Kế hoach bài dạy lớp 3 - Trần Thị Thanh Sương - Tuần 18

I.Mục tiêu:

-Ôn tập và thực hành kĩ năng về các kiến thức:

+Tích cực tham gia việc lớp, việc trường

+Quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng.

+Biết ơn thương binh, liệt sĩ

II.Chuẩn bị :

-Hệ thống câu hỏi để ôn

 

doc16 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoach bài dạy lớp 3 - Trần Thị Thanh Sương - Tuần 18, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 18 Từ ngày 23- 12 đến ngày 27 - 12 -2013 Thứ ngày Môn Tên bài dạy Thứ hai 23/12 TĐ-KC Toán Đạo đức Thể dục Ôn tập tiết 1 + tiết 2 Chu vi hình chữ nhật Thực hành kĩ năng học kì I Bài 35 Chào cờ Thứ ba 24/12 Chính tả Toán TNXH Tập viết Ôn tập tiết 3 Chu vi hình vuông Ôn tập học kì I Ôn tập tiết 4 Thứ tư 25/12 Toán Tập đọc LT & câu Thể dục Luyện tập Ôn tập tiết 5 Ôn tập tiết 6 Bài 36 Thứ năm 26/12 Chính tả Toán TNXH ÂN /N Thủ công Kiểm tra đọc Luyện tập chung Vệ sinh môi trường Biểu diễn các bài hát Cắt, dán chữ vui vẻ ( tiết 2) Thứ sáu 27/12 Toán TLV HĐTT MT Kiểm tra HKI Kiểm tra viết Sinh hoạt cuối tuần Thứ hai ngày 23tháng 12 năm 2013 TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: ÔN TẬP HKI ( Tiết 1) I.MUÏC TIEÂU : -Đọc đúng, rành mạch đoạn vă, bài văn đã học(tốc độ đọc khoảng 60 tiếng / phút) ; TL được 1 CH về ND đoạn, bài ; thuộc được 2 đoạn thơ đã học ở HKI. -Nghe- viết đúng, trình bày sạch sẽ, đúng qui định bài CT ( tốc độ viết khoảng 60 chữ / 15 phút) , không mắc quá 5 lỗi trong bài . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - Phieáu vieát teân caùc baøi taäp ñoïc.- SGK vaø VBT. IV. Hoạt động dạy học: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 1’ 5’ 7’ 15’ 3’ 1.: 2.Bài mới Hoạt động 1:- Giôùi thieäu , ghi đề Hoạt động 2: Kieåm tra taäp ñoïc: - GV cho HS boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc. - GV cho HS chuaån bò trong 2’ ñeå ñoïc baøi. - GV ñaët caâu hoûi veà ñoaïn hoaëc baøi HS vöøa ñoïc. Sau ñoù nhaän xeùt , ghi ñieåm . Hoạt động.3: Höôùng daãn HS chuaån bò: - GV ñoïc baøi chính taû. - GV môøi HS ñoïc baøi chính taû. - GV giaûi nghóa caùc töø khoù. - GV giuùp HS naém noäi dung baøi chính taû: Ñoaïn vaên taû caûnh gì? - HS Nêu từ khó, phân tích, viết bảng con Hoạt động. 4: HS vieát baøi vaøo vôû: - GV ñoïc thong thaû töøng caâu cho HS vieát. - GV theo doõi, uoán naén. Hoạt động 5: Chaám, chöõa baøi: - GV toå chöùc cho HS töï chöõa loãi. - GV chaám baøi.( 5- 7 baøi) - GV nhaän xeùt. Hoạt động nối tiếp: 1’ s nhaéc laïi ñeà baøi 4HS laàn löôït boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc . Traû lôøi caâu hoûi cuûa baøi . 