Giáo án Khoa học 5 - Trường Tiểu học số 1 Kiến Giang - Tuần 3

Tìm hiểu ND: Phụ nữ có thai nên và không nên làm gì?

- DH HS quan sát hình 1, 2, 3, 4 trang 12:

? Phụ nữ có thai nên và không nên làm gì? Tại sao?

- GV nhận xét và KL ý đúng.

Tìm hiểu về trách nhiệm của mọi thành viên trong gia đình với phụ nữ có thai:

- Yêu cầu HS quan sát các hình 5, 6, 7 trang 13 SGK và nêu ND của từng hình.

- GV nhận xét và chốt lại như mục bạn cần biết trang 13.

Trò chơi: Đóng vai:

Gợi ý HS đóng vai theo chủ đề: Giúp đỡ phụ nữ có thai.

 

doc4 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 941 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học 5 - Trường Tiểu học số 1 Kiến Giang - Tuần 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa häc: cÇn lµm g× ®Ó c¶ mÑ vµ em bÐ ®Òu khoÎ I/ Môc tiªu: - Häc sinh n¾m ®­îc nh÷ng viÖc nªn vµ kh«ng nªn lµm ®èi víi phô n÷ cã thai ®Ó ®¶m b¶o mÑ khoÎ vµ thai nhi khoÎ. - Häc sinh biÕt quan s¸t c¸c h×nh vÏ SGK vµ kÕt hîp thùc tÕ ®Ó nªu ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò nªn hoÆc kh«ng nªn ®èi víi phô n÷ cã thai. - BiÕt quan t©m ®Õn søc kháe cña bÐ vµ mÑ. II/ ChuÈn bÞ: C¸c h×nh trang 12, 13 SGK. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: ND- Thêi l­îng 1/ Bµi cò (4 phót) 2/ Bµi míi. Ho¹t ®éng 1: (10 phót) Ho¹t ®éng 2: (10 phót) Ho¹t ®éng 3: (10 phót) Ho¹t ®éng 4: (1 phót) Ho¹t ®éng cña thÇy ? C¬ thÓ mçi ngêi ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo? T×m hiÓu ND: Phô n÷ cã thai nªn vµ kh«ng nªn lµm g×? - DH HS quan s¸t h×nh 1, 2, 3, 4 trang 12: ? Phô n÷ cã thai nªn vµ kh«ng nªn lµm g×? T¹i sao? - GV nhËn xÐt vµ KL ý ®óng. T×m hiÓu vÒ tr¸ch nhiÖm cña mäi thµnh viªn trong gia ®×nh víi phô n÷ cã thai: - Yªu cÇu HS quan s¸t c¸c h×nh 5, 6, 7 trang 13 SGK vµ nªu ND cña tõng h×nh. - GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i nh­ môc b¹n cÇn biÕt trang 13. Trß ch¬i: §ãng vai: Gîi ý HS ®ãng vai theo chñ ®Ò: Gióp ®ì phô n÷ cã thai. + TH1: Em ®ang trªn ®­êng ®Õn tr­êng rÊt véi v× h«m nay em dËy muén th× gÆp c« Hoa hµng xãm ®i cïng ®êng. C« Hoa ®ang mang thai l¹i ph¶i x¸ch nhiÒu ®å trªn tay. Em sÏ lµm g× khi ®ã? - Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh diÔn tríc líp. - GV nhËn xÐt, khen ngîi c¸c nhãm diÔn tèt, cã viÖc lµm thiÕt thùc víi phô n÷ cã thai. Còng cè - DÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc Ho¹t ®éng cña trß HS ho¹t ®éng theo nhãm 2 em quan s¸t h×nh 1, 2, 3, 4, trang 12 SGK tr¶ lêi néi dung GV yªu cÇu. §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy, nhãm kh¸c bæ sung. 2 em ®äc môc b¹n cÇn biÕt SGK trang 12. HS lµm viÖc c¸ nh©n quan s¸t c¸c h×nh 5, 6, 7, trang 13 SGK vµ nªu néi dung cña tõng h×nh. HS ®äc l¹i môc b¹n cÇn biÕt