vở ,chú ý tư thế ngồi viết -HS đổi chéo vở chữa lỗi. - 1 HS đọc yêu cầu bài tập. - HS thảo luận và làm vào VBT Th¸p m­êi ®Đp nhÊt b«ng sen ViƯt Nam ®Đp nhÊt cã tªn B¸c Hå B­íc tíi ®Ìo ngang bãng xÕ tµ Cá c©y chen ®¸,l¸ chen hoa. -Điền chữ và tên vào bảng. -Hai dãy bàn chơi tiếp sức. -Cả lớp nhận xét bổ sung -Nhẩm đọc thuộc. -Học thuộc trước lớp 28 tên chữ - Học sinh theo dõi. ?&@ To¸n: b¶ng chia 6 I. MỤC TIÊU Giúp HS - B­íc ®Çu thuộc bảng chia 6 . - VËn dơng trong gi¶i to¸n cã lêi v¨n - Giáo dục tính chính xác và cẩn thận khi làm bài cho HS . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -3 tấm bìa , mỗi tấm có 6 chấm tròn . III. HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: N dung HO¹T §éNG D¹Y HO¹T §éNG HäC 1. Ổn định 2.Bài cũ (3-5ph) 3.Bài mới HĐ1: HDHS lập bảng chia 6 (10-12 ph) HĐ2: HDHS làm bài tập (18- 20 ph) 3. Củng cố dặn dò (3ph) - Y/c Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - Gọi HS lên đọc thuộc bảng nhân 6. -Nhận xét - Giới thiệu bài ghi bảng - GV dùng các chấm tròn để thành lập bảng chia 6 Dựa vào bảng nhân 6 HDHS lập bảng chia 6 6 : 6 = 1 12 : 6 = 2 - GV viết bảng chia lên bảng. - Cho HS đọc xuôi , ngược đặc biệt giúp đỡ cho HS yếu. Bài 1 : Tính nhẩm Cho HS chơi nêu kết quả nhanh, tiếp sức . Bài 2 : Tính nhẩm - Cho HS nhận xét kết quả và cách tính ở mỗi cột. 6 x 4 = 24 24 : 6 = 4 24 : 4 = 6 Bài 3 : Gọi HS đọc bài toán . - Cho HS thảo luận và giải vào vở - Chữa bài làm trên bảng, yêu cầu cả lớp đối chiếu sửa chữa. - Giúp đỡ cho học sinh yếu ghi lời giải và phép tính. - Chấm một số bài, nhận xét. - Nhận xét tiết học. - Dặn HS đọc thuộc bảng chia 6. Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - 2 HS lên đọc, cả lớp theo dõi. - 1 HS đếm thêm 6: từ 6 đến 60 -Hs nghe và nhắc lại đề - Từng nhóm 2 HS tự lập bảng chia 6 - Nêu tiếp sức, hoàn chỉnh bảng chia - Tự nhẩm đọc thuộc bảng chia 6 - 2 em đọc trước lớp. - 1 HS đọc yêu cầu - HS chơi tiếp sức nêu nhanh kết quả. 48 : 6 = 8 18 : 6 = 3 - 1 HS đọc yêu cầu của bài, thảo luận theo nhóm 2, đại diện mỗi nhóm nêu kết quả 1 cột tính. - Lấy tích chia cho thừa số này được thừa số kia. -1 HS đọc yêu cầu bài – HS thảo luận và làm vào vở -1 HS giải bảng phụ - HS đổi chéo vở kiểm tra Thùc hiƯn ?&@ Thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2015 Buỉi s¸ng LuyƯn tõ & C©u: so s¸nh I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Nắm được một kiểu so sánh mới : So sánh hơn kém(BT1) - Nªu ®­ỵc c¸c tõ so s¸nh trong khỉ th¬ ë BT2 - Biết cách thêm các từ so sánh vào những câu chưa có từ so sánh. - Có khả năng tìm hình ảnh để so sánh. II. CHUẨN BỊ: - Bảng lớp viết các khổ thơ, khổ thơ bài 3, bảng nhóm làm bài 4 - PP:Thực hành, Thảoluận nhóm, Đàm thoại III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ND GIÁO VIÊN HỌC SINH 1.Bài cũ (3-5 ph) 2.Bài mới HDHS làm bài tập (25- 