Đề kiểm tra môn địa lý 11

17/ Tầng ôdon thủng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng, về lâu dài nó sẽ là một nhân tố:

a.Rút ngắn thời gian tồn tại của mọi sinh vật

b.SV sẽ chết hàng loạt c.Chỉ còn tồn tại một số loài

18/ Vòng luẩn quẩn của vấn đề dân số là:

a.Đói nghèo - sinh đẻ nhiều - đói nghèo

b.Thu nhập thấp - đói nghèo - sinh đẻ nhiều

c.Sinh đẻ nhiều - đói nghèo - bệnh tật

19/ Đặc điểm xã hội nổi bật thể hiện trong đời sống của người dân Mĩ La Tinh:

a.Mức sống chưa cao b.Mức sống khá đồng đều

c.Mức sống có sự chênh lệch rất lớn

20/ Tình trạng người dân từ các vùng nông thôn ồ ạt kéo vào thành thị để tìm việc làm dẫn đến hiện tượng nào sau đây:

a.Đô thị hóa quá mức b.Thất nghiệp gia tăng

c.Công nghiệp hóa

21/ Một biểu hiện tương đối khả quan của nền KT châu Phi là:

a.Một số nước có tốc độ tăng trưởng cao và tương đối ổn định

b.Nhiều nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao

c.Một số nước có nền kinh tế rất phát triển như Nam Phi

 

