Giáo án Tuần 06 Lớp 2

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

Kể chuyện- Hai anh em

I.MỤC TIÊU:

- Giúp học sinh hiểu câu chuyện (Hai anh em)

- Học sinh rút ra được bài học qua nội dung câu chuyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh ảnh, nội dung câu chuyện.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc32 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tuần 06 Lớp 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ñoäng 3: Keå toaøn boä caâu truyeän * Muïc tieâu: Giuùp HS coù theå keå toaøn boä caâu truyeän, reøn kyõ naêng keå truyeän tröôùc lôùp - GV goïi moät soá HS keå caùc ñoaïn noái tieáp nhau - Toå chöùc lôùp nhaän xeùt - GV nhaän xeùt *Hoaït ñoäng 4: Keå toaøn boä caâu truyeän theo vai * Muïc tieâu: Giuùp HS bieát caùch phaân vai, nhaäp vai döïng laïi caâu chuyeän - Giao caùc vai trong caâu truyeän cho HS - Höôùng daãn gioïng, ñieäu boä cuûa töøng nhaân vaät - GV laøm ngöôøi daãn chuyeän , HS keå truyeän theo vai - Toå chöùc lôùp nhaän xeùt, bình choïn - GV nhaän xeùt, tuyeân döông Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá daën doø. - Höôùng daãn HS lieân heä thöïc teá. - Veà nhaø luyeän keå - Ñoïc yeâu caàu cuûa baøi Höôùng daãn Hs ñoïc lôøi gôïi yù -Noái tieáp nhau keå töøng ñoaïn - Keå töøng ñoaïn trong nhoùm - Caû lôùp nghe, nhaän xeùt lôøi keå cuûa baïn - Nghe, nhaän xeùt - Ñaïi dieän nhoùm keå tröôùc lôùp - Keå töøng ñoaïn tröôùc lôùp - Nhaän xeùt baïn keå - Nhaän vai, taäp keå Nhaän xeùt, bình choïn Thứ tư ngày tháng 10 năm 2018 THEÅ DUÏC Baøi: 11 I.MỤC TIÊU: - Kieåm tra 5 ñoäng taùc: vöôn thôû, tay, chaân, löôøn, buïng. – Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc ñuùng tö theá. II. ÑÒA ÑIEÅM VAØ PHÖÔNG TIEÄN. -Veä sinh an toaøn saân tröôøng. III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP. Noäi dung Thôøi löôïng Caùch toå chöùc A.Phaàn môû ñaàu: -Taäp hôïp lôùp phoå bieán noäi dung baøi hoïc. -Giaäm chaân taïi choã ñeám theo nhòp. -Khôûi ñoäng xoay caùc khôùp. -OÂn 5 ñoäng taùc. B.Phaàn cô baûn. 1-Kieåm tra 5 ñoäng taùc. -Moãi HS laàn löôït thöïc hieän 5 ñoäng taùc. -Toå chöùc vaø phöông phaùp kieåm tra cuûa GV. -Moãi HS chæ kieåm tra moät laàn –HS naøo chöa hoaøn thaønh thì kieåm tra laïi. -Möùc ñaùnh giaù tuyø theo töøng möùc ñoä hoaøn thaønh cuûa HS. +Hoaøn thaønh toát: Hoaøn thaønh 5 ñoäng taùc. +Hoaøn thaønh: Thöïc hieän töông ñoái chính xaùc 5 ñoäng taùc. -Chöa hoaøn thaønh: Queân 2 – 3 ñoäng taùc. C.Phaàn keát thuùc. -Ñi ñeàu theo 4 haøng doïc haùt. -Troø chôi laøm theo hieäu leänh. -Cuøng HS nhaän xeùt – ñaùnh giaù. -Coâng boá keát quaû kieåm tra cho HS. -Nhaéc veà oân 5 ñoäng taùc. 1’ 2’ 25’ 5 – 6’ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ .. TAÄP ÑOÏC Ngoâi tröôøng môùi I.MUÏC TIEÂU: - Bieát nghæ hôi hôïp lyù sau daáu chaám, daáu phaåy vaø giöõa caùc cuïm töø. Bieát ñoïc baøi vôùi gioïng nheï nhaøng, chaäm raûi. - Naém ñöôïc yù nghóa cuûa baøi: Ngoâi tröôøng môùi raát ñeïp, caùc baïn töï haøo veà ngoâi tröôøng môùi vaø yeâu quyù thaày coâ giaùo, baïn beø. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Trang SGK. