Đề tài Hệ thống quản lý thư viện

I. Giới thiệu về đề tài 3

II. Yêu cầu đề bài 3

1. Danh sách các yêu cầu 3

2. Bảng trách nhiệm các yêu cầu 3

3. Mô hình hóa 5

4. Thiết kế phần mềm 6

III. Thiết kế dữ liệu : 9

1. Sơ đồ logic 9

2. Chi tiết dữ liệu 9

3. Thiết kế Module 11

IV. Thiết kế giao diện : 12

1. Thiết kế menu 12

1.1. Menu Hệ thống 13

1.2. Menu Danh mục 13

1.3. Menu Tra cứu 14

1.4. Menu Xữ lý 14

1.5. Menu Báo cáo 14

1.6. Menu Trợ giúp 14

2. Thiết kế màn hình 15

2.1. Danh sách các màn hình 15

2.2. Chi tiết màn hình 16

2.2.1. Màn hình chính 16

2.2.2. Màn hình danh mục sách 17

2.2.3. Màn hình danh mục các độc giả 20

2.2.4. Màn hình lập thẻ thư viện cho độc giả 24

2.2.5. Màn hình Mượn – Trả Sách 25

2.2.6. Màn hình thay đổi quy định 26

2.2.7. Màn hình thêm người dùng 26

2.2.8. Màn hình danh sách người dùng 27

V. Thử nghiệm và kiểm tra 28

1. Các số liệu thử nghiệm và kiểm tra 28

VI. Tổng kết 29

1. Tự đáng giá về kết quả đề tài 29

2. Hướng phát triển 29

 