doc25 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 2235 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề kiểm tra môn địa lý 11, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
b.Thất nghiệp gia tăng c.Công nghiệp hóa 20/Hai con soâng noåi tieáng nhaát naèm trong kvöïc Taây Nam AÙ laø: a)Tigrô vaø Ôphraùt. b)AÁn vaø Haèng. c)Nin vaø Coâng goâ. d)Amazoân vaø Meâkoâng 21/ÔÛ Taây Nam AÙ, nôi taäp trung nhieàu daàu moû nhaát laø: a)Vònh Peùcxich b)Baùn ñaûo Araäp c)Cao nguyeân Iran d)Ñoàng baèng Löôõng Haø 22/ Nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi của môi trường chính: a.Từ thực trạng sản xuất và sinh hoạt của con người b.Từ việc khai thác TNTN của con người c.Người dân k0 có trách nhiệm đối với các vấn đề chung 23/ Lí do laøm cho khu vöïc Taây Nam AÙ vaø Trung AÙ trôû thaønh nôi caïnh tranh cuûa nhieàu cöôøng quoác laø: a.Nôi coù nhieàu KS b.Nôi coù vò trí ñòa chính trò quan troïng c.Taát caû ñeàu ñuùng 24/ Ñaëc ñieåm naøo sau ñaây KHOÂNG phuø hôïp vôùi nhoùm ĐPT: a.GDP/ngöôøi/naêm cao b.Gia taêng daân soá nhanh c.Nhaän FDI nhieàu d.GDP trong nöôùc lôùn 25/ Toaøn caàu hoùa taïo ra nhöõng cô hoäi gì cho caùc nöôùc ĐPT: a.Nhaän ñaàu tö -chuyeån giao KH-KT-CN b.Taêng giaù trò XK c.Taêng GDP trong nöôùc. d.Taêng giaù trò NK 26/ Hiện tượng già hóa dân số biểu hiện rõ nét ở : a.Một số nước ĐPT b.Các nước phát triển c.Các nước NICs d.Một số ít các nước PT 27/ Các loài động vật quí hiếm của nước ta cần được bảo tồn: a.Hươu sao, hổ, voi b.Các loại gia cầm c.Sao la, , voọc đầu trắng d.Cá sấu, Cầy vằn 28/ Để bảo vệ các loài sinh vật nước ta đã : a.Giao quyền quản lí cho các địa phương b.Thành lập các khu bảo tồn, vườn quốc gia c.Khoanh vùng ở một số nơi trọng điểm 29/Hai hoang maïc noåi tieáng nhaát chaâu Phi laø: a)Xahara vaø Tha b)Xahara vaø Goâbi c)Xahara vaø Atacama d)Xahara vaø Namip 30/ÔÛ Taây Nam AÙ, yeáu toá tinh thaàn coù aûnh höôûng bao truøm ñeán toaøn boä ñôøi soáng kinh teá, chính trò vaø XH cuûa khu vöïc laø: a)Toân giaùo b)Vaên hoïc c)Ngheä thuaät d)Boùng ñaù ĐỀ SỐ 710 (đề có 30 câu-2mặt) Chọn đáp án đúng 1/ Để cân bằng giữa PT KT với bảo vệ môi trường TN và giải quyết các vấn đề XH hướng phát triển KT của các quốc gia là:. a.PT KT bền vững b.PT mạnh CN và dịch vụ c.Vừa tiến hành CN hóa đất nước vừa phát triển dân số 2/ Tại các nước đang phát triển tỉ trọng GDP phân theo khu vực kinh tế vẫn tập trung nhiều ở: a.Khu vực II b.Khu vực I c.Cả 3 khu vực như nhau 3/ Trong giai ®o¹n II cña cuéc CMKHKT nÒn kinh tÕ thÕ giíi ph¸t triÓn theo h­íng nµo? a.PT theo chiÒu réng c.PT c¸c ngµnh SX phi vËt chÊt b.PT theo chiÒu s©u d.PT c¸c ngµnh cã hµm l­îng KTh cao 4/ §Æc ®iÓm nµo thÓ hiÖn râ nhÊt sù thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ cña c¸c n­íc ph¸t triÓn trong thêi k× hiÖn ®¹i? a.Gi¶m t­¬ng ®èi tØ träng cña c¸c ngµnh N«ng- CN vµ t¨ng t­¬ng ®èi tØ träng cña c¸c ngµnh DV b.¦u tiªn PT c¸c ngµnh CN cã hµm l­îng kÜ thuËt cao c.T¨ng c­êng ®Çu t­ vèn vµo c¸c n­íc ph¸t triÓn 5/N­íc nµo XK dÇu má nhiÒu nhÊt T©y ¸? a.Iran b.Ir¾c c. Ảrap xªót d.C«ãet 6/ Gây ra hiệu ứng nhà kính là do ng. nhân chính nào sau đây: a.Do dân số thế giới tăng quá nhanh b.Do sự tăng lượng khí CO2 đáng kể trong khí quyển c.Do mực nước biển ngày càng dâng cao 7/ Để bảo vệ các loài sinh vật nước ta đã : a.Giao quyền quản lí cho các địa phương b.Thành lập các khu bảo tồn, vườn quốc gia c.Khoanh vùng ở một số nơi trọng điểm 8/ Do tác động của nền KT TG hiện nay nên tại các nước ĐPT về nguồn nhân lực xảy ra hiện tượng : a.Xung đột tôn giáo b.Chảy máu chất xám c.