Kế hoạch giảng dạy tuần 16 lớp 5 (năm học 2018 - 2019)

I/ Mục đích yêu cầu : -Vieát ñöôïc baøi vaên taû ngöôøi hoaøn chænh, theå hieän ñöôïc söï quan saùt chaân thöïc, dieãn ñaït troâi chaûy.

II/ Đồ dùng dạy - học :

III/ Các hoạt động dạy

 

doc34 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 01/03/2019 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch giảng dạy tuần 16 lớp 5 (năm học 2018 - 2019), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n xét chữa bài - Yêu cầu HS nêu lại cách tìm 1 số phần trăm của một số Củng cố giải toán có lời văn liên quan đến tìm một số phần trăm của một số. Bài 2: - Cho HS đọc yêu cầu bài , thỏa luận theo câu hỏi: - Bài toán cho biết gì? - Bài yêu cầu tìm gì? - Số gạo nếp chính là gì trong bài toán này? - Muốn tìm 35% của 120 kg ta làm thế nào? - Yêu cầu HS làm bài - GV nhận xét chữa bà Bài 3: - 1 HS đọc đề bài, thảo luận cặp đôi: - Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? - Diện tích phần đất làm nhà chính là gì trong bài toán này? - Như vậy muốn tìm diện tích phần đất làm nhà ta cần biết được gì? - Yêu cầu HS làm bài theo nhóm 2. - GV nhận xét chữa bài 3.Vận dụng : Bài 4: - GV hướng dẫn HS làm sau đó làm bài vào vở. - HS đọc yêu cầu - HS làm bài cá nhân. a/ 320 x 15 : 100 = 48 (kg) b/ 235 x 24 : 100 = 56,4 (m2) - HS nêu lại - 2 em đọc yêu cầu bài tập. Có: 120kg gạo Gạo nếp: 35% - Tìm số gạo nếp? - Số gạo nếp chính là 35% của 120kg - HS nêu - 1 HS làm bảng lớp, cả lớp làm vở Bài giải Người đó bán được số gạo nếp là 120 x 35 : 100 = 42 (kg) Đáp số: 42 kg - HS đọc đề bài - Là 20% diện tích của mảnh đất ban đầu - Biết được diện tích của mảnh đất ban đầu - 1 HS làm bảng, cả lớp làm vở Bài giải Diện tích mảnh đát hình chữ nhật là 18 x 15 = 270 (m2) 20% Diện tích phần đất làm nhà là 270 x 20 : 100 = 54 (m2) Đáp số: 54 m2 - HS làm bài vào vở - Tính 1% của 1200 cây rồi tính nhẩm 5% của 1200 cây. - Chẳng hạn: 1% của 1200 cây là: 1200: 100= 12(cây) Vậy 5% của 1200 cây là: 12 x 5= 60(cây) - Tương tự như vậy tính được các câu còn lai. 4. Hoạt động tìm tòi mở rộng : - Cho HS nhắc lại các nội dung chính của bài học. - Dặn dò: Về nhà xem lại các bài tập đã làm trên lớp, chuẩn bị bài sau. - HS nghe Tin học Giáo viên chuyên dạy Thể dục Giáo viên chuyên dạy Ngaøy daïy : Thöù naêm ngaøy 13/12/2018 Luyện từ và câu (Tieát 32) TOÅNG KEÁT VOÁN TÖØ (tt) I. Muïc tieâu: -Bieát kieåm tra voán töø cuûa mình theo caùc nhoùm töø ñoàng nghóa ñaõ cho (BT1) -Ñaët ñöôïc caâu theo yeâu caàu cuûa BT2, BT3. II. Chuaån bò: + GV+ HS: Baûng hoïc nhoùm baøi taäp 1.SGK . III. Caùc hoaït ñoäng: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Hoạt động khởi động : - Gọi 4 HS lên bảng đặt câu với 1 từ đồng nghĩa , 1 từ trái nghĩa với mỗi từ : nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù. - Gọi HS dưới lớp đọc các từ trên - Nhận xét đánh giá. - Giới thiệu bài - Ghi bảng - HS đặt câu - HS đọc - HS nghe - HS ghi vở 2. Hoạt động thực hành: Bài tập 1: Cá nhân=> Cả lớp - Gọi HS đọc yêu cầu bài 1a - Bài yêu cầu làm gì? - Các tiếng ở phần a là những từ chỉ gì? - Thế nào là từ đồng nghĩa - Yêu cầu HS làm bài - GV nhận xét chữa bài - Vì sao lại xếp như vậy? - Những từ trong mỗi nhóm là những từ đồng