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1. Kieåm tra baøi cuõ: 3 HS leân baûng ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi baøi”Maåu giaáy vuïn” 2. Baøi môùi : Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 2: Luyeän ñoïc - Giaùo vieân ñoïc maãu. - Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc töøng caâu + Höôùng daãn HS ñoïc töø khoù: laáp loù, thaân thöông, trang nghieâm - Theo doõi, höôùng daãn ñoïc, söûa sai cho HS - Höôùng daãn ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp +GV chia ñoaïn: 4 ñoaïn + Höôùng daãn ñoïc caâu daøi, ngaét nghæ hôi +Giaûi nghóa töø:laáp loù, rung ñoäng, thaân thöông - Luyeän ñoïc trong nhoùm - Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh - Nhaän xeùt caùch ñoïc Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu baø -GV höôùng daãn HS laàn löôït traû lôøi caùc caâu hoûi trong saùch giaùo khoa - Nhaän xeùt choát yù ñuùng. Hoaït ñoäng 4: Luyeän ñoïc laïi -GV ñoïc maãu laàn 2 - Kieåm tra HS ñoïc Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá daën doø. - Nhaän xeùt tieát hoïc – Tuyeân döông. - Ñoïc noái tieáp töøng caâu - Ñoïc töøng töø -Noái tieáp nhau ñoïc ñoaïn - Ñoïc ñoaïn treân baûng phuï - Caùc nhoùm luyeän ñoïc -Ñoïc thi giöõa caùc nhoùm - Ñoïc ñoàng thanh. - Ñoïc caâu hoûi - Traû lôøi. - Nhaän xeùt. -HS ñoïc TOAÙN 47 + 25. I. MỤC TIÊU: -Bieát caùch thöïc hieän pheùp coäng coù nhôù trong phaïm vi 100 daïng 47 + 25 -Cuûng coá caùch giaûi baøi toaùn baèng moät pheùp coäng -*Baøi 1, 2,3, 4 Hs khaù gioûi laøm II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Bảng con. Vở.. II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC: Hoaït ñoäng Giaùo vieân Hoïc sinh + Kieåm tra 2.Baøi môùi HÑ1.Giôùi thieäu pheùp coäng 47 + 25 Hñ2:Thöïc haønh Baøi 2: Baøi 3: Cuûng coá veà giaûi baøi toaùn. Baøi 4: Ñieàn soá 3.Cuûng coá daën doø: -Yeâu caàu HS leân ñieàn keát quaû vaøo baøi taäp 2. -Neâu pheùp tính 47 + 25 -HD HS laøm treân que tính -Yeâu caàu HS ñaët tính vaø neâu mieäng. Baøi 1: cuûng coá laïi caùch coäng. -HD HS caùch thöïc hieän: -Caàn nhaåm keát quaû sau ñoù môi ghi Ñ- S -Yeâu caàu HS ñoïc vaø töï neâu caùch tìm hieåu baøi -HD HS qua caùc pheùp tính -Nhaän xeùt, ñaùnh giaù -Daën HS veà oân laïi baøi. -3-4 hS ñoïc baûng coäng 7 -Nhaän xeùt Laáy 4 boù 1 chuïc que vaø 7 que rôøi laáy tieáp 2 boù vaø 5 que, goäp 7 que vaø 5 que ñöôïc 12 que- 1 boù 2 que goäp caùc boù laïi ñöôïc 7 boù 2 que laø 72 que. 47 + 25 = 72 que -Ghi baûng con *7 coäng 5 baèng 12 vieát 2 nhôù 1 sang haøng chuïc *4 coäng 2 baèng 6 theâm 1 baèng 7 vieát 7 -Vaøi hS nhaéc laïi -Laøm baûng con -Neâu mieäng caùch tính -1 hS laøm treân baûng lôùp -Caû lôùp laøm vaøo vôû nhaùp -Ñoåi vôû vaø chaám -2 HS ñoïc ñeà -1 HS ñaët caâu hoûi tìm hieåu ñeà +Baøi toaùn cho bieát gì? Hoûi gì? -Giaûi vaøo vôû .. Chính tả (Nghe- viết) NGÔI TRƯỜNG MỚI. I. MỤC TIÊU: Giúp HS nghe viết chính xác đoạn: “Dưới mái trường mới đến hết”, trong bài “Ngôi trường mới”. Trình bày đúng các dấu câu trong bài . Bài tập 1,2 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ ghi nội dung bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên. A. Kiểm tra bài cũ : - GV đọc:bỗng, mẩu giấy, nhặt lên, sọt rác. B. Bài mới : 1.Giới thiệu bài: Trực tiếp, ghi đề. Hoạt động của học sinh. - 2 HS lên bảng viết. Lớp viết vào bảng con. - Lắng nghe. 2. Giảng bài: v Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe - viết. a. Hướng dẫn HS chuẩn bị: - Đọc bài viết 1 lần. - Dưới mái trường mới bạn HS cảm thấy có những nét gì mới ? - Trong bài chính tả có những dấu câu nào? - Yêu cầu HS tìm đọc các từ khó viết trong bài. - GV đọc cho HS viết : mái trường, rung động, kéo dài, trang nghiêm, - GV nhận xét , sửa sai. b. Viết bài vào vở: - Đọc bài cho HS viết. GV theo dõi, uốn nắn. c. Chấm – Chữa lỗi: - Đọc từng câu cho học sinh dò theo chấm lỗi. - Thu chấm 7-8 bài. v Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập. Bài 2: (trò chơi) - Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - Hướng dẫn mẫu : cái tai, chân tay. - Tổ chức 2 nhóm làm thi đua. - Trong thời gian 2 phút, nhóm nào tìm nhiều tiếng hơn thì nhóm đó thắng cuộc. Bài 3: a - Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - Tổ chức cho 2 nhóm thi đua tìm nhanh tiếng có âm đầu s/x . - Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc. Củng cố – Dặn dò : - Dặn HS về nhà chữa lỗi chính tả trong bài. - Xem trước bài: “Người thầy cũ”. - Mhận xét tiết học. - Lắng Nghe. - Tiếng trống rung động kéo dài, tiếng cô giảng ấm áp, - Dấu phẩy, dấu chấm than, dấu chấm. - Một số HS nêu từ khó viết. - 2HS lên bảng viết. Lớp viết vào bảng con. - HS nghe và viết bài vào vở - HS đổi vở chấm lỗi. - Thi tìm nhanh tiếng có vần ai/ay. - - 2 nhóm, mỗi nhóm 3 em làm thi đua: ai ay tai cày mai may sai chảy - 1 HS nêu yêu cầu bài tập. - 2 em đại diện 2 nhóm lên làm. s x sẻ xấu sung xem sai xương Thứ năm ngày tháng 10 năm 2018 TOAÙN Luyeän taäp. I MUÏC TIEÂU: - Thuoäc baûng 7 coäng vôùi moät soá Reøn luyeän kó naêng thöïc hieän pheùp coäng daïng 47 + 25; 47 + 5; 7 + 5 - Cuûng coá caùch giaûi toaùn theo toùm taét. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Bảng con. Vở.. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU. Hoaït ñoäng Giaùo vieân Hoïc sinh 35 17 52 + 47 18 65 + 24 17 41 + 69 9 76 + 1.Kieåm tra. 2.Baøi môùi.gtb b-Giaûng baøi. Baøi1: Baøi 2: Baøi 3. Baøi 4: Baøi 5: 3.Cuûng coá daën doø -Chaám vôû baøi taäp HS. Nhaän xeùt ñaùnh giaù. -Giôùi thieäu baøi. Cuûng coá caùch tính nhaåm -Nhaän xeùt chöa baøi. Cuûng coá caùch ñaët tính vaø tính. Cuûng coá caùch giaûi toaùn theo toùm taét. -Chöõa baøi. So saùnh caùc pheùp tính Yeâu caàu neâu caùch laøm. -Ghi baûng. -Chaám – chöõa. -Nhaän xeùt – daën doø. -Nhaéc laïi teân baøi hoïc. Laøm baøi theo caëp. -Vaøi caëp neâu keát quaû. 7 + 3 = 7 + 4 = 7 + 5 = 7 + 7 = 7 + 8 = 7 + 9 = 5 + 7 = 6 + 7 = 8 + 7 = -Vaøi hoïc sinh neâu caùch tính. 2HS ñoïc toùm taét. -Ñoïc ñeà baøi döïa vaøo toùm taét. -Töï giaûi vaøo vôû. Caû hai thuøng coù soá quaû 28 + 37 = 65 (quaû) Ñaùp soá : 65 quaû -laøm vaøo vôû. 19 + 7 = 7 + 19 23 + 7 = 38 – 8 17 + 9 > 17 + 7 16 + 8 < 28 – 5 -Suy nghó vaø neâu mieäng. 