Đô thị hóa 9/ Caùc quoác gia treân theá giôùi ñöôïc chia laøm hai nhoùm nöôùc phaùt trieån vaø ñang phaùt trieån, döïa vaøo: a.Söï khaùc nhau veà GDP vaø GDP/ ngöôøi b.Söï khaùc nhau veà töï nhieân vaø taøi nguyeân c.Söï khaùc nhau veà trình ñoä phaùt trieån KT-XH 10/ Trong nền kinh tế tri thức , yếu tố mang tính quyết định nhất đối với sự phát triển của sản xuất là: a.Cơ sở hạ tầng b.Tri thức, công nghiệp c.Nguồn lao động dồi dào d.Tri thức, thông tin 11/ Một trong những đặc điểm nổi bật của nền KT TG hiện nay a.Cần rất nhiều nhân lực b.Trình độ PT KT-XH trở nên đồng đều hơn giữa các QG c.Phát triển nền kinh tế chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, hướng đến nền kinh tế tri thức 12/ GDP bình quân đầu người của các nước ĐPT ở mức nào? a.Trung bình b.Rất thấp c.Trung bình, thấp thậm chí rất thấp 13/ Đảo nào sau đây thuộc Châu Phi: a.Xrilanca b.Madagaxca c.Alaxca d.Đảo Sip 14/ Hoang mạc Xahara thuộc kvực nào của Châu Phi? a.Bắc Phi b.Nam Phi c.Đông Phi d.Trung Phi 15/ Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành hoang mạc và thảm thực vật ở Châu Phi chính là: a.Khí hậu khô, nóng b.Đất kém màu mỡ c.Chưa có sự cải tạo của con người 16/Mó Latinh naèm hoøan toàn ôû: a)Baùn caàu Taây b)Baùn caàu Ñoâng c)Baùn caàu Baéc 17/ Quốc gia có tình trạng nợ nước ngoài lớn nhất so với các nước khác ở châu Mĩ La Tinh là: a.Ac-hen-ti-na b.Ê-cu-a-đo c.Hamaica d.Chi-lê 18/Hai QG Mó Latinh coù saûn löôïng daàu khí cao nhaát khu vöïc: a)Meâhicoâ vaø Veneâxueâla b)Braxin vaø Veâneâxueâla c)Chi Leâ vaø Cuba d)Achentina vaø Braxin 19/Taây Nam AÙ luoân trôû thaønh “ñieåm noùng” cuûa theá giôùi laø vì: a)Tình traïng caïnh tranh trong saûn xuaát daàu khí b)Ñieàu kieän ôû ñaây khoâ noùng. c)Thöôøng xaûy ra xung ñoät quaân söï, saéc toäc lôùn keùo daøi 20/Nguyeân nhaân saâu xa laøm cho khu vöïc Taây Nam AÙ rôi vaøo tình traïng baát oån thöôøng xuyeân: a.Do söï can thieäp töø beân ngoaøi. b.Do caïnh tranh nhau trong saûn xuaát daàu khí. c.Do söï phöùc taïp veà saéc toäc, toân giaùo 21/ Việc thực hiện chính sách dân số ở nước ta trong những năm gần đây mặc dù đã có tiến bộ song tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên còn hơi cao là do: a.Chưa chú ý tới công tác tuyên truyền b.Người dân trong độ tuổi sinh đẻ chưa thực hiện các biện pháp tránh thai c.Chưa thực hiện chính sách KHHG triệt để 22/ Châu Phi có ....quốc gia: a.47 b.45 c.54 d.46 23/ Tỉ suất gia tăng dân số TN của châu Phi năm 2005 a.2,3% b.2,1% c.2,5% d.2% 24/ Một biểu hiện tương đối khả quan của nền KT châu Phi là: a.Một số nước có tốc độ tăng trưởng cao và tương đối ổn định b.Nhiều nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao c.Một số nước có nền kinh tế rất phát triển như Nam Phi 25/ Tính đến năm 2005 dân số thế giới là: a.6454 tr.người b.6477 tr.người c.6757 tr.người 26/ Với tốc độ gia tăng dân số thế giới hàng năm là 1,5% thì mỗi năm dân số thế giới sẽ có thêm ( triệu người): a.Gần 80 tr.người b.100 tr.người c.90 tr.người 27/ Để dân số QG phát triển ổn định, là nguồn lực quan trọng nhằm tiến hành sự nghiệp phát triển KT-XH một trong những biện pháp hữu hiệu là: a.Ban hành các chính sách hà khắc để người dân sinh đẻ nếu có hiện tượng dân số già b.Nghiêm cấm người dân sinh đẻ hoặc bắt buộc người dân phải sinh đẻ đến khi có hiện tượng bùng nổ DS c.Điều chỉnh chính sách phát triển dân số phù hợp và thực hiện triệt để chính sách đó 28/ Đặc điểm xã hội nổi bật thể hiện trong đời sống của người dân Mĩ La Tinh: a.Mức sống chưa cao b.Mức sống khá đồng đều c.Mức sống có sự chênh lệch rất lớn 29./Mó Latinh giaùp vôùi 2 ñaïi döông: a.Thaùi Bình Döông vaø AÁn Ñoä Döông b.