Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm và thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy giấy Sài Gòn

 LỜI CẢM ƠN . i

MỤC LỤC .ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . v

DANH MỤC BẢNG . vi

DANH MỤC HÌNH . vii

TÓM TẮT LUẬN VĂN . 1

Chương 1. TỒNG QUAN VỀ CÔNG TY GIẤY SÀI GÒN VÀ NGÀNH

CÔNG NGHIỆP GIẤY Ở VIỆT NAM. 3

1.1 Vài nét về công ty giấy Sài Gòn . 4

1.2 Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy của công ty giấy Sài Gòn . 6

1.2.1 Quy trình sản xuất bột giấy – giấy từ nguyên liệu thô . 6

1.2.2 Quy trình sản xuất bột giấy – giấy từ giấy tái sinh . 8

1.3 Các vấn đề môi trường của công ty Giấy Sài Gòn.10

1.3.1 Ô nhiễm do khí thải .10

1.3.2 Ô nhiễm chất thải rắn.10

1.3.3 Ô nhiễm do nước thải .11

1.4 Sơ lược ngành công nghiệp sản xuất giấy – bột giấy ở Việt Nam.12

1.4.1 Tình hình chung về ngành công nghiệp sản xuất giấy .12

1.4.2 Nguyên liệu và năng lượng .14

1.4.3 Công nghệ sản xuất.15

1.4.4 Các vấn đề môi trường .15

Chương 2. TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO

NGÀNH SẢN XUẤT GIẤY. 18

2.1 Phương pháp cơ học .19

2.1.1 Song chắn rác .19

2.1.2 Bể lắng cát .20

2.1.3 Bể lắng .20

2.1.4 Bể lọc .20

2.1.5 Bể điều hòa .20

2.2 Phương pháp hóa học .21

 

