Khóa luận Nguồn tin kinh tế tại trung tâm thông tin tư liệu khoa học và công nghệ quốc gia có ý nghĩa to lớn cả về mặt lí luận và thực tiễn

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRUNG TÂM THÔNG TIN-TƯ LIỆU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Thông tin-Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia

1.1.1 Chức năng của Trung tâm TTTLKH&CNQG

1.1.2 Nhiệm vụ của Trung tâm TTTLKH&CNQG

1.2 Cơ cấu tổ chức của Trung tâm TTTLKH&CNQG

1.3 Nguồn lực thông tin tại Trung tâm TTTLKH&CNQG

1.4 Các nhiệm vụ ưu tiên mang tính đột phá và mối quan hệ hợp tác

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG NGUỒN TIN KINH TẾ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN-TƯ LIỆU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

2.1 Khái niệm về thông tin, thông tin kinh tế, nguồn tin, nguồn thông tin kinh tế

2.2 Vai trò của nguồn tin kinh tế trong xã hội hiện đại.

2.3 Điều tra về nguồn tin kinh tế tại Trung tâm TTTTLKH&CNQG

2.3.1 Nội dung của nguồn tin kinh tế tại Trung tâm TTTLKH&CNQG

2.3.2 Loại hình nguồn tin kinh tế tại Trung tâm TTTTLKH&CNQG

2.3.2.1 Sách.

2.3.2.2 Tạp chí.

2.3.2.3 Cơ sở dữ liệu.

2.3.2.4 Tài liệu xám.

2.3.2.5 Tổng luận, tổng quan.

2.3.2.6 Tài liệu điện tử.

2.4 Phân tích và đánh giá hiệu quả phục vụ nguồn lực thông tin kinh tế cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Trung tâm TTTLKH&CNQG

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN NGUỒN TIN KINH TẾ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN-TƯ LIỆU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

3.1 Đẩy mạnh công tác bổ sung các nguồn tin kinh tế tai Trung tâm TTTLKH&CNQG

3.2 Cụ thể hóa hướng phát triển nguồn tin kinh tế tại Trung tâm TTTLKH & CNQG

3.3 Tăng cường ngân sách nhà nước và kinh phí của Trung tâm TTTLKH&CNQG cho kế hoạch phát triển nguồn tin kinh tế

3.4 Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thông tin ở Trung tâm TTTLKH&CNQG

3.5 Tăng cường hợp tác quốc tế

3.6 Tin học hoá nguồn tin kinh tế tại Trung tâm TTTLKH&CNQG

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

doc49 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1053 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Nguồn tin kinh tế tại trung tâm thông tin tư liệu khoa học và công nghệ quốc gia có ý nghĩa to lớn cả về mặt lí luận và thực tiễn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNguồn tin kinh tế tại trung tâm thông tin tư liệu khoa học và công nghệ quốc gia có ý nghĩa to lớn cả về mặt lí luận và thực tiễn.DOC
Tài liệu liên quan