trang 13. Nhãm tr­ëng bèc th¨m t×nh huèng vµ yªu cÇu th¶o luËn, t×m c¸ch gi¶i quyÕt, chän vai vµ diÔn trong nhãm. Nhãm lªn tr×nh diÔn. - 1 HS ®äc môc: B¹n cÇn biÕt. Khoa häc: tõ lóc míi sinh ®Õn tuæi dËy th× I/ Môc tiªu: Häc sinh: - Nªu ®îc c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña con ng­êi tõ lóc míi sinh ®Õn tuæi dËy th×: ( díi 3 tuæi, tõ 3 tuæi ®Õn 6 tuæi, tõ 6 tuæi ®Õn 10 tuæi.) - Häc sinh sã kÜ n¨ng quan s¸t, nhËn xÐt ®Ó nhËn biÕt ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm chung cña trÎ em ë mét sè giai ®o¹n: díi 3 tuæi, tõ 3 tuæi ®Õn 6 tuæi, tõ 6 tuæi ®Õn 10 tuæi. - Nªu ®­îc mét sè thay ®æi vÒ sinh häc vµ mèi quan hÖ x· héi ë tuæi dËy th× . - Cã ý thøc ch©m sãc tuæi dËy th×. II/ ChuÈn bÞ: - H×nh trang 14 SGK, HS s­u tÇm c¸c tÊm ¶nh cña tuæi dËy th×. III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: ND- Thêi l­îng 1/ Bµi cò (3 phót) 2/ Bµi míi. Ho¹t ®éng 1: (10 phót) Ho¹t ®éng 2: (10 phót) Ho¹t ®éng 3: (10 phót) Ho¹t ®éng 4: ( 1 phót) Ho¹t ®éng cña thÇy ? Mçi ng­êi trßn gia ®×nh cÇn lµm g× víi phô n÷ cã thai? Giíi thiÖu bµi, ghi ®Ò. GV yªu cÇu HS giíi thiÖu vÒ bøc ¶nh mµ m×nh mang ®Õn líp. - GV nhËn xÐt, khen ngîi HS giíi thiÖu hay. Ch¬i trß ch¬i: Ai nhanh, ai ®óng. GV giíi thiÖu trß ch¬i, c¸ch ch¬i: + C¸ch ch¬i: C¸c thµnh viªn cïng ®äc th«ng tin trong khung ch÷ vµ quan s¸t tranh trang 14 SGK. Sau ®ã cö mét b¹n viÕt nhanh ®¸p ¸n vµo b¶ng con. Cö mét b¹n kh¸c b¸o nhãm ®· lµm xong, nhãm nµo xong tríc sÏ th¾ng cuéc. Gv nhËn xÐt, nªu ®¸p ¸n ®óng, tuyªn d¬ng nhãm th¾ng cuéc. ? Nªu c¸c ®Æc ®iÓm næi bËt cña tõng nhãm tuæi. T×m hiÓu vÒ ®Æc ®iÓm vµ tÇm quan träng cña tuæi dËy th× ®èi víi cuéc ®êi mçi ng­êi. Yªu cÇu HS: §äc,quan s¸t trang , 5 trong SGK. ? Tuæi dËy th× xuÊt hiÖn khi nµo? ? B¹n cã biÕt tuæi dËy th× lµ g× kh«ng? ? T¹i sao nãi lµ tuæi dËy th× cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi cuéc ®êi cña mçi con ng­êi? GV nhËn xÐt chèt l¹i: Tuæi dËy th× cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi cuéc ®êi cña mçi con ngêi v× ®©y lµ thêi k× cã nhiÒu thay ®æi nhÊt: C¬ thÓ ph¸t triÓn nhanh vÒ c©n nÆng vµ chiÒu cao; con g¸i xuÊt hiÖn kinh nguyÖt, con trai cã hiÖn t­îng xuÊt tinh; biÕn ®æi vÒ t×nh c¶m, suy nghÜ vµ mèi quan hÖ x· héi. Cñng cè -DÆn dß: Gäi 1 em ®äc môc: Tuæi dËy th×. NhËn xÐt tiÕt häc. Ho¹t ®éng cña trß - HS giíi thiÖu ®îc: BÐ tªn g×? MÊy tuæi? Lóc ®ã bÐ biÕt lµm g×? - HS n¾m b¾t c¸ch ch¬i. - HS tiÕn hµnh hoµn thµnh néi dung SGK yªu cÇu, theo sù híng dÉn cña GV. - HS gi¬ ®¸p an. - HS theo nhãm ®äc th«ng tin vµ tr¶ lêi néi dung ®îc giao. - §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi, nhãm kh¸c bæ sung.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 3.doc
Tài liệu liên quan