pdf106 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Lượt xem: 892 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm và thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy giấy Sài Gòn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thaûi 3.1.2 Tieáp caän saûn xuaát saïch hôn Vieäc thu thaäp vaø phaân tích caùc soá lieäu ñaõ ñöôïc nhoùm SXSH thöïc hieän döïa vaøo caùc taøi lieäu höôùng daãn. Caùc soá lieäu ñaàu vaøo vaø ñaàu ra ñöôïc trình baøy trong baûng 5. Caùc nguyeân nhaân coù theå gaây ra vieäc tieâu thuï nguyeân nhieân lieäu vaø naêng löôïng quaù möùc neâu ôû baûng 5 ñöôïc söû duïng ñeå ñeà xuaát caùc giaûi phaùp SXSH nhaèm toái öu hoùa vieäc söû duïng nguyeân nhieân lieäu, giaûm thieåu soá löôïng vaø chaát löôïng chaát thaûi. Phaân tích chi tieát tính khaû thi cuûa caùc giaûi phaùp SXSH döïa treân cô sôû ñaùnh giaù caùc yeáu toá kyõ thuaät, kinh teá vaø moâi tröôøng. Caùc giaûi phaùp khoâng khaû thi ñeàu chöa ñöôïc xem xeùt trong giai ñoaïn naøy cuûa döï aùn. Sau khi caân nhaéc vaø tính toaùn hieäu quaû caùc giaûi phaùp ñeà nghò ñaõ thieát laäp keá hoaïch SXSH. Caùc giaûi phaùp vôùi chi phí thaáp hoaëc khoâng ñoøi hoûi chi phí seõ ñöôïc öu tieân thöïc hieän tröôùc. ÑEÀ XUAÁT CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU O NHIEÃM CHO COÂNG TY GIAÁY SAØI GOØN - 30 - Baûng 5. Phaân tích nguyeân nhaân gaây ra tieâu hao quaù möùc nguyeân nhieân lieäu vaø naêng löôïng STT Ñaàu vaøo Coâng ñoaïn söû duïng chaát thaûi Chaát thaûi Caùc nguyeân nhaân coù theå gaây ra söï tieâu thuï quaù möùc 1 Nöôùc saïch + Nghieàn thuûy löïc + Nghieàn Haø lan + Taåy + Röûa loø löôùi + Pha loaõng + Röûa loâ + Nöôùc taåy + Nöôùc traéng + Nöôùc laøm saïch löôùi, loâ + Chaûy traøn töø thuøng phaân löôïng + Söû duïng nöôùc saïch cho nghieàn thuûy löïc vaø laøm saïch löôùi + Chæ söû duïng laïi 1 phaàn nöôùc traéng + Troän nöôùc traéng vaø nöôùc röûa löôùi + Roø ræ ôû ñöôøng oáng vaøø van + Chaûy traøn ôû haàm quaäy vaø thuøng phaân löôïng + Khoâng coù thu hoài nöôùc ngöng töø hôi 2 Hoùa chaát taåy traéng Nghieàn + Röûa saïch hoùa chaát + Chaát taåy coøn laïi + Chaát thaûi chöùa chaát höõu cô + Chaát löôïng hoùa chaát taåy khoâng cao + Quy trình taåy hôû keùm hieäu quaû + Chöa coù cheá ñoä kieåm soaùt quaù trình taåy + Chaát taåy söû duïng chöa hôïp lyù + Kho chöùa chaát taåy chöa rieâng bieät + Söû duïng taùc nhaân taåy chlorin gaây oâ nhieãm 3 Daàu FO Loø hôi + Hôi nöôùc + Hôi nöôùc ngöng + Khí loø + Thaát thoaùt nhieät do böùc xaï + Kyõ thuaät ñoát loø chöa cao + Caùch nhieät khoâng toát + Roø ræ hôi treân ñöôøng oáng + Ñöôøng oáng daãn hôi quaù daøi + Khoâng coù thu hôi nöôùc ngöng + Löôïng aåm ôû coâng ñoaïn saáy chöa thích hôïp ÑEÀ XUAÁT CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU O NHIEÃM CHO COÂNG TY GIAÁY SAØI GOØN - 31 - STT Ñaàu vaøo Coâng ñoaïn söû duïng chaát thaûi Chaát thaûi Caùc nguyeân nhaân coù theå gaây ra söï tieâu thuï quaù möùc + Nhieät ñoä nöôùc vaø loø hôi thaáp + Chaát löôïng nöôùc vaøo loø hôi 4 Naêng löôïng ñieän + Nghieàn thuûy löïc + Nghieàn Haø Lan + Taåy + Pha loaõng + Maùy xeo + Heä thoáng phuï trôï + Moâ tô quaù cuõ vaø khoâng hieäu quaû + Heä soá α thaáp + Taàn soá ñieän khoâng oå ñònh + Thôøi gian nghieàn chöa thích hôïp + Thieát bò nghieàn Haø lan coù thieát keá vaø söûa chöõa khoâng toát 5 Nguyeân lieäu sôïi + Nghieàn + Löïa choïn + Loïc rung + Loïc laéng Sôïi thaát thoaùt ôû: + Röûa chaát taåy + Trong nöôùc traéng + Trong nöôùc laøm saïch + Chaát löôïng giaáy vuïn. + Roø ræ vaø chaûy ôû nhieàu