Đề tài Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh và an toàn thực phẩm ngành chăn nuôi

MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU 6

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ, KHUNG CHÍNH SÁCH VÀ CÁC QUY ĐỊNH 6

2.1 Cơ sở pháp lý về môi trường của Việt Nam 6

2.2 Các chính sách của Ngân hàng Thế giới về đảm bảo an toàn cho môi trường 7

III MÔ TẢ DỰ ÁN LIFSAP 8

IV. SƠ LƯỢC VỀ VÙNG DỰ ÁN 14

4.1 Việt Nam 14

4.2 Thủ đô Hà nội 15

4.3 Thái Bình 16

4.4 Đồng Nai 16

4.5 TP Hồ Chí Minh 16

4.6 Cao Bằng 17

4.7 Hải Dương 17

4.8 Hưng Yên 17

4.9 Hải Phòng 17

4.10 Thanh Hóa 18

4.11 Nghệ An 18

4.12 Lâm Đồng 19

4.13 Long An 19

V HIỆN TRẠNG NGÀNH CHĂN NUÔI 19

5.1 Khái quát 19

5.2 Chiến lược Quốc gia về Phát triển chăn nuôi đến năm 2020 20

5.3 Hiện trạng phát thải từ chăn nuôi và tình hình quản lý 20

5.4 Thể chế hiện tại liên quan đến môi trường chăn nuôi 21

5.4.1 Cơ quan Quản lý Nhà nước về Môi trường – Bộ Tài nguyên Môi trường 21

5.4.2 Cơ quan Quản lý Nhà nước đối với ngành Chăn nuôi – Cục Chăn nuôi 22

VI PHÂN NHÓM CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN LIFSAP THEO MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIỀM TÀNG 22

VII TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TIỀM TÀNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 23

7.1 Các hoạt động nhóm I – Thí điểm hỗ trợ các LPZs 23

7.2 Các hoạt động nhóm I – Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng chăn nuôi 24

7.3 Các hoạt động nhóm I – Các hạng mục đầu tư phi công trình 28

VIII KHUNG QUẢN Ý MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN LIFSAP 30

8.1 Sàng lọc Môi trường, Đánh giá Tác động Môi trường và Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường áp dụng đối với hoạt động đầu tư Nhóm I– Các LPZs 30

8.2 Quy trình quản lý môi trường các hoạt động thuộc nhóm II – các công trình xây lắp quy mô nhỏ cho cơ sở giết mổ, chợ thực phẩm 36

8.3 Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường liên quan tới các hạng mục đầu tư phi công trình 37

8.4 Hoạt động Tăng cường năng lực quản lý môi trường 37

8.5 Yêu cầu về Tham vấn cộng đồng và Phổ biến thông tin 38

8.6 Bố trí thể chế thực hiện Khung Quản lý Môi trường của Dự án 39

8.7 Chi phí thực hiện Khung quản lý môi trường 43

Phụ chương

1 Sàng lọc môi trường cho các (LPZs) 44

2 Kế hoạch Quản lý môi trường 56

3 Biện pháp giảm thiểu 80

4 Các hoạt động phi công trình 88

 

doc96 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2020 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh và an toàn thực phẩm ngành chăn nuôi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDự án nâng cao năng lực cạnh tranh và an toàn thực phẩm ngành chăn nuôi.doc
Tài liệu liên quan