15 < < 25 .. Đạo đức Đc Hoàn dạy .. Thủ công Đc Sách dạy . LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Caâu kieåu ai laø gì? Töø ngöõ veà ñoà duøng hoïc taäp I.MUÏC TIEÂU; - Bieát ñaët caâu hoûi cho caùc boä phaän caâu ñaõ xaùc ñònh. - Tìm ñöôïc moät soá töø ngöõ veà ñoà duøng hoïc taäp aån trong tranh vaø cho bieát ñồ duøng aáy duøng ñeå laøm gì.(BT2 Bỏ) II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC: Vôû baøi taäp. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : Hoaït ñoäng Giaùo vieân Hoïc sinh 1.Kieåm tra 2.Baøi môùi. HÑ 1: Ñaët caâu hoûi cho boä phaän gaïch chaân HÑ 2: Cuûng coá veà töø ngöõ chæ ñoà vaät 3.Cuûng coá daën doø: -Yeâu caàu HS vieát teân soâng, nuùi thaønh phoá vaøo baûng con -Nhaän xeùt teân rieâng nhö theá naøo? -Giôùi thieäu baøi -HD HS laøm baøi taäp -BT1: - Yeâu caàu ñoïc -HD caâu maãu. -Baøi taäp yeâu caàu gì? Em caàn laøm gì ñeå ñoà duøng, laâu, beàn, -Nhaän xeùt,daën doø: -Vieát. -Caàn phaûi vieát hoa -2 HS ñoïc, ñoïc caâu maãu -Noái tieáp nhau noùi caùch ñaët caâu hoûi: Ai laø HS lôùp 2. -Moân hoïc em yeâu thích laø moân gì? -Vieát baûng con -4 HS taäp noùi theo baøn. -Ñoïc yeâu caàu baøi taäp. -Tìm caùc ñoà vaät aån chöùa trong tranh ñoà duøng ñoù laøm gì? -Thaûo luaän theo baøn vaø ghi ra. -Ñaïi dieän caùc nhoùm baùo caùo. -Bình choïn caùc nhoùm neâu ñuùng ñuû. -Vaøi HS cho yù kieán, Thứ sáu ngày .... tháng 10 năm 2018 Theå duïc Baøi 12 I.MUÏC TIEÂU. Tieáp tuïc oân 5 ñoäng taùc vöôn thôû, tay, chaân, löôøn, buïng. –Yeâu caàu HS thöïc hieän ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc. Troø chôi Keùo cöa löøa xeû. YC bieát caùch chôi vaø tham gia chôi tích cöïc. II.CHUAÅN BÒ Ñòa ñieåm: saân tröôøng Phöông tieän: Coøi, saùch theå duïc GV lôùp 2. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC . Noäi dung Thôøi löôïng Caùch toå chöùc A.Phaàn môû ñaàu: -Taäp hôïp lôùp phoå bieán noäi dung baøi hoïc. -Khôûi ñoäng: Giaäm chaân taïi choã vaø haùt baøi: Xoeø hoa. +Khoay caùc khôùp. -Troø chôi: Laøm theo hieäu leänh B.Phaàn cô baûn. 1)OÂn 5 ñoäng taùc vöôn thôû , tay, chaân, löôøn, buïng -GV laøm maãu HS taäp theo. -Caùn söï lôùp ñieàu khieån lôùp taäp – Gv theo doõi söûa sai cho HS. -Chia 4 toå töï taäp. 2)Troø chôi: Keùo cöa löøa xeû -Phoå bieán caùch chôi – HS thi ñua chôi theo toå. -Ñaùnh giaù sau khi chôi C.Phaàn keát thuùc. -Cuùi ngöôøi thaû loûng -Cuùi laéc ngöôøi thaû loûng. -Nhaûy thaû loûng. -Nhaän xeùt tieát hoïc. -Heä thoáng baøi – nhaéc veà oân baøi. 1 – 2’ 2’ 2’ 1’ 15’ 1laàn 1laàn 10 –12’ 3 – 4’ 5laàn ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ............................................................. Toán BÀI TOÁN VỀ ÍT HƠN. I. MỤC TIÊU: - Củng cố khái niệm “ít hơn” và biết cách giải và trình bày bài giải về bài toán về ít hơn (dạng đơn giản) - Bài tập cần làm : Bài 1 . Bài 2 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ ghi tóm tắt BT1 SGK, hình vẽ tóm tắt BT2 và mô hình các quả cam. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. A. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 2 HS lên bảng đặt tính và tính: 24 + 17 ; 67 + 9 -Nhận xét – Ghi điểm. B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài: Trực tiếp, ghi đề. 2. Giảng bài: vHoạt động 1: Giới thiệu bài toán về ít hơn. Bài toán: Cành trên có 7 quả cam ( gắn 7 quả cam lên bảng). Cành dưới ít hơn cành trên 2 quả cam (gắn 2 quả cam lên bảng). Hỏi cành dưới có mấy quả cam? * Vừa hỏi, vừa tóm tắt bài toán lên bảng. - Hàng trên có mấy quả cam? (7quả cam được biểu thị bằng đoạn thẳng) - Số cam ở hàng dưới như thế nào so với số cam ở hàng trên. - Ít hơn mấy quả? (phần này gọi là phần ít hơn) - Bài toán hỏi gì? Hàng trên: 7quả cam Hàng dưới: 2 quả .............. ? quả cam * Hướng dẫn HS giải bài toán: - Muốn biết hàng dưới có mấy quả cam em làm thế nào? - Em hãy nêu lời giải của bài toán?( Ghi bảng) * Kết luận: Ta nói rằng số cam ở hàng trên là số lớn Số cam ở hàng dưới là số bé. Vậy muốn tìm số bé ta làm thế nào? v Hoạt động 2: luyện tập. BÀI 1/30:Gọi HS đọc đề toán . - Đính tóm tắt lên bảng (như SGK). - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Gọi 1 HS lên bảng giải. - Nhận xét- Ghi điểm. BÀI 2/30 : Gọi 1 HS đọc đề tóan. - Đính tóm tắt (như hình vẽ SGK) lên bảng. - Lưu ý “thấp hơn” là “ít hơn”. -Hướng dẫn HS giải bài tóan . - Gọi 1 HS lên bảng giải - Nhận xét – Ghi điểm . 3. Củng cố – Dặn dò : - Hôm nay ta vừa học dạng toán gì? - Muốn tìm số bé ta làm thế nào? - Dặn: Xem trước bài: “ Luyện tập”. - Nhận xét tiết học. - 2 HS lên bảng, cả lớp làm bảng con. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Hàng trên có 7 quả cam. - Số cam ở hàng dưới ít hơn số cam ở hàng trên. - Ít hơn 2 quả. - Hỏi hàng dưới có bao nhiêu quả cam. * 3 HS nhìn tóm tắt đọc lại đề toán. - Phép trừ. - 1 HS đọc lời giải và phép tính. - Muốn tìm số bé ta lấy số lớn trừ đi phần ít hơn. (nhiều HS nhắc lại) - 3 HS nhìn tóm tắt đọc lại đề toán. - Vườn nhà Mai có 17 cây cam, vườn nhà Hoa ít hơn vườn nhà Mai 7 cây cam. - Hỏi vườn nhà Hoa có mấy cây cam - 1HS lên bảng, lớp giải vào vở - 1 HS đọc. - Theo dõi. - 2 HS nhìn tóm tắt nêu lại đề tóan. - 1 HS lên bảng, lớp giải vào vở. - Bài toán về ít hơn. - Lấy số lớn trừ đi phần hơn. .......................................... TAÄP LAØM VAÊN Luyeän taäp veà muïc luïc saùch I.MUÏC TIEÂU. - Bieát ñoïc vaø ghi laïiñöôïc thoâng tin töø muïc luïc saùch.*BT1,2 Không làm II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC. -Vôû baøi taäp tieáng vieät III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC. Hoaït ñoäng Giaùo vieân Hoïc sinh 1.Kieåm tra baøi cuõ. 2.Baøi môùi. a-Gtb. b-Giaûng baøi. HÑ 1: Cuûng coá caùch ghi muïc luïc saùch. 3.Cuûngcoá – daën doø. -Nhaän xeùt – ñaùnh giaù. -Daãn daét –ghi teân baøi. -Yeâu caàu HS môû muïc luïc SGk ghi teân chuyeän, soá trang, teân taùc giaû. -Nhaän xeùt tieát hoïc. -2HS keå laïi caâu chuyeän cuûa tuaàn 5. -Nhaän xeùt. -Nhaéc laïi teân baøi hoïc. -2 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. -Vaøi HS neâu mieäng tröôùc lôùp. -Noái tieáp nhau neâu mieäng. -1HS leân baûng laøm. -Laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. -Vaøi HS ñoïc. -Kieåm tra nhaän xeùt. -2- 3 Hs neâu. -Veà nhaø laøm laïi baøi taäp 5. .. TNXH Đc Hoàn dạy BUOÅI HAI Thứ ngày tháng 