nghĩa hoàn toàn hay không hoàn toàn? - Bài 1b cho HS làm bảng con - GV nhận xét về khả năng sử dụng từ, tìm từ của HS - GV kết luận lời giải đúng. Bài 2 : Cá nhân=> Cả lớp - Gọi HS đọc bài văn + Trong miêu tả người ta hay so sánh Em hãy đọc ví dụ về nhận định này trong đoạn văn. + So sánh thường kèm theo nhân hoá, người ta có thể so sánh nhân hoá để tả bên ngoài, để tả tâm trạng - Em hãy lấy VD về nhận định này. + Trong quan sát để miêu tả, người ta phải tìm ra cái mới, cái riêng, không có cái mới, cái riêng thì không có văn học.....lấy VD về nhận định này? Bài 3: Cá nhân=> Nhóm=> Cả lớp - Gọi HS đọc yêu cầu - HS làm bài theo nhóm - Gọi 2 HS trình bày - Lớp nhận xét - Cả lớp theo dõi - HS nêu - Chỉ màu sắc - HS nêu - HS làm bài Đáp án: 1a) đỏ- điều- son; trắng- bạch xanh- biếc- lục; hồng- đào 1b) Bảng màu đen gọi là bảng đen. Mắt màu đen gọi là mắt huyền. Ngựa màu đen gọi là ngựa ô. Mèo màu đen gọi là mèo mun. Chó màu đen gọi là chó mực. Quần màu đen gọi là quần thâm. - HS đọc bài văn -VD: Trông anh ta như một con gấu. VD: Con gà trống bước đi như một ông tướng. VD: Huy Gô thấy bầu trời đầy sao giống như cánh đồng lúa chín, ở đó người gặt đã bỏ quên lại một cái liềm con là vành trăng non. - HS đọc yêu cầu - Các nhóm tự thảo luận và làm bài VD: Dòng sông Hồng như một dải lụa đào vắt ngang thành phố. - Bé Nga có đôi mắt tròn xoe, đen láy đến là đáng yêu. - Nó lê từng bước chậm chạp như một kẻ mất hồn. 3.Hoạt động tìm tòi mở rộng : - Nhận xét tiết học - Yêu cầu ôn tập lại từ đơn, từ phức, từ đồng nghĩa, đồng âm, nhiều nghĩa - HS nghe Mỹ thuật Giáo viên chuyên dạy Toán (Tiết 79) GIAÛI TOAÙN VEÀ TÆ SOÁ PHAÀN TRAÊM (tt) I. Muïc tieâu: - Bieát caùch tìm moät soá khi bieát tæ soá phaàn traêm cuûa soá ñoù.- Vaän duïng giaûi caùc baøi toaùn ñôn giaûn veà tìm moät soá khi bieát phaàn traêm cuûa soá ñoù.BT 1 BT 2 II. Chuaån bò:+ GV+ HS: Phaán maøu, baûng phuï. baûng con, SGK. III. Caùc hoaït ñoäng: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Hoạt động khởi động: - Cho HS hát - Cho HS chơi trò chơi"Nối nhanh, nối đúng" 15% của 60 9 20% của 45 7,2 50% của 32 30 30% của 90 16 - GV nhận xét, tuyên dương. - Giới thiệu bài - Ghi bảng - HS hát - HS chơi trò chơi - HS nghe - HS ghi vở 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới: - Hướng dẫn tìm một số khi biết một số phần trăm của nó. Hướng dẫn tìm một số khi biết 52,5% của nó là 420. - GV đọc đề bài toán : Số học sinh nữ của một trường là 420 em và chiếm 52,5% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh? - GV hướng dẫn cho HS làm theo các yêu cầu sau: - 52,5% số học sinh toàn trường là bao nhiêu em? Viết bảng: 52,5% : 420 em - 1% số học sinh toàn trường là bao nhiêu em? - Viết bảng thẳng dòng trên: 1% : .....em ? - 100% số học sinh toàn trường là bao nhiêu em? - Viết bảng thẳng dòng trên: 100% : ....em? - Như vậy để tính số học sinh toàn trường khi biết 52,5% số học sinh toàn trường là 420 em ta đã làm như thế nào? - GV nêu: Thông thường để tính số học sinh toàn trường khi biết 52,5% số học sinh đó là 420 em ta viết gọn như sau: 420 : 52,5 100 = 800 (em) hoặc 420 100 : 52,5 = 800 (em) - HS nêu lại Bài toán về tỉ số phần trăm - GV nêu bài toán trước lớp: Năm vừa rồi qua