doc27 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1552 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hệ thống quản lý thư viện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo Cáo Công Nghệ Phần Mềm Quản Lý Thư Viện Giới thiệu về đề tài Yêu cầu đề bài Danh sách các yêu cầu 1. Lập thẻ độc giả 2. Cập nhật thông tin độc giả 3. Hủy thẻ độc giả 4. Nhập sách 5. Hủy sách 6. Tra cứu sách 7. Lập phiếu mượn sách 8. Nhận trả sách Bảng trách nhiệm các yêu cầu Stt Nghiệp Vụ Người dùng Phần mềm Ghi chú 1 Lập thẻ độc giả Cung cấp thông tin về độc giả Kiểm tra quy định và lưu trữ Cho phép huỷ cập nhật lại hồ sơ, có thể thay đổi quy định tuổi 2 Cập nhật thông tin độc giả Chọn độc giả theo danh sách được liệt kê Liệt kê danh sách những độc giả Kiểm tra quy định và lưu trữ Trong quá trình thực hiện có thể thay đổi quy định 3 Hủy thẻ độc giả Chọn độc giả đã hết hạn của thẻ độc giả để hủy Hủy thẻ độc giả đã hết hạn so với ngày hiện tại Có thề xoá hay lưu thẻ đội giả 4 Nhập sách Nhập những thông tin cần thiết về sách cần lưu Kiểm tra thời hạn sách và lưu Có thể thay đổi quy định về hạn sách 5 Hủy sách Chọn sách đã hết hạn để hủy Hủy những sách đã quá hạn cho phép Có thể thay đổi 6 Tra cứu sách Nhập vào những từ khóa cần tra Tra cứu theo yêu cầu Hiển thị những thông tin lọc được 7 Lập phiếu mượn sách Chọn độc giả và những sách độc giả cần mượn ( nếu có) Cập nhật những sách độc giả đã mượn và kiểm tra số lượng cho phép mượn Có thể thay đổi quy định 8 Nhận trả sách Chọn những sách độc giả trả Cập nhật thông tin về sách đã trả Mô hình hóa Nhận sách Tạo mã số Chọn và nhập những thông tin cần thiết Lưu vào CSDL Xuất dữ liệu lên lưới (để có thể thay đổi) Thêm tiếp hoặc trở ra TT độc giả Tạo mã số Chọn và nhập những thông tin cần thiết Lưu vào CSDL Xuất dữ liệu lên lưới (để có thể thay đổi) Thêm tiếp hoặc trở ra Lập thẻ Chọn độc giả cần lập thẻ Những thông tin về độc giả sẽ được hiển thị Nếu chưa lập thẻ thì sẽ hiện nút Lưu để lập, ngược lại có thể xóa. Chọn những chức năng cần Người dùng Nhận sách Lập thẻ TT độc giả Mượn trả sách Tra cứu Hủy thẻ, sách Hủy thẻ, sách Chọn những thẻ hoặc sách đã hết hạn trong bản ThamSoNguyen để hủy Xóa khỏi cơ sở dữ liệu Tra cứu Người dùng nhập từ khóa cần tra cứu trên mỗi cột lưới Thông tin sẽ được lọc Hiển thị kết quả tìm được Ghi nhận việc ghi điểm, tính trung bình Mượn trả sách Người dùng chọn độc giả cần mượn hoặc trả sách chọn những sách cần mượn hoặc cần trả Kiểm tra xem có mượn được không, đã quá hạn trả sách chưa để phạt Cập nhật Thiết kế phần mềm MH Chính MH Quy định MH Đăng nhập MH Mượn trả sách MH Lập thẻ MH Tra cứu MH Độc giả MH Nhận sách MH User MH Chính MH Gioi thieu DMSach MangThamSo SubMain CSDL MH Quy định MH Mượn trả sách MH mượn sách MH trả sách MH Lập thẻ DM Độc giả Lập thẻ độc giả MH DMDocgia Xóa, Sửa Tra cứu Thên độc giả MH DMSach Xóa, Sửa Tra cứu Nhận sách MH mượn sách MH trả sách DM độc giả MH Mượn sách Mượn sách DM độc giả MH Trả sách Trả sách danhsachsach muonsach chitietmuonsach thethuvien loaidocgia danhsachdocgia loaisach thamso Mượn sách MH Mượn sách DM độc giả Thiết kế dữ liệu : Sơ đồ logic Chi tiết dữ liệu Bảng DocGia Bảng LoaiDocGia Bảng Sach Bảng TheLoaiSach Bảng TheMuon Bảng QTMuon Bảng CTMuon Bảng ThamSoNguyen Bảng TaiKhoan Thiết kế Module +Kết nối database : ConnectDataBase() +Mở data : OpenData(st As String) +Đóng