Ñaïi Taây Döông vaø Baéc Baêng Döông c.Thaùi Bình Döông vaø Ñaïi Taây Döông 30/ Nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi của môi trường chính là: a.Do ý thức khai thác, sdụng TNTN bừa bãi của đa số người dân b.Từ việc khai thác TNTN của con người c.Từ thực trạng sản xuất và sinh hoạt của con người ĐỀ SỐ 719 (đề có 30 câu-2mặt) Chọn đáp án đúng 1/ Tổ chức KT khu vực nào có qui mô GDP lớn nhất: a.EU b.APEC c.MERCOSUR d.NAFTA 2/ Trong nền kinh tế tri thức , tỉ lệ đóng góp của khoa học công nghệ cho tăng trưởng kinh tế chiếm: a> 90% b> 80% c> 85% d>70% 3/ Taây Nam AÙ vaø Trung AÙ coù nhöõng ñieåm gioáng nhau veà: a.DS ñoâng b.GDP/ngöôøi cao c.Xung ñoät toân giaùo, saéc toäc 4/ Toaøn caàu hoùa laø: a.Laø quaù trình lieân keát moät soá QG treân theá giôùi veà nhieàu maët. b.Laø quaù trình lieân keát caùc nöôùc PT veà KT-vaên hoùa-kh.hoïc. c.Laø quaù trình lieân keát caùc QG treân TG veà KT-vaên hoùa-kh.hoïc 5/ Vuøng phaân boá daàu-khí chuû yeáu cuûa kvöïc Taây Nam AÙ laø: a.Vuøng nuí Iraéc b.Vuøng hoang maïc-baùn ñaûo Araùp c.Vuøng ven vònh Peùc-xích d.Vuøng ven bôø bieån Hoàng Haûi 6/ Caâu naøo sau ñaây KHOÂNG chính xaùc về Myõ-latinh : a.Laø "saân sau" cuûa Hoa Kyø b.KT ñang ñöôïc caûi thieän c.Laïm phaùt ñaõ ñöôïc khoáng cheá ôû nhieàu nöôùc 7/Những chỉ tiêu như: GDP, GDP/người, HDI là những chỉ tiêu cơ bản dùng để : a.Phân chia nhóm nước tư bản với các nước NICs b.Phân chia nhóm nước tư bản PT và nhóm nước PT c.Phân chia nhóm nước PT và nhóm nước ĐPT 8/Đặc trưng của cuộc cách mạng KH&CN hiện đại là: a.Tiến hành vào cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXI. b.Xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao. c.Làm xuất hiện nhiều ngành mới trong nền kinh tế. d.Tất cả đều đúng. 9/Ô nhiễm môi trường và suy thoái môi trường biểu hiện ở: a.Suy giảm đa dạng sinh vật b.Khan hiếm nguồn nước sạch c.Hiệu ứng nhà kính và thủng tầng ôzôn d.Tất cả đều đúng 10/ Đồng bằng lớn nhất châu Mĩ là: a.Pampa b.Amadon c.Laplata 11/ Gần đây nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào các nước Mĩ La Tinh đang : a.Tăng dần b.ổn định c.Tăng nhanh d.Giảm dần 12/ Tính đến tháng 1/2007 Liên minh châu Âu ( EU) có bao nhiêu thành viên? a.29 b.27 c.25 d.26 13/ Năm 2004 cơ cấu GDP trong nhóm ngành dịch vụ của các nước phát triển là: a.90% b.80% c.76% d.71% 14/ Tính đến năm 2005 dân số thế giới là: a.6454 tr.người b.6477 tr.người c.6757 tr.người 15/ Hiện tượng bùng nổ dân số TG diễn ra vào thời điểm nào? a.Nửa đầu thế kỉ XX b.Đầu thế kỉ XXI c.Nửa cuối thế kỉ XIX d.Nửa sau thế kỉ XX 16/ Trong những ng.nhân sau, ng.nhân nào là nguyên nhân trực tiếp gây ô nhiễm ô nhiễm nguồn nước ngọt: a.Do khai thác dầu b.Rừng bị tàn phá nặng nề c.Sử dụng các chất hóa học độc hại trong SX nông nghiệp 17/ Với tốc độ gia tăng dân số thế giới hàng năm là 1,5% thì mỗi năm dân số thế giới sẽ có thêm : a.Gần 80 triệu người b.100 triệu người c.85 triệu người d.90 triệu người 18/ Xu hướng phát triển về chỉ số HDI của các nước đang phát triển hiện nay là: a.Tăng chậm b.Đang tăng lên nhưng hơi chậm c.Tăng nhanh dần đều d.Tăng nhanh nhưng ko ổn định 19/ Hiện nay tỉ lệ dân số từ 10 tuổi trỏ lên biết đọc biết viết ở nước ta là: a.80% b.85% c.90% d.92% 20/ Đặc trưng của cuộc cách mạng KH&CN hiện đại là: a.Cơ khí b.Đại cơ khí và tự động hóa c.Tự động hóa d.Sự bùng nổ của công nghệ cao 21/ Hieän nay nhöõng vaán ñeà KT-XH naøo sau ñaây ñöôïc xem laø coù tính toaøn caàu: a.Suy giaûm ña daïng sinh hoïc. b.Giaø hoùa daân soá. c.Naïn khuûng boá. d.Taát caû ñeàu ñuùng. 