ñieåm khaùc nhau + Coâng ngheä röûa vaø laøm saïch chöa toát + Chöa coù kieåm tra noàng ñoä sôïi + Chöa coù söï kieåm soaùt löu löôïng vaøo thuøng pha loaõng + Chaûy traøn thöôøng xuyeân töø thuøng phaân löôïng + Söï troän hôïp giöõa nöôùc traéng vaø nöôùc saïch + Khoâng coù heä thoáng thu hoài sôïi + Löôïng giaáy caét ñaàu cuoän + Saép xeáp keá hoaïch saûn xuaát chöa hôïp lyù + Chöa coù kieåm soaùt taïi maùy xeo ÑEÀ XUAÁT CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU O NHIEÃM CHO COÂNG TY GIAÁY SAØI GOØN - 32 - 3.1.3 Caùc giaûi phaùp saûn xuaát saïch hôn Coù taát caû 38 giaûi phaùp ñöôïc ñeà xuaát, trong ñoù coù 36 giaûi phaùp laø coù tính khaû thi. Caùc giaûi phaùp ñeà nghò cho nhaø maùy giaáy Saøi Goøn ñöôïc chia thaønh caùc nhoùm sau: + Thu gom nöôùc traéng, nöôùc röûa, hôi nöôùc ngöng vaø sôïi ñeå taùi hoài löu hoaëc taùi söû duïng cho saûn xuaát trong nhaø maùy. + Thay theá caùc thieát bò maùy moùc cuõ, thaäm chí maùy xeo hoaëc loø hôi ñeå naâng cao hieäu quaû söû duïng. + Caûi thieän caùc quaù trình laéng, loïc nhaèm naâng cao chaát löôïng cuûa giaáy vaø giaûm ñöôïc ñònh löôïng cuûa giaáy veä sinh. + Thay ñoåi ñoä aåm (haøm löôïng nöôùc) cuûa boät giaáy hoaëc giaáy öôùt treân maùy xeo ñeå giaûm tieâu thuï naêng löôïng vaø taêng naêng suaát cuûa maùy baèng caùch taêng toác ñoä maùy xeo. + Naâng cao heä soá baèng caùch laép ñaët caùc tuï buø taïi caùc ñieåm chuû yeáu ñeå giaûm tieâu thuï ñieän naêng. + Caûi thieän neàn nhaø vaø tình traïng veä sinh coâng nghieäp, goùp phaàn giaûm löôïng caùt buïi trong giaáy vaø naâng cao chaát löôïng giaáy thaønh phaåm. 3.1.4 AÙp duïng saûn xuaát saïch hôn Trong quaù trình thöïc hieän döï aùn, nhoùm SXSH cuûa coâng ty cuøng vôùi caùc chuyeân gia döï aùn ñaõ saép xeáp thöù töï öu tieân cuûa caùc giaûi phaùp SXSH, trong ñoù quan taâm ñeán caùc giaûi phaùp giuùp naâng cao chaát löôïng saûn phaåm giaáy veä sinh nhöng khoâng laøm taêng giaù ñeå taêng söùc caïnh tranh treân thò tröôøng. Theâm vaøo ñoù nhöõng giaûi phaùp khoâng ñoøi hoûi ñaàu tö hoaëc ñaàu tö ít veà taøi chính seõ ñöôïc phaân tích ñaùnh giaù chi tieát tính khaû thi cuûa chuùng. Cho ñeán nay haàu heát caùc giaûi phaùp naøy ñaõ hoaëc ñang ñöôïc thöïc hieän coù keát quaû taïi coâng ty. Caùc giaûi phaùp SXSH chuû yeáu vaø nhöõng lôïi ích cuûa chuùng veà maët kinh teá - moâi tröôøng ñöôïc ñeà caäp trong baûng 6. ÑEÀ XUAÁT CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU O NHIEÃM CHO COÂNG TY GIAÁY SAØI GOØN - 33 - Baûng 6. Caùc giaûi phaùp SXSH khaû thi nhaát ñaõ thöïc hieän vaø nhöõng lôïi ích ñaït ñöôïc TT Giaûi phaùp SXSH Lôïi ích veà moâi tröôøng Ñaàu tö (trieäu VND) Tieát kieäm haøng naêm (trieäu VND) Ghi chuù 1 Löïa choïn nguyeân lieäu ñeå giaûm taïp chaát trong giaáy thaønh phaåm Giaûm chaát thaûi raén trong khi loïc, laéng 0 120 Raát hieäu quaû 2 Thu gom nöôùc traéng vaø söû duïng cho pha loaõng Giaûm nöôùc thaûi vaø caùc chaát oâ nhieãm 50 110 3 Laép ñaët thieát bò saøng rung löôùi naâng cao hieäu qua taùch taïp chaát raén Giaûm chaûy traøn vaø boït 30 200 4 Thay theá maùy xeo nhoû cuõ baèng maùy xeo môùi vôùi coâng suaát lôùn hôn Giaûm nöôùc thaûi, chaát thaûi vaø khí thaûi 2000 1100 Taêng naêng suaát cuûa coâng ty 5 Naâng cao heä soá ñieän α Giaûm tieâu hao naêng löôïng ñieän 150 72 6 Ñieàu chænh beà roäng cuoän giaáy baèng caùch daùn baêng keo treân loø löôùi Giaûm chaát löôïng thaûi Khoâng ñaùng keå 200 Deã daøng thöïc hieän 7 Laép ñaët quaùt huùt taïi maùy xeo Giaûm löôïng khí thaûi do giaûm naêng löôïng saáy giaáy 12 70 Coù