kết nối : Closedata() +Kiem tra tồn tại data: KiemtraTontai(str As String, data As Field, txt As TextBox) As Integer +Tô khối : HightLight() +Chọn tất cả các dòng trong DataGrid : SelectAllRow(tf As Boolean, ByVal Adors As Adodc, ByVal DataGrid1 As DataGrid) Phần mềm quản lý thư viện Hệ thống Báo cáo Danh mục Xử lý Tra cứu Trợ giúp Kết nối CSDL Danh mục sách Thốt Sao lưu CSDL Trở ra Đăng nhập Đĩng kết nối D mục thẻ TV Giới thiệu Thống kê thẻ TV Thống kê độc giả Thống kê sách Danh mục đ. giả Lập thẻ thư viện Tra cứu độc giả Tra cứu sách Mượn trả sách Thiết kế giao diện : Thiết kế menu Menu Hệ thống STT Popup Menu Chi tiết Chức năng 1 Hệ thống Kết nối CSDL Người dùng kết nối vào CSDL 2 Bỏ kết nối CSDL Người dùng tắt kết nối vào CSDL. 3 Đăng nhập Người dùng đăng nhập vào hệ thống 4 Trở ra Người dùng huỷ đăng nhập trở về màn hình đầu. 5 CN thay đổi QĐ Người dùng thay đổi quy định trong bảng tham số 6 Lưu dự phịng dữ liệu Chưa cài đặt 7 Phục hồi dữ liệu Chưa cài đặt 8 Thốt Người dùng thốt khơi hệ thống. Menu Danh mục STT Popup Menu Chi tiết Chức năng 1 Nhập liệu Nhập thơng tin về độc giả Người dùng nhập, xĩa, sửa thơng tin về độc giả 2 Nhập thơng tin về Sách Người dùng nhập, xĩa, sửa thơng tin về sách. Menu Tra cứu STT Popup Menu Chi tiết Chức năng 1 Tra cứu Tra cứu thơng tin về Độc giả Người dùng tra cứu thơng tin về độc giả 2 Tra cứu thơng tin về Sách Người dùng tra cứu thơng tin về sách. Menu Xử lý STT Popup Menu Chi tiết Chức năng 1 Xử lý Lập thẻ độc giả Người dùng lập thẻ thư viện cho độc giả 2 Mượn trả sách Người dùng cho mượn hoặc cho trả sách. Menu Báo cáo STT Popup Menu Chi tiết Chức năng 1 Báo cáo Thống kê độc giả 2 Thống kê sách Menu Trợ giúp STT Popup Menu Chi tiết Chức năng 1 Trợ giúp About Giới thiệu 2 Hướng dẫn sử dụng Chưa cài đặt file help Thiết kế màn hình Danh sách các màn hình STT Màn hình Chức năng 1 Màn hình chính Màn hình chính của hệ thống 2 splashscr Màn hình splash giới thiệu 3 Đăng nhập Màn hình đăng nhập vào hệ thống. 4 Danh mục sách Quản lý thơng tin về sách của t. viện 5 Danh mục độc giả Quản lý thơng tin độc giả. 6 Lập thẻ thư viện Lập thẻ thư viện cho độc giả 7 Mượn trả sách Thực hiện quá trình mượn trả sách 8 Thay đổi quy định Thay đổi những quy định đã thiết lập ban đầu. 9 Thêm người dùng Thêm mới người dùng. 10 Quản lý người dùng Xĩa, sửa người dùng của quản lý. 11 Phân quyền Phân quyền cho người dùng. Chi tiết màn hình Màn hình chính 3 4 1 2 6 5 MH Chinh Form_Load MH sflashscr khoidong MH đăng nhập khoidong Connect DB khoidong 1: Form Quản lý thư viện: hệ thống menu 2: Các button view icon, hiển thị những chức năng trên list view 3: List view : hiển thị những icon chức năng 4: frame : hiển thị tên và quyền truy cập vào của người dùng 5: các icon chức năng 6: button thoát chương trình Màn hình danh mục sách 1 Người dùng sử dụng form này khi nhập sách mới, thêm, cập nhật, xóa, tra cứu sách 2 4 5 3 3 MH DM sách Form_Load Lấy dữ liệu Thực hiện MH DM sách Hiển thị thông tin lên form 1 2 1: Form Danh mục sách 2: Textbox để thực hiện tra cứu về sách ( tra cứu tương ứng với cột của lưới datagird ). Người dùng nhập vào thông tin cần tra cứu, chương trình sẽ tự động lọc từ từ trên lưới datagird và hiển thị cho người dùng chọn lựa. 3: DataGrid hiển thị thông tin về danh sách sách và thông tin tương ứng về sách ở bên dưới. Khi người dùng nhấp chuột vào