2hs TB ñoïc laïi baøi 1hs Tb traû lôøi Caû lôùp vieát vôû nhaùp caùc töø ngöõ deã vieát sai . Caû lôùp vieát baøi chính taû HS ñoåi vôû cheùo nhau ñeå chöõa loãi . HS noäp vôû Thứ hai ngày 23 tháng 12 năm 2013 TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: ÔN TẬP HKI ( Tiết 2) I.MUÏC TIEÂU : -Đọc đúng, rành mạch đoạn vă, bài văn đã học(tốc độ đọc khoảng 60 tiếng / phút) ; TL được 1 CH về ND đoạn, bài ; thuộc được 2 đoạn thơ đã học ở HKI. - Tìm được những hình ảnh so sánh trong câu văn (BT2) II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - Phieáu vieát teân töøng baøi TÑ. - Baûng lôùp vieát BT2, BT3. - SGK vaø VBT. IV. . Hoạt động dạy học: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 1’ 10’ 20’ 1.Kiểm tra: 2.Bài mới Hoạt động 1:- Giôùi thieäu , ghi đề Hoạt động 2: Kieåm tra taäp ñoïc: - GV toå chöùc cho HS boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc. - GV yeâu caàu HS thöïc hieän yeâu caàu ñaõ boác thaêm. - GV ñaët caâu hoûi veà ñoaïn hoaëc baøi HS vöøa ñoïc. - GV cho ñieåm. Hoạt động 3: Ôn luyeän veà so saùnh Baøi taäp 2: - GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi. - GV giaûi nghóa töø: neán, duø. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø phaùt bieåu. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaøo VBT. Baøi taäp 3: - GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi, suy nghó, phaùt bieåu. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng. Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. hs nhaéc laïi ñeà baøi 4hs boác thaêm choïn baøi Laàn löôït töøng hs ñoïc baøi tröôùc lôùp . Traû lôøi caâu hoûi cuûa GV Baøi taäp 2: Xaùc ñònh yeâu caàu baøi Vaøi hs phaùt bieåu Nhaän xeùt , keát luaän . Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû Baøi taäp 3: Xaùc ñònh yeâu caàu baøi Laøm vieäc nhoùm . Trình baøy baøi giaûi . Nhaän xeùt , keát luaän - HS tieáp tuïc luyeän ñoïc . Thứ hai ngày 23 tháng 12 năm 2013 Toán: Chu vi hình chữ nhật I.MUÏC TIEÂU : - Nhớ lại qui tắc tính chu vi HCN và vận dụng để tính được chu vi HCN (Biết chiều dài, chiều rộng) - Giải toán có ND liên quan đến tính chu vi HCN. Làm bài 1, 2, 3 -Thái độ:yêu thích học toán và tích cực học tập. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :- Hình chöõ nhaät coù kích thöôùc 3dm, 4dm. IV.Hoạt động dạy học: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 5’ 1’ 15’ 15’ 1.: -Gọi HS lên tl bài 2.Bài mới Hoạt động 1: giôùi thieäu baøi, ghi ñeà Hoạt động 2: Xaây döïng quy taéc tính chu vi hình chöõ nhaät: - GV neâu baøi toaùn: Cho hình töù giaùc MNPQ vôùi kích thöôùc nhö hình beân. Tính chu vi hình töù giaùc ñoù. - GV yeâu caàu HS neâu caùch tính chu vi hình töù giaùc. - GV neâu: Cho hình chöõ nhaät ABCD coù chieàu daøi 4dm, chieàu roäng 3dm. Tính chu vi hình chöõ nhaät ñoù. - GV veõ hình leân baûng vaø höôùng daãn: Chu vi hình chöõ nhaät ABCD laø: 4 + 3+ 4+ 4 = 14 ( dm ) Hoaëc (4 + 3 ) x 2 = 14 ( dm ) - Töø ñoù GV neâu quy taéc: Muoán tính chu vi hình chöõ nhaät ta laáy chieàu daøi coäng vôùi chieàu roäng roài nhaân vôùi 2. Hoạt động 3.Thöïc haønh: Baøi 1:- HS nhaéc laïi caùch tính chu vi hình chöõ nhaät. - GV yeâu caàu HS laøm , ñoïc keát quaû. Baøi 2: - GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi. - GV yeâu caàu HS laøm , ñoïc keát qua û Baøi 3: - GV yeâu caàu HS tính chu vi hai hình, sau ñoù so saùnh. - GV yeâu caàu HS laøm , ñoïc keát quaû. Hoạt động nối tiếp: 1’ hs nhaéc laïi ñeà