Giáo án Tập làm văn 2 tuần 16: Khen ngợi. Kể ngắn về con vật Lập thời gian biểu

Khen ngợi. Kể ngắn về con vật

Lập thời gian biểu

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Dựa vào câu và mẫu cho trước nói được câu tỏ ý khen.

- Biết lập thời gian biểu buổi tối trong ngày

- Biết kể một vài câu về một con vật nuôi quen thuộc trong nhà.

2. Kĩ năng :Nói câu có ý khen. Giới thiệu đơn giản về con vật nuôi trong nhà. Lập TGB buổi tối. Có khả năng tập trung nghe bạn phát biểu và nhận xét ý kiến của bạn.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

 * GD HS KNS: KN kiểm soát cảm xúc; KN quản lí thời gian; KN lắng nghe tích cực.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 453 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tập làm văn 2 tuần 16: Khen ngợi. Kể ngắn về con vật Lập thời gian biểu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng TiÓu häc tø liªn TuÇn 17 GV : Đỗ Thu Trang Khèi : 2 M«n TiÕng ViÖt - TËp Lµm V¨n Khen ngợi. Kể ngắn về con vật Lập thời gian biểu Ngµy d¹y: Thø , .... / ... / 2016 I.Môc tiªu: 1. Kiến thức: - Dùa vµo c©u vµ mÉu cho tr­íc nãi ®­îc c©u tá ý khen. - BiÕt lËp thêi gian biÓu buæi tèi trong ngµy - BiÕt kÓ mét vµi c©u vÒ mét con vËt nu«i quen thuéc trong nhµ. 2. Kĩ năng :Nói câu có ý khen. Giới thiệu đơn giản về con vật nuôi trong nhà. Lập TGB buổi tối. Cã kh¶ n¨ng tËp trung nghe b¹n ph¸t biÓu vµ nhËn xÐt ý kiÕn cña b¹n. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. * GD HS KNS: KN kiểm soát cảm xúc; KN quản lí thời gian; KN lắng nghe tích cực. II. §å dïng: vGi¸o viªn: bót d¹, giÊy khæ to; tranh ¶nh vËt nu«i III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Thêi gian Néi dung c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc t­¬ng øng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 4p 8p 12p 12p 1p 1. KiÓm tra bµi cò: 2. Bµi míi: a) Giíi thiÖu bµi: b) H­íng dÉn lµm bµi tËp * BT1: §Æt c©u tá ý khen BT2: KÓ vÒ mét con vËt nu«i trong nhµ * BT3: LËp TGB buæi tèi cña em. 3. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc ? C©u ®· cho vµ c©u ph¸t triÓn tõ c©u mÉu # thÕ nµo? -> Gîi ý: c©u nãi bµy tá th¸i ®é cña ng­êi nãi -> lêi khen. - Yªu cÇu HS nãi theo N2 (Tèi thiÓu 1 c©u) - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ ? Khi nãi lêi khen ngîi cÇn chó ý ®iÒu g×? -> L­u ý: th¸i ®é ch©n thµnh (thÓ hiÖn qua ng÷ ®iÖu nãi) -Yªu cÇu HS quan s¸t + kÓ tªn c¸c con vËt nu«i cã trong tranh. ? Nhµ con nu«i con vËt nµo? – Yªu cÇu kÓ mÉu - L­u ý: kÓ 3-5 c©u ®iÓm ®Æc tr­ng; ®éc ®¸o cña con vËt - Yªu cÇu HS kÓ cho nhau nghe vÒ con vËt nu«i nhµ m×nh hoÆc con vËt nu«i m×nh biÕt - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - Gîi ý HS ®äc thÇm l¹i TGB buæi tèi cña b¹n P. Th¶o. ? Buæi tèi con th­êng lµm g×? Vµo thêi gian tn? - Yªu cÇu HS viÕt l¹i trung thùc TGB buæi tèi cña m×nh. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. Tuyªn d­¬ng HS cã TGB hîp lÝ; nh¾c nhë HS cã TGB ch­a hîp lÝ (kh«ng häc; thøc khuya...) - Yªu cÇu HS nãi lêi khen ngîi khi b¹n cã bµi v¨n hay. - GV nhËn xÐt tiÕt häc - 2, 3 HS lµm l¹i BT3 (tiÕt TLV - tuÇn 15) ®äc bµi viÕt vÒ anh chÞ em - 1,2 HS ®äc yªu cÇu + mÉu - Dùa vµo mÉu TL - Lµm viÖc N2 - 4,5 HS tr×nh bµy – nhËn xÐt; bæ sung c¸ch khen # - TL - 1,2 HS nãi l¹i 1 vµi lêi - §äc yªu cÇu - 1.2 HS nªu - TL – 1,2 HSG lµm mÉu - Lµm viÖc N4 - 2,3 HS kÓ – NhËn xÐt - 2 HSG thi kÓ - 1 HS ®äc yªu cÇu - C¶ líp ®äc thÇm - 1,2 HS tr¶ lêi - Lµm viÖc c¸ nh©n/ vë. - 1, 2 HS viÕt b¶ng nhãm -> Tr×nh bµy – nhËn xÐt - 2,3 HS # ®äc TGB cña m×nh - 1,2 HS nãi Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTLV T 16.doc
Tài liệu liên quan