theå taêng toác ñoä giaáy qua maùy xeo ÑEÀ XUAÁT CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU O NHIEÃM CHO COÂNG TY GIAÁY SAØI GOØN - 34 - TT Giaûi phaùp SXSH Lôïi ích veà moâi tröôøng Ñaàu tö (trieäu VND) Tieát kieäm haøng naêm (trieäu VND) Ghi chuù 8 Thay theá caùc moâ tô coù coâng suaát lôùn hôn caàn thieát Giaûm chaát thaûi khu vöïc xung quanh 80 160 9 Thay theá caùc oáng daãn hôi cuõ baèng oáng daãn hôi môùi coù baûo oân toát Giaûm khí thaûi 10 20 10 Toái öu hoùa löôïng chaát taåy söû duïng vaø caùch ñöa chaát taåy Giaûm ñaùng keå löôïng chaát thaûi höõu cô ñoäc haïi 0 75 Giaûm chaát thaûi 11 Caûi thieän neàn xöôûng, veä sinh coâng nghieäp Caûi tieán veä sinh coâng nghieäp 170 - Taêng chaát löôïng giaáy ÑEÀ XUAÁT CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU O NHIEÃM CHO COÂNG TY GIAÁY SAØI GOØN - 35 - 3.1.5 Caùc bieän phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm khaùc Ngoaøi caùc bieän phaùp giaûm thieåu treân, chuùng ta coù theå söû duïng caùc bieän phaùp giaûm thieåu khaùc nhö tieát kieäm naêng löôïng ñieän, nöôùc ñeå giaûm chi phí cho coâng ty. Döôùi ñaây laø caùc giaûi phaùp tieát kieäm ñieän, nöôùc ñöôïc nhaän daïng taïi coâng ty. Caùc giaûi phaùp naøy xeùt theo 4 tieâu chuaån: + Giaûi phaùp ñang thöïc hieän (1) + Giaûi phaùp coù theå thöùc hieän ngay (2) + Giaûi phaùp caàn phaân tích theâm (3) + Giaûi phaùp khoâng söû duïng – loaïi boû (4) Baûng 7. Giaûi phaùp tieát kieäm nöôùc Phaân loaïi TT Caùc giaûi phaùp (1) (2) (3) (4) Quaûn lyù noäi vi 1 Khoùa chaët caùc van vaø söûa chöõa toaøn boä ñöôøng oáng, van hö hoûng, roø ræ trong nhaø xöôûng X 2 Thu gom chaát thaûi raén baèng duïng cuï hieän ñaïi thay vì baèng choåi queùt X 3 Giaùo duïc naâng cao nhaän thöùc cuûa coâng nhaân veà vaán ñeà tieát kieäm nöôùc X Kieåm soaùt quaù trình 4 Kieåm tra chaát löôïng nguyeân lieäu tröôùc khi saûn xuaát X 5 Baûo trì caùc noài hôi, ñöôøng oáng daãn hôi nöôùc, hoùa chaát moät caùch hôïp lyù X 6 Söû duïng hôïp lyù löôïng kieàm trong quaù trình naáu nguyeân lieäu laøm boät giaáy X 7 Laép ñaët caùc van ñieàu chænh löu löôïng taïi caùc khu vöïc duøng nöôùc nhaèm kieåm soaùt vieäc tieâu duøng vaø thaát thoaùt nöôùc X 8 Laép ñaët beå chöùa nöôùc, ñaøi nöôùc X Thu hoài taùi söû duïng trong coâng ty 9 Tuaàn hoaøn nöôùc trong quaù trình xeo giaáy cho coâng ñoaïn naáu X 10 Saûn phaåm hö ñöôïc söû duïng laøm nguyeân lieäu ñaàu vaøo X 11 Xaây döïng beå thu hoài boät giaáy X 12 Laép ñaët van thoaùt hôi nöôùc cho noài hôi, keát hôïp ñieàu khieån töï ñoäng hay thuû coâng coù theå giaûm thaát thoaùt hôi nöôùc X ÑEÀ XUAÁT CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU O NHIEÃM CHO COÂNG TY GIAÁY SAØI GOØN - 36 - Baûng 8. Giaûi phaùp tieát kieäm ñieän Phaân loaïi STT Caùc giaûi phaùp (1) (2) (3) (4) 1 Laép ñaët ñoàng hoà ñieän taïi caùc vò trí tieâu thuï ñieän ñeå quaûn lyù ñònh möùc tieâu thuï vaø thaát thoaùt (neáu coù) X 2 Taét ñeøn khi coâng nhaân ñi aên côm X 3 Söû duïng boùng ñeøn compact thay cho ñeøn huyønh quang X 4 Thöïc hieän chöông trình baät taét caùc ñaàu caûm bieán ñeå ngaét ñieän khi khoâng söû duïng caùc boùng ñeøn vaø thieát bò X 3.1.6 Caùc lôïi ích vaø thaønh töïu cuûa caùc bieän phaùp ñeà xuaát Keát quaû lôïi nhuaän kinh teá vaø moâi tröôøng trong khuoân khoå döï aùn naøy ñöôïc trình baøy ôû caùc baûng döôùi ñaây: Baûng 9. Lôïi ích kinh teá TT Thoâng soá Tröôùc SXSH Sau SXSH % thay ñoåi Lôïi ích kinh teá (trieäu VND) 1 Naêng suaát sản xuất 1650 taán/naêm 2000 taán/naêm 20 - 2 Nöôùc tieâu thuï 250 m3/taán 140 m3/taán 