22/. Cô caáu KT nhoùm nöôùc ĐPT trong ñoù coù Vieät Nam, hieän nay ñang chuyeån dòch theo xu höôùng naøo sau ñaây: a.PT khu vöïc I b.PT caû 3 khu vöïc c.PT khu vöïc II vaø III d.PT khu vöïc III 23/Mó Latinh khoâng coù caûnh quan naøo sau ñaây: a)Xích ñaïo b)Nhieät ñôùi c)OÂn ñôùi d)Haøn ñôùi 24/Röøng raäm nhieät ñôùi Mó Latinh naèm ôû khu vöïc: a)Ñoàng baèng Lanoát b)Ñoàng baèng La Plata c)Ñoàng baèng Pampa d)Ñoàng baèng Amadoân 25Ñaëc ñieåm noåi baät cuûa daân cö Mó Latinh hieän nay laø: a)Toác ñoä gia taêng daân soá thaáp b)Phaân boá daân cö ñoàng ñeàu c)Thaønh phaàn chuûng toäc thuaàn nhaát d)Tæ leä daân thaønh thò cao 26/Mó Latinh naèm hoøan toàn ôû: a)Baùn caàu Taây b)Baùn caàu Ñoâng c)Baùn caàu Baéc 27/ Khu vùc nµo cã tØ lÖ t¨ng DS cao nhÊt TG? C¸c n­íc ĐPT a.ë Ch©u ¸ b.ë ch©u MÜ La Tinh c.ë Ch©u Phi d. Kvùc §«ng Nam ¸ 28/ Việc thực hiện chính sách dân số ở nước ta trong những năm gần đây mặc dù đã có tiến bộ song tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên còn hơi cao là do: a.Người dân trong độ tuổi sinh đẻ chưa thực hiện các biện pháp tránh thai b.Chưa thực hiện chính sách KHHG triệt để c.Chưa chú ý tới công tác tuyên truyền 29/ Hiện tượng bùng nổ DS ở nước ta xảy ra vào thời gian: a.Giữa năm 80 thế kỉ XX b.Đầu năm 70 thế kỉ XX c.Cuối năm 50 thế kỉ XX d.Đầu năm 90 thế kỉ XX 30/ Sản phẩm XK của các nước ĐPT chủ yếu là: a.Khoáng sản b.Hàng đã qua chế biến c.Hàng sơ chế d.Khoáng sản và hàng sơ chế ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÝ 10 (Thời gian 45 phút) Họ và tên:……………………………………………........... Lớp:……. Đề số:………….. Phần trả lời của học sinh ( Học sinh tô vào ô có phương án trả lời đúng ) ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÝ 10 (Thời gian 45 phút) Họ và tên:……………………………………………........... Lớp:……. Đề số:………….. Phần trả lời của học sinh ( Học sinh tô vào ô có phương án trả lời đúng ) ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÝ 10 (Thời gian 45 phút) Họ và tên:……………………………………………........... Lớp:……. Đề số:………….. Phần trả lời của học sinh ( Học sinh tô vào ô có phương án trả lời đúng ) ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÝ 10 (Thời gian 45 phút) Họ và tên:……………………………………………........... Lớp:……. Đề số:………….. Phần trả lời của học sinh ( Học sinh tô vào ô có phương án trả lời đúng ) ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÝ 10 (Thời gian 45 phút) Phần trả lời của học sinh ( Học sinh tô vào ô có phương án trả lời đúng ) Họ và tên:……………………………………………........... Lớp:……. Đề số:………….. ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÝ 10 (Thời gian 45 phút) Phần trả lời của học sinh ( Học sinh tô vào ô có phương án trả lời đúng ) Họ và tên:……………………………………………........... Lớp:……. Đề số:………….. ĐỀ SỐ 700 (đề có 30 câu-2mặt) Chọn đáp án đúng 1).Mặt trời lên Thiên đỉnh mỗi năm 1 lần ở vùng: a.Ngoại chí tuyến b.Nội chí tuyến c.Xích đạo d.Chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam 2).Có sự luân phiên ngày đêm trên TĐ là do: a.TĐ có hình khối cầu và tự quay quanh trục b. TĐ tự quay theo hướng từ tây sang đông c.Trái đất tự quay với vận tốc rất lớn 3).Một trận bóng đá ở Anh khai mạc lúc 14 giờ GMT ngày 26/12, vậy ở Việt Nam được xem truyền hình trực tiếp vào lúc: a.7 giờ ngày 26/12 b.21 giờ ngày 26/12 c.1 giờ ngày 27/12 d.21 giờ ngày 27/12 4).BĐ là hình vẽ thu nhỏ bề mặt đất lên mặt phẳng giấy vẽ, có đặc điểm: a.Dựa trên cơ sở toán học, trình bày bằng hệ thống ký hiệu bản đồ, khái quát hoá nội dung b.Dựa trên cơ sở toán học, khái quát hoá nội dung c.Khái quát hoá nội dung, trình bày bằng hệ thống ký hiệu BĐ 5).Hệ mặt trời là tập hợp các thiên thể nằm trong: a.Thiên hà b.Ngân Hà c.Dải Ngân Hà 6).