baøi 1hs K ñoïc laïi baøi maãu 1hs K neâu caùch tính chu vi hình chöõ nhaät . Nhieàu hs neâu qui taéc tính chu vi hình chöõ nhaät . Baøi 1 -1 HS lên bảng, lớp làm bảng con Baøi 2 -1 HS lên bảng, lớp làm vở Baøi 3 -Lớp tính trên giấy nháp, trả lời Thứ hai ngày 23 tháng 12 năm 2013 Đạo đức Thực hành kĩ năng học kì I I.Mục tiêu: -Ôn tập và thực hành kĩ năng về các kiến thức: +Tích cực tham gia việc lớp, việc trường +Quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng. +Biết ơn thương binh, liệt sĩ II.Chuẩn bị : -Hệ thống câu hỏi để ôn IV. . Hoạt động dạy học: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 5’ 1’ 14’ 14’ 1.Kiểm tra: -Gọi HS lên kiểm tra bài 2.Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Ôn tập -Gọi HS nêu tên các bài đạo đức đã học -Chia nhóm thảo luận để lên trình diễn trước lớp các hình thức sau: kể chuyện, đóng vai tình huống, ca hát, đọc thơ, . . . . . -Yêu cầu các nhóm lên trình bày -Nhận xét Hoạt động 3: Củng cố -Vì sao cần phải tích cực tham gia việc lớp, việc trường? -Vì sao cần phải quan tâm giúp đỡ hàng xóm lang giềng? -Chúng ta cần phải có thái độ như thế nào đối với thương binh liệt sĩ? Hoạt động nối tiếp: 1’ -Nhận xét tiết học - Về nhà chuẩn bị bài : “Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế” Nhắc lại đề -HS nêu tên các bài đạo đức -HS thảo luận -Trình bày trước lớp -Tham gia việc lớp, việc trường vừa là quyền lợi, vừa là bổn phận của HS -Ai cũng có lúc gặp khó khăn . Những lúc đó cần cps sự giúp đỡ của mọi người. -Càn phải quan tâm và kính trọng các thương binh liệt sĩ. * Thứ ba ngày 24 tháng 12 năm 2013 Chính tả: ÔN TẬP HKI ( Tiết 3) I.MUÏC TIEÂU : -Đọc đúng, rành mạch đoạn vă, bài văn đã học(tốc độ đọc khoảng 60 tiếng / phút) ; TL được 1 CH về ND đoạn, bài ; thuộc được 2 đoạn thơ đã học ở HKI. - điền đúng ND vào giấy mời , theo mẫu BT2 II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - SGK vaø VBT. III. . . Hoạt động dạy học: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 1’ 15’ 15’ 1.Kiểm tra: 2.Bài mới Hoạt động 1:- Giôùi thieäu , ghi đề Hoạt động Kieåm tra taäp ñoïc: - GV toå chöùc cho HS boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc. - GV yeâu caàu HS thöïc hieän yeâu caàu ñaõ boác thaêm. - GV ñaët caâu hoûi veà ñoaïn hoaëc baøi HS vöøa ñoïc. - GV cho ñieåm. Hoạt động 3. Ñieàn vaøo giaáy tôø in saün Baøi taäp 2: - GV yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi vaø maãu giaáy môøi. - GV nhaéc HS chuù yù. - GV môøi HS laøm mieäng vaøo giaáy môøi. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaøo VBT. Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS ghi nhôù maãu giaáy môøi vaø tieáp tuïc luyeän ñoïc ôû nhaø. - Daën hs chuaån bò baøi sau : Oân taäp cuoái hoïc kì I ( tieát 4 + 5) . Yeâu caàu hs ñoïc chöa ñaït yeâu caàu veà nhaø chuaån bò tieáp cho tieát sau kieåm tra laïi . hs nhaéc laïi ñeà baøi 4hs boác thaêm choïn baøi Töøng hs ñoïc baøi Traû lôøi caâu hoûi cuûa GV Baøi taäp 2 Xaùc ñònh yeâu caàu baøi Vaøi hs K laøm mieäng Nhaän xeùt , boå sung . Caû lôùp laøm vaøo vôû baøi taäp Thứ ba ngày 24 tháng 12 năm 2013 Toán CHU VI HÌNH VUÔNG I.MUÏC TIEÂU : -Nhớ qui tắc tính chu vi HV (độ dài cạnh x 4) . Vận dụng qui tắc để tính được chu vi HV và giải BT có ND liên quan đến chu vi HV-Làm bài 1, 2, 3, 4 -Thái độ:yêu thích học toán và tích cực học tập. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :- III.. Hoạt động dạy học: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 1’ 15’ 15’ Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: Giôùi thieäu caùch tính chu vi hình vuoâng: - GV neâu baøi toaùn: Cho hình vuoâng ABCD caïnh 3dm. Haõy tính chu vi hình vuoâng ñoù. - GV neâu: Muoán tính chu vi hình vuoâng ABCD ta laøm theá naøo? - GV yeâu caàu HS tính chu vi hình vuoâng ABCD. - GV keát luaän: Muoán tính chu vi hình vuoâng ta laáy ñoä daøi moät caïnh nhaân vôùi 4. Hoạt động 3: Thöïc haønh: Baøi 1: - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 2: - GV giuùp HS hieåu ñoä daøi ñoaïn daây theùp chính laø chu vi hình vuoâng uoán ñöôïc. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 3:- GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 4: - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû . Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Về xem lại bài, chuẩn bị bài sau hs nhaéc laïi ñeà baøi Vaøi hs neâu laïi baøi maãu 1hs neâu caùch tính chu vi hình vuoâng . 1hs K leân baûng tính Caû lôùp laøm vôû nhaùp . Nhieàu hs ñoïc qui taéc tính chu vi hình vuoâng Baøi 1: 2hs leân baûng laøm baøi Caû lôùp laøm vaøo vôû nhaùp Xaùc ñònh yeâu caàu baøi Baøi 2: Laøm vieäc nhoùm Trình baøy baøi giaûi Nhaän xeùt , keát luaän . Baøi 3: Caû lôùp nhaän xeùt y/caàu Laøm vieäc caù nhaân 1hs laøm giaáy khoå to Baøi 4: 1,2hs Tb neâu mieäng . Nhaän xeùt ,keát luaän . Thứ ba ngày 24 tháng 12 năm 2013 Tự nhiên và xã hội: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HKI I.MUÏC TIEÂU : - Kể được moät soá hoaït ñoäng noâng nghieäp, coâng nghieäp, thöông maïi, thoâng tin lieân laïc. vaø giôùi thieäu veà gia ñình mình. III. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - Tranh aûnh do HS söu taàm. - Hình caùc cô quan. - Theû ghi teân caùc cô quan vaø chöùc naêng. IV. . Hoạt động dạy học: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 5’ 1’ 9’ 9’ 9’ 1.Kiểm tra: -Gọi HS lên kiển tra bài 2.Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Hoạt động 2: TC Ai nhanh?Ai ñuùng ? *Böôùc 1: - GV chuaån bò tranh khoå to caùc cô quan. Š*Böôùc 2: - GV toå chöùc cho HS quan saùt tranh vaø gaén ñöôïc theû vaøo tranh. Hoạt động 3: Quan saùt hình theo nhoùm * Böôùc 1: Chia nhoùm vaø thaûo luaän - GV yeâu caàu HS quan saùt hình 1, 2, 3, 4 trong SGK trang 67. * Böôùc 2: - GV yeâu caàu caùc nhoùm daùn tranh aûnh veà caùc hoaït ñoäng maø mình söu taàm ñöôïc theo caùch trình baøy cuûa nhoùm. Hoạt động 4: Laøm vieäc caù nhaân a.Muïc tieâu: Bieát giôùi thieäu vôùi caùc baïn trong lôùp veà caùc theá heä trong gia ñình cuûa mình. b.Caùch tieán haønh: -. Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS xem laïi baøi cuõ vaø chuaån bò baøi tieáp theo. - GV nhaän xeùt. hs nhaéc laïi ñeà baøi HS quan saùt tranh vaø thi gaén theû vaøo tranh . Nhaän xeùt , tuyeân döông. Quan saùt hình trong SGK trang 67 . Trình baøy tranh theo nhoùm . Nhieàu hs giôùi thieäu veà gia ñình mình . Caû lôpù veõ sô ñoà veà gia ñình mình . Thứ ba ngày 24 tháng 12 năm 2013 Tập viết Ôn tập HKI ( Tiết 6 ) I.MUÏC TIEÂU : - Đọc đúng, rành mạch đoạn vă, bài văn đã học(tốc độ đọc khoảng 60 tiếng / phút) ; TL được 1 CH về ND đoạn, bài ; thuộc được 2 đoạn thơ đã học ở HKI. -Bước đầu viết được một bức thư thăm hỏi người thân hoặc người mà em quí mến BT2 II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - SGK vaø VBT. IV. . . Hoạt động dạy học: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ BOÅ SUNG 1’ 15’ 15’ 1.Kiểm tra: 2.Bài mới Hoạt động 1.Giôùi thieäu baøi , ghi đề Hoạt động 2. Kieåm tra HTL: - GV toå chöùc cho HS boác thaêm choïn baøi HTL. - GV yeâu caàu HS thöïc hieän yeâu caàu ñaõ boác thaêm. - GV ñaët caâu hoûi veà khoå hoaëc baøi HS vöøa ñoïc. - GV cho ñieåm. Hoạt động 3: Vieát thö .Baøi taäp 2: - GV yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - GV giuùp HS xaùc ñònh ñuùng: ñoái töôïng vieát thö, noäi dung thö. - GV môøi HS phaùt bieåu yù kieán: Caùc em choïn vieát thö cho ai? Caùc em muoán thaêm hoûi ngöôøi ñoù veà nhöõng ñieàu gì?. - GV yeâu caàu HS ñoïc laïi baøi Thö göûi baø ñeå nhôù hình thöùc moät laù thö . - GV yeâu caàu HS vieát thö. - GV chaám, nhaän xeùt. * GV ñoïc nhieàu baøi vieát cuûa hs . Cho hs nhaän xeùt, ñaùnh giaù baøi laøm HS Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS hoaøn thaønh baøi vieát; thöû laøm baøi luyeän taäp tieát 9. hs nhaéc laïi ñeà baøi Vaøi hs ôû caùc tieát tröùôùc chöa ñaït yeâu caàu ñeå kieåm tra laïi . Traû lôøi caâu hoûi cuûa GV Baøi taäp 2 Xaùc ñònh yeâu caàu ñeà baøi 1hs TB neâu ñoái töôïng vieát thö , noäi dung thö . Nhieàu hs phaùt bieåu yù kieán . Caû lôùp ñoïc thaàm laïi baøi Thö göûi baø . Caû lôùp vieát thö . HS ñaùnh giaù HS . Thứ tư ngày 25 tháng 12 năm 2013 Tập đọc: ÔN TẬP HKI ( Tiết 4) I.MUÏC TIEÂU : - Đọc đúng, rành mạch đoạn vă, bài văn đã học(tốc độ đọc khoảng 60 tiếng / phút) ; TL được 1 CH về ND đoạn, bài ; thuộc được 2 đoạn thơ đã học ở HKI. - Điền đúng dấu phẩy, dấu chấm vào ô trống trong đoạn văn (BT2) II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - SGK vaø VBT. III. . . Hoạt động dạy học: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 1’ 15’ 15’ 1.Kiểm tra: 2.Bài mới Hoạt động 1.Giôùi thieäu baøi , ghi đề Hoạt động 2. Kieåm tra taäp ñoïc: - GV toå chöùc cho HS boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc. - GV yeâu caàu HS thöïc hieän yeâu caàu ñaõ boác thaêm. - GV ñaët caâu hoûi veà ñoaïn hoaëc baøi HS vöøa ñoïc. - GV cho ñieåm. Hoạt động 3: Ôn luyeän veà daáu chaám,daáu phaåy Baøi taäp 2: - GV yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi vaø chuù giaûi caùc töø khoù trong SGK. - GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm ñoaïn vaên, laøm baøi. - GV môøi HS leân baûng thi laøm baøi. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng. - GV yeâu caàu HS söûa baøi vaøo VBT. Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS tieáp tuïc oân caùc baøi hoïc thuoäc loøng. hs nhaéc laïi ñeà baøi 4hs boác thaêm ñoïc baøi TÑ Töøng hs ñoïc baøi ñaõ choïn Traû lôøi caâu hoûi cuûa GV Baøi taäp 2 Xaùc ñònh yeâu caàu baøi taäp Caû lôùp ñoïc thaàm ñoaïn vaên vaø laøm baøi . 2hs ñaïi dieän thi laøm baøi Nhaän xeùt , keát luaän . HS chöõa baøi ( neáu coù ) Thứ tư ngày 25 tháng 12 năm 2013 Tóan: Luyện tập I.MUÏC TIEÂU : - Biết tính chu vi hình chöõ nhaät vaø hình vuoâng qua vieäc giaûi caùc baøi toaùn coù noäi dung hình hoïc. Làm bài 1a, bài 2, bài 3, bài 4 -Thái độ:yêu thích học toán và tích cực học tập. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - SGK vaø VBT. III. . Hoạt động dạy học: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 1’ 30’ Hoạt động 1: Giôùi thieäu, ghi đề Hoạt động 2.Thöïc haønh: Baøi 1: - GV yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch tính chu vi hình chöõ nhaät. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 2: - GV yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi vaø nhaéc laïi caùch tính chu vi hình vuoâng. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 3: - GV giuùp HS hieåu yeâu caàu cuûa baøi. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 4: - BT cho biết gì? - Chỉ trên sơ đồ đoạn thẳng , giải thích cho HS hiểu “Nửa chu vi HCH là chiều dài cộng với chiều rộng” Hoạt động nối tiếp: 1’ - Nhaän xeùt tieát hoïc. - HS laøm baøi taäp trong VBT. hs nhaéc laïi ñeà baøi Baøi 1: Vaøi hs nhaéc laïi caùch tính chu vi hình chöõ nhaät . Caû lôùp laøm baøi vaøo nhaùp 2hs laøm giaáy khoå to . Baøi 2: Vaøi hs nhaéc laïi caùch tính chu vi hình vuoâng . Caû lôùp laøm vở 2hs laøm giaáy khoå to . Trình baøy baøi laøm . Baøi 3: Xaùc ñònh yeâu caàu baøi taäp Laøm bảng con Trình baøy baøi giaûi Nhaän xeùt , keát luaän . Baøi 4:Xaùc ñònh yeâu caàu baøi taäp Laøm nhóm Vaøi hs laøm baøi giaáy khoå to Trình baøy keát quaû . Thứ tư ngày 25 tháng 12 năm 2013 Luyện từ và câu: Ôn tập HKI ( Tiết 5 ) I.MUÏC TIEÂU : - Đọc đúng, rành mạch đoạn vă, bài văn đã học(tốc độ đọc khoảng 60 tiếng / phút) ; TL được 1 CH về ND đoạn, bài ; thuộc được 2 đoạn thơ đã học ở HKI. - Bước đầu viết được Đơn xin cấp lại thẻ đọc sách BT2 II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - SGK vaø VBT. IV. . Hoạt động dạy học: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 1’ 15’ 15’ 1.Kiểm tra: 2.Bài mới Hoạt động 1.Giôùi thieäu baøi , ghi đề Hoạt động 2. Kieåm tra HTL: - GV toå chöùc cho HS boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc. - GV yeâu caàu HS thöïc hieän yeâu caàu ñaõ boác thaêm. - GV ñaët caâu hoûi veà ñoaïn hoaëc baøi HS vöøa ñoïc. - GV cho ñieåm. Hoạt động 3. Luyeän taäp vieát ñôn Baøi taäp 2: - GV yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi. - GV nhaéc HS: So vôùi maãu ñôn, laù ñôn naøy caàn theå hieän noäi dung xin caáp laïi theû ñoïc saùch ñaõ maát. - GV yeâu caàu HS laøm mieäng. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaøo VBT. - GV yeâu caàu HS ñoïc baøi laøm. - GV nhaän xeùt. Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS ghi nhôù maãu ñôn, laøm thöû baøi luyeän taäp tieát 8, tieáp tuïc oân laïi caùc baøi hoïc thuoäc loøng. * Tuyeân döông nhöõng hs hoaøn thaønh toát laù ñôn vöøa vieát . hs nhaéc laïi ñeà baøi 4hs boác thaêm choïn baøi TÑ Töøng hs ñoïc baøi ñaõ choïn . Traû lôøi caâu hoûi Xaùc ñònh yeâu caàu baøi taäp Nhieàu hs laøm mieäng Caû lôùp laøm vôû baøi taäp Nhieàu hs xung phong ñoïc baøi laøm . Nhaän xeùt , boå sung . Thứ năm ngày 26 tháng 12 năm 2013 Tự nhiên và xã hội Vệ sinh môi trường I.Mục tiêu: -Nêu tác hại của rác thải và thực hiện đổ rác đúng nơi qui định. II.Chuẩn bị : -Tranh s­u tÇm ®­îc vÒ r¸c th¶i, c¶nh thu gom vµ xö lý r¸c th¶i; c¸c h×nh trong sgk tr.68-69. III. . . Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HTĐB 1’ 14’ 14’ Hoạt động 1: Giới thiệu, ghi đề Ho¹t ®éng 2: a.Môc tiªu: HS thÊy ®­îc sù « nhiÔm vµ t¸c h¹i cña r¸c th¶i ®èi víi ®êi sèng con ng­êi. b.C¸ch tiÕn hµnh: B­íc 1: Th¶o luËn nhãm -Yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn c¸c c©u: + H·y nãi c¶m gi¸c cña b¹n khi ®i qua ®èng r¸c. R¸c cã h¹i nh­ thÕ nµo? + Nh÷ng sinh vËt nµo th­êng sèng trong ®èng r¸c, chóng cã h¹i g× ®èi víi søc khoÎ con ng­êi? B­íc 2: tr×nh bµy, nhãm kh¸c bæ sung: *KÕt luËn: Trong c¸c lo¹i r¸c, cã nh÷ng lo¹i r¸c rÔ bÞ thèi r÷a vµ nhiÒu vi khuÈn g©y bÖnh. Chuét, gi¸n, ruåi th­êng sèng ë n¬i cã r¸c. Chóng lµ nh÷ng con vËt trung gian truyÒn bÖng cho ng­êi. Ho¹t ®éng 3: a. Môc tiªu: HS nãi ®­îc nh÷ng viÖc lµm ®óng vµ nh÷ng viÖc lµm sai trong viÖc thu gom r¸c th¶i. b.C¸ch tiÕn hµnh: B­íc 1: Quan s¸t c¸c tranh sgk vµ c¸c tranh s­u tÇm ®­îc Cho biÕt viÖc nµo lµm ®óng viÖc nµo lµm sai? B­íc 2: C¸c nhãm tr×nh bµy - Gi¸o viªn kÕt luËn và giáo dục vệ sinh môi trường. . Ho¹t ®éng nèi tiÕp: 2’ - Em cÇn lµm g× ®Ó gi÷ VS n¬i c«ng céng?- Em ®· lµm g× ®Ó gi÷ vÖ sinh n¬i c«ng céng? - H·y nªu c¸ch xö lÝ r¸c ë phè em?- Nh¾c nhë h/s c«ng viÖc vÒ nhµ -Nhắc lại đề - C¸c nhãm nhËn néi dung th¶o luËn cña m×nh. - §äc c¸c c©u hái cña nhãm m×nh tr­íc líp: - C¸c nhãm th¶o luËn theo nhãm ®«i +Khi ®i qua ®èng r¸c mïi rÊt h«i thèi, khã chÞu. RÊt h¹i ®èi víi søc khoÎ. +Trong r¸c rÊt nhiÒu c¸c sinh vËt g©y bÖnh sinh sèng nh­: Ruåi, gi¸n, chuét. Chóng lµ c¸c con vËt trung gian truyÒn bÖnh -§¹i diÖn c¸c nhãm ®«i tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh tr­íc líp: -Nhãm kh¸c bæ sung. -Lắng nghe -Lµm viÖc theo cÆp - C¸c nhãm quan s¸t c¸c tranh ë trang 69 vµ c¸c ¶nh s­u tÇm ®­îc cho biÕt quan ®iÓm cña m×nh. H×nh nµo ®óng h×nh nµo sai - Mét sè nhãm tr×nh bµy quan ®iÓm cña m×nh tr­íc líp, nhãm kh¸c bæ sung - Mét sè em nh¾c l¹i - Mét sè h/s tr×nh bµy - VÖ sinh n¬i c«ng céng: Kh«ng vøt r¸c, phãng uÕ bõa b·i, ®i vÖ sinh ®óng n¬i quy ®Þnh - Nªu c¸ch xö lÝ r¸c cña phè m×nh - Về nhà thùc hµnh vÖ sinh nhµ m×nh s¹ch sÏ vµ xö