DataGrid thì thông tin tương ứng sẽ được hiển thị ở bên dưới lưới 4: Frame hiển thị thông tin về sách, người dùng có thể nhập thông tin vào frame này để thực hiện các chức năng thêm , cập nhật, xóa sách khi cần theo nhu cầu 5: Button thực hiện các chức năng thêm, cập nhật, xóa các sách và thoát form. Groupbox thơng tin về sách : STT Tên Kiểu Ý nghĩa 1 txttext(0) String Mã sách 2 txttext(1) String Tên sách 3 txttext(2) String Tác giả 4 txttext(3) String Nhà xuất bản 5 txttext(4) String Năm xuất bản 6 txttext(5) String Tổng số bản 7 txttext(6) String Tình trạng sách 8 txttext(7) String Số trang 9 cboTheloai String Thể loại sách 10 cboNgonngu String Ngơn ngữ sách 11 DTPkr Date Ngày nhập sách Tra cứu thơng tin của một sách : Nhập: nhập thơng tin cần tìm vào các ơ textbox trên các cột tương ứng của lưới để tra cứu theo tiêu chí mong muốn Xuất: Danh sách thơng tin sách theo tiêu chuẩn tra cứu / khơng hiển thị sách nếu khơng tìm thấy Thuật giải: (Mã giả ) IF tìm thấy THEN Hiển thị danh sách hợp đồng lên màn hình. ELSE Danh sách sẽ rỗng END IF Lưu thơng tin của một sách : Nhập: Thơng tin tra cứu theo hình thức phù hợp, thơng tin cần cập nhật Xuất: Thơng báo đã lưu/ Thơng báo khơng thể lưu Thuật giải: (Mã giả ) IF tìm thấy THEN Hiển thị thơng tin tìm được lên màn hình Lưu trong TABLE SACH IF Lưu được THEN Thơng báo đã lưu và Hiển thị TABLE SACH mới lên màn hình với mẫu tin đã được lưu ELSE Báo lỗi khơng thể lưu được. END IF ELSE Sửa thơng tin của một sách : Nhập: Thơng tin tra cứu theo hình thức phù hợp, thơng tin cần sửa Xuất: Thơng báo đã sửa/ Thơng báo khơng thể sửa. Thuật giải: (Mã giả) IF tìm thấy THEN Hiển thị thơng tin tìm được lên màn hình Sửa trong TABLE SACH IF sửa được THEN Thơng báo đã sửa và Hiển thị TABLE SACH mới lên màn hình với mẫu tin đã được sửa ELSE Báo lỗi khơng thể sửa được. END IF ELSE Thơng báo khơng tồn tại mẫu tin END IF Màn hình danh mục các độc giả Người dùng sử dụng form này khi nhập sách mới, thêm, cập nhật, xóa, tra cứu độc giả 4 3 5 2 1 3 5 MH DM ĐG Form_Load Lấy dữ liệu Thực hiện MH DM ĐG Hiển thị thông tin lên form 1 2 1: Form Danh mục độc giả 2: Textbox để thực hiện tra cứu về độc giả ( tra cứu tương ứng với cột của lưới datagird ). Người dùng nhập vào thông tin cần tra cứu, chương trình sẽ tự động lọc từ từ trên lưới datagird và hiển thị cho người dùng chọn lựa. 3: DataGrid hiển thị thông tin về danh sách giả độc giả và thông tin tương ứng về độc giả ở bên dưới. Khi người dùng nhấp chuột vào DataGrid thì thông tin tương ứng sẽ được hiển thị ở bên dưới lưới 4: Frame hiển thị thông tin về độc giả, người dùng có thể nhập thông tin vào frame này để thực hiện các chức năng thêm , cập nhật, xóa độc giả khi cần theo nhu cầu 5: Button thực hiện các chức năng thêm, cập nhật, xóa các độc giả và thoát form. Groupbox thơng tin về sách : STT Tên Kiểu Ý nghĩa 1 txttext(0) String Mã độc giả 2 txttext(1) String Tên độc giả 3 txttext(2) String Giới tính 4 txttext(3) String Địa chỉ 5 txttext(4) String Điện thoại 6 txttext(5) String Email 7 cboMaloaiDG String Thể loại độc giả 8 DTPkr Date Ngày sinh Tra cứu thơng tin của một độc giả : Nhập: nhập thơng tin cần tìm vào các ơ textbox trên các cột tương ứng của lưới để tra cứu theo tiêu chí mong muốn Xuất: Danh sách thơng tin độc giả theo tiêu chuẩn tra cứu / khơng hiển thị độc giả nếu khơng tìm thấy Thuật giải: (Mã giả ) IF tìm