44 60 3 Daàu ñoát FO 518 lít/taán 390 lít/taán 33 400 4 Naêng löôïng ñieän 1400 kWh/taán 1140 kWh/taán 18 430 5 Sôïi 1310 kg/taán 1280 kg/taán 2 330 6 Hoùa chaát taåy 340 lít/taán 208 lít/taán 39 80 7 % giaáy raùch 150 kg/taán 120 kg/taán 20 100 Toång coäng 1400 ÑEÀ XUAÁT CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU O NHIEÃM CHO COÂNG TY GIAÁY SAØI GOØN - 37 - Baûng 10. Lôïi ích moâi tröôøng TT Thoâng soá Tröôùc SXSH Sau SXSH % thay ñoåi Hieäu suaát (trieäu VND) 1 Löôïng nöôùc thaûi 22 m3/taán 126 m3/taán 44 Giaûm chi phí xöû lyù nöôùc thaûi 2 Caùc chaát thaûi höõu cô - - - Giaûm khoaûng 40% löôïng chaát taåy söû duïng 3 Khí thaûi - - > 35 Do giaûm löôïng FO söû duïng 4 Chaát thaûi raén - - - Khoâng xaùc ñònh Ghi chuù: Tính treân coâng suaát 2000 taán/naêm giaáy veä sinh. Baûng 11. Toùm löôïc keát quaû ñeà xuaát giaûi phaùp saûn xuaát saïch hôn STT Muïc Soá löôïng/ giaù trò Tyû leä (%) 1 Toång soá giaûi phaùp SXSH ñöôïc ñeà nghò 38 - 2 Toång soá giaûi phaùp SXSH ñaõ thöïc hieän cho ñeán nay 19 50 3 Toång soá giaûi phaùp SXSH ñang tieán haønh 5 13 4 Toång soá giaûi phaùp SXSH seõ tieán haønh 10 27 5 Soá giaûi phaùp SXSH caàn phaân tích theâm chi tieát taøi chính vaø kyõ thuaät 2 5 6 Soá giaûi phaùp SXSH bò töø choái 2 5 7 Phaân loaïi caùc giaûi phaùp SXSH + quaûn lyù noäi taïi toát 9 24 + thay ñoåi nguyeân lieäu ñaàu vaøo 4 10 + ñieàu chænh/ kieåm soaùt quaù trình 11 29 ÑEÀ XUAÁT CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU O NHIEÃM CHO COÂNG TY GIAÁY SAØI GOØN - 38 - STT Muïc Soá löôïng/ giaù trò Tyû leä (%) + thay ñoåi coâng ngheä 2 5 + thu hoài/ taùi cheá/ taùi duïng 4 10 + caûi tieán thieát bò 8 22 8 Tieát kieäm tieâu thuï nguoàn lieäu/ naêm Giaûm + nöôùc tieâu thuï (m3) 220.000 44% + daàu ñoát FO (taán) 256.000 33% + ñieän tieâu thuï (kWh) 520.000 18,5% + hoùa chaát taåy (m3) 264.000 29% + nguyeân lieäu giaáy vaø boät giaáy (taán) 60.000 2% 9 Giaûm löôïng chaát thaûi oâ nhieãm/ naêm Nöôùc thaûi (m3) 198.000 45% Chaát thaûi höõu cô (BOD vaø COD) - Khoaûng 35% löôïng hoùa chaát taåy Khí thaûi - - 10 Naâng cao chaát löôïng saûn phaåm Coù Khaû naêng saûn xuaát giaáy veä sinh 2 lôùp 11 Toång ñaàu tö + (trieäu ñoàng) + (USD) 700 50.000 12 Tieát kieäm tröïc tieáp + (trieäu ñoàng) + (USD) 1400 100.000 13 Thôøi gian thu hoài voán ñaàu tö ≈ 6 thaùng 14 Taùc ñoäng ñeán saûn suaát Taêng naêng suaát ≈ 20% Ghi chuù: − Caùc tính toaùn döïa treân naêng suaát 2000 taán/naêm giaáy veä sinh − Khoâng tính ñaàu tö 2 maùy xeo môùi ÑEÀ XUAÁT CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU O NHIEÃM CHO COÂNG TY GIAÁY SAØI GOØN - 39 - 3.1.7 Caùc trôû ngaïi khi thöïc hieän saûn xuaát saïch hôn Quaù trình ñöôïc baét ñaàu thöïc hieän vôùi tính chaát göôïng eùp do chöa coù söï hieåu bieát veà lôïi ích cuûa SXSH, vì vaäy quan ñieåm cuõng raát khaùc nhau. Nhieàu ngöôøi cho raèng chæ coù thay ñoåi coâng ngheä môùi giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà moâi tröôøng. Ngoaøi ra caùc thoâng tin veà moâi tröôøng raát haïn cheá, chöa coù söï ño ñaïc, thu thaäp soá lieäu veà caùc chaát thaûi gaây oâ nhieãm vaø chöa coù söï ñaàu tö naøo cho vaán ñeà naøy. Tuy nhieân, trong quaù trình thöïc hieän, töø nhöõng kinh nghieäm cuûa caùc nhaø maùy khaùc, quan ñieåm veà SXSH ñaõ ñöôïc thay ñoåi cô baûn trong laõnh ñaïo coâng ty vaø nhoùm SXSH. Nhö ñaõ trình baøy ôû treân, hieän nay nhaø maùy ñaõ thöïc hieän döï aùn raát thaønh coâng, coù 50% soá giaûi phaùp SXSH ñöôïc ñeà nghò ñaõ hoaøn thaønh trong thöïc teá. Nhaän thöùc veà SXSH thay ñoåi