Ở Bắc bán cầu vào ngày 22/12 Mặt trời chiếu thẳng góc tại: a.Chí tuyến Bắc b.Chí tuyến Nam c.Xích đạo d.Không có vùng nào 7).Vũ trụ là khoảng không gian vô tận có: a. Các thiên hà b. Hệ Mặt trời c. Dải Ngân Hà 8).Hệ mặt trời gồm có: a. Mặt trời và 9 định tinh b. Mặt trời và 9 vệ tinh c. Mặt trời và 9 hành tinh 9). Lực Côriôlit là lực: a.Làm các vật được đứng yên trên bề mặt đất b.Làm lệch hướng chuyển động của các vật thể trên bề mặt TĐ c.Làm các vật thể có trọng lực 10). Phép chiếu hình nón đứng có đặc điểm lưới chiếu: a.VT là những cung tròn, KT là những đường thẳng đồng quy ở cực b.VT là những cung tròn đồng tâm, KT là những đoạn thẳng đồng quy ở cực c.VT là những vòng tròn đồng tâm, KT là những đường thẳng 11). Phép chiếu hình trụ đứng có độ chính xác ở vùng: a.Xích đạo b.Vĩ độ trung bình c.Vĩ độ cao 12). Phương pháp chấm điểm biểu hiện nội dung: a.Phân bố hướng chuyển động của các đối tượng b.Phân bố không đều của các đối tượng c.Phân bố vị trí điểm của các đối tượng 13). Vật chất của lớp Manti dưới ở trạng thái: a.Lỏng b.Rắn c.Quánh, dẻo 14). Cấu trúc của Trái đất gồm: a.Lớp vỏ, nhân ngoài, nhân trong b.Lớp vỏ. Manti , nhân c.Lớp vỏ, Manti trên, Manti dưới 15). Giờ địa phương là: a.Giờ được quy định bởi khu vực đó b.Giờ được quy định bở các nước trên thế giới c.Giờ nhận được ánh sáng ở nơi đó 16). Mặt trời lên thiên đỉnh mỗi nẵm 1 lần ở vùng: a.Chí tuyến Bắc, chí tuyến Nam b.Nội chí tuyến c.Xích đạo 17). Một trận bóng đá ở Anh khai mạc vào lưc 18h GMT ngày 6/1, vậy ở Việt Nam được xem truyền hình trực tiếp vào lúc: a.7h ngày 6/1 b.1h ngày 6/1 c.1h ngày 7/1 18). Đường chuyển ngày quốc tế nằm ở kinh tuyến: a.1800 b.1750 c.900 19). Khu vực không có mặt trời lên thiên đỉnh: a.Ôn đới b.Xích đạo c.Chí tuyến 20). Ở NBCngày đông chí, thu phân sẽ là ngày: a.22/12; 21/3 b.22/6; 21/3 c.22/6; /23/9 21). Khi chuyển động quanh mặt trời, trục trái đất nghiêng và tuỳ thuộc vào vị trí của trái đất đã dẫn đến hiệu quả: a.Phát sinh các mùa trong năm b.Hiện tượng ngày đen dài ngắn theo mùa. c.Hiện tượng luân phiên ngày đêm 22). Ở BBC có ngày dài hơn đêm vào mùa: a.Xuân - thu b.Xuân - hạ c.Thu - đông 23). Vào ngày 22/6 ở NBC có thời gian ban đêm : a.Dài nhất b.Ngắn nhất c.Bằng ban ngày 24). Tầng Granut của lớp vỏ Trái đất được gọi là tầng: a.Sime b.Sial c.Nife 25). Lớp vỏ đại dương Trái đất không có tầng: a.Trầm tích b.Granit c.Badan 26). Cấu tạo của lóp vỏ Trái Đất : a.Lớp cứng, mỏng, dày 5-70km, gồm tầng trên, tầng giữa và tầng dưới b.Lớp cứng, mỏng, dày 15-70km, gồm tầng trên, tầng dưới c.Lớp cứng, mỏng, dày 5-50km, gồm tầng trên, tầng giữa và tầng dưới 27). Giới hạn của thạch quyền gồm có: a.Lớp vỏ trái đất và lớp manti trên b.Lớp vỏ trái đất và cả lớp manti c.Lớp vỏ trái đất và phần trên của lớp manti 28). Thành phần cấu tạo vật chất của nhân là: a.Niken, magiê b.Niken sắt c.Niken, silic 29). Các mảng kiến tạo nhẹ, nổi trên lớp vật chất quánh dẻo có đặc điểm: a.