một nhà máy chế tạo được 1590 ô tô. Tính ra nhà máy đã đạt 120% kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch nhà máy dự tính sản xuất bao nhiêu ô tô? - Em hiểu 120% kế hoạch trong bài toán trên là gì? - GV yêu cầu HS làm bài. - GV nhận xét bài làm của HS, sau đó hỏi: Em hãy nêu cách tính một số khi biết 120% của nó là 1590. - HS nghe và tóm tắt lại bài toán. - HS làm việc theo GV + Là 420 em + HS tính và nêu: 1% số học sinh toàn trường là: 420 : 52,5 = 8 (em) + 100% số học sinh toàn trường là: 8 100 = 800 (em) - Ta lấy 420 : 52,5 để tìm 1% số học sinh toàn trường, sau đó lấy kết quả nhân với 100. - HS nghe sau đó nêu nhận xét. - Ta lấy 420 chia cho 52,5 rồi nhân với 100 hoặc lấy 420 nhân với 100 rồi chia cho 52,5. - HS nghe và tóm tắt bài toán. - Coi kế hoạch là 100% thì phần trăm số ôtô sản xuất được là 120%. - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Bài giải Số ôtô nhà máy phải sản xuất theo kế hoạch là: 1590 100 : 120 = 1325 (ôtô) Đáp số : 1325 ôtô - Muốn tìm một số biết 120% của nó là 1590 ta có thể lấy 1590 nhân với 100 rồi chia cho 120 hoặc lấy 1590 chia cho 120 rồi nhân với 100. 3. HĐ thực hành: Bài 1: Cá nhân=> Cả lớp - GV gọi 1 HS đọc đề bài toán. - GV yêu cầu HS tự làm bài. - GV nhận xét Bài 2: Cá nhân=> Cả lớp - GV gọi 1 HS đọc đề bài toán. - GV yêu cầu HS tự làm bài. - GV chữa bài 4.Vận dụng : Bài 3: - Cho HS tự làm bài vào vở. - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - 1 HS lên chia sẻ, HS cả lớp làm bài vào vở Bài giải: Số học sinh Trường Vạn Thịnh là 552 x 100 : 92 = 600 (học sinh) Đáp số 600 học sinh - 1 HS đọc đề bài - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở Bài giải Tổng số sản phẩm của xưởng may là: 732 100 : 91,5 = 800 ( sản phẩm) Đáp số: 800 sản phẩm. - HS làm bài vào vở 10% = 1/10 25% = 1/4 Nhẩm: a) 5 x 10 = 50( tấn) b) 5 x 4 = 20(tấn) 5.Hoạt động tìm tòi mở rộng : - Nhận xét tiết học và dặn HS chuẩn bị bài sau. - HS nghe và thực hiện Tiếng Anh Giáo viên chuyên dạy Ngaøy daïy : Thöù saùu ngaøy 14/12/2018 Tập làm văn : ( Tiết 32) Luyện tập tả người I/ Mục đích yêu cầu : -Vieát ñöôïc baøi vaên taû ngöôøi hoaøn chænh, theå hieän ñöôïc söï quan saùt chaân thöïc, dieãn ñaït troâi chaûy. II/ Đồ dùng dạy - học : III/ Các hoạt động dạy Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Hoạt động khởi động: - Cho HS hát - Nêu cấu tạo của một bài văn tả người. - GV nhận xét đánh giá - Giới thiệu bài - Ghi bảng - HS hát - HS nêu - HS nghe - HS ghi vở 2. Hoạt động thực hành : Lập được dàn ý cho bài văn tả người bạn trong lớp em được nhiều người quý mến. Bài 1: Cá nhân=> Cả lớp - Gọi HS đọc yêu cầu bài - Đề bài yêu cầu làm gì? - Người thân trong gia đình em gồm những ai? - Em sẽ tả về ai? - Dàn ý của một bài văn tả người gồm mấy phần? Nội dung mỗi phần nói gì? - Yêu cầu HS tự làm bài - Gọi HS đọc dàn bài của mình. - GV nhận xét, chỉnh sửa Bài 2: Cá nhân=> Cả lớp - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập - Đoạn viết nằm trong phần nào? - Yêu cầu HS nêu mình sẽ viết đoạn nào - Yêu cầu HS làm bài - Gọi HS đọc bài của mình - GV nhận xét - Lập dàn ý cho một bài văn tả 1người thân trong gia đình. - HS nêu - HS tiếp nối nhau nêu - HS tiếp nối nhau nêu - 