Kế hoach bài dạy lớp 3 - Trần Thị Thanh Sương - Tuần 14

I.MỤC TIÊU :

-Bước đầu thuộc bảng chia và vận dụng trong giải toán ( có một phép chia 9)

-Lm bi 1( cột 1, 2, 3) ; bi 2( cột 1, 2, 3) ; bi 3, bi 4.

-Thái độ:Vui học Toán và vận dụng toán học vào thực tế.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Các tấm bìa, mỗi tấm có 9 chấm tròn.- VBT.

III. Hoạt động dạy và học:

 

doc19 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 350 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoach bài dạy lớp 3 - Trần Thị Thanh Sương - Tuần 14, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề. Hoạt động 2: Luyện đọc : - GV đọc toàn bài: - GV yêu cầu HS tiếp nối đọc từng câu - GV hướng dẫn HS đọc đúng các từ ngữ HS địa phương dễ phát âm sai. - GV yêu cầu HS tiếp nối đọc đoạn trong bài. - GV giúp HS hiểu nghĩa của các từ mới xuất hiện trong từng đoạn. Đọc đúng một số câu văn. * Đọc từng đoạn trong nhóm. *Đọc ĐT Hoạt động 3: Hướng dẫn tìm hiểu bài: a.GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1, trả lời câu hỏi: - Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì? - Vì sao bác cán bộ phải đóng vai một ông già Nùng? - Cách đi đường của hai bác cháu như thế nào? - Cả lớp vàGV nhận xét. b. GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2, 3, 4 và trả lời câu hỏi: - Tìm những chi tiết nói lên sự nhanh trí và dũng cảm của anh Kim Đồng khi gặp địch? - Cả lớp và GV nhận xét. Hoạt động 4: Luyện đọc lại: - GV đọc diễn cảm đoạn 3 và hướng dẫn HS đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật. - GV tổ chức cho HS thi đọc theo vai. - Cả lớp và GV nhận xét. KỂ CHUYỆN Hoạt động 1:GV nêu nhiệm vụ: Dựa vào 4 tranh minh hoạ nội dung 4 đoạn truyện, HS kể lại toàn bộ câu chuyện. Hoạt động 2:HD HS kể lại câu chuyện: - GV yêu cầu HS quan sát 4 tranh minh hoạ. - GV mời HS kể mẫu đoạn 1 theo tranh và nhắc HS có thể kể 1 trong 3 cách. - GV yêu cầu HS tập kể . - GV tổ chức cho HS thi kể lại câu chuyện. - Cả lớp và GV nhận xét. - GV hỏi: Qua câu chuyện này, các em thấy anh Kim Đồng là một thiếu niên như thế nào? Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhận xét tiết học. - Về nhà tập kể cho người thân nghe. -Chuẩn bị bài mới hs nhắc lại đề bài Cả lớp theo dõi SGK Đọc nối tiếp câu lần1 Luyện phát âm đúng Đọc nối tiếp câu lần2 Đọc nối tiếp đoạn hs đọc chú giải Đọc đúng một số câu Đọc trong nhóm Đọc ĐT đoạn 2 hs Y trả lời hs K trả lời hs TB trả lời Nhận xét hs K trả lời Nhận xét Luyện đọc theo vai Trong nhóm Thi đọc theo vai Nhận xét Nghe GV nêu nhiệm vụ . -HS quan sát. 1hs K kể mẫu HS tập kể theo cặp Thi kể lại câu chuyện . Trả lời Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017 Toán: LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU : -Biết so sánh các khối lượng. -Biết làm các phép tính với số đo khối lượng, vận dụng để so sánh khối lượng và giải các bài tóan có lời văn. - Biết sử dụng cân đồng để cần một vài đồ dùng học tập Thái độ:Biết vận dụng tốn học vào thực tế -Làm bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Cân đồng hồ loại nhỏ. III Hoạt động dạy và học: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 5’ 1’ 5’ 10’ 5’ 1. Khởi động -GV gọi hs đọc thuộc bảng nhân 9. -? 