28 ph) 3.Củng cố dặn dò ( 4 ph) - Gọi HS lên bảng làm bài 2, 3 - Giới thiệu,ghi bảng Bài 1 - HDHS làm, đọc mẫu 3 khổ thơ Cho phân biệt 2 loại so (sánh:Hơn kém - Ngang bằng) - Hơn kém - Ngang bằng -Ngang bằng - Hơn kém - Hơn kém - Ngang bằng - Nhận xét và chốt Bài 2 - Giới thiệu bài chép sẵn trên bảng. - Y/c HS làm cá nhân - Nhận xét bài trên bảng, yêu cầu cả lớp đối chiếu. Bài 3 : HDHS tìm sự vật so sánh - Nhận xét Bài 4: HDHS có thể tìm nhiều từ so sánh cùng nghĩa thay cho dấu gạch ngang. - Nhận xét két quả bài tập. - Nhận xét giờ học - Dặn HS tìm từ so sánh trong các bài tập đọc đã học. -Tập vận dụng vào làm tập làm văn. + 2 HS lên làm bµi 2,3. - HS nghe - 2HS đọc nội dung bài - Trao đổi theo nhóm 2 - 3HS lên làm , cả lớp làm vào vở a. Cháu khoẻ hơn ông nhiều Ông là buổi trời chiều Cháu là ngày rạng sáng b.Trăng khuya sáng hơn đèn c. Những ngôi sao kia thức chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con d.Mẹ là ngọn gió của con suốt đời - 1 HS đọc yêu cầu bài - Suy nghĩ tìm từ so sánh - 1HS lên gạch dưới từ so sánh. - Cả lớp thực hiện vào VBT. - 1HS đọc yêu cầu bài - 2HS lên bảng điền - Cả lớp làm vào vở bài tập. - Nhận xét bài trên bảng lớp, đổi chéo bài kiểm tra. - Một HS đọc yêu cầu, cả mẫu. - Các nhóm làm bài ,đại diện các nhóm trình bày trước lớp. - 2HS lên điền trên bảng, cả lớp viết các từ có thể thay thế vào phiếu học tập. như, như là, tựa, tựa như, như thể, tựa như là, - Học sinh theo dõi giáo viên dặn dò và thực hiện. ?&@ To¸n: luyƯn tËp I. MỤC TIÊU Giúp HS: - BiÕt nh©n, chia trong ph¹m vi b¶ng nh©n 6. b¶ng chia 6 - Nhận biết 1/6 của hình chữ nhật trong một số trường hợp đơn giản. - VËn dơng gi¶i to¸n cã lêi v¨n (cã 1 phÐp tÝnh nh©n) - Rèn kĩ năng tính nhanh và chính xác các bài tập. II. CHUẨN BỊ: -Bảng con,vở bài tập,các tấm bìa đã tô màu như hình vẽ ở BT3 - PP:Thực hành, đố vui. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: nd gi¸o viªn häc sinh 1. Ổn định lớp 2.Bài cũ (4-5 ph) 2.Bài mới HD HS làm bài tập. (28- 32 ph) 3.Củng cố dặn dò (2-4 ph) -Y/c Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. -Gọi HS lên bảng đọc bảng chia6 -Nhận xét, đánh giá - GT bài - ghi bảng Bài 1: - Cho HS chơi trò chơi tiếp sức nêu kết quả đúng. Nhận xét kết quả. Bài 2: -Làm bảng con Bài 3 : - Tổ chức cho HS thảo luận và làm vào vở. - Hướng dẫn học sinh khó khăn lời giải va ølàm tính chia. - Huy động kết quả Bài 4 : HDHS cách nhận biết 1/6 - Yêu cầu các nhóm đố vui và nêu kết quả đúng. - Nhận xét giờ học. - Dặn HS đọc thuộc các bảng nhân chia đã học. Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - HS đọc bảng chia 6 - HS lớp nhận xét - Một HS đọc yêu cầu của bài. - Cả lớp tự nhẩm 1-2 ph,lần lượt tiếp sức nêu kết quả . - Nhẩm theo cột. - Tích chia cho thừa số này được thừa số kia. - Một HS đọc đề bài, cả lớp đọc thầm. - Cả lớp làm bảng con - HS thảo luận nhóm và giải vào vở - Đối chiếu bài trên bảng, sửa chữa. - Một HS đọc yêu cầu. Cả lớp quan sát nêu kết quả. - Giải thích. Hình 2 và H 3 tô màu 1/6 vì có 6 ô đã tô 1 ô. - Học sinh theo dõi. ?