Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 5 - Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Tuần 10

Chính tả

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I(Tiết 2)

I.Mục tiêu:

- HS đọc trôi chảy bài đọc thầm và dựa vào bài “ Mầm non” để làm các bài tập.

- Củng cố nghĩa của các từ cho HS.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Các hoạt động dạy và học:

 

doc24 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 438 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 5 - Trường TH Nguyễn Viết Xuân - Tuần 10, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
haûo luaän nhoùm. HS thaûo luaän – traû lôøi. - Chọn 1 tình huoáng vaø caùch öùng xöû cho tình huoáng ñoù (vieäc sai traùi coù theå laø : vöùt raùc khoâng ñuùng nôi quy ñònh, quay coùp trong giôø kieåm tra, laøm vieäc rieâng trong giôø hoïc..) ® saém vai. - Caùc nhoùm leân ñoùng vai. - HS thaûo luaän traû lôøi - Lôùp nhaän xeùt, boå sung. HS lắng nghe HS liên hệ bản thân HS lắng nghe - Laøm vieäc caù nhaân. - Trao ñoåi nhoùm ñoâi. - Moät soá em trình baøy tröôùc lôùp. - HS xung phong hoaëc hoaëc haùt,keå chuyeän,ñoïc thô.. theo söï HD cuûa GV HS lắng nghe Tieát 5: Khoa hoïc PHOØNG TRAÙNH TAI NAÏN GIAO THOÂNG ÑÖÔØNG BOÄ I.Mục tiêu: 1. Kieán thöùc: Nguyeân nhaân daãn ñeán tai naïn giao thoâng 2. Kó naêng: Thöïc hieän moät soá bieän phaùp ñeå ñaûm baûo an toaøn giao thoâng. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc HS yù thöùc chaáp haønh ñuùng luaät giao thoâng II. Đồ dùng dạy học: - GV: Hình veõ trong SGK - HSø: SGK, söu taàm caùc thoâng tin III. Các hoạt động dạy và học: Hoaït ñoäng cuûa giáo viên Hoaït ñoäng cuûa học sinh 1. OÅn ñònh tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Phoøng bò xaâm haïi. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài, ghi bảng: b. Hướng dẫn tìm hiểu bài: Hoaït ñoäng 1: Quan saùt Böôùc 1: Laøm vieäc theo caëp. - Yeâu caàu HS quan saùt caùc hình SGK, chæ ra nhöõng vi phaïm cuûa ngöôøi tham gia giao thoâng. Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp. ® GV choát: Nguyeân nhaân gaây tai naïn chuû yeáu laø do loãi taïi ngöôøi tham gia giao thoâng khoâng chaáp haønh ñuùng luaät gt ñöôøng boä. Hoaït ñoäng 2: Quan saùt Böôùc 1: Quan saùt hình 5,6,7 Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp. - GV yeâu caàu HS neâu caùc bieän phaùp an toaøn giao thoâng. ® GV choát. 4. Cuûng coá, daën doø: -Hoïc baøi & CB baøi sau. NX tieát hoïc - Haùt - HS traû lôøi + môøi baïn nhaän xeùt. HS nghe, đọc tên bài. Hoaït ñoäng nhoùm, caû lôùp. - HS hoûi vaø traû lôøi nhau theo gôïi yù? - Ñaïi dieän nhoùm ñaët caâu hoûi vaø Chæ ñònh trong nhoùm khaùc traû lôøi. HS lắng nghe Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. - HS neâu noäi dung töøng hình. + H 5: HS hoïc luaät gt ñöôøng boä + H6: HS nñi saùt leà beân phaûi coù ñoäi muõ baûo hieåm + H7:Nhöõng ngöôøi ñi xe maùy ñuùng phaàn ñöôøng cuûa mình - HS neâu 1 soá bieän phaùp ATGT - HS lắng nghe Ngày soạn:28/10/2017 Ngày giảng: Thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2017 Tieát 1: Toaùn KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I .. Tiết 2: Mĩ thật (GV chuyên soạn và dạy) --------------------------------------- Tiết 3: Chính tả ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I(Tiết 2) I.Mục tiêu: - HS đọc trôi chảy bài đọc thầm và dựa vào bài “ Mầm non” để làm các bài tập. - Củng cố nghĩa của các từ cho HS. II. Đồ dùng dạy học: III. Các hoạt động dạy và học: Hoaït ñoäng cuûa giáo viên Hoaït ñoäng cuûa học sinh 1. OÅn ñònh tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - KT VBT của HS - Nhận xét. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài, ghi bảng: b. Hướng dẫn tìm hiểu bài: A. Đọc thầm - Y/c HS đọc thầm bài “Mầm non”, 1 HS đọc to. B. Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng. - GV y/c HS đọc thầm lại bài “Mầm non” và dựa vào bài đọc, chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi trong bài. - Y/c HS làm vào vở bài tập. - Y/c HS trình bày kết quả bài làm - Nhận xét, chữa bài. 4. Cuûng coá, daën doø: - Nhận xét chung - Dặn dò - HS lấy VBT để GV kiểm tra - Lắng nghe HS nghe, đọc tên bài. - Thực hiện y/c - HS trình bày kết quả bài làm 1(b); 2(a); 3(a); 4(b); 5(c); 6(c); 7(a); 8(b); 9(c); 10(a). - HS lắng nghe ----------------------------------------- Tieát 4: Luyeän töø vaø caâu ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I(Tiết 3) I.Mục tiêu: 1. Kieán thöùc: - Heä thoáng hoùa voán töø ngöõ gaén vôùi caùc chuû ñieåm ñaõ hoïc. - Cuûng coá kieán thöùc veà töø ñoàng nghóa, töø traùi nghóa. 2. Kó naêng: - P/b danh töø, ñoäng töø, tính töø, töø ñoàng nghóa, traùi nghóa. 3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc HS coù yù tìm töø thuoäc chuû ñieåm ñaõ hoïc. II. Đồ dùng dạy học: + GV: Keû saün baûng töø ñoàng aâm, töø ñoàng nghóa, töø traùi nghóa+ HS: SGK III. Các hoạt động dạy và học: Hoaït ñoäng cuûa giáo viên Hoaït ñoäng cuûa học sinh 1. OÅn ñònh tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài, ghi bảng: b. Hướng dẫn tìm hiểu bài: Baøi 1: - Neâu caùc chuû ñieåm ñaõ hoïc? Noäi dung thaûo luaän laäp baûng töø ngöõ theo caùc chuû ñieåm ñaõ hoïc. Baûng töø ngöõ ñöôïc phaân loaïi theo yeâu caàu naøo? GV choát laïi. Baøi 2: - Theá naøo laø töø ñoàng nghóa?Töø traùi nghóa? - Tìm ít nhaát 1 töø ñoàng nghóa, 1 töø traùi nghóa vôùi töø ñaõ cho. ® HS neâu - Thi ñua tìm töø ñoàng nghóa vôùi töø “bình yeân”. - Ñaët caâu vôùi töø tìm ñöôïc. ® GV nhaän xeùt + tuyeân döông. 4. Cuûng coá, daën doø: - Hoaøn chænh baøi taäp 2 vaøo vôûû. - Chuaån bò: “OÂn taäp tieát4”. - Nhaän xeùt tieát hoïc Haùt HS nghe, đọc tên bài. Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. - HS neâu. - Hoaït ñoäng caùc nhoùm baøn trao ñoåi, thaûo luaän ñeå laäp baûng töø ngöõ theo 3 chuû ñieåm. - Ñaïi dieän nhoùm neâu. Nhoùm khaùc nhaän xeùt – coù yù kieán. + DT: VN Toå Quoác em (Toåquoác, ñaát nöôùc, giang sôn)/Caùnh chim hoaø bình (hoaø bình ,traùi ñaát)/Con ngöôøi vôùi thieân nhieân (baàu trôøi , bieån caû, soâng ngoøi) + ÑT, TT: VNTQ em (baûo veä, giöõ gìn..) Caùnh chim hoaø bình(bao la,vôøi vôïi..) Thaønh ngöõ, tuïc ngöõ: VNTQ em (queâ cha ñaát toå, giang sôn gaám voùc..)/ Caùnh chim hoaø bình (boán bieån 1 nhaø, vui nhö môû hoäi..)