1kg = . . . . .g ; 1000g = . . . . . .kg -Nhận xét , ghi điểm . 2. Bài mới Hoạt động 1 :Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Củng cố về so sánh khối lượng Bài 1: - GV nêu cầu cầu của bài. - GV yêu cầu HS làm bài và đọc kết quả. Hoạt động 3: Giải bài toán Bài 2: - GV yêu cầu HS đọc kĩ bài toán và nêu cách làm. - GV yêu cầu HS làm bài và đọc kết quả. Bài 3: - GV yêu cầu HS đọc kĩ bài toán và nêu cách làm. - GV yêu cầu HS làm bài và đọc kết quả. Hoạt động 4: Thực hành cân,sosánh Bài 4: - GV tổ chức cho HS thực hành cân và so sánh khối lượng của hai vật. Hoạt động nối tiếp:1’ Về nhà tập cân cho thành thạo, chuẩn bị bài tiếp theo hs nhắc lại đề bài Bài 1 2hs đọc yêu cầu HS làm bảng con Bài 2: hs đọc yêu cầu bài 1hs K nêu cách làm bài Cả lớp làm bài vở nháp Bài 3: HS thực hiện như BT2. Nhận xét , kết luận . Bài 4: -4 nhóm hs thực hành cân và so sánh . Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017 Đạo đức Quan tâm giúp đỡ hàng xĩm láng giềng (Tiết 1) 1.Mục tiêu: -Nêu được một số việc làm thể hiện quan tâm, giúp đỡ hàng xĩm láng giềng. -Biết quan tâm, giúp đỡ hàng xĩm láng giềng bằng những việc làm phù hợp với khả năng. III.Chuẩn bị: -Vở BT đạo đức, phiếu giao việc IV. Hoạt động dạy và học: TG Hoạt động dạy Hoạt động học HTĐB 5’ 1’ 14’ 14’ 1.Khởi động -Gọi 2 HS lên trả bài cũ. Nhận xét 2.Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Ph©n tÝch truyƯn ChÞ Thủ cđa em - GV kĨ chuyƯn : ChÞ Thủ cđa em Ho¹t ®éng 3: §Ỉt tªn tranh - BT2. - GV chia nhãm, giao cho mçi nhãm th¶o luËn vỊ néi dung mét tranh vµ ®Ỉt tªn cho tranh. - GV kÕt luËn vỊ néi dung tõng bøc tranh, kh¼ng ®Þnh c¸c viƯc lµm cđa nh÷ng b¹n nhá trong tranh 1, 3, 4 lµ quan t©m, giĩp ®ì hµng xãm l¸ng giỊng. Ho¹t ®éng 4: Bµy tá ý kiÕn. - GV chia nhãm vµ yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn bµy tá th¸i ®é cđa c¸c em ®èi víi c¸c quan niƯm cã liªn quan ®Õn néi dung bµi häc - BT3. - H­íng dÉn thùc hµnh: thùc hiƯn quan t©m, giĩp ®ì hµng xãm l¸ng giỊng b»ng nh÷ng viƯc lµm phï hỵp víi kh¶ n¨ng. .Hoạt động nối tiếp: 2’ -Về nhà xem lại bài, tìm các mẫu chuyện theo nội dung học -Về nhà thực hiện tốt những điều đã học -Nhắc lại đề -Lắng nghe HS ®µm tho¹i theo c¸c c©u hái BT1 (b). - HS th¶o luËn nhãm. - §¹i diƯn tõng nhãm tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c gãp ý kiÕn. - C¸c nhãm th¶o luËn. - §¹i diƯn tõng nhãm tr×nh bµy. C¸c nhãm kh¸c gãp ý kiÕn bỉ sung. Thứ ba ngày 5 tháng12 năm 2017 Chính tả: NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ I.MỤC TIÊU : - Nghe - viết chính xác, trình bày đúng hình thức bài văn xuơi, khơng mắc quá 5 lỗi - làm đúng các BT điền tiếng cĩ vần ay / âu (BT2) -Làm đúng BT a/b hoặc BTCT phương ngữ do GV soạn II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng lớp viết nội dung BT1. - Băng giấy viết nội dung