&@ Thứ sáu ngày 18 tháng 9 năm 2015 ChÝnh t¶: (TC) mïa thu cđa em I. MỤC TIÊU: - Rèn kĩ năng chép lại chính xác bài thơ “ Mùa thu của em “ - Củng cố cách trình bày bài thơ . - Ôn luyện vần oam (BT2) . Viết đúng các từ có vần lẫn lộn en / eng ( 3 b ) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Bảng phụ viết sẵn nội dung bài viết và phần bài tập III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Néi dung GIÁO VIÊN HỌC SINH 1. Ổn định lớp 2.Bài cũ (3-5 ph) 2. Bài mới HĐ1: HDHS viết chính tả . HĐ2: HDHS làm bài tập (8-10 ph) 3. Củng cố dặn dò (3 ph) Y/c Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - Đọc: đỏ nắng, cái xẻng, lơ đãng - Nhận xét bài cũ. - Giới thiệu bài viết. -Đọc bài- Gọi HS đọc lại bài - HD chuẩn bị: + Mùa thu thường gắn với những gì ? + Bài thơ viết theo thể thơ nào ? + Bài thơ có mấy khổ , mỗi khổ có mấy dòng ? + Trong bài thơ có những chữ nào viết hoa? - Luyện viết từ khó. - Cho HS chép bài - HDHS đổi vở soát lỗi - Chấm 1 số bài nhận xét. Bài 2 HDHS cách làm - Chữa bài trên bảng, kiểm tra bài làm của cả lớp. - Gọi học sinh yếu đọc lại kết quả đúng. Bài 3b: Giúp HS nắm vững yêu cầu bài tập. - Tổ chức cho HS làm cá nhân vào vở. -Cho Hs đọc kết quả - Nhận xét tiết học. - Cho các em viết sai lỗi lên viết bảng lớp. -Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - Một HS viết trên bảng lớp, cả lớp viết bảng con. - HS lắng nghe - 2 HS đọc - Hoa cúc , cốm mới , rằm Trung Thu các bạn sắp đến trường. - Thể thơ 4 chữ - Bài thơ có 4 khổ , mỗi khổ có 4 dòng . - Đầu câu - 1HS lên bảng viết, cả lớp viết bảng con các từ mình hay viết sai. - Nhìn bảng chép bài - Học sinh soát lỗi cho nhau - Một HS đọc yêu cầu - Cả lớp làm miệng Sóng vỗ oàm oạp . Mèo ngoạm miếng thịt Đừng nhai nhồm nhoàm -HS đọc lại bài - 1 HS đọc yêu cầu của bài - Cả lớp làm cá nhân vào vở. - Một số HS đọc kết quả, cả lớp nhận xét chọn lời giải đúng. - Học sinh yếu viết theo yêu cầu. ?&@ TOÁN : TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ I. MỤC TIÊU Giúp HS: - Biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số - Vận dụng để giải các bài toán có nội dung thực tế . - Giáo dục học sinh tính nhanh, chính xác và tự lập khi làm bài. II. CHUẨN BỊ: - 12 cái kẹo, 4 bảng nhóm. - PP: Thảo luận nhóm, đàm thoại. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Néi dung GIÁO VIÊN HỌC SINH 1.