10 năm 2018 HDGD Đc Hoàn dạy .. Luyện Tiếng việt Luyện đọc bài : MẨU GIẤY VỤN A/ Mục tiêu: - Luyện đọc lại bài tập đọc Mẩu giấy vụn. - Đọc trôi chảy, biết ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu. - Trả lời được các câu hỏi trong bài. B/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV: Hoạt động của HS: I.Bài mới: GV nêu nội dung y/c giờ học. 1. Hướng dẫn luyện đọc: Gv đọc bài và hướng dẫn luyện đọc. Luyện đọc: GV nêu y/c. 2. Hướng dẫn đọc và trả lời câu hỏi: GV nêu y/c. GV nêu câu hỏi. GV nhận xét chốt lại nội dung. Tương tự các đoạn khác. 3. Luyện đọc lại bài. GV nhận xét ghi điểm. II. Củng cố dặn dò: Về luyện đọc lại bài. Nhận xét giờ học. HS đọc nối tiếp câu. HS đọc nối tiếp đoạn. Lớp đọc đồng thanh. 1HS đọc đoạn 1 HS trả lời Lớp nhận xét bổ sung. HS đọc và trả lời câu hỏi. Lớp nhận xét bổ sung. Toán ÔN TẬP DẠNG 7CỘNG VỚI MỘT SỐ A/ Mục tiêu : Giúp hs củng cố : - Học sinh nhớ và vận dụng bảng cộng 7 cộng với 1 số vào làm tính - Giải toán có lời văn. B/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV: Hoạt động của HS: I. Bài cũ: GV nêu y/c Cho đọc bảng cộng 8cộng với mộtsố. II. Bài mới: Giới thiệu bài: Hướng dẫn hs làm bài tập: Bài1: Tính nhẩm: 7 + 3 = 7 + 6 = 7 + 7 = 7 + 8 = 7 + 9 = 9 + 1 = 7 + 5 = 7 + 4 = Cho hs làm miệng. Bài2: Đặt tính rồi tính 47 + 26 27 + 42 67 + 8 37 + 42 57 + 25 77 + 63 GV chốt lại bài. Bài3: Giải bài toán theo tóm tắt sau: Tóm tắt: Lớp 2A trồng:17 cây Lớp 2B trồng:29 cây Tất cả :cây? GV hd gợi ý cách làm. -Bài toán cho biết gì? -Bài toán hỏi gì? Nhận xét chữa bài. II. Củng cố dặn dò: GV hệ thống lại bài. Nhận xét giờ học. HS đọc bảng cộng 8cộng với mộtsố. HS nhẩm nêu kết quả. 3hs lên làm lớp làm vào vở. Nhận xét chữa bài. HS đọc y/c. 1hs lên làm lớp làm vào vở. Bài giải: Cả hai lớp trồng được số cây là: 17 + 29 = 46( cây) Đáp số: 46cây. Thứ ngày tháng 10 năm 2018 HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN Kể chuyện- Hai anh em I.MỤC TIÊU: - Giúp học sinh hiểu câu chuyện (Hai anh em) - Học sinh rút ra được bài học qua nội dung câu chuyện. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh ảnh, nội dung câu chuyện. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Hoạt động1: Ổn định chỗ ngồi của học sinh trong thư viện và nhắc các em về các nội quy thư viện. 2.Hoạt động2: a. Giới thiệu câu chuyện Nguồn sưu tầm trên mạng. Kể chuyện- Hai anh em Thể loại: truyện cổ tích. b. Giáo viên kể mẫu. Sau hai lần kể giáo viên đặt câu hỏi. - Kể chậm, rõ ràng, diễn cảm kết hợp với ngôn ngữ cơ thể. * Dừng lại để đặt câu hỏi phỏng đoán : -Khi hai anh em chia nhau ra đi thì các em có biết người anh gặp chuyện gì khồg ? - Còn người em thì như thế nào nhỉ? c. Tìm hiểu nội dung + Câu chuyện có mấy nhân vật ? + Đó là những ai ? + Lúc đầu người anh và người em như thế nào? + Khi hai anh em chia nhau ra đi thì người anh đã làm những việc gì? + vì sao người anh được tặng quả bí ngô? + Khi hai anh em chia nhau ra đi thì người em ra sao ? + Không làm việc thì người có gì để ăn không? Nội dung của câu chuyện muốn nói lên điều gì? 3 Câu hỏi đàm thoại: *. Đặt 1-2 câu hỏi “Tại sao”: - GV yêu cầu HS thảo luận : Em thích nhất phần nào trong câu chuyện. Tại sao ? Giáo dục học sinh. Tìm điểm tốt của bạn. Chúng ta học được điều gì qua câu chuyện? 