BT3 III.Hoạt động dạy và học TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 5’ 1’ 7’ 15’ 3’ 7’ 1.Khởi động -GV đọc từ, HS viết vào bảng con -Nhận xét, đánh giá 2.Bài mới Hoạt động 1:Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: HD viết chính tả - GV đọc bài chính tả. - GV mời HS đọc bài chính tả. Đàm thọai : + Trong đoạn vừa đọc có những tên riêng nào viết hoa? + Câu nào trong đoạn văn là lời của nhân vật? Lời đó được viết thế nào? - GV yêu cầu HS viết nháp những từ ngữ dễ viết sai. Hoạt động 3:.HS viết bài vào vở: - GV đọc thong thả từng câu cho HS viết. - GV theo dõi, uốn nắn. Hoạt động 4:.Chấm, chữa bài: - GV tổ chức cho HS tự chữa lỗi. - GV chấm bài.( 5- 7 bài) - GV nhận xét. Hoạt động 5: HD làm bài tập .Bài tập 2:GV nêu yêu cầu của BT. - GV yêu cầu HS làm bài vào VBT. - GV mời HS lên bảng thi làm bài. - Cả lớp và GV nhận xét. - GV giải nghĩa từ: đòn bẩy, sậy. - GV yêu cầu HS sửa bài vào VBT. .Hoạt động nối tiếp: 1’-Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài tiếp theo. 1hs nhắc lại đề bài Cả lớp mở SGK 2hs đọc lại bài 1hs Y trả lời 1hs K trả lời Cả lớp viết bảng con Cả lớp viết vào vở HS tự chữa lỗi 1hs nêu yêu cầu bt Cả lớp làm bài tập 2hs lên bảng làm bài Nhận xét Chữa bài ( Nếu có ) Thứ ba ngày 26 tháng11 năm 2013 Toán: BẢNG CHIA 9 I.MỤC TIÊU : -Bước đầu thuộc bảng chia và vận dụng trong giải tốn ( cĩ một phép chia 9) -Làm bài 1( cột 1, 2, 3) ; bài 2( cột 1, 2, 3) ; bài 3, bài 4. -Thái độ:Vui học Tốn và vận dụng tốn học vào thực tế. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Các tấm bìa, mỗi tấm có 9 chấm tròn.- VBT. III. Hoạt động dạy và học: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 5’ 1’ 15’ 15’ 1 Khởi động -GV gọi hs đọc thuộc bảng nhân 9. -Nhận xét , ghi điểm . -GV kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng học toán. -Nhận xét, đánh giá 2. Bài mới Hoạt động 1:Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Lập bảng chia 9 - GV nêu: Có 3 tấm bìa, mỗi tấm có 9 chấm tròn. Hỏi có tất cả mấy chấm tròn? - GV nêu: Có 27 chấm tròn trên các tấm bìa, mỗi tấm có 9 chấm tròn. Hỏi có mấy tấm bìa? -Từ phép nhân 9 ta lập được phép chia 9: - GV nêu: Từ 9 x 3 = 27 ta có 27 : 9 = 3. - HS chuyển từ phép nhân 9 sang phép chia 9 x 1 = 9 thì 9 : 9 = 1 9 x 2 = 18 thì 18 : 9 = 2 -Tổ chức cho HS học thuộc bảng chia 9. Hoạt động 3: Thực hành Bài 1+ 2: GV yêu cầu HS làm bài và đọc kết quả. Bài 3:-GV yêu cầu HS đọc đề bài. - Bµi to¸n cho biÕt g×? - Bµi to¸n hái g×? - ChÊm bµi, nhËn xÐt. Bµi gi¶i Mçi tĩi cã sè g¹o lµ: 45 : 9 = 5( kg) §¸p sè: 5 kg Bài 4:- GV yêu cầu HS đọc đề bài. - Bµi to¸n cho biÕt g×? - Bµi to¸n hái g×? vở Bµi gi¶i Sè tĩi g¹o cã lµ: 45 :9 = 5( tĩi) §¸p sè: 5 tĩi - ChÊm bµi, nhËn xÐt. Hoạt động nối tiếp: -GV nhận xét tiết học. - HS làm bài tập trong VBT. hs nhắc lại đề bài 1hs TB trả lời 1hs K trả lời 1hs TB nêu Cả lớp lập bảng chia. Đọc thuộc bảng : cá nhân, đồng thanh Bài 1 + 2: HS làm miệng Bài 3: - HS nªu HS làm bảng con Bài 4: - HS nªu HS Làm . Thứ ba ngày 5 tháng12 năm 2017 Tự nhiên-xã hội: TỈNH ( THÀNH PHỐ ) NƠI BẠN ĐANG SỐNG I.MỤC TIÊU : - Kể được tên một số cơ quan hành chính, văn hoá, giáo dục, y tế , . . . .