vaø moïi ngöôøi ñaõ thaáy ñöôïc lôïi ích thöïc teá cuûa chöông trình naøy, do ñoù hoï quyeát taâm tieán haønh caùc giaûi phaùp SXSH trong töông lai. 3.1.8 Duy trì saûn xuaát saïch hôn taïi coâng ty trong töông lai Coâng ty ñaõ coù keá hoaïch duy trì SXSH trong töông lai. Ban laõnh ñaïo coâng ty ñaõ xaùc ñònh ñöôïc caùc lónh vöïc caàn quan taâm thöïc hieän trong thôøi gian tôùi. Vì vaäy, coâng ty ñaõ coù keá hoaïch mua moät loø hôi coâng suaát nhoû hôn vaø ñaët noù taïi vò trí khaùc, gaàn maùy xeo ñeå tieát kieäm ñöôøng oáng daãn hôi, giaûm toån thaát hôi treân ñöôøng oáng. Noùi chung hieän nay coâng ty raát quan taâm ñeán vaán ñeà moâi tröôøng vaø seõ duy trì SXSH trong thôøi gian tôùi. 3.2 Ñeà xuaát coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi cho coâng ty Giaáy Saøi Goøn 3.2.1 Cô sôû döõ lieäu ban ñaàu Caùc thoâng soá ñaàu vaøo ÑEÀ XUAÁT CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU O NHIEÃM CHO COÂNG TY GIAÁY SAØI GOØN - 40 - Baûng 12. Caùc thoâng soá cuûa coâng ñoaïn saûn xuaát boät giaáy taïi nhaø maùy giaáy Saøi Goøn STT Caùc thoâng soá Ñôn vò Giaù trò 1 Löu löôïng trung bình ngaøy ñeâm (QngaøyTB) m3/ngaøy ñeâm 2500 2 Löu löôïng trung bình giôø (QhTB) m3/h 104.2 3 Löu löôïng lôùn nhaát giôø (Qhmax) m3/h 138 4 BOD5 mg/l 833 5 COD mg/l 3724 6 Ñoä maøu Pt-Co 3040 7 N-NH3 mg/l 0.553 8 P-PO43- mg/l 2.34 9 SS mg/l 935 10 pH 5.86-6.4 11 Nhieät ñoä 0C 30 Baûng 13. Caùc thoâng soá cuûa coâng ñoaïn xeo giaáy taïi nhaø maùy giaáy Saøi Goøn STT Caùc thoâng soá Ñôn vò Giaù trò 1 Löu löôïng trung bình ngaøy ñeâm (QngaøyTB) m3/ngaøy ñeâm 7500 2 Löu löôïng trung bình giôø (QhTB) m3/h 312.5 3 Löu löôïng lôùn nhaát giôø (Qhmax) m3/h 420 4 BOD5 mg/l 671 5 COD mg/l 1489.6 6 Ñoä maøu Pt-Co 450 7 N-NH3 mg/l 1.15 8 P-PO43- mg/l 1.21 9 SS mg/l 653.33 10 pH 6.3-7.2 11 Nhieät ñoä 0C 30 ÑEÀ XUAÁT CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU O NHIEÃM CHO COÂNG TY GIAÁY SAØI GOØN - 41 - Caùc thoâng soá ñaàu ra Nöôùc thaûi cuûa nhaø maùy ñöôïc xaû thaûi xuoáng coáng ngaàm cuûa thaønh phoá. Yeâu caàu nöôùc thaûi sau xöû lyù ñaït tieâu chuaån loaïi B. Baûng 14. Caùc thoâng soá yeâu caàu sau xöû lyù STT Caùc thoâng soá Ñôn vò Giaù trò 1 BOD5 mg/l 1000 2 COD mg/l 50 3 SS mg/l 100 4 pH 5.5 – 9.0 5 Nhieät ñoä 0C < 40 6 Ñoä maøu Pt-Co 50 Caùc thoâng soá oâ nhieãm trong nöôùc thaûi cuûa nhaø maùy töông ñoái lôùn. Caùc chæ tieâu naøy vöôït quaù nhieàu laàn so vôùi tieâu chuaån cho pheùp xaû vaøo nguoàn loaïi B cuûa Boä Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng naêm 1995 (TCVN 5945-1995). Cuï theå laø: + Coâng ñoaïn sản xuất boät giaáy (coâng ñoaïn A) thì COD gaáp 37 laàn, BOD5 gaáp khoaûng 17 laàn, SS khoaûng 10 laàn so vôùi tieâu chuaån cho pheùp, tyû leä BOD5/COD = 0.224, löu löôïng trung bình QngaøyTB laø 2500 m3/ngaøy ñeâm. Nhöõng giaù trò naøy cho ta bieát nöôùc thaûi oâ nhieãm chaát höõu cô deã phaân huûy vaø nhöõng chaát khoù bò phaân huûy. + Coâng ñoaïn sản xuất giaáy (coâng ñoaïn B) thì COD gaáp khoaûng 15 laàn, BOD5 gaáp khoaûng 13 laàn, SS gaáp 6.5 laàn so vôùi tieâu chuaån cho pheùp, tyû leä BOD5/COD = 0.45, löu löôïng trung bình QngaøyTB laø 7500 m3/ngaøy ñeâm. Nhìn chung nöôùc thaûi coâng ñoaïn naøy ít ñaëc hôn vaø oâ nhieãm chuû yeáu laø chaát höõu cô. Nhìn vaøo caùc soá lieäu treân, ta thaáy thaønh phaàn vaø tính chaát nöôùc thaûi töøng coâng ñoaïn khaùc nhau. Do ñoù, ta neân xöû lyù rieâng cho töøng coâng ñoaïn tröôùc khi ñöa vaøo xöû lyù chung. ÑEÀ XUAÁT CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU O NHIEÃM