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài Mở bài - Giới thiệu người định tả Thân bài - Tả bao quát về hình dáng : - Tả hoạt động của người đó Kết bài - Nêu cảm nghĩ - HS tự lập dàn bài - HS đọc bài của mình - Viết 1 đoạn văn tả hình dáng hoặc hoạt động của người đó. - Thân bài - HS nối tiếp nêu - HS làm bài, 1 HS làm bảng nhóm - HS đọc bài viết của mình 3.Hoạt động tìm tòi mở rộng : - Nhận xét giờ học - Dặn HS về nhà hoàn thành đoạn văn và ôn tập để chuẩn bị kiểm tra CKI. - HS nghe Hát Giáo viên chuyên dạy Toán (Tiết 80) LUYEÄN TAÄP I. Muïc tieâu: -Biết làm 3 dạng bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm: -Tính tỉ số phần trăm của 2 số. -Tìm giá trị một số phần trăm của một số. Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của số đó.Bài 1b, Bài 2b, Bài 3a II. Chuaån bò:+ GV+ HS: Phaán maøu, baûng phuï . SGK, baûng con. III. Caùc hoaït ñoäng: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Hoạt động khởi động: - Cho HS hát - Cho HS thi nêu: Muốn tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của số đó ta làm thế nào? - GV nhận xét - Giới thiệu bài - Ghi bảng - HS hát - HS nêu - HS nghe - HS ghi vở 2. Hoạt động thực hành: Bài 1b: Cá nhân=> Cả lớp - GV yêu cầu HS đọc đề bài toán. - GV yêu cầu HS làm bài. - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng. - GV nhận xét chữa bài Bài 2b: Cá nhân=> Cặp đôi - GV yêu cầu HS đọc đề bài toán. - Muốn tìm 30% của 97 ta làm như thế nào ? - GV yêu cầu HS làm bài cặp đội - GV nhận xét HS. Bài 3a: Nhóm=> Cả lớp - GV gọi HS đọc đề bài toán. - Hãy nêu cách tìm một số biết 30% của nó là 72. - GV yêu cầu HS làm bài theo nhóm 4 - GV nhận xét 3.Vận dụng : Bài 1a: - Nêu cách tính tỉ số phần trăm của hai số 37 và 42. Bài 2a: - Cho HS tự làm bài vào vở Bài 3b: - Cho HS tự làm bài vào vở - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở Bài giải b) Tỉ số phần trăm số sản phẩm của anh Ba và số sản phẩm của tổ là: 126 : 1200 = 0,105 0,105 = 10,5% Đáp số : a) 88,9% b) 10,5% - 1 HS nhận xét bài làm của bạn, HS cả lớp theo dõi và tự kiểm tra bài của mình. - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp. - Muốn tìm 30% của 97 ta lấy 97 nhân với 30 rồi chia cho 100. - HS lên bảng chia sẻ, HS cả lớp làm bài vào vở Bài giải b) Số tiền lãi của cửa hàng là: 6000 000 15 : 100 = 900 000 (đồng) Đáp số : a) 29,1 b) 900 000 đồng - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - Lấy 72 nhân với 100 và chia cho 30. - Đại diện nhóm lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở. 72 : 30 x 100 = 240 - Tính thương của 37 : 42 sau đó nhân thương với 100 và viết ký hiệu % vào bên phải số đó. 37 : 42 = 0,8809...= 88,09% - HS làm bài vào vở 97 x 30 : 100 = 29,1 Hoặc 97 : 100 x 30 = 29,1 - HS làm bài vào vở Bài giải Số gạo cửa hàng trước khi bán là: 420 x100 : 10,5 = 4000(kg) 4000kg = 4 tấn Đáp số: 4 tấn 4.Hoạt động tìm tòi mở rộng : - Nhận xét giờ học,giao bài về nhà. - HS nghe Địa lý : Tieát 16 OÂN TAÄP I. Muïc tieâu: - Bieát một số đặc điểm ñaõ hoïc veà daân cö, caùc ngaønh kinh teá cuûa nöôùc ta ôû möùc ñoä ñôn giaûn. - Chæ treân baûn ñoà moät soá thaønh phoá, trung taâm coâng nghieäp, caûng bieån lôùn cuûa nöôùc ta. - Bieát heä thoáng hoùa caùc kieán thöùc ñaõ hoïc veà ñòa lí töï nhieân Vieät Nam ôû möùc ñoä ñôn giaûn: ñaëc ñieåm chính cuûa caùc yeáu toá töï nhieân nhö ñòa hình, khí haäu, soâng ngoøi, ñaát vaø röøng. - Neâu teân vaø chæ ñöôïc vò trí moät soá daõy nuùi, ñoàng baèng, soâng lôùn, caùc ñaûo, quaàn ñaûo, cuûa nöôùc ta treân baûn ñoà. II. Chuaån bò: + GV+ HS: Caùc loaïi baûn ñoà: moät ñoä daân soá, noâng nghieäp, coâng nghieäp, giao thoâng vaän taûi.SGK. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1.Khởi động : Neâu caùc hoaït ñoäng thöông maïi cuûa nöôùc ta? Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän gì ñeå phaùt trieån du lòch? Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. 2.Hoạt động luyện tập : Tìm hieåu veà caùc daân toäc vaø söï phaân boá. HS tìm hieåu : + Nöôùc ta coù bao nhieâu daân toäc? + Daân toäc naøo coù soá daân ñoâng nhaát? + Hoï soáng chuû yeáu ôû ñaâu? + Caùc daân toäc ít ngöôøi soáng chuû yeáu ôû ñaâu? ® Giaùo vieân choát Caùc hoaït ñoäng kinh teá. Phöông phaùp: Ñoäng naõo, buùt ñaøm, giaûng giaûi. Giaùo vieân ñöa ra heä thoáng caâu hoûi traéc nghieäm, hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñoâi traû lôøi. Chæ coù khoaûng 1/4 daân soá nöôùc ta soáng ôû noâng thoân, vì ña soá daân cö laøm coâng nghieäp. Ñaùnh S Vì coù khí haäu nhieät ñôùi neân nöôùc ta troàng nhieàu caây xöù noùng, luùa gaïo laø caây ñöôïc troàng nhieàu nhaát. Ñaùnh Ñ Nöôùc ta traâu boø deâ ñöôïc nuoâi nhieàu ôû mieàn nuùi vaø trung du, lôïn vaø gia caàm ñöôïc nuoâi nhieàu ôû ñoàng baèng. Ñaùnh Ñ OÂn taäp veà caùc thaønh phoá lôùn, caûng vaø trung taâm thöông maïi.. *Böôcù 1: Giaùo vieân söûa baøi, nhaän xeùt. * Böôùc 2: Töø löôïc ñoà saün ôû treân baûng giaùo vieân hoûi nhanh 2 caâu sau ñeå hoïc sinh traû lôøi. + Nhöõng thaønh phoá naøo laø trung taâm coâng nghieäp lôùn nhaát, laø nôi coù hoaït ñoäng thöông maïi phaùt trieån nhaát caû nöôùc? + Nhöõng thaønh phoá naøo coù caûng bieån lôùn baäc nhaát nöôùc ta? 3.Hoạt động vận dụng : Keå teân moät soá tuyeán ñöôøng giao thoâng quan troïng ôû nöôùc ta? GD Biển đảo 4.Hoạt động tìm tòi mở rộng: Nhaän xeùt tieát hoïc. + Haùt “Thöông maïi vaø du lòch”. Nhaän xeùt boå sung. “OÂn taäp”. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. Phöông phaùp: Thaûo luaän, hoûi ñaùp. + 54 daân toäc.+Kinh + Ñoàng baèng. + Mieàn nuùi vaø cao nguyeân. : Nöôùc ta coù 54 daân toäc, daân toäc kinh chieám ña soá, soáng ôû ñoàng baèng, daân toäc ít ngöôøi soáng ôû mieàn nuùi vaø cao nguyeân. Hoaït ñoäng caù nhaân, nhoùm 2 Hoïc sinh laøm vieäc döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc ôû tieát tröôùc ñaùnh daáu Ñ – S vaøo oâ troáng tröôùc moãi yù. Nöôùc ta coù nhieàu ngaønh coâng nghieäp vaø thuû coâng nghieäp. Ñaùnh Ñ Ñöôøng saét coù vai troø quan troïng nhaát trong vieäc vaän chuyeån haøng hoùa vaø haønh khaùch ôû nöôùc ta. Ñaùnh Ñ Haøng nhaäp khaåu chuû yeáu ôû nöôùc ta laø khoaùng saûn, haøng thuû coâng nghieäp, noâng saûn vaø thuûy saûn. Ñaùnh Ñ Phöông phaùp: Thaûo luaän, hoûi ñaùp, thuyeát trình. (Nhìn SGK) 1. Ñieàn vaøo löôïc ñoà caùc thaønh phoá: Haø Noäi, Haûi Phoøng, Hueá, Ñaø Naüng, Ñaø Laït, Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Caàn Thô. 2.