thấy THEN Hiển thị danh sách hợp đồng lên màn hình. ELSE Danh sách sẽ rỗng END IF Lưu thơng tin của một độc giả : Nhập: Thơng tin tra cứu theo hình thức phù hợp, thơng tin cần cập nhật Xuất: Thơng báo đã lưu/ Thơng báo khơng thể lưu Thuật giải: (Mã giả ) IF tìm thấy THEN Hiển thị thơng tin tìm được lên màn hình Lưu trong TABLE DOCGIA IF Lưu được THEN Thơng báo đã lưu và Hiển thị TABLE DOCGIA mới lên màn hình với mẫu tin đã được lưu ELSE Báo lỗi khơng thể lưu được. END IF ELSE Sửa thơng tin của một độc giả : Nhập: Thơng tin tra cứu theo hình thức phù hợp, thơng tin cần sửa Xuất: Thơng báo đã sửa/ Thơng báo khơng thể sửa. Thuật giải: (Mã giả) IF tìm thấy THEN Hiển thị thơng tin tìm được lên màn hình Sửa trong TABLE DOCGIA IF sửa được THEN Thơng báo đã sửa và Hiển thị TABLE DOCGIA mới lên màn hình với mẫu tin đã được sửa ELSE Báo lỗi khơng thể sửa được. END IF ELSE Thơng báo khơng tồn tại mẫu tin END IF Màn hình lập thẻ thư viện cho độc giả Khi độc giả có nhu cầu lập thẻ thư viện, người dùng mở form này lên để thực hiện Thực hiện các chức năng lưu, xóa thẻ thư viện của độc giả : + Chọn độc giả cần lập thẻ trong combobox : nếu độc giả chưa có thẻ thư viện thì button Lưu-F2 sẽ hiện ra cho lưu, nếu độc giả đã có thẻ thư viên rồi thì nút Lưu-F2 sẽ không hiện ra mà chỉ có button Xóa-F4 hiển thị +Chọn những yêu cầu cần thiết nhấn Lưu hoặc Xóa để thực hiện +Chọn Trở ra để quay về màn hình chính Màn hình Mượn – Trả Sách Khi độc giả có nhu cầu mượn sách hoặc trả sách, thực hiện Thực hiện các chức năng mượn trả sách của độc giả : + Chọn Tab Mượn hoặc Trả sách theo yêu cầu *Mượn sách : ( chưa thực hiện hoàn chỉnh ) + Chọn độc giả cần mượn sách trong combobox : nếu độc giả chưa có thẻ thư viện thì button Lập thẻ sẽ hiện ra cho lập thẻ +Chọn những Quyển sách độc giả muốn mượn : double_click lên sách muốn mượn hoặc chọn sách rồi nhấn vào button “>>” để chọn, làm ngược lại để bỏ. + Kiểm tra số sách độc giả đang giữ ( nếu có), thời hạn trả sách để độc giả biết. +Nhấp nút chấp nhận khi muốn mượn sách +Chọn Trở ra để quay về màn hình chính *Trả sách : (tương tự như Mượn sách) Màn hình thay đổi quy định Khi có nhu cầu thay đổi các quy đinh của quản lý thì người dùng mở form này lên thực hiện. + Cho phép thay đổi, xóa, tra cứu các tham số Màn hình thêm người dùng Khi có nhu cầu thêm người dùng, quản lý chạy form này để thêm Thêm người dùng mới cho chương trình Màn hình danh sách người dùng Hiển thị những người đang có quyền trong phần mềm này, người quản lý có thể thay đổi, xóa , cập nhật những người dùng. Thử nghiệm và kiểm tra Các số liệu thử nghiệm và kiểm tra Độc giả Sách ThamSoNguyen TaiKhoan Thể Loại Sách Tổng kết Tự đáng giá về kết quả đề tài Đề tài được hoàn thành ở mức cơ bản và cũng có thể phát triển cộng thêm một số chức năng bảo mật, tiện dụng, dễ sử dụng. Các hàm trong chương trình đã được cố gắng viết ngắn gọn nhưng vẫn còn một số hàm xử lý về lưới còn dài. Còn một số ít các chức năng chưa kịp hoàn thành xong như dự tính ban đầu. Còn nhiều mặt hạn chế nhưng chưa được bổ sung. Hướng phát triển Nếu có điều kiện hơn về thời gian, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt hơn bài làm của mình, để sau này có thể được ứng dụng vào thực tế.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbao cao cuoi ky.doc
  • docbao cao lan 1.doc
  • docbao cao lan 2.doc
Tài liệu liên quan