ở địa phương II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Các hình trong SGK trang 52, 53, 54, 55. - Tranh ảnh sưu tầm về một số cơ quan của tỉnh. III. Hoạt động dạy và học: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 5’ 1’ 14’ 14’ 1. Khởi động -Gọi HS lên trả bài cũ -Nhận xét, đánh giá 2.Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Một số cơ quan hành chính * Mục tiêu: Nhận biết được một số cơ quan hành chính cấp tỉnh. - GV chia nhóm và yêu cầu HS quan sát hình trang 52, 53, 54, 55 và nói về những gì mình quan sát được. - GV mời HS lên trình bày trước lớp. kết luận: Ở mỗi tỉnh ( thành phố) đều có các cơ quan: hành chính văn hoá, giáo dục, y tế, để điều hành công việc, phục vụ đời sống vật chất, tinh thần và sức khoẻ nhân dân. Hoạt động 3: Liên hệ thực tế địa phương *.Mục tiêu: HS có hiểu biết về các cơ quan hành chính, văn hoá, giáo dục, y tế ở tỉnh nơi đang sống. - GV yêu cầu HS sưu tầm tranh ảnh, bài báo nói về các cơ sở văn hoá giáo dục, hành chính, y tế. - GV yêu cầu HS tập trung các tranh ảnh, bài báo, sau đó trang trí, xếp đặt theo nhóm và giới thiệu. - GV yêu cầu HS giới thiệu về các cơ quan hành chính ở tỉnh mình. Hoạt động nối tiếp: 1’ hs nhắc lại đề bài Làm việc nhóm với Sgk Trình bày trước lớp Cả lớp lắng nghe HS chuẩn bị sưu tầm tranh,ảnh,bài báo nói về các cơ sở văn hóa, Trình bày theo nhóm Trang trí,xếp đặt và giới thiệu . HS chuẩn bị dụng cụ vẽ tranh ,quan sát toàn cảnh nơi đang sống . * Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017 Toán: LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU : -Thuộc bảng chia 9 và vận dụng trong, tính tốn, giải tốn ( cĩ một phép chia 9) -Làm bài 1; bài 2 ; bài 3, bài 4 -Thái độ vui học tốn và vận dụng tốn học vào thực tế II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- SGK.- VBT. Bảng con IIIhoạt động dạy và học TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 5’ 1’ 14’ 16’ 1.Khởi động -GV gọi hs đọc thuộc bảng chia 9. -Nhận xét , ghi điểm 2. Bài mới Hoạt động 1:Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Củng cố bảng chia 9 Bài 1: - GV yêu cầu HS làm bài và đọc kết quả. Bài 2: - X lµ thµnh phÇn nµo cđa phÐp tÝnh? - Nªu c¸ch t×m X? - ChÊm, ch÷a bµi. Hoạt động 3: Giải bài toán Bài 3: - BT cho biÕt g×? - BT hái g×? - ChÊm bµi, nhËn xÐt Bµi gi¶i Sè ng«i nhµ ®· x©y ®ỵc lµ: 36 : 9 = 4( nhµ) Sè ng«i nhµ cßn ph¶i x©y lµ: 36 - 4 = 32( nhµ) §¸p sè: 32 ng«i nhµ Bài 4: - BT yªu cÇu g×? - H×nh a) cã bao nhiªu « vu«ng? - T×m 1/9 sè « vu«ng ë h×nh a) ta lµm ntn? + T¬ng tù HS lµm c¸c phÇn kh¸c.. Hoạt động nối tiếp: 1’ - Nhận xét tiết học. - HS làm bài tập trong VBT. hs nhắc lại đề bài Bài 1 HS nêu miệng kết quả Bài 2 2hs nêu yêu cầu bài - HS nªu - 3 HS lµm trªn b¶ng, Cả lớp làm bảng con Bài 3: hs nêu đề bài - HS nªu - 1 HS ch÷a bµi- Líp lµm vë. Bài 4: - HS lµm miƯng - T×m 1/9 sè «vu«ng trong mçi h×nh. - Cã 18 « vu«ng - Ta lÊy 18 : 9 = 2( « vu«ng) Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017 Tập đọc: NHỚ VIỆT BẮC I.MỤC TIÊU : - Đọc đúng các từ ngữ, hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài, đọc rõ ràng, mạch lạc. Bước đầu biết đọc ngắt nghỉ hơi hợp lí khi đọc thơ lục bát. - Hiểu ND: Ca ngợi đất và người Việt Bắc đẹp và đánh giặc giỏi.