CHO COÂNG TY GIAÁY SAØI GOØN - 42 - 3.2.2 Ñeà xuaát qui trình coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi cho nhaø maùy giaáy Saøi Goøn Hình 16. Sô ñoà qui trình coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi nhaø maùy Giaáy Saøi Goøn Song chaén raùc ANöôùc thaûi boät giaáy Nöôùc thaûi xeo giaáy Hoá thu A Beå ñieàu hoøa A Beå keo tuï taïo boâng Beå laéng 1A Song chaén raùc B Hoá thu B Beå ñieàu hoøa B Beå laéng 1B Beå trung hoøa Beå aerotankBeå laéng 2 Nguoàn tieáp nhaän Ngaên chöùa buønB? neùn buøn Khí Pheøn nhoâm, PAC NaOH Khí Khí Buøn tuaàn hoaøn Nöôùc thaûi Buøn Hoùa chaát Khí Nöôùc taùch buøn Maùy eùp buøn Hoá thu boät giaáy Beå ù uøn ÑEÀ XUAÁT CAÙC BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU O NHIEÃM CHO COÂNG TY GIAÁY SAØI GOØN - 43 - 3.2.3 Thuyeát minh coâng ngheä Nöôùc thaûi coâng ñoaïn xeo giaáy (coâng ñoaïn A) Nöôùc thaûi töø coâng ñoaïn xeo giaáy ñöôïc ñöa vaøo hoá thu thoâng qua song chaén raùc caûn caùc vaät coù kích thöôùc lôùn. Tieáp theo nöôùc ñöôïc bôm töø hoá thu leân beå ñieàu hoøa ñeå oån ñònh noàng ñoä vaø löu löôïng tröôùc khi qua beå laéng 1. Taïi beå laéng 1 ta coù theå thu hoài boät giaáy ôû coâng ñoaïn xeo moät caùch deã daøng. Sau ñoù, nöôùc ñöôïc ñöa vaøo coâng ñoaïn xöû lyù chung cuûa caû nhaø maùy. Nöôùc thaûi coâng ñoaïn laøm boät giaáy (coâng ñoaïn B) Nöôùc thaûi töø coâng ñoaïn naøy ñöôïc ñöa vaøo hoá thu qua song chaén raùc. Töø hoá thu, nöôùc ñöôïc bôm leân beå ñieàu hoøa ñeå oån ñònh löu löôïng vaø noàng ñoä cuûa nöôùc thaûi. ÔÛ ñaây, nöôùc ñöôïc suïc khí seõ giaûm ñi moät phaàn chaát höõu cô trong nöôùc. Tieáp theo, nöôùc thaûi ñöôïc daãn ñeán beå keo tuï, taïo boâng. Taïi ngaên taïo boâng, nöôùc thaûi seõ ñöôïc troän ñeàu vôùi chaát keo tuï vaø chaát trôï keo tuï (pheøn saét, PAC). ÔÛ ngaên taïo boâng, nhöõng boâng caën to daàn ñöôïc hình thaønh. Nöôùc thaûi tieáp tuïc ñeán beå laéng 1, caën laéng chuû yeáu laø boät giaáy neân ñöôïc thu hoài ñeå söû duïng. Coøn nöôùc thaûi ñöôïc daãn ñeán coâng ñoaïn xöû lyù chung cuûa nhaø maùy. Coâng ñoaïn xöû lyù nöôùc thaûi chung Sau khi qua moät soá coâng trình xöû lyù rieâng, nöôùc cuûa hai coâng ñoaïn ñöôïc ñöa vaøo beå trung hoøa coù dung dòch NaOH ñeå ñieàu chænh pH thích hôïp tröôùc khi vaøo beå aerotank. Taïi beå aerotank, nöôùc thaûi tieáp tuïc ñöôïc cung caáp khí. Sau ñoù, nöôùc thaûi chaûy qua beå laéng 2. Sau khi laéng, nöôùc ñöôïc ñöa ra nguoàn tieáp nhaän, coøn buøn ñöôïc laéng cho vaøo ngaên chöùa buøn. Taïi ngaên chöùa buøn, moät phaàn buøn hoaït tính ñöôïc tuaàn hoaøn laïi beå aeroten, phaàn coøn laïi daãn ñeán beå neùn buøn. Buøn ñöôïc neùn ñöôïc chuyeån sang maùy eùp buøn. Nöôùc ñöôïc taùch töø beå neùn buøn ñöôïc ñöa vaøo laïi beå trung hoøa. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI COÂNG TY GIAÁY SAØI GOØN - 44 - Chương 4 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI NHAØ MAÙY GIAÁY SAØI GOØN TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI COÂNG TY GIAÁY SAØI GOØN - 45 - 4.1 Tính toaùn caùc coâng trình xöû lyù nöôùc thaûi töø coâng ñoaïn sản xuất boät giaáy 4.1.1 Song chaén raùc A a. Chöùc naêng: Giöõ caùc thaønh phaàn raùc coù kích thöôùc lôùn nhö: vaûi, voû ñoà hoäp, laù caây, bao nilong, ñaù cuoäi traùnh laøm taét bôm, ñöôøng oáng hay keânh daãn. Ñaây laø böôùc quan troïng nhaèm ñaûm baûo an toaøn ñieàu kieän laøm vieäc thuaän lôïi cho caû heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi phía sau. b. Tính toaùn: + Caùc thoâng soá cuûa möông daãn nöôùc thaûi töø coâng ñoaïn sản xuất