Đề tài Một vài biện pháp giúp học sinh lớp 1 hình thành kỹ năng và thói quen viết đúng chính tả trường tiểu học Tân Lập B năm học 2012 - 2013

Biện pháp 1: Quan taâm ñeán vieäc nhaän bieát maët chöõ cuûa hoïc sinh:

 - Giaùo vieân xaùc ñònh ñuùng chính xaùc 30 chöõ trong khoaûng thôøi gian 10 ñeán 15 phuùt ñoïc cho hoïc sinh vieát vaøo vôû .

 - Tröôùc khi ñoïc cho hoïc sinh vieát , giaùo vieân treo baûng phuï ñaõ ghi saün noäi dung caàn vieát cho hoïc sinh ñoïc laïi, để học sinh nhận biết mặt chữ ,nét chữ, cũng là để học sinh xem những tiếng naøo khó viết trong nội dung cần viết. Sau đó cho học sinh phân tích lại rồi luyện viết ra bảng con để giáo viên nhaän xét chỉnh sửa cho học sinh.

 3. 2. Biện pháp 2 :Theo dõi tốc độ viết của học sinh

 Giọng đọc của giáo viên phải chính xác, rõ ràng, kết hợp theo dõi tốc độ viết của học để điều chỉnh cách đọc .

 

