Luận văn Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng công trình Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.

PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP .1

I. Đặc điểm hoạt động xây lắp có ảnh hưởng đến hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 1

1. Đặc điểm sản phẩm xây lắp 1

2.Đặc điểm tổ chức sản xuất xây lắp 1

3. Đặc điểm công tác kế toán trong đơn vị kinh doanh xây lắp 2

II. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 3

1. Chi phí sản xuất trong đơn vị kinh doanh xây lắp. 3

2. Giá thành sản phẩm trong đơn vị kinh doanh xây lắp. 6

3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 7

4. Vai trò, nhiệm vụ của việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 8

III. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 9

1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 9

2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm. 10

3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 12

IV. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất trong các đơn vị kinh doanh xây lắp 12

1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 12

2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 14

3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 15

4. Hạch toán chi phí chung 17

5. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 19

V. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất theo phương thức khoán gọn trong xây lắp 21

1. Hạch toán tại đơn vị giao khoán 21

2. Hạch toán tại đơn vị nhận khoán 22

VI. Tổ chức hệ thống sổ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 23

VII. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại một số nước trên thế giới 24

PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀ NỘI 26

I. Những vấn đề chung về Công ty xây dựng công trình Hà Nội 26

1. Lịch sử hình thành và phát triển 26

2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 28

3. Tổ chức bộ máy kế toán 30

II. Hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty Xây dựng công trình Hà Nội 34

1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại công ty 34

2. Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng công trình Hà Nội 34

3 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng công trình Hà Nội 35

III. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀ NỘI 54

1. Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp hoàn thành 54

2. Chi phí quản lý doanh nghiệp và tính giá thành toàn bộ công trình xây lắp hoàn thành 60

IV. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành theo khoản mục 62

PHẦN III. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀ NỘI 64

I. Sự cần thiết phải hạch toán chính xác chi phí sản xuất và tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm. 64

II. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng công trình Hà Nội 64

1. Những thành tựu đạt được 64

2. Những tồn tại, hạn chế 66

II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng công trình Hà Nội 67

1. Hoàn thiện việc hạch toán yếu tố NVL, CCDC 67

2. Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 70

3. Hoàn thiện hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 72

4. Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định 74

5. Hoàn thiện hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 76

6. Hoàn thiện phương thức giao khoán 78

7.Về việc phân tích giá thành 78

8. Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ 79

KẾT LUẬN.

 

doc87 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1150 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng công trình Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng công trình Hà Nội.DOC
Tài liệu liên quan