Đứng yên, cố định b.Dịch chuyển trên lớp Manti 30). Giới hạn của lớp Manti gồm: a. Lớp trên từ vỏ trái đất -> độ sâu 700 km, lớp dưới: 700 -> 2.900 km b. Lớp trên: 15 -> 2.900km, lớp dưới 2.900 -> 5.100km ĐỀ SỐ 710 (đề có 30 câu-2mặt) Chọn đáp án đúng 1). Phép chiếu hình nón đứng có đặc điểm lưới chiếu: a.Xích đạo và KT giữa là đường thẳng, KT còn lại là những đường cong đối xứng nhau qua KT giữa, VT còn lại là cung tròn đối xứng nhau qua xích đạo b.VT, KT là những đường thẳng song song và chúng thẳng góc với nhau c.VT là những cung tròn đồng tâm, KT là những đoạn thẳng đồng quy ở cực 2). Phép chiếu hình trụ đứng có đặc điểm lưới chiếu: a.Vĩ tuyến, KT là những đường thẳng song song b.Vĩ tuyến, KT là những đường thẳng song song và chúng thẳng góc với nhau c.Vĩ tuyến , KT là những đường cong về phía hai cực 3). MTrời lên thiên đỉnh khi ở đúng đỉnh đầu lúc: a.11 giờ trưa b.12 giờ trưa c.2 giờ chiều 4). Cấu tạo của tầng badan chủ yếu các thành phần: a.Silic, sắt b.Silic, nhôm c.Silic, magiê 5). Cấu trúc lớp vỏ lục địa gồm được sắp xếp theo thứ tự sau: a.Trần tích, granit, badan b.Granit, trầm tích, badan c.Trầm tích, badan, granit 6). TĐ là một hành tinh trong Hệ Mặt trời ở vị trí : a.Thứ 2 b.Thứ 3 c.Thứ 4 7). Mặt trời lên thiên đỉnh khi góc chiếu của mặt trời: a.Xiên góc với mặt đất b.Thẳng góc với mặt đất 8). Nơi tiếp xúc của các mảng kiến tạo là nơi có lớp vỏ TĐ: a.Không ổn định b.Ổn định 17).Phép chiếu phương vị đứng có đặc điểm lưới chiếu a.VT là những vòng tròn đồng tâm, KT là những đường thẳng b.VT là những vòng tròn đồng tâm, KTlà những đường thẳng đồng quy ở cực c.VT là những cung tròn đồng tâm, KT là những đường thẳng đồng quy ở cực 18). Mỗi múi giờ đi qua: a.160 kinh tuyến b.200 kinh tuyến c.150 kinh tuyến 19). Giờ quốc tế được gọi là giờ: a.M.T.G b.G.M.T c.A.M.T 20). Dựa vào BĐ múi giờ hãy tính giờ và ngày ở Việt Nam, biết rằng ở thời điểm đó giờ GMT đang là 24h ngày 31/12/2005: a.7h ngày 31/12/2005 b.7h ngày 01/01/2006 c.6h ngày 31/12/2005 21). Mặt trời lên thiên đỉnh mỗi năm 2 lần ở vùng: a.Ngoại chí tuyến b.Nội chí tuyến c.Xích đạo 22). Vật chất của lớp Manti trên ở trạng thái: a. Rắn b. Lỏng c. Quánh, dẻo 23). Nơi quanh năm có ngày đêm bằng nhau: a. Xích đạo b. Chí tuyến c. Ôn đới 24). Nơi có 6 tháng ngày- 6 tháng đêm trong một năm: a.Vòng cực b.Cực c.Chí tuyến 9). Ở BBC vào ngày 22/12 mặt trời chiếu thẳng góc tại: a.Xích đạo b.Chí tuyến Bắc c.Chí tuyến Nam 10).Ở NBC vào ngày 22/12 mặt trời chiếu thẳng góc tại: a.Xích đạo b.Chí tuyến Bắc c.Chí tuyến Nam 11). Ở BBC, miền ôn đới có 4 ngày khởi đầu cho 4 mùa theo thứ tự: a.Đông chí, xuân phân, hạ chí, thu phân b.Xuân phân, thu phân, hạ chí, đông chí c.Xuân phân, hạ chi, thu phân, đông chí 12). Phương pháp ký hiệu đường chuyển động biểu hiện: a.Các điểm dân cư, TTCN, khoáng sản, hải cảng… b.Phân bố dân cư, phân bố cây trồng …. c.Dòng biển, hướng gió, luồng di dân, luồng hàng hóa 13). Hiện tượng động đất, núi lửa xảy ra ở nơi: a.Tách dãn hai mảng kiến tạo b.Dồn ép hai mảng kiến tạo c.Tiếp xúc hai mảng kiến tạo 14). Phép chiếu hình bản đồ là: a.Biểu thị mặt cong lên một mặt phẳng b.Biểu thị mặt cong của trái đất lên một mặt phẳng giấy vẽ c.Biểu thị mặt phẳng lên một mặt phẳng 15). Các ký hiệu được đặt: a.Chính xác vào vị trí cửa đối tượng trên bản đồ b.Bên cạnh vị trí của đối tượng trên bản đồ 16). Phương pháp ký hiệu biểu hiện các đối tượng a.Phân bố theo diện tích b.Phân bố theo điểm c.Phân bố theo đường chuyển động 25).“Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng/ Ngày tháng 10 chưa cười đã tối“. Câu ca dao này chỉ đúng trong trường hợp ở vùng: a.Bắc bán cầu b.Nam bán cầu 26). Có hiện tượng luân phiên ngày đêm vì mỗi nơi nhận được lượng ánh sáng khác nhau là do nguyên nhân : a.Vận động tự quay của TĐ b.TĐ hình khối cầu và vận động tự quay c.TĐ hình khối cầu và chuyển động quanh mặt trời 27). Muốn tính lịch khi đi qua đường chuyển ngày quốc tế thì phải: a.Tăng một ngày lịch nếu đi từ phái Tây --> Đông b.Lùi một ngày lịch nếu đi từ phái Tây --> Đông c.Lùi một ngày