doc10 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 692 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một vài biện pháp giúp học sinh lớp 1 hình thành kỹ năng và thói quen viết đúng chính tả trường tiểu học Tân Lập B năm học 2012 - 2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN ---oooOooo---- Tên tác giả: Lê Thị Ngọc Dung Tên đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 1 HÌNH THÀNH KỸ NĂNG VÀ THÓI QUEN VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP B NĂM HỌC 2012-2013 Long An 2012 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN THẠNH ---oooOooo---- BÁO CÁO Tên đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 1 HÌNH THÀNH KỸ NĂNG VÀ THÓI QUEN VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP B NĂM HỌC 2012-2013 HỌ VÀ TÊN: Lê Thị Ngọc Dung ĐƠN VỊ: Trường Tiểu học Tân Lập B NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC 1.Cấp cơ sở giáo dục: Tân Lập, ngày tháng năm 2012 CT.HĐKHGD 2.Hội đồng khoa học giáo dục huyện: Tân Thạnh, ngày tháng năm 2012 CT.HĐKH I/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong tất cả các môn học thì môn Tiếng Việt là bộ môn công cụ trong đó phân môn chính tả đóng vai trò hết sức quan trọng. Nhất là đối với lớp 1, là lớp đầu cấp và là nền móng của chương trình Tiếng Việt tiểu học nói riêng , hiểu biết về các môn học khác nói chung. Bởi vì kỹ năng viết mỗi khi được hình thành và định hình ở các em nó sẽ theo suốt cuộc đời của các em không những thế mà để các em phát triển về tư duy, cảm nhận cái hay, cái đẹp chính là nhờ sự cảm hóa và diển cảm về nội dung của một bài văn, bài thơ Đặc biệt đối với học sinh lớp 1 - lớp đầu cấp - việc dạy đọc cho các em thật vô cùng quan trọng bởi các em có viết tốt được ở lớp 1 thì khi học các lớp tiếp theo các em mới nắm bắt được những yêu cầu cao hơn của môn Tiếng Việt. Nó ảnh hưởng không nhỏ đến những thành công của mỗi cá nhân trong cuộc sống.Việc dạy chính tả không chỉ liên quan đến các kĩ năng giao tiếp mà ở một khía cạnh nào đó là vấn đề văn hóa, ”Luyện nét chữ - rèn nét người”. . Tôi suy nghĩ rất nhiều về cách dạy chính tả ở lớp 1. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để giúp các em viết đúng vần, tiếng, từ. Những băn khoăn này chính là lý do tôi chọn đề tài: “Một vài biện pháp giúp học sinh lớp 1 hình thành kỹ năng và thói quen viết đúng chính tả - Trường Tiểu học Tân Lập B năm học 2012-2013” II-THỰC TRẠNG : Qua thực tế giảng dạy và nghiên cứu khảo sát chất lượng phân môn Chính tả của học sinh lớp 1 bản thân tôi nhận thấy một số học sinh viết còn mắc nhiều lỗi chính tả. Bảng thống kê qua 2 năm học, tôi thấy kết quả như sau: Năm học TSHS Giỏi Khá Trung bình Yếu 2010-2011 26 12 46,15 9 34,62 2 7,69 3 11,54 2011-2012 28 14 50 10 35,71 0 0 4 14,29 Như vậy, kết quả cho thấy : - Năm 2010-2011 có 46,15% học sinh viết tốt, 34,62% học sinh viết khá, 7,7% học sinh viết trung bình, 11,54% học sinh viết yếu . - Năm 2011-2012 có 50% học sinh viết tốt, 35,71% học sinh viết khá, 0% học sinh viết trung bình, 14,29% học sinh viết yếu(1 học sinh khuyết tật) Qua tìm hiểu thực tế ở lớp và ở gia đình các em, tôi thấy do nhiều nguyên nhân sau: Do địa phương là vùng sâu, vùng xa phương tiện đi lại khó khăn nên việc liên hệ trực tiếp giữa gia đình học sinh và giáo viên để nắm bắt việc học tập của các em chưa được thường xuyên kịp thời . Thực trạng nêu trên cho thấy mình phải từng bước tháo gỡ những khó khăn, cố gắng đưa ra những giải pháp thiết thực để dạy tốt hơn, từ đó giảm tỉ lệ học sinh yếu kém, nâng cao dần chất lượng cho các em như sau : 1. Quan taâm ñeán vieäc nhaän bieát maët chöõ cuûa hoïc sinh: 2. Theo dõi tốc độ viết của học sinh 3. Ghi nhớ quy tắc chính tả bằng hệ thống bài tập  4. Sự hỗ trợ từ phía gia đình học sinh 5. Luyện phát âm: 6. Kết hợp dạng thức nói và dạng thức viết: 7.Giáo viên phải chấm ,chữa bài thường xuyên III-HƯỚNG GIẢI QUYẾT : 3.1. Biện pháp 1: Quan taâm ñeán vieäc nhaän bieát maët chöõ cuûa hoïc sinh: - Giaùo vieân xaùc ñònh ñuùng chính xaùc 30 chöõ trong khoaûng thôøi gian 10 ñeán 15 phuùt ñoïc cho hoïc sinh vieát vaøo vôû . - Tröôùc khi ñoïc cho hoïc sinh vieát , giaùo vieân treo baûng phuï ñaõ ghi saün noäi dung caàn vieát cho hoïc sinh ñoïc laïi, để học sinh nhận biết mặt chữ ,nét chữ, cũng là để học sinh xem những tiếng naøo khó viết trong nội dung cần viết. Sau đó cho học sinh phân tích lại rồi luyện viết ra bảng con để giáo viên nhaän xét chỉnh sửa cho học sinh. 3. 