( TL được CH trong SGK; thuộc 10 dịng thơ đầu). -Thái độ:Cố gắng học tập để xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bản đồ chỉ cho HS biết 6 tỉnh thuộc chiến khu Việt Bắc. - Tranh minh họa bài đọc trong SGK. III. Hoạt động dạy và học: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 5’ 1’ 10’ 10’ 10’ 1. Khởi động -4 HS kể lại kể lại câu chuyện Người liên lạc nhỏ và trả lời câu hỏi về nội dung bài. -Nhận xét, ghi điểm 2. Bài mới Hoạt động 1 giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Luyện đọc -.GV đọc bài thơ. -Đọc từng câu: - GV chú ý HS các từ ngữ khó phát âm. -Đọc từng khổ: - Giúp HS nắm được các từ chú giải cuối bài -Đọc từng khổ trong nhĩm .Thi đọc giữa các nhĩm -Đọc ĐT. Hoạt động 3:Hướng dẫn tìm hiểu bài: - GV yêu cầu HS đọc thầm từng khổ thơ và TLCH (theo SGK ) . Hoạt động 4.Học thuộc lòng bài thơ: - GV hướng dẫn HS đọc thuộc lòng 10 dòng thơ đầu. - GV tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng. - Cả lớp và GV nhận xét. Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhận xét tiết học.- HS tiếp tục HTL 10 dòng thơ đầu.-Chuẩn bị bài mới hs nhắc lại đề bài Cả lớp mở SGK Đọc nối tiếp câu Luyện phát âm Đọc khổ thơ 1hs đọc chú giải Luyện đọc trong nhĩm Thi đọc giữa các nhĩm Đọc ĐT khổ thơ 2 Đọc thầm bài và TLCH Học thuộc lòng bài Thi đọc thuộc lòng Nhận xét . Thứ tư ngày 6 tháng 12 năm 2017 Luyện tù và câu: ÔN TẬP VỀ TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM ÔN TẬP CÂU: AI THẾ NÀO? I.MỤC TIÊU : - Tìm được các từ chỉ đặc điểm trong các câu thơ ( BT1) - Xác định được các sự vật so sánh với nhau về những đặc điểm nào.( BT2) - Tìm đúng bộ phận trong câu trả lời câu hỏi Ai ( con gì, cái gì)? và Thế nào? Thái độ: Vận dụng các mẫu câu đã học để khi nĩi và khi viết cho phù hợp II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng lớp viết BT1, BT3.- Giấy khổ to viết BT2. III. Hoạt động dạy và học: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 5’ 1’ 10’ 20’ 1. Khởi động -Gọi HS lên KT bài cũ -Nhận xét, ghi điểm 2.Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Ơân về từ chỉ đặc điểm a.Bài tập 1: HS đọc yêu cầu của bài. - GV yêu cầu HS đọc lại 6 dòng thơ. - Giúp HS hiểu t n là các từ chỉ đặc điểm. - HS tìm các từ chỉ đặc điểm - GV yêu cầu HS nhắc lại các từ chỉ đặc điểm của từng sự vật trong đoạn thơ. Hoạt động 3: Luyện tập về so sánh b.Bài tập 2: - GV yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài. - GV hướng dẫn HS cách làm bài. - GV yêu cầu HS đọc câu a. GV hỏi: + Tác giả so sánh những sự vật nào với nhau? + Tiếng suối và tiếng hát được so sánh với nhau về đặc điểm gì? c.Bài tập 3: HS đọc yêu cầu của bài. - yêu cầu HS nói về cách hiểu của mình. - GV yêu cầu HS làm bài vào VBT. - GV mời HS phát biểu. - GV nhận xét, chốt lời giải đúng. Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhận xét tiết học. - HS xem lại các BT, HTL các câu thơ có hình ảnh so sánh đẹp ở BT2.-Chuẩn bị bài mới hs nhắc lại đề bài Bài tập 1: đọc yêu cầu 1hs đọc 6 dòng thơ Làm việc nhóm bàn Nêu kết quả TL. Nhận xét Bài tập 2:nêu yêu cầu Thảo luận lớp Trả lời trước lớp Nhận xét Bài tập 3: đọc yêu cầu bài Vài hs phát biểu Làm việc cá nhân Nhiều hs phát biểu Nhận xét,kết luận Thứ năm ngày 7 tháng 12 năm 2017 Chính tả: NHỚ VIỆT BẮC I.MỤC TIÊU : - Nghe - viết chính xác, trình bày đúng hình thức thơ lục bát-Làm đúng bài tập điền tiếng cĩ vần au/ âu BT2-Làm đúng BT3 a/b, hoặc BTCT phương ngữ do GV soạn II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng lớp viết BT2.- Băng giấy viết BT3. III Hoạt động dạy và học: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 5’ 1’ 7’ 15’ 3’ 7’ 1. Khởi động -GV đọc từ, HS viết bảng con. -Nhận xét, đánh giá 2. Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: HD viết chính tả - GV đọc bài chính tả. + Bài chính tả có mấy câu thơ ? + Đây là thơ gì? + Cách trình bày các câu thơ thế nào? + Những chữ nào trong bài viết hoa? - GV yêu cầu HS nêu từ khĩ, phân tích, viết bảng Hoạt động 3: HS viết vào vở: - GV đọc cho HS viết vào vở. - GV theo dõi, uốn nắn. Hoạt động 4:.Chấm, chữa bài: - GV chấm 5 – 7 bài.- GV nhận xét. Hoạt động 5: HD làm bài tập .Bài tập 2: - GV nêu yêu cầu của BT. - GV yêu cầu HS bài làm vào VBT. - GV mời HS lên bảng sửa bài . - GV yêu cầu HS đọc lại kết quả. - Cả lớp và GV nhận xét chốt lời giải đúng. Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhận xét tiết học.- GV yêu cầu HS xem lại BT2, BT3 ghi nhớ chính ta, HTL các câu tục ngữ . -Chuẩn bị bài mới hs nhắc lại đề bài Cả lớp theo dõi SGK 2hs đọc lại bài 1hs Y trả lời 1hs K trả lời 1hs K trả lời 1hs Y trả lời Cả lớp viết bảng con -HS viết bài vào vở. - HS tự chữa lỗi bằng bút chì 1hs đọc yêu cầu bt Cả lớp làm bài tập 1hs lên bảng làm bài Nhận xét,kết luận Thứ năm ngày 7 tháng 12 năm 2017 Toán: CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ I.MỤC TIÊU : - Biết đặc tính và tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số.(chia hết và chia cĩ dư) - Biết tìm một trong các phần bằng nhau của một số và giải bài toán có liên quan đến phép chia. -Làm bài 1( cột 1, 2, 3) ; bài 2 ; bài 3 -Thái độ:Vui học Tốn và vận dụng tốn học vào thực tế. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - SGK và VBT. III Hoạt động dạy và học: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 5’ 1’ 15’ 15’ 1. Khowqir đơng -GV gọi hs đọc thuộc bảng chia 9. -Nhận xét , ghi điểm 2. Bài mới Hoạt động 1:Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2:.HD HS thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số + PhÐp chia 72 : 3 - Gäi HS ®Ỉt tÝnh theo cét däc - B¾t ®Çu chia tõ hµng chơc cđa SBC - Y/ cÇu HS lÊy bảng con ®Ĩ thùc hiƯn tÝnh chia, nÕu