4, Kết thúc tiết học. Khen ngợi những nỗ lực của học sinh Nguồn sưu tầm trên mạng. Thể loại: truyện cổ tích. Học sinh lắng nghe kể câu chuyện. Nghe và trả lời các câu hỏi. Hai anh em,những người thợ gặt lúa, hái bông.ông lão. Học sinh đặt câu hỏi. Nghe và trả lời các câu hỏi. . Thứ năm ngày tháng 10 năm 2018 Toán LUYỆN TẬP A/ Mục tiêu : Biết cách đặt tính và thực hiện phép cộng có nhớ dạng 47 + 5 . Ap dụng để giải các bài tập về tìm tổng khi biết các số hạng. Giải bài toán có lời văn , cộng các số đo độ dài. B/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV: Hoạt động của HS: Bài1: Hãyviết các số sau thành tổng của 2 số hạng trong đó có 1 số hạng là 7 theo mẫu: 11= 7+ 4 15 = 13= 16= 17= 12= 14= GV nhận xt Bài 2: Đúng ghi đ ,sai ghi S vào ô trống: 7 17 35 47 + + + + 7 8 7 5 14 15 42 62 -GV nhận xét –sữa sai Bài 3: Tổ 1 giành được 57 điểm 10, tổ 2 giành được nhiều hơn tổ một 5 điểm 10 . Hỏi tổ 2 giành được bao nhiêu điểm 10? -Gọi HS đọc đề toán -GV hướng dẫn HS tóm tắt và trình bày bài giải. Nhận xt chữa bi. II. Củng cố dặn dị: GV hệ thống lại bi. Nhận xt giờ học. HS đọc y/c. 3 hs ln lm lớp lm vo vở. 15 = 7 + 8 13 = 7 + 6 17 = 7 + 10 12 = 7 + 5 16 = 7 + 9 14 = 7 + 7 Lớp nhận xt sửa sai. HS lm rồi chữa bi. HS đọc đề bài. Tĩm tắt: Tổ1 : 57 điểm 10. Tổ2 : Nhiều hơn tổ một 5 điểm 10 Tổ2 : điểm 10? Bi giải: Tổ 2 giành được số điểm 10 là: 57 + 5 = 62(điểm mười) Đáp số: 62 điểm mười. . Luyện viết bài : NGÔI TRƯỜNG MỚI A/ Mục tiêu: -Luyện viết một đoạn trong bài Ngôi trường mới. -Nghe viết chính xác, trình bày đúng bài văn xuôi. B/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV: Hoạt động của HS: I. Bài mới : Giới thiệu bài: Gv nêu mục đích y/c giờ học. GV đọc bài viết. HĐ1: Hướng dẫn nhận xét: -Đoạn viết có mấy câu? -Cuối mỗi câu có dấu gì? -Những chữ nào trong bài được viết hoa? HĐ2:Hướng dẫn viết từ khó: GV nêu từ khó. Phân tích chính tả. HĐ3: Hướng dẫn nghe viết: GV nêu y/c và hd cách viết. Chấm bài chữa lỗi. II. Củng cố dặn dò: Tuyên dương bài viết đẹp. Nhận xét giờ học: 3HS đọc lại bài viết. HS viết bảng con từng từ. Nhận xét sửa sai. HS viết bài vào vở. Thứ ngày tháng 10 năm 2018 LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Caâu kieåu ai laø gì? Töø ngöõ veà ñoà duøng hoïc taäp I.MUÏC TIEÂU; - Bieát ñaët caâu hoûi cho caùc boä phaän caâu ñaõ xaùc ñònh. - Tìm ñöôïc moät soá töø ngöõ veà ñoà duøng hoïc taäp aån trong tranh vaø cho bieát ñồ duøng aáy duøng ñeå laøm gì.(BT2 Bỏ) II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC: Vôû baøi taäp. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC : Hoaït ñoäng Giaùo vieân Hoïc sinh 1.Kieåm tra 2.Baøi môùi. HÑ 1: Ñaët caâu hoûi cho boä phaän gaïch chaân HÑ 2: Cuûng coá veà töø ngöõ chæ ñoà vaät 3.Cuûng coá daën doø: -Yeâu caàu HS vieát teân soâng, nuùi thaønh phoá vaøo baûng con -Nhaän xeùt teân rieâng nhö theá naøo? -Giôùi thieäu baøi -HD HS laøm baøi taäp -BT1: - Yeâu caàu ñoïc -HD caâu maãu. -Baøi taäp yeâu caàu gì? Em caàn laøm gì ñeå ñoà duøng, laâu, beàn, -Nhaän xeùt,daën doø: -Vieát. -Caàn phaûi vieát hoa -2 HS ñoïc, ñoïc caâu maãu -Noái tieáp nhau noùi caùch ñaët caâu hoûi: Ai laø HS lôùp 2. -Moân hoïc em yeâu thích laø moân gì? -Vieát baûng con -4 HS taäp noùi theo baøn. -Ñoïc yeâu caàu baøi taäp. -Tìm caùc ñoà vaät aån chöùa trong tranh ñoà duøng ñoù laøm gì? -Thaûo luaän theo baøn vaø ghi ra. -Ñaïi dieän caùc nhoùm baùo caùo. -Bình choïn caùc nhoùm neâu ñuùng ñuû. -Vaøi HS cho yù kieán, .......................................................... HDTH BVMT: Giữ vệ sinh làng,xã(Phố, phường) I, MỤC TIÊU: Phân biệt được làng, xã “(phố ,phường) đảm bảo vệ sinh làng,xã(Phố, phường) mát vệ sinh. Nêu được lợi ích của việc giữ vệ sinh làng,xã(Phố, phường) Thực hiện giữ vệ sinh làng,xã(Phố, phường) Quan tâm và có trách nhiệm giữ vệ sinh làng,xã(Phố, phường) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh vẽ vệ sinh môi trường III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ 1: Quan sát tranh Mục tiêu; Phân biệt được làng, xã “(phố ,phường) đảm bảo vệ sinh làng,xã(Phố, phường) mát vệ sinh. Cách tiến hành +Bước 1; Quan sát hình 4a,4b và cho biết những điểm khác nhau? +Bước 2; Thảo luận nhóm. +Bước 3; Trình bày, nhận xét bổ sung. + Bước 4; Trả lời câu hỏi? Sống ở những nơi như vậy có thể mắc bệnh gì? Tại sao? HĐ 2; Thực hiện giữ vệ sinh làng xã , phố phường. Mục tiêu; Nêu được lợi ích của việc giữ vệ sinh làng,xã(Phố, phường) Thực hiện giữ vệ sinh làng,xã(Phố, phường) Quan tâm và có trách nhiệm giữ vệ sinh làng,xã(Phố, phường) Cách tiến hành +Bước 1; Cần phải làm gì cho làng xã sạch đẹp. +Bước 2; Thảo luận nhóm. +Bước 3; Trình bày, nhận xét bổ sung. GV kết luận. Em cần làm gì để vệ sinh làng , xã (phố ,phường) C, Cuûng coá – daën doø. Nhaän xeùt tinh thaàn hoïc taäp. Chuaån bò giôø hoïc sau. Sinh hoaït taäp theå Sinh hoaït lôùp I.Muïc tieâu. -Sinh hoaït ñeå tìm ra ñöôïc nhöõng bieän phaùp hoïc toát hôn cho tuần tới - Ñaùnh giaù ,nhận xét về ưu ,khuyết điểm cho HS rõ. II. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu. 1.Ñaùnh giaù nhaän xeùt chung veà tuần 6 *Neà neáp:......................................................................................................................... ........................................................................................................................................ *Hoïc taäp:......................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ....................................................................................................................................... *Tröïc nhaät-Veä sinh:....................................................................................................... Hoaït ñoäng khaùc:............................................................................................................. ........................................................................................................................................ 2.Keá hoach tuaàn 7 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 6 Lop 2_12438411.doc