Thực hiện hiệu quả quy trình đánh giá dự báo tác động pháp luật tại Việt Nam

Giới thiệu

1. Văn bản Pháp luật là gì?

2. Đánh giá Dự báo Tác động Pháp luật (RIA) và Báo cáo

Đánh giá Dự báo Tác động Pháp luật là gì?

3. Mục tiêu của Đánh giá Dự báo Tác động Pháp luật (RIA)

là gì?

4. Những Câu hỏi Cần được Trả lời trong Đánh giá Dự báo

Tác động Pháp luật (RIA) là gì?

5. Tại sao nhiều chính phủ yêu cầu thực hiện Đánh giá Dự báo

Tác động Pháp luật?

6. Những thay đổi nào về chính sách đòi hỏi phải thực hiện một

Đánh giá Dự báo Tác động Pháp luật?

7. Cơ quan nào nên tiến hành Đánh giá Dự báo Tác động

Pháp luật?

8. Khi nào thì nên Bắt đầu Quá trình Đánh giá Dự báo Tác

động Pháp luật?

9. Làm cách nào đề đảm bảo chất lượng của Đánh giá Dự báo

Tác động Pháp luật?

Bước 1: Nhận biết Vấn đề và Đánh giá Ban đầu

1. Tổng quát

2. Hiểu rõ vấn đề

3. Xác định Mục tiêu

4. Xem xét các Phương án Thay thế

5. Lựa chọn Giữa các Phương án

6. Dự thảo Báo cáo ban đầu Đánh giá Dự báo Tác động

Pháp luật (RIA)

8

8

9

10

10

11

13

13

13

14

16

16

17

18

19

20

22

2

Thực hiện Hiệu quả Quy trình

ĐÁNH GIÁDỰBÁO TÁC ĐỘNG PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM Á Á Á Á Á Ự Ộ Ậ Ạ Ệ

MỤC LỤC

Bước 2: Xây dựng một Đánh giá Dự báo Tác động Pháp luật

(RIA) Sơ bộ và Kế hoạch Tham vấn Ý kiến

1. Chuẩn bị Báo cáo Sơ bộ Đánh giá Dự báo Tác động Pháp luật

2. Kế hoạch Tham vấn Ý kiến

Bước 3: Tham khảo Ý kiến các Đối tượng Khác nhau và Thu

thập Số liệu

1. Quá trình Tham vấn

2. Một số Thông lệ Ưu việt trong Quá trình Tham vấn Đánh giá Dự báo Tác

động Pháp luật

3. Mô tả quá trình tham vấn ý kiến trong Báo cáo Đánh giá Dự báo Tác

động Pháp luật cuối cùng

Bước 4: Thu thập Số liệu, Phân tích và Thảo luận Kết quả

1. Giới thiệu

2. Tổng quan về Phương pháp Đánh giá Kinh tế

Bước 5: Xây dựng Báo cáo Đánh giá Dự báo Tác động Pháp

luật Đầy đủ

1. Giới thiệu

2. Mô tả quá trình Tham vấn ý kiến

3. Mục đích và bản chất của đề xuất thay đổi pháp luật dự kiến

4. Đánh giá các Phương án Lựa chọn Nhằm Giải quyết Vấn đề

5. Phân tích Kinh tế của các Phương án Khả thi

6. Thực hiện và giám sát

7. Tóm tắt và Khuyến nghị

Bước 6: Phê duyệt Đánh giá Dự báo Tác động Pháp luật

24

24

25

26

26

27

28

30

30

31

34

34

34

35

35

36

39

41

42

3

PHỤ LỤC 1: Hướng dẫn của Vương quốc Anh về

Đánh giá Dự báo Tác động Pháp

luật Ban đầu, Sơ bộ và Đầy đủ

1. Đánh giá Dự báo Tác động Pháp luật ban đầu

2. Đánh giá Dự báo Tác động Pháp luật Sơ bộ

3. Báo cáo Đánh giá Dự báo Tác động Pháp luật Đầy đủ

Phụ lục 2: Tóm tắt các Thông lệ Ưu việt về Đánh

giá Dự báo Tác động Pháp luật tại

Một số Quốc Gia và Liên hệ với Thông

lệ Ưu việt của OECD

Phụ lục 3: Tổng quan về Đánh giá Lợi ích và Chi phí

1. Phân tích Lợi ích và Chi phí là gì?

2. Khi nào thì sử dụng Phân tích Lợi ích và Chi phí?

3. Chi phí và lợi ích được định lượng ra sao?

4. Giá trị hiện tại ròng (NPV) được tính toán ra sao?

5. Những yếu tố không chắc chắn cần được xử lý ra sao?

6. Độ sâu của Phân tích?

7. Để cho các nhà ra quyết định quyết định

Phụ lục 4: Phân tích Hiệu quả Chi phí

1. Phân tích Hiệu quả Chi phí là gì và khi nào thì sử dụng

phương pháp này?

2. Phương pháp Tiết kiệm Chi phí

3. Phương pháp Hiệu quả Chi phí

PHỤ LỤC 5: NGUYÊN TẮC PHÁP LÝ CỦA

AUSTRALIA

1. Nguyên tắc đảm bảo Chất lượng Pháp luật

2. Đặc tính của Văn bản pháp luật có chất lượng

4

Thực hiện Hiệu quả Quy trình

ĐÁNH GIÁDỰBÁO TÁC ĐỘNG PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM Á Á Á Á Á Ự Ộ Ậ Ạ Ệ

44

45

45

46

48

52

52

54

54

54

55

55

56

58

58

60

61

62

62

64

Phụ lục 6. Hà Lan: 11 Yếu tố Quyết định Đảm bảo Khả năng

Tuân thủ Pháp luật

Phụ lục 7: Các Nguyên tắc của APEC nhằm Cải thiện Cạnh

tranh và Cải cách Pháp luật

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TỪ VIẾT TẮT

APEC : Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

EIRR : Tỷ suất Lợi nhuận Kinh tế Nội tại

DNNVV : Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa

GTZ : Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức

NPV : Giá trị Hiện tại Ròng

OECD : Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế

RIA : Đánh giá Dự báo Tác động Pháp luật

PMRC : Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ

PPD : Đối thoại giữa Khu vực Công cộng và Tư nhân

PPP : Quan hệ Đối tác giữa Khu vực Công cộng và Tư nhân

UNDP : Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc

USAID : Tổ chức Phát triển Quốc tế Mỹ

VCCI : Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam

VIM : Viện Quản lý Việt Nam

VNCI : Dự án Nâng cao Năng lực Cạnh tranh Việt Nam

WB : Ngân hàng Thế giới

WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới

5

68

70

74

pdf76 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 05/07/2013 | Lượt xem: 1260 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực hiện hiệu quả quy trình đánh giá dự báo tác động pháp luật tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThực hiện Hiệu quả Quy trình Đánh giá Dự báo Tác động Pháp luật tại Việt Nam.pdf
Tài liệu liên quan