lịch nếu đi từ phái Đông --> Tây 28). Các ký hiệu có ba dạng: a.Ký hiệu mũi tên, ký hiệu chữ, tượng hình b.Ký hiệu hình học, ký hiệu chữ, chấm điểm c.Ký hiệu hình học, ký hiệu chữ, tượng hình 29). Nhìn từ thượng nguồn xuống ở các con sông ở BBC thường bị sạt lở ở bờ: a.Bên phải b.Bên trái c.Cả hai bên 30). Để vẽ bản đồ vùng quanh cực người ta dùng phép chiếu: a.Phương vị ngang b.Phương bị đứng c.Hình nón đứng ĐỀ SỐ 701 (đề có 30 câu-2mặt) Chọn đáp án đúng 1/Độ chính xác của phép chiếu phương vị biểu hiện ở k.vực: a.Xích đạo b.Ngoài trung tâm bản đồ c.Kinh tuyến gốc d.Trung tâm bản đồ 2/Các bản đồ hình quạt là sản phẩm của Phép chiếu : a.hình quạt b.phương vị c.hình nón 3Khi vẽ BĐ kvực xích đạo, người ta SD phép chiếu: a.Hình nón b.Phương vị c.Hình trụ 4/ Vật liệu của núi lửa xuất phát từ: a.Nhân Trái đất b.Lớp Manti c.Đại dương d.Vỏ Trái đất 5/Hiện tượng bốn mùa không phổ biến ở: a.Chí tuyến Bắc b.Chí tuyến Nam c.Hai vòng cực d.Xích đạo 6/ Vào ngày 12/10/07, một chiếc tàu di chuyển trên Thái Bình Dg theo hướng từ Tây sang Đông. Nếu vượt qua Kinh tuyến gốc, phải điều chỉnh đúng ngày là: a.12/10/07 b.13/10/07 c.11/10/07 d10/10/07 7/ Miền Nam nước ta có nền nhiệt độ trung bình năm cao hơn Miền Bắc do: a.Khoảng cách thời gian giữa 2 lần mặt trời lên thiên đỉnh dài nhất b.Khoảng cách thời gian giữa 2 lần mặt trời lên thiên đỉnh ngắn nhất c.Khoảng cách thời gian giữa 2 lần mặt trời lên thiên đỉnh không đều 8/Làm thành các nền lục địa là tầng: a.Bồi tích b.Granít c.Badan d.Trầm tích 9/ Để xác định phương hướng trên BĐ, người ta dựa vào: a.Vệ tinh b.Hệ thống định vị toàn cầu c.Các đường kinh, vĩ tuyến d.Kim la bàn cầm tay 10/ Cách biểu thị mặt cong của Trái Đất lên mặt phẳng gọi là:Phép chiếu a.rọi bản đồ b.hình bản đồ c.trục đo bản đồ d.xa bản đồ 11/ Phép chiếu hình nón thường được sử dụng để vẽ bản đồ các lãnh thổ có đặc điểm: a.Các vùng lãnh thổ phân lập b.Cân đối c.Kéo dài theo kinh tuyến d.Kéo dài theo vĩ tuyến 12/Trong phép chiếu hình trụ, độ chính xác biểu hiện ở k.vực: a.Vĩ độ cao b.Vĩ độ thấp c.Xích đạo d.Chí tuyến 13/Nếu Trái Đất chỉ có một chuyển động quanh mặt trời như hiện nay thì: a.Chỉ có đêm b.Mất hiện tượng ngày, đêm luân phiên c.Chỉ có ngày d.Vẫn có hiện tượng ngày, đêm luân phiên 14/Các núi uốn nếp của nước ta là kết quả của: a.Vận động các mảng kiến tạo b.Vận động nằm ngang của vỏ trái đất c.Vận động nâng, hạ vỏ trái đất 15/ Biển Đỏ là kết quả của hiện tượng đứt gãy tạo nên: a.Địa luỹ b.Địa hào c.Địa bàn d.Địa chất 16/ Khi thể hiện lên mặt phẳng, khoảng cách của các khu vực khác nhau có đặc điểm: a.Rất chính xác ở mọi khu vực b.Không thể hoàn toàn chính xác như nhau c.Chính xác ở rìa mặt chiếu 17/ Khi vẽ bản đồ VN, người ta sử dụng phép chiếu: a.Phương vị b.Hình trụ c.Hình nón 18/ Việc lựa chọn phép chiếu hình bản đồ phù hợp phụ thuộc vào: a.Nguồn chiếu b.Các phương tiện hiện có c.Vị trí cần vẽ d.Tuỳ chọn theo sở trường người vẽ 19/ Để biểu hiện các đối tượng phân bố theo điểm cụ thể, người ta dùng phương pháp : a.kí hiệu b.đường chuyển động c.chấm điểm d.bản đồ, biểu đồ 20/ Lưới chiếu của phép chiếu hình trụ có đặc điểm: a.Kinh tuyến là các nan quạt b.Kinh, vĩ tuyến là những đường vuông góc c.Vĩ tuyến là các vòng tròn đồng tâm 21/ Phép chiếu phương vị đứng có đặc điểm lưới chiếu: a.Xích đạo và KT giữa là đường thẳng, KT còn lại là những đường cong đối xứng nhau qua KT giữa, VT còn lại là cung tròn đối xứng nhau qua xích đạo b.VT, KT là những đường thẳng s

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề kiểm tra trắc nghiệm 10+11.doc
Tài liệu liên quan