Ổn định lớp 2.Bài cũ (3-5ph) 2.Bài mới HĐ1: HDHS cách thực hiện (8-10 ph) HĐ2: HS thực hành (18-20 ph) 3.Củng cố , dặn dò (3å-4 ph) -Y/C Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - Gọi HS lên bảng đọc các bảng chia đã học - Nhận xét, đánh giá. - Giới thiệu bài ghi bảng - Nêu bài toán như SGK - Làm thế nào để tìm 1/3 của 12 cái kẹo ? - Cho HS đếm sè kĐo GV bày trên bàn. Giáo viên vẽ sơ đồ như SGK - Vậy muốn tìm 1/3 của 12 ta làm thế nào ? Chốt cách tìm 1 phần Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm ? HDHS cách làm Cho cả lớp thảoluận theo nhóm. - Huy động kết quả Bài 2 : - HDHS cách tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng. - Ïgiúp ®ì cho HS yÕu cách tóm tắt sơ đồ. - Chấm chữa bài - Nhắc lại cách tìm một phần bằng nhau của một số. - Nhận xét tiết học -Dặn hS về chia sẻ với người thân cách timf1 trong các phần băng nhau của 1 số. Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - HS đọc bảng chia 2- 6 - Một HS đọc lại đề bài. Phân tích bài - Lấy 12 chia 3 phần bằng nhau HS nêu bài giải như SGK 12 : 3 = 4 ( cái kẹo ) Học sinh theo dõi. - Một HS đọc yêu cầu của bài - Thảo luận và làm bài vµo phiếu học tập. - Một số HS đọc kết quả bài làm, cả lớp theo dõi đối chiếu. a. của 8 là 4 kg ( lấy 8 : 2 = 4) - Một HS đọc ỵêu cầu của bài - Một HS lên bảng, cả lớp giải vào vở - Đổi vơ ûtự kiểm tra lẫn nhau. - 2 HS nhắc lại. -Hs nghe và thực hiện ở nhà. ?&@ TËp lµm v¨n: luyƯn tËp: kĨ vỊ gia ®×nh I. Mơc tiªu: - RÌn kÜ n¨ng nãi: KĨ ®­ỵc mét c¸ch ®¬n gi¶n vỊ gia ®×nh víi mét ng­êi b¹n míi quen theo gỵi ý (BT1). -RÌn kÜ n¨ng viÕt: BiÕt viÕt ®o¹n v¨n kĨ vỊ gia ®×nh m×nh víi b¹n míi quen (BT2). - Gi¸o dơc HS tÝnh cÈn thËn khi lµm bµi. II. ChuÈn bÞ: - vë häc sinh. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: néi dung gi¸o viªn häc sinh 1. Khëi ®éng: 2. Bµi míi: H§1: Lµm miƯng 8-9' H§2: HDHS viÕt §o¹n v¨n 17-18' 3. Cđng cè dỈn dß. 2' -Chđ tÞch H§TQ ®iỊu hµnh: - B¾t nhÞp bµi h¸t ba th­¬ng con. -DÉn d¾t vµo bµi. HDH lµm c¸c BT. -Yªu cÇu H ®äc yªu cÇu cđa BT1. - TËp nãi vỊ gia ®×nh m×nh, nãi ®­ỵc tõ 5-7 c©u trong nhãm Gỵi ý: * Gia ®×nh em cã mÊy ng­êi, ®ã lµ nh÷ng ai? * C«ng viƯc cđa mçi ng­êi trong gia ®×nh lµ g×? * T×nh c¶m cđa mçi ng­êi ntn? *Bè mĐ em th­êng lµm viƯc g×? *T×nh c¶m cđa em ®èi víi gia ®×nh ntn? -Huy ®éng kÕt qu¶. - Gäi H ®äc yªu cÇu BT2. - Yªu cÇu HS viÕt nh÷ng g× em võa kĨ ë BT1 thµnh ®o¹n v¨n 5-7 c©u.(HS chËm chØ viÕt dđ 5 c©u) - Theo dâi giĩp ®ì HS khi lµm bµi. - ChÊm mét sè bµi - NhËn xÐt. - NhËn xÐt tiÕt häc. - VỊ nhµ chuÈn bÞ cho bµi sau. - Chđ tÞch H§TQ ®iỊu hµnh - C¶ líp h¸t. - 2 em ®äc ,líp ®äc thÇm. - Ho¹t ®éng theo nhãm . - C¸c nhãm ph¸t biĨu. - 1 em ®äc líp ®äc thÇm. -L¾ng nghe n¾m c¸ch viÕt. - HS viÕt vµo vë . -HS l¾ng nghe -H ghi nhí vµ thùc hiƯn ?&@ TN&XH: HOẠT ĐỘNG BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU I. MỤC TIÊU Sau bài học, HS biết: - Kể tên các bộ phận của cơ quan bài tiết nước tiểu trªn tranh vÏ hoỈc m« h×nh. HS nêu ®­ỵc tãm t¾t ho¹t ®éng cđa c¬ quan bµi tiÕt n­íc tiĨu - Giáo dục HS th

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 5 - L3.doc
Tài liệu liên quan