Đề tài Quy trình sản xuất Axetandehyt

MỤC LỤC

 

PHẦN A : CƠ SỞ LÍ THUYẾT. 5

I.Giới thiệu về sản phẩm 5

II.Nguyên liệu để sản xuất axetandehyt. 6

1. AXETYLEN 6

1.1.Tính chất của axetylen 6

1.1.1.Tính chất vật lý 6

1.1.2.Tính chất hóa học 11

1.1.2.a. Đặc điểm cấu tạo của phân tử axetylen .11

1.1.2.b. Các phản ứng quan trọng trong công nghiệp .12

1.1.2.c. Các phản ứng khác 19

1.2. Phương pháp sản xuất axetylen. 20

2. ETYLEN 21

2.1 Tính chất của etylen. 21

2.1.1. Tính chất vật lý 21

2.1.2.Tính chất hóa học 22

2.2. Các phương pháp sản xuất etylen 23

3.ETANOL 24

3.1. Tính chất của etanol. 24

3.1.1. Tính chất vật lý 24

3.1.2. Tính chất hóa học 24

3.2. Phương pháp điều chế etanol 25

4. METANOL. 26

4.1. Tính chất của metanol. 26

4.1.1.Tính chất vật lý 26

4.1.2.Tính chất hóa học .26

4.2.Các phương pháp sản xuất metanol 27

5.KHÍ TỔNG HỢP 27

6.OXI 28

6.1.Tính chất của oxi. 28

6.1.1.Tính chất vật lý. 28

6.1.2.Tính chất hóa học .28

6.2.Phương pháp tổng hợp oxi. 29

7.AXIT SUNFURIC. 29

7.1.Tính chất Axit sunfuric. 29

7.1.1. Tính chất vật lý 29

7.1.2.Tính chất hóa học 29

7.2.Sản xuất H2SO4 30

III. TÍNH CHẤT AXETANDEHYT 31

1. Tính chất vật lý của axetandehyt 31

2. Tính chất hóa học 34

2.1.Phản ứng cộng 34

2.1.1. Phản ứng cộng H2O 34

2.1.2. Phản ứng cộng với ancol (rượu) 34

2.1.3.Phản ứng cộng với hợp chất amin và amoniac 36

2.1.4. Phản ứng cộng với hợp chất Natri bisunfit 38

2.1.5. Phản ứng cộng với andehyt và xeton 38

2.1.6. Phản ứng cộng với halogen hợp chất halogen 39

2.2. Phản ứng oxi hóa 40

2.3. Phản ứng khử 41

2.4. Phản ứng hỗn hợp 42

2.5. Phản ứng với hợp chất cơ Mg 42

2.6. Phản ứng polime hóa 43

2.7. Phản ứng với hợp chất PCl5 tạo hợp chất gemdihalogen 43

3. Ứng dụng của Axetandehyt 44

PHẦN B: CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT AXETANDEHYT 45

1.Sản xuất axetandehyt từ etanol 47

1.1. Dehidro hóa etanol 47

1.2. Sản xuất axetandehyt bằng cách oxi hóa etanol 48

1.3 KỸ THUẬT AN TOÀN 49

2. Sản xuất axetandehyt đi từ axetylen 50

2.1. quá trình hidrat hóa trực tiếp axetylen trong pha lỏng 51

2.1.1. Quá trình oxi hóa ướt (Hoechst) 51

2.1.2. Quá trình Chisso 52

2.1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hidrat hóa axetylen trong pha lỏng . 52

2.2CƠ CHẾ 57

2.3. Sản xuất axetandehyt bằng cách hidrat hóa axetylen tiến hành ở pha khí . 59

2.4 KỸ THUẬT AN TOÀN 63

3. Sản xuất axetandehyt thông qua vinyl ete 64

4. Quá trình sản xuất axetandehyt thông qua etyliden diacetat 64

5. Sản xuất axetandehyt từ etylen 64

5.1.Oxi hóa trực tiếp etylen 64

5.2Cơ chế phản ứng 65

5.3. Công nghệ sản xuất axetylen từ etylen 69

a. Các phương pháp có thể sử dụng để sản xuất axetandehyt 69

b. Công nghệ một cấp 70

c. Công nghệ hai cấp 72

6. Đồng phân hóa oxit Etylen (EO) 77

7. Sản xuất axetandehyt đi từ nguồn C1 78

8. Sản xuất axetandehyt đi từ hidrocacbon no 78

9. Đi từ khi tổng hợp (CO + H2) 79

10. Sản xuất axetandehyt từ metanol, metyl acetat hoặc anhidrit axetic 83

11. So sánh các phương pháp sản xuất axetandehyt 83

12. Chất lượng 85

13. Vận chuyển và bảo quản . 85

Kết Luận 86

Tài liệu tham khảo 88

 

doc88 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1755 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quy trình sản xuất Axetandehyt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docquy trinh san xuat aetandehyt.doc
Tài liệu liên quan