lý r¸c cña gia ®×nh ®óng theo quy ®Þnh Thứ năm ngày 26tháng 12 năm 2013 Tóan: Luyện tập chung I.MUÏC TIEÂU : -Biết làm tính nhân, chia trong bảng ; nhân (chia) số có hai chữ số , ba chữ số với (cho số có một chữ số) - Biết tính chu vi HCN, chu vi HV, giải toán về tìm một phần mấy của một số -Làm bài 1, bài 2 (cột 1, 2, 3) , bài 3, bài 4 II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - SGK vaø VBT. III. . . Hoạt động dạy học: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 1’ 15’ 15’ Hoạt động 1: Giôùi thieäu, ghi dề Hoạt động 2. Oân veà nhaân,chia Baøi 1: -GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 2: - 1 HS lên bảng, nhận xét Hoạt động 3: Oân veà tính chu vi Baøi 3: -BT cho biết gì? -BT hỏi gì? -1 HS lên bảng, nhận xét Baøi 4: -BT cho biết gì? -BT hỏi gì? -BT thuộc dạng toán nào? -! HS lên bảng, nhận xét Hoạt động nối tiếp : 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS laøm baøi taäp trong VBT. -Về nhà xem kĩ lại bài để tiết sau kiểm tra cuối học kì I hs nhaéc laïi ñeà baøi Baøi 1 -HS nêu kết quả bằng miệng Baøi 2: Caû lôùp laøm baûng con Nhaän xeùt Baøi 3 -Trả lời Caû lôùp laøm vaøo vôû nhaùp . Baøi 4: -Trả lời -Làm vở Thứ năm ngày 26 tháng 12 năm 2013 Chính tả: Kiểm tra đọc I.MUÏC TIEÂU : -Kiểm tra đọc theo yêu cầu cần đạt ở tiêu chí ra đề môn tiếng việt lớp 3, học kì I II. Đề: Do trường ra Thứ sáu ngày 27 tháng 12 năm 2013 Tập làm văn Kiểm tra viết I.Mục tiêu: -Kiểm tra viết theo yêu cầu cần đạt nêu ở tiêu chí ra đề kiểm tra môm tiếng việt II.Đề: Do chuyên môn ra Thứ sáu ngày 27 tháng 12 năm 2013 Toán Kiểm tra định kì cuối học kì I I.Mục tiêu: Tập trung vào việc đánh giá -Biết nhân, chia nhẩm trong phạm vi các bảng tính đã học, bảng chia 6, 7 -Biết nhân số có hai, ba chữ số với số có một chữ số (có nhớ 1 lần) , chia số có hai, ba chữ số cho số có một chữ số (Chia hết và chia có dư) -Biết tính giá trị biểu thức số có đến hai dấu phép tính -Tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hinh vuông -Xem đồng hồ chính xác đến 5 phút Giải bài toán có hai phép tính II.Đề: Do chuyên môn PGD Thị xã Thứ sáu ngày 27 tháng 12 năm 2013 Sinh ho¹t líp I. Môc tiªu - HS thÊy ®­îc nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm cña m×nh trong tuÇn - NhËn thÊy kÕt qu¶ cña m×nh trong th¸ng - GDHS cã ý thøc trong häc tËp, trong mäi ho¹t ®éng II Néi dung sinh ho¹t 1 GV nhËn xÐt ­u ®iÓm : - §i häc ®Òu ®óng giê - Cã ý thøc x©y dùng ®«i b¹n cïng tiÕn vµ cã nhiÒu tiÕn bé: -Các em đã giành được nhiều bông hoa điểm 10 dể mừng Đảng mừng xuân. -Các em đã tham gia kiểm tra ở học kì I rất là tốt và nghiêm túc. - Gi÷ g×n vÖ sinh chung - Ngoan lÔ phÐp víi thÇy c«, ®oµn kÕt víi b¹n bÌ - Thùc hiÖn tèt nÒ nÕp líp - Trong líp chò ý nghe gi¶ng : -Tiếp tục phong trào bông hoa điểm 10 mừng Đảng mừng Xuân - Ch­a chó ý nghe gi¶ng : 2. Giáo viên nhận xét: - Cã hiÖn t­îng nãi tôc : - ThiÕu th­íc kÎ : 3 HS bæ xung 4 Vui v¨n nghÖ 5 §Ò ra ph­¬ng h­íng tuÇn sau

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docG.AN 3 -T18.Tuyền.doc