/Con ngöôøi vôùi TN (leân thaùc xuoáng gheành, goùp gioù thaønh baõo..) - HS ñoïc yeâu caàu baøi 2. - HS laøm baøi. - Laàn löôït HS neâu baøi laøm, caùc baïn nhaän xeùt (coù theå boå sung vaøo). - Töø ÑN: giöõ gìn, gìn giöõ - TN: phaù hoaïi, taøn phaù/ÑN: bình an, yeân bình - TN: baát oån, naùo ñoäng/ÑN: keát ñoaøn, lieân keát - TN: chia reõ, phaân taùn../ÑN: baïn höõu ,baàu baïn.. - TN: keû thuø, keû ñòch/ÑN: bao la, baùt ngaùt - TN: Chaät choäi, chaät heïp HS thi ñua. ® Nhaän xeùt laãn nhau. - HS lắng nghe -------------------------------------- Ngày soạn:28/10/2017 Ngày giảng: Thứ tư ngày 01 tháng 11 năm 2017 Tieát 1: Taäp ñoïc ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I(Tiết 4) I.Mục tiêu: 1. Kieán thöùc: - OÂn laïi caùc baøi vaên mieâu taû ñaõ hoïc trong ba chuû ñieåm. 2. Kó naêng: Bieát caùch laäp daøn yù (Môû baøi – Thaân baøi – Keát luaän). 3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc HS loøng yeâu queâ höông, ñaát nöôùc. II. Đồ dùng dạy học: - GV+ HS: SGK III. Các hoạt động dạy và học: Hoaït ñoäng cuûa giáo viên Hoaït ñoäng cuûa học sinh 1. OÅn ñònh tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài, ghi bảng: b. Hướng dẫn tìm hiểu bài: Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS oân laïi caùc baøi vaên mieâu taû ñaõ hoïc. - Yeâu caàu HS ñoïc laïi caùc baøi taäp ñoïc. + Quang caûnh laøng maïc ngaøy muøa. + Kì dieäu röøng xanh. + Ñaát Caø Mau Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS bieát caùch laäp daøn yù - Yeâu caàu HS laäp daøn yù taû caûnh ñeïp queâ höông em. - GV choát laïi. + Vieát 1 ñoaïn vaên maø em choïn döïa vaøo daøn yù. - GV choát laïi. - Yeâu caàu HS vieát caû baøi döïa vaøo daøn yù vöøa laäp. 4. Cuûng coá, daën doø: - GV nhaän xeùt. - Laøm hoaøn chænh yeâu caàu 3. - Chuaån bò: “Kieåm tra”. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Haùt HS nghe, đọc tên bài. Hoaït ñoäng caù nhaân. - HS ñoïc Hoaït ñoäng caù nhaân. - Laäp daøn yù - HS söûa baøi yù töøng ñoaïn. - HS vieát - HS söûa baøi yù töøng ñoaïn HS lắng nghe --------------------------------- Tieát 2: Toaùn COÄNG HAI SOÁ THAÄP PHAÂN I.Mục tiêu: 1. Kieán thöùc: - Bieát thöïc hieän pheùp vaø giaûi toaùn coäng hai soá thaäp phaân. 2. Kó naêng: - Reøn kó naêng thöïc hieän pheùp coäng hai soá thaäp phaân. 3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc HS yeâu thích moân hoïc. II. Đồ dùng dạy học: + GV:Phaán maøu + HS: baûng con, SGK. III. Các hoạt động dạy và học: Hoaït ñoäng cuûa giáo viên Hoaït ñoäng cuûa học sinh 1. OÅn ñònh tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - GV nhaän xeùt vaø söûa baøi KT 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài, ghi bảng: b. Hướng dẫn tìm hiểu bài: Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS bieát thöïc hieän pheùp coäng hai soá thaäp phaân. - GV neâu baøi toaùn döôùi daïng vd. - GV theo doõi ôû baûng con - GV nhaän xeùt. - GV nhaän xeùt choát laïi ghi nhôù. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS thöïc haønh pheùp coäng hai soá thaäp phaân, bieát giaûi baøi toaùn vôùi pheùp coäng caùc soá thaäp phaân. Baøi 1: - GV nhaän xeùt. - Chuù yù phaàn c)khi tính töø phaûi sang traùi HS coi nhö coù chöõ soá o ôû beân phaûi 8 cuûa 75,8 (coù theå vieát theâm o ñeå coù 75, 80) coäng ôû cột àhaøng phaàn traêm: 0 + 9 = 9, vieát 9 Baøi 2: Töông töï baøi 1 - GV nhaän xeùt. Baøi 3: - GV nhaän xeùt. 4. Cuûng coá, daën doø: - Daën doø laøm BT vaø CB baøi Luyeän taäp. - Nhaän xeùt tieát hoïc - Haùt - HS söûa baøi. - Lôùp nhaän xeùt. HS nghe, đọc tên bài. Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp. - HS thöïc hieän. - HS nhaän xeùt keát quaû ->töø ñoù neâu caùch coäng hai soá thaäp phaân. - HS ruùt ra ghi nhôù(SGK) Hoaït ñoäng caû lôùp, caù nhaân. - HS neâu caùch ñaët tính . - HS ñoïc ñeà, laøm baøi, söûa baøi. - Kết quả: a)82,5; b) 23,42; c) 324,99; d) 1,863 - HS ñoïc ñeà – phaân tích ñeà. - HS laøm baøi, söûa baøi, nhaän xeùt. - Kết quả: a) 17,4; b) 43,57; c) 94,018 - HS ñoïc, toùm taét vaø töï giaûi: Tieán caân naëng laø: 32,6 + 4,8 = 37,4 (kg) Ñaùp soá: 37,4 kg HS lắng nghe ----------------------------------------------- Tiết 3: Tập làm văn ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I(Tiết 5) I.Mục tiêu: 1. Kieán thöùc: - OÂn laïi caùc baøi vaên mieâu taû trong 3 chuû ñieåm 2. Kó naêng: - Bieát ñoïc dieãn caûm moät baøi vaên mieâu taû theå hieän caûm xuùc 3. Thaùi ñoä: - Yeâu thieân nhieân, con ngöôøi. II. Đồ dùng dạy học: + GV, HS:SGK III. Các hoạt động dạy và học: Hoaït ñoäng cuûa giáo viên Hoaït ñoäng cuûa học sinh 1. OÅn ñònh tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: KT vôû BT 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài, ghi bảng: b. Hướng dẫn tìm hiểu bài: OÂn taäp Baøi 1: - Phaùt giaáy cho HS ghi theo coät thoáng keâ. - GV yeâu caàu nhoùm daùn keát quaû leân treân baûng lôùp. - GV nhaän xeùt boå sung. - GV treo baûng phuï ghi saün keát quaû laøm baøi. Baøi 2: GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm vôû kò ch “Loøng daân”. - GV nhaän xeùt. 4. Cuûng coá, daën doø: - HTL vaø ñoïc dieãn caûm. - Chuaån bò: “Chuyeän moät khu vöôøn nhoû”. - Nhaän xeùt tieát hoïc - Haùt HS nghe, đọc tên bài. Hoaït ñoäng nhoùm, caù nhaân. - HS ghi laïi nhöõng chi tieát maø nhoùm thích nhaát trong moãi baøi vaên - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû. - HS ñoïc noái tieáp nhau noùi chi tieát mình thích. Giaûi thích – 1, 2 HS nhìn baûngû phuï ñoïc keát quaû. - HS neâu yeâu caàu baøi taäp 2. - Phaùt bieåu yù kieán veà tính caùch cuûa töøng nhaân vaät trong vôû kòch + Dì Naêm: Bình tónh ,nhanh trí, khoân kheùo, duõng caûm baûo veä caùn boä + An: thoâng minh, nhanh trí, laøm cho keû ñòch khoâng nghi ngôø + Chuù CB: Bình tónh, tin töôûng vaøo loøng daân + Lính: hoáng haùch + Cai: xaûo quyeät, voøi vónh - Moãi nhoùm choïn dieãn moâït ñoaïn kòch - Caû lôùp nhaän xeùt vaø bình choïn - HS lắng nghe ---------------------------------------- Tieát 4: Lòch Söû BAÙC HOÀ ÑOÏC TUYEÂN NGOÂN ÑOÄC LAÄP I.Mục tiêu: 1. Kieán thöùc: - HS bieát: Ngaøy 2/9/1945, taïi quaûng tröôøng Ba Ñình- Chuû tòch HCM ñoïc “Tuyeân ngoân ñoäc laäp”. 