HS lĩng tĩng th× GV HD HS chia( Nh­ SGK) + PhÐp chia 65 : 2( T­¬ng tù ) Hoạt động 2: Thực hành: Bài 1: - Nªu yªu cÇu BT? - Ch÷a bµi, nhËn xÐt. * Bµi 2: - §äc ®Ị? - Nªu c¸ch t×m mét phÇn n¨m cđa mét sè? - ChÊm, ch÷a bµi. Bµi gi¶i Sè phĩt cđa 1/ 5 giê lµ: 60 : 5 = 12( phĩt) §¸p sè: 12 phĩt. * Bµi 3: - BT cho biÕt g×? - BT hái g×? - ChÊm, ch÷a bµi. Bµi gi¶i Ta cã: 31 : 3 = 10( d­1) VËy cã thĨ may ®­ỵc nhiỊu nhÊt lµ 10 bé quÇn ¸o vµ cßn thõa 1mÐt v¶i Hoạt động nối tiếp: hs nhắc lại đề bài 1hs K thực hiện phép chia 1,2hs nhắc lại phép chia HS làm bảng con Bài 1: - HS nªu - 3 HS lµm trªn b¶ng - Líp lµm bảng con * Bµi 2- HS ®äc - Ta lÊy sè ®ã chia cho sè phÇn - HS lµm vë * Bµi 3:- HS nªu - HS nªu - 1 HS ch÷a bµi- Líp lµm vë. Thứ năm ngày 7 tháng 12 năm 2017 Tự nhiên-xã hội: TỈNH ( THÀNH PHỐ ) NƠI BẠN ĐANG SỐNG ( Tiếp theo ) I.MỤC TIÊU : - Kể được tên một số cơ quan hành chính, văn hoá, giáo dục, y tế , . . . .ở địa phương -Thái độ;Biết được nơi Thơn xã Thị xã , Tỉnh mình đang sinh sống II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Các hình trong SGK trang 52, 53, 54, 55. - Tranh ảnh sưu tầm về một số cơ quan của tỉnh. III. Hoạt động dạy và học: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 5’ 1’ 14’ 14’ 1. Khởi động -Gọi HS lên trả bài cũ -Nhận xét, đánh giá 2.Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Mô tả sơ lược về bức tranh em định vẽ a.Mục tiêu: Biết mô tả sơ lược về bức tranh toàn cảnh có các cơ quan hành chính, văn hoá, y tế, của tỉnh nơi em đang sống. b.Cách tiến hành: - Cho hs mô tả sơ lược bức tranh toàn cảnh có cơ quan hành chính,văn hóa,y tế ,..nơi em đang sống . - GV gợi ý cách thể hiện những nét chính về những cơ quan hành chính, văn hoá, khuyến khích trí tưởng tượng của HS. Kết luận: Nhận xét, khen ngợi Hoạt động 3: HS vẽ tranh - GV tổ chức cho hs vẽ tranh . Š- GV yêu cầu dán tất cả tranh vẽ lên tường và mô tả tranh vẽ. Kết luận: Nhận xét, khen ngợi .Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhận xét tiết học. - HS xem lại bài cũ và chuẩn bị bài hs nhắc lại đề bài Nhiều hs mô tả . Nhận xét . HS nghe GV gợi ý . HS vẽ theo nhóm HS trưng bày bài vẽ Mô tả tranh vẽ của mình . Thứ năm ngày7 tháng 12 năm 2017 Thủ công: CẮT, DÁN CHỮ H, U ( Tiết 2) I.MỤC TIÊU : -HS biết cách kẻ, cắt dán chữ H, U. - Kẻ, cắt được chữ H, U đúng quy trình kĩ thuật. - HS thích cắt, dán chữ. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Mẫu chữ H, U. - Quy trình kẻ, cắt, dán chữ H, U. - Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán. III Hoạt động dạy và học: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 3’ 1’ 8’ 18’ 5’ 1. Khởi động -GV kiểm tra dụng cụ thực hành của hs . -Nhận xét, đánh giá 2.Bài mới Hoạt động 1:Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Ơn lại qui trình gấp - GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện các thao tác kẻ, gấp, cắt chữ U, H. - GV treo tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ U, H. *Bước 1: Kẻ chữ U, H *Bước 2: Cắt chữ U, H *Bước 3: Dán chữ U, H - GV thao tác lại gấp , cắt chữ H . Hoạt động 3: HS thực hành - GV gợi ý hs cách chọn giấy màu . - GV tổ chức cho HS thực hành. Hoạt động 4: Trưng bày, nhận xét - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. - GV đánh giá sản phẩm của HS. * Bình chọn sản phẩm đẹp,đúng qui trình . Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhận xét tiết học. - HS chuẩn bị bài tiếp theo. hs nhắc lại đề bài Vài hs nêu lại các bước thực hiện . Cả lớp chú ý theo dõi. HS chọn giấùy màu Cả lớp thực hành Trưng bày sản phẩm HS đánh giá HS . Thứ sáu ngày 8tháng 12 năm 2017 Toán: CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ(TT) I.MỤC TIÊU : - Biết đặc tính và tính chia số có một chữ số cho số có hai chữ số ( số có dư ở các lượt chia). - Biể giải toán cĩ phép chia và biết sắp xép tạo hình vuơng -Làm bài 1, bài 2, bài 4 -Thái độ:Vui học Tốn và vận dụng tốn học vào thực tế. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- SGK.- VBT. III. Hoạt động dạy và học: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 5’ 1’ 12’ 18’ 1.Khởi động - GV cho hs đặt tính rồi tính : 39 : 3 54 : 3 * Nhận xét , ghi điểm . 2. Bài mới Hoạt động 1:Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: HD thực hiện phép chia 78 : 4 - GV nêu phép chia: 78 : 4. - GV mời HS lên bảng thực hiện phép chia. - GV yêu cầu HS nêu lại cách thực hiện từng bước chia của phép chia và nêu kết quả. -Nếu HS cịn lúng túng, GV HD như SGK Hoạt động 2: Thực hành: * Bµi 1: - Nªu yªu cÇu BT? - 3 HS lµm trªn b¶ng - Ch÷a bµi, cho ®iĨm * Bµi 2: - §äc ®Ị? - Líp cã bao nhiªu HS? - Lo¹i bµn trong líp lµ lo¹i bµn ntn? - Nªu c¸ch t×m sè bµn? 77 : 2 = 38( d­1) 86 : 6 = 14( d­ 2) 78 : 6 = 13 - Cã 33 HS - Lo¹i bµn hai chç ngåi Bµi gi¶i Ta cã 33 : 2 = 16( d­ 1) VËy sè bµn cho 2 HS ngåi lµ 16 bµn, cßn 1 HS n÷a cÇn kª thªm 1 bµn. Sè bµn cÇn cã lµ: 16 + 1 = 17 bµn §¸p sè: 17 bµn. - ChÊm bµi, nhËn xÐt Hoạt động nối tiếp: 1’- Nhận xét tiết học. - HS làm bài tập trong VBT.-Về nhà xem lại bài, chuẩn bị bài tiếp theo hs nhắc lại đề bài 1hs nêu lại phép chia 1hs K lên bảng thực hiện Vài hs nêu lại cách chia * Bµi 1: - HS nªu - Lµm bảng con * Bµi 2 - HS ®äc Thứ sáu ngày 8 tháng 12 năm 2017 Tập làm văn: GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG I.MỤC TIÊU : - Nghe và kể lại đúng, câu chuyện Tôi cũng như bác. -Bước đầu biết giới thiệu một cách đơn giản (theo gợi ý) về các bạn trong tổ và hoạt động của mình với người khác II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh minh hoạ truyện như trong SGK.- Bảng lớp viết gợi ý kể chuyện và BT2. III Hoạt động dạy và học: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 5’ 1’ 12’ 18’ 1. Khởi động HS đọc lại thư viết cho các bạn ở các miền khác. * GV nhận xét , ghi điểm .2. Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Nghe-kể:Tôi cũng như bác a.Bài tập 1: HS đọc yêu cầu của bài - Quan sát tranh minh hoạ và gợi ý. - GV KC lần 1. Đàm t

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docG.AN 3 -T14.doc
Tài liệu liên quan