boät giaáy ñeán tröôùc song chaén: • Löu löôïng Qsmax = hs hm /3600 /138 3 = 0.0383 m3/s • Ñoä doác i = 0.008 • Chieàu ngang B = 0.4 m • Vaän toác v = 0.8 m/s + Chieàu saâu lôùp nöôùc ôû song chaén laáy hmax = 0,1 m + Soá khe hôû giöõa caùc thanh n = 17.3105.1 1.0016.08.0 038.0 ** max =∗∗∗=∗ khbv qs khe Trong ñoù: • maxsq : löu löôïng nöôùc thaûi lôùn nhaát qua song chaén raùc (m3/s) • v: vaän toác doøng chaûy qua khe (m/s), choïn v = 0.8 m/s • b: beà roäng khe hôû(mm), choïn b = 16 mm = 0.016 m • h: chieàu roäng lôùp nöôùc tröôùc song chaén raùc(m), h = 0.1 m • k: heä soá tính ñeán möùc ñoä caûn trôû cuûa doøng chaûy do heä thoáng caøo raùc, k =1.05 Choïn 32 khe hôû vaø 31 thanh. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI COÂNG TY GIAÁY SAØI GOØN - 46 - + Chieàu roäng thieát keá song chaén raùc Bs= s*(n-1)+b*n = 0.008*(32-1)+0.016*32 = 0.76 m Trong ñoù: • s : chieàu daøy thanh song chaén raùc, choïn s = 0.008 m • n : soá khe hôû cuûa song chaén raùc, n = 32 khe • b : khoaûng caùch giöõa caùc khe hôû, b = 16 mm = 0.016 m + Kieåm tra vaän toác doøng chaûy ôû phaàn môû roäng cuûa möông tröôùc song chaén raùc, öùng vôùi löu löôïng nöôùc thaûi qsmax = 0.038 m3/s vaän toác naøy khoâng nhoû hôn 0.4m/s.[7] vkt = 5.01.0*76.0 038.0 * max == hB q s s m/s > 0.4 m/s + Chieàu daøi ñoaïn keânh môû roäng tröôùc song chaén raùc l1 = 5.0202 4.076.0 2 0 =−=− tgtg BBs γ m Trong ñoù: • B: beà roäng cuûa möông (m) • γ: goùc môû roäng cuûa möông, γ = 200 + Chieàu daøi ñoaïn keânh môû roäng sau song chaén raùc l2 = 0.5*l1 = 0.5*0.5= 0.25 m + Chieàu daøi xaây döïng cuûa möông ñaët song chaén L = l1 + 1.05 + l2 = 0.5 + 1.05 + 0.25 = 1.8 m + Toån thaát aùp löïc qua song chaén hc = kg v * *2 * 2 ξ Trong ñoù: • k: heä soá tính ñeán söï taêng toån thaát aùp löïc do raùc maéc vaøo song chaén raùc, k= 2-3, choïn k = 2. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI COÂNG TY GIAÁY SAØI GOØN - 47 - • v: vaän toác chuyeån ñoäng cuûa nöôùc thaûi tröôùc song chaén öùng vôùi löu löôïng lôùn nhaát vmax = 0.8 m/s • ξ: heä soá toån thaát cuïc boä ξ =β* 832.060sin* 016.0 008.0*42.2sin* 0 3 4 3 4 =⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛=⎟⎠ ⎞⎜⎝ ⎛ α b s Trong ñoù: ‚ α: goùc nghieâng ñaët song chaén raùc so vôùi maët ngang; α = 600 ‚ β: heä soá phuï thuoäc hình daïng thanh ñan, choïn β = 2.42 ⇒ hc = 05.02*8.9*2 8.0*832.0 2 = m + Chieàu cao xaây döïng cuûa möông ñaët song chaén raùc H = h + hc + hbv = 0.1 + 0.05 + 0.3 = 0.45 m Choïn H = 0.5 m + Chieàu daøi cuûa thanh lt = 577.060sin 5.0 sin 0 ==α H m 4.1.2 Hoá thu A a. Chöùc naêng Taäp trung nöôùc thaûi, vieäc thieát keá hoá thu aâm xuoáng ñaát giuùp caùc coâng trình ñôn vò phía sau khoâng phaûi thieát keá aâm saâu xuoáng ñaát. b. Tính toaùn + Thôøi gian löu nöôùc t = 10 phuùt + Theå tích hoá thu nöôùc V = 36.17 60*24 10*2500 60*24 * ==tQ TB ngày m3 + Kích thöôùc hoá thu nöôùc L*B*H = 4*1.5*3 m + Bôm nöôùc thaûi vaøo beå ñieàu hoøa + Choïn 2 bôm nöôùc thaûi hoaït ñoäng luaân phieân ñeå laøm vieäc luaân phieân TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI COÂNG TY GIAÁY SAØI GOØN - 48 - + Löu löôïng moãi bôm Q = 2500 m3/ngaøy = 0.029 m3/s + Coät aùp suaát bôm H = 8 m + Coâng suaát bôm N = 835.2 8.0*1000 8*81.9*1000*029.0 *1000 *** ==η ρ HgQ kW Trong ñoù: • η: hieäu suaát chung cuûa bôm töø 0.72 – 0.93, choïn η = 0.8 Choïn 2 bôm coù coâng suaát laø 4 Hp 4.1.3 Beå ñieàu hoøa A a. Chöùc naêng Ñieàu hoøa löu löôï

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhoan chinh-finall.pdf
Tài liệu liên quan