2. Kó naêng: - Reøn cho HS kó naêng phaân tích söï kieän lòch söû 3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc HS yeâu kính, bieát ôn Baùc Hoà. II. Đồ dùng dạy học: + GV: Hình aûnh SGK+ HS: Söu taàm theâm tö lieäu, aûnh tö lieäu. III. Các hoạt động dạy và học: Hoaït ñoäng cuûa giáo viên Hoaït ñoäng cuûa học sinh 1. OÅn ñònh tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: “Caùch maïng muøa thu”. - GV nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài, ghi bảng: b. Hướng dẫn tìm hiểu bài: Hoaït ñoäng 1: Thuaät laïi dieãn bieán buoåi leã “Tuyeân ngoân Ñoäc laäp”. - GV yeâu caàu HS ñoïc SGK, ñoaïn “Ngaøy 2/ 9/ 1945. Baét ñaàu ñoïc baûn “Tuyeân ngoân Ñoïc laäp”. ® GV goïi 3, 4 em thuaät laïi ñoaïn ñaàu cuûa buoåi leã tuyeân boá ñoäc laäp. ® GV nhaän xeùt + choát + giôùi thieäu aûnh “Baùc Hoà ñoïc tuyeân ngoân ñoäc laäp”. Hoaït ñoäng 2: Noäi dung cuûa baûn “Tuyeân ngoân ñoäc laäp”. - Noäi dung thaûo luaän. + Trình baøy noäi dung chính cuûa baûn “Tuyeân ngoân ñoäc laäp”? + Thuaät laïi nhöõng neùt cô baûn cuûa buoåi leã tuyeân boá ñoäc laäp + Cuoái baûn Tuyeân ngoân Ñoäc laäp , Baùc Hoà thay maët nhaân daân VN khaúng ñònh ñieàu gì ? ® GV nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. - GV toå chöùc cho HS phaùt bieåu yù kieán về YÙ nghóa cuûa buoåi leã tuyeân boá ñoäc laäp. + Neâu caûm nghó, kæ nieäm cuûa mình veà ngaøy 2/ 9. 4. Cuûng coá, daën doø: - Chuaån bò: “Oân taäp.” - Nhaän xeùt tieát hoïc - Haùt - HS neâu. HS nghe, đọc tên bài. Hoïat ñoäng lôùp. - HS neâu. - Lôùp NX Hoaït ñoäng nhoùm. - HS ñoïc SGK vaø thuaät laïi cho nhau nghe ñoaïn ñaàu cuûa buoåi leã tuyeân boá ñoäc laäp. HS thuaät laïi. KÑ:quyeàn ñoäc laäp ,töï do thieâng lieâng cuûa daân toäcVN.Daân toäc VN quyeát taâm giöõ vöõng quyeàn ñoïc laäp ,töï do aáy Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp. - Ngaøy 2/ 9/ 1945 trôû thaønh ngaøy leã Quoác Khaùnh cuûa daân toäc ta, ñaùnh daáu thôøi ñieåm VN trôû thaønh 1 nöôùc ñoäc laäp. - HS neâu - HS lắng nghe Ngày soạn:28/10/2017 Ngày giảng: Thứ năm ngày 02 tháng 11 năm 2017 Tiết 1: Thể dục (GV chuyên soạn và dạy) ------------------------------------- Tieát 2: Toaùn LUYEÄN TAÄP I.Mục tiêu: 1. Kieán thöùc: Cuûng coá kyõ naêng coäng soá thaäp phaân. 2. Kó naêng: Reøn HS ñaët tính. Naém vöõng t/c giao hoaùn cuûa pheùp coäng. 3. Thaùi ñoä: Vaän duïng ñieàu ñaõ hoïc vaøo thöïc teá. II. Đồ dùng dạy học: + GV: Phaán maøu + HS: SGK. III. Các hoạt động dạy và học: Hoaït ñoäng cuûa giáo viên Hoaït ñoäng cuûa học sinh 1. OÅn ñònh tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - HS söûa baøi. - GV nhaän xeùt 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài, ghi bảng: b. Hướng dẫn tìm hiểu bài: Hoaït ñoäng 1: Thöïc haønh Baøi 1: - GV choát laïi: Tính chaát giao hoaùn a + b = b + a Baøi 2: - GV choát: vaän duïng tính chaátgiao hoaùn. Baøi 3: - GV choát: Giaûi toaùn Hình hoïc: - Tìm chu vi (P). - Cuûng coá soá thaäp phaân Baøi 4:GV HD veà nhaø laøm 4. Cuûng coá, daën doø: - Daën doø: HS veà nhaø oân laïi kieán thöùc - - Chuaån bò baøi: Toång nhieàu soá TP. - Nhaän xeùt tieát hoïc - Haùt - HS söûa baøi. - Lôùp nhaän xeùt. HS nghe, đọc tên bài. Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp. - HS ñoïc ñeà, laøm baøi, söûa baøi. a 14,9 0,53 b 4,36 3,09 a + b 14,9 + 4,36=19,16 0,53 + 3,09 =3,61 b + a 4,36 +14,9 =19,16 3,09 + 0,53 = 3,61 - Lôùp nhaän xeùt. - HS neâu tính chaát giao hoaùn. - HS ñoïc ñeà, laøm baøi. - HS söûa baøi aùp duïng tính chaát giao hoaùn.ñeå thöû laïi. Lôùp nhaän xeùt. a) 9,46 + 3,8 = 13,26 thử lại 3,8 + 9,46 = 13,26 b) 45,08 + 24,97 = 70,05 thử lại 24,97 + 45,08 = 70,05 c) 0,07 + 0,09 = 0,16 thử lại 0,09 + 0,07 = 0,16 - HS ñoïc ñeà, toùm taét. - HS laøm baøi, söûa baøi. - Lôùp nhaän xeùt.KQ: Chieàu daøi hình chöõ nhaät laø: 16,34 + 8,32 = 24,66 Chu vi hình chöõ nhaät laø: (24,66+16,34)x2=82(m) Ñaùp soá:82m - HS naém caùch laøm: B1 - Tìm soá m vaûi baùn trong 2 tuaàn ñaàu B2 - Tìm toång soá ngaøy trong 2 tuaàn ñaàu B3-Tìm trung bình moãi ngaøy baùn soá m vaûi (Ñaùp soá:60m) Hoaït ñoäng caù nhaân. - HS neâu laïi kieán thöùc vöøa hoïc. - HS lắng nghe --------------------------------------- Tieát 3: Luyện từ và câu ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I(Tiết 6) I.Mục tiêu: 1. Kieán thöùc: - HS naém ñöôïc nhöõng kieán thöùc cô baûn veà nghóa cuûa töø 2. Kó naêng: - Bieát vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc veà nghóa cuûa töø ñeå giaûi caùc baøi taäp nhaèm trau ñoài kyõ naêng duøng töø. 3. Thaùi ñoä: - Yeâu thích Tieáng Vieät, coù yù thöùc söû duïng ñuùng vaø hay tieáng meï ñeû. II. Đồ dùng dạy học: + GV,HS: SGK. III. Các hoạt động dạy và học: Hoaït ñoäng cuûa giáo viên Hoaït ñoäng cuûa học sinh 1. OÅn ñònh tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - HS söûa baøi. GV nhaän xeùt 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài, ghi bảng: b. Hướng dẫn tìm hiểu bài: Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn cho HS naém ñöôïc nhöõng kieán thöùc cô baûn veà nghóa cuûa töø (töø ñoàng nghóa, töø traùi nghóa, töø ñoàng aâm, töø nhieàu nghóa). Baøi 1: - GV hoûi: Vì sao caàn thay nhöõng töø in ñaäm baèng töø ñoàng nghóa khaùc? GV choát laïi. Baøi 2: GV choát laïi. Baøi 3: - GV nhaéc HS : moãi em coù theå ñaët 2 caâu ,moãi caâu chöùa 1 töø ñoàng aâm hoaëc ñaët 1 caâu chöùa 2 töø ñoàng aâm - GV choát laïi: OÂn taäp töø ñoàng aâm Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn cho HS bieát vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc veà nghóa cuûa töø ñeå giaûi quyeát caùc baøi taäp nhaèm trau ñoài kyõ naêng duøng töø. Baøi 4: - GV choát laïi: Töø nhieàu nghóa 4. Cuûng coá, daën doø: - Chuaån bò: “Ñaïi töø xöng hoâ”. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Haùt 2, 3 HS söûa baøi taäp 3. 2 HS neâu baøi taäp 4. - HS nhaän xeùt. HS nghe, đọc tên bài. Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp. 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi 1. - Vì caùc töø ñoù duøng chöa chính xaùc - HS laàn löôït laäp baûng – Neâu nghóa cuûa moãi töø ñeå cuûng coá kieán thöùc caàn oân. - Moãi HS coù moät phieáu. - HS laàn löôït traû lôøi vaø ñieàn vaøo - Caû lôùp söûa baøi vaø boå sung töø ñuùng vaøo (caâu 1: bê â= böng; baûo = môøi/ caâu 2: vò = xoa/ caâu 3: thöïc haønh = laøm). - HS ñoïc yeâu caàu baøi 2. - HS thi ñoïc caùc caâu tuïc ngöõ sau khi ñaõ ñieàn ñuùng caùc töø traùi nghóa - HS ñoïc keát quaû laøm