2. Biện pháp 2 :Theo dõi tốc độ viết của học sinh Giọng đọc của giáo viên phải chính xác, rõ ràng, kết hợp theo dõi tốc độ viết của học để điều chỉnh cách đọc . 3. 3. Biện pháp 3: Ghi nhớ quy tắc chính tả bằng hệ thống bài tập : Muốn giúp cho học sinh sửa lỗi chính tả này, trước hết giáo viên cần thu thập các từ mà các em viết sai, trên cơ sở đó soạn các bài tập chính tả rồi tổ chức luyện tập cho học sinh, tiến tới hình thành cho các em ý thức và thói quen viết đúng. 3.4.Giải pháp 4: Sự hỗ trợ từ phía gia đình học sinh Lieân heä vôùi gia ñình hoïc sinh chaäm-yeáu ñeå keøm hoïc theâm ở nhà, vöøa luyeän ñoïc keát hôïp vôùi luyeän vieát caùc baøi taäp ñoïc ,nhaèm giuùp caùc em ñoïc chöõ ñöôïc vöõng hôn và ñöôïc luyeän vieát theâm . 3.5 .Giải pháp 5 :Luyện phát âm: Muốn học sinh viết đúng chính tả, giáo viên phải chú ý luyện phát âm cho học sinh để phân biệt các thanh, các âm đầu, âm chính, âm cuối vì chữ quốc ngữ là chữ ghi âm - âm thế nào, chữ ghi lại thế ấy . 3.6. Giải pháp 6: Kết hợp dạng thức nói và dạng thức viết: Dạy chính tả hướng tới đồng thời cả dạng thức nói và dạng thức viết trên cơ sở mối quan hệ âm - chữ nhằm hoàn thiện kĩ năng đọc – viết ,viết -đọc, viết - đọc và hiểu .Học sinh được so sánh phân biệt dạng thức nói và dạng thức viết. 3.7.Giải pháp 7: Giáo viên phải chấm, chữa bài thường xuyên Một trong những yêu cầu quan trọng của việc dạy chính tả là giáo viên phải chấm, chữa bài cho học sinh thật chu đáo và trách nhiệm cao. Tôi đã thực hiện chấm toàn bộ tập học sinh trong tiết chính tả. Chấm xong mỗi bài chính  tả của học sinh giáo viên thống kê các loại lỗi đã mắc từ đó có kế hoạch rèn sửa chính tả cho các em. Tôi chú ý đến học sinh yếu nhiều hơn, phát hiện lỗi sai cho các em viết lại nhiều lần ra giấy nháp. Các biện pháp 1. Quan taâm ñeán vieäc nhaän bieát maët chöõ cuûa hoïc sinh: 2.Giọng đọc của giáo viên phải rõ ràng .Luyện phát âm 3.Ghi nhớ quy tắc chính tả bằng hệ thống bài tập  4.Kết hợp dạng thức nói và dạng thức viết: 5. Sự hỗ trợ từ phía gia đình học sinh 6.Hết hợp các môn học khác 7.Giáo viên phải chấm ,chữa bài thường xuyên 8. Khuyến khích động viên và nêu gương: 5. Khuyến khích động viên và nêu gương: Sau mỗi bài, mỗi tiết học nên tạo cho học sinh niềm vui vì đã hoàn thành bài học, niềm tin vào sự tiến bộ của bản thân bằng những lời động viên khen ngợi, tuyên dương và nêu gương những em luôn luôn viết đúng, trình bày sạch sẽ. Tạo cho các em mong muốn tìm tòi, chú ý tốt nhất cho bài học của mình. Vì vậy, cho dù đã hoàn thành bài học, bài làm học sinh cũng vẫn không thoả mãn với những gì đạt được. Học sinh cần tự kiểm tra, đánh giá và luôn tìm cách hoàn thiện việc đã làm .6.Giải pháp 6: Hết hợp các môn học khác Rèn cho học sinh viết đúng chính tả không chỉ rèn trong giờ chính tả hay giờ tập đọc mà rèn cho các em ở các môn học khác như: giờ tập viết cũng cần rèn cho các em viết đúng chính tả, đúng mẫu chữ, đều nét, viết đúng mẫu chữ hoa. 6.Giải pháp 6: Hết hợp các môn học khác Rèn cho học sinh viết đúng chính tả không chỉ rèn trong giờ chính tả hay giờ tập đọc mà rèn cho các em ở các môn học khác như: giờ tập viết cũng cần rèn cho các em viết đúng chính tả, đúng mẫu chữ, đều nét, viết đúng mẫu chữ hoa. Các em chỉ rèn viết đẹp quên chú ý đến lỗi chính tả, do đó cũng còn rơi rớt một số em còn viết sai ở câu ứng dụng trong bài viết. Ví dụ: Đối với môn Đạo đức và môn Tự nhiên - xã hội, tôi cũng luôn sửa lỗi sai trong các lần làm bài tập và nhắc nhở các em chú ý. Đối với môn toán Giáo viên giúp học sinh viết đúng câu lời giải trong khi giải toán có lời văn bằng cách nhắc nhở, sửa lỗi sai khi chấm bài. Chỉnh sửa học sinh phát âm đúng khi trả lời miệng bài toán giải toán có lời văn, câu hỏi bài trong khi học các môn: Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, thủ công Ví dụ: Khi giải một bài toán có lời văn, trình bày sai chính tả nhưng kết quả và phép tính đúng, nhưng khi tôi chấm bài vẫn trừ điểm em và nhắc nhở viết đúng chính tả để làm sau điểm cao hơn. Bài giải Số cây chúi có tất cả là: 24 + 12 = 36 (cây) Đáp số : 36 cây

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docToan hoc 1 Giai toan co loi van_12439054.doc