Ñieàn teân ñöôøng quoác loä 1A vaø ñöôøng saét Baéc Nam. Haø Noäi, Thaønh phoá Hoà Chí Minh. - Ñaø Naüng, Haûi Phoøng, Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Keå moät soá saûn phaåm cuûa ngaønh coâng nghieäp vaø thuû coâng nghieäp? Daën doø: OÂn baøi. Chuaån bò: Chaâu AÙ. KEÁ HOAÏCH GIAÛNG DAÏY TUAÀN 16 BUOÅI CHIỀU Thöù Môn Tieát Baøi daïy Chuaån bò Hai 10/12 2018 Thể dục 31 Giaùo vieân chuyeân daïy , Khoa học 31 Chaát deõo SGK Kĩ thuật 16 Moät soá gioáng gaø nuoâi nhieàu ôû nöôùc ta. Ba 11/12/ 2018 TLV 31 Taû ngöôøi ( baøi vieát ) Luyện T 31 Luyện tập Đạo Đức 16 Giaùo vieân chuyeân daïy Tư 12/12/ 2018 Chính tả 16 Veà ngoâi nhaø ñang xaây Lịch sử 16 Haäu phöông nhöõng naêm ..Bieân giôùi. Saùch GK Luyện TV 31 Luyện đọc Thaày thuoác nhö meï hieàn Naêm 13/12/ 2018 Kể chuyên 16 Keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán, tham gia Khoa học 32 Tô sôïi SGK Luyện T 32 Luyện Giaûi toaùn veà tæ soá % Saùu 14/12/ 2018 Tiếng Anh 64 Giaùo vieân chuyeân daïy Luyện TV 32 Luyện tập tả người SHL-GDNG 16 Tuaàn16 GDNG LL- Uống nước nhớ nguồn Ngaøy daïy : Thöù hai ngaøy 10/12/2018 Thể dục Giáo viên chuyên dạy Khoa học : Tieát 31 CHAÁT DEÛO I. Muïc tieâu: -Nhận biết một số tính chất của chất dẻo. Nêu được một số công dụng, cách bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo. II. Chuaån bò: GV+HS: Hình veõ trong SGK trang 62, 63 Ñem moät vaøi ñoà duøng thoâng thöôøng baèng nhöïa ñeán lôùp (thìa, baùt, ñóa, aùo möa, oáng nhöïa, ) SGK, söu taàm ñoà duøng laøm baèng chaát deûo. III. Caùc hoaït ñoäng: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1.Khởi động : “ Cao su “. Giaùo vieân nhaän xeùt – 2.Hoạt động hình thành kiến thức: Noùi veà hình daïng, ñoä cöùng cuûa moät soá saûn phaåm ñöôïc laøm ra töø chaát deûo. * Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm. Yeâu caàu nhoùm tröôøng ñieàu khieån caùc baïn cuøng quan saùt moät soá ñoà duøng baèng nhöïa ñöôïc ñem ñeán lôùp, keát hôïp quan saùt caùc hình trang 58 SGK ñeå tìm hieåu veà tính chaát cuûa caùc ñoà duøng ñöôïc laøm baèng chaát deûo. *Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp. Giaùo vieân nhaän xeùt, choát yù. Neâu tính chaát, coâng duïng vaø caùch baûo quaûn caùc ñoà duøng baèng chaát deûo. Phöông phaùp: Thöïc haønh, ñaøm thoaïi. *Böôùc 1: Laøm vieäc caù nhaân. Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc noäi dung trong muïc Baïn caàn bieát ôû trang 65 SGK ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi cuoái baøi. *Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp. Giaùo vieân goïi moät soá hoïc sinh laàn löôït traû lôøi töøng caâu hoûi . Giaùo vieân cho hoïc sinh thi keå teân caùc ñoà duøng ñöôïc laøm baèng chaát deûo. Trong cuøng moät khoaûng thôøi gian, nhoùm naøo vieát ñöôïc teân nhieàu ñoà duøng baèng chaát deûo laø nhoùm ñoù thaéng. Giaùo vieân nhaän xeùt. *( KNS):Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về công dụng của vật liệu , kĩ năng lựa chọn vật liệu thích hợp với tình huống , kĩ năng bình luận về việc sử dụng vật liệu Ñoïc noäi dung baøi 3.Hoạt động tìm tòi mở rộng: Nhaän xeùt tieát hoïc . Haùt 3 hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi. Lôùp nhaän xeùt. Chất dẻo Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. Phöông phaùp: Thaûo luaän, Quan saùt. Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm. - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy. Hình 1: Caùc oáng nhöïa cöùng, chòu ñöôïc söùc neùn; caùc maùng luoàn daây ñieän thöôøng khoâng cöùng laém, khoâng thaám nöôùc. Hình 2: Caùc loaïi oáng nhöïa coù maøu traéng hoaëc ñen, meàm, ñaøn hoài coù theå cuoän laïi ñöôïc, khoâng thaám nöôùc. Hình 3: Aùo möa moûng meàm, khoâng thaám nöôùc . Hình 4: Chaäu, xoâ nhöïa ñeàu khoâng thaám nöôùc . Hoïc sinh ñoïc. - HS laàn löôïc traû lôøi + Chaát deûo khoâng coù saün trong töï nhieân,noù ñöôïc laøm ra töø than ñaù vaø daàu moû + Neâu tính chaát cuûa chaát deûo vaø caùch baûo quaûn caùc ñoà duøng baèng chaát deûo. + Ngaøy nay , caùc saûn phaåm baèng chaát deûo coù theå thay theá cho goã, da, thuûy tinh, vaûi vaø kim loaïi vì chuùng beàn, nheï, saïch, nhieàu maøu saéc ñeïp vaø reû. Cheùn, ñóa, dao, dóa, voû boïc gheá, aùo möa, chai, loï, ñoà chôi, baøn chaûi, chuoãi, haït, nuùt aùo, thaét löng, baøn, gheá, tuùi ñöïng haøng, aùo, quaàn, bí taát, deùp, keo daùn, phuû ngoaøi bìa saùch, daây duø, vaûi duø, ñóa haùt, Hoïc ghi nhôù. Chuaån bò: Tô sôïi. Kĩ thuật 16 MỘT SỐ GIỐNG GÀ ĐƯỢC NUÔI NHIỀU Ở NƯỚC TA I. MỤC TIÊU Kể được tên và nêu được đặc điểm chủ yếu của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta.Biết liên hệ thực tế để kể tên và nêu đặc điểm chủ yếu của một số giống gà được nuôi ở gia đình hoặc địa phương (nếu có). II . CHUẨN BỊ : SGK III .CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động : - Cho HS hát - Nuôi gà đem lại những lợi ích gì ? - Giới thiệu bài - Ghi bảng - HS hát - HS nêu - HS ghi vở 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: - Kể tên một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta và địa phương.. - GV nêu hiện nay ở nước ta nuôi rất nhiều giống gà khác nhau . Em nào có thể kể tên một số giống gà mà em biết? * GV kết luận hoạt động 1. Có nhiều giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. Có những giống gà nội như gà gi , gà đông cảo, gà mía , gà ác...Có những giống gà nhập nội như gà tam hoàng , gà lơ go , gà rốt , Có những giống gà lai như gà rốt - ri ... -Tìm hiểu đặc điểm của một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta . - GV cho HS thảo luận trên phiếu học tập. - HS theo dõi . - HS kể tên giống gà mà mình biết . - Y/c HS kể tên các giống gà :Gà nội, gà nhập nội, gà lai, Gà ri,gà Đông Cảo,gà mía, gà ác gà Tam Hoàng, gà lơ-go - HS nghe . - HS thảo luận. Tên giống gà Đặc điểm hình dạng Ưu điểm chủ yếu Nhược điểm chủ yếu Gà gi Gà ác Gà Lơ -go Gà tam hoàng - GV phát phiếu cho HS thảo luận . - Đại diện các nhóm trình bày kết quả - GV nhận xét kết quả làm việc của từng nhóm - Gv kết luận nội dung bài học. - Các nhóm trình bày . - HS nghe GV kết luận. 3. Hoạt động tìm tòi mở rộng : - Nhận xét giờ học,giao bài về nhà. - HS nghe Ngaøy daïy : Thöù ba ngaøy 11/12/2018 Taäp laøm vaên (Tieát 31) KIEÅM TRA VIEÁT I. Muïc tieâu: -Viết được bài văn tả người hoàn chỉnh, thể hiện được sự quan sát chân thực, diẽn đạt trôi chảy. II. Chuaån bò: Giaáy kieåm tra III. Caùc hoaït ñoäng: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Hoạt động khởi động: - Cho HS hát - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. - Giới thiệu bài - Ghi bảng - HS hát - HS thực hiện - HS mở vở 2. Hoạt động thực hành: - Gọi HS đọc 4 đề văn kiểm tra trên bảng. - Nhắc HS: các em đã quan sát ngoại hình, hoạt động của nhân vật, lập dàn ý chi tiết, viết đoạn văn miêu tả hình dáng, hoạt động của người mà em quen biết, từ kĩ năng đó em hãy viết thành bài văn tả người hoàn chỉnh - HS viết bài - Thu chấm - Nêu nhận xét chung - HS đọc 4 đề kiểm tra trên bảng - HS nghe - HS viết bài - HS thu bài - HS nghe 3.Hoạt động tìm tòi mở rộng : - Nhận xét chung về ý thức làm bài của HS - Dặn HS chuẩn bị bài sau - HS nghe - HS nghe và thực hiện. Luyeân Toaùn (Tieát 31) LUYỆN TẬP I.Mục tiêu. Học sinh giải dạng toán về tỉ số phần trăm giữa 2 số. II. Đồ dùng: III.Các hoạt động dạy học. Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Khởi động : 2.Hoạt động luyện tập : Bài 1: Tìm tỉ số phần trăm của a) 8 và 60 b) 6,25 và 25 Bài 2: Một đội trồng cây, tháng trước trồng được 800 cây, tháng này trồng được 960 cây. Hỏi so với tháng trước thì tháng này đội đó đã vượt mức bao nhiêu phần trăm ? Bài 4: Tính tỉ số % của a và b điền số vào chỗ ............ a b % 14 35 27 180 3.Hoạt động tìm tòi mở rộng: - GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau. Hát - HS trình bày. Lời giải:Bảng con a) Tỉ số phần trăm của 8 và 60 là: 8 : 60 = 0,1333 = 13,33 % b) Tỉ số phần trăm của 6,25 và 25 là: 6,25 : 25 = 0,25 = 25% Lời giải:Thib đua tổ - Bảng phụ Tháng này, đội đó đã làm được số % là: 960 : 800 = 1,2 = 120% Coi tháng trước là 100% thì đội đó đã vượt mức số phần trăm là: 120% - 100% = 20 % Đáp số: 20 %. Lời giải:Lên bảng thi đua cá nhân a b % 14 35 40% 27 180 15% - HS lắng nghe và thực hiện. Đạo đức Giáo viên chuyên dạy Ngaøy daïy : Thöù tư ngaøy 12/12/2018 Chính tả : ( Tiết 16) VEÀ NGOÂI NHAØ ÑANG XAÂY I. Muïc tieâu: -Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức 2 khổ thơ đầu của bài thơ Về ngôi nhà đang xây.-Làm được BT2a/b; tìm được những tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẫu chuyện (BT3) II. Chuaån bò: + GV+ HS: SGK III. Caùc hoaït ñoäng: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động - Cho HS thi viết các từ chỉ khác nhau ở âm đầu ch/tr: Chia lớp thành 2 đội chơi, mỗi đội 6 bạn lần lượt lên viết các từ chỉ khác nhau ở âm đầu ch/tr. Đội nào viết đúng và nhiều hơn thì đội đó thắng. - GV nhận xét, tuyên dương. - Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng. - HS chơi trò chơi - HS nghe - Mở sách giáo khoa. 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới - HS đọc 2 khổ thơ + Hình ảnh ngôi nhà đang xây cho em thấy điều gì về đất nước ta? Hướng dẫn viết từ khó - Yêu cầu HS tìm các từ khó trong bài. - Yêu cầu HS viết từ khó - 2 HS đọc bài viết - Khổ thơ là hình ảnh ngôi nhà đang xây dở cho thấy đất nước ta đang trên đà phát triển. - HS nêu: xây dở, giàn giáo, huơ huơ, sẫm biếc, còn nguyên.. - HS viết từ khó vào giấy nháp HĐ viết bài chính tả. - GV đọc bài viết lần 2 - GV đọc cho HS viết bài - GV quan sát, uốn nắn cho HS viết chưa đúng chưa đẹp - HS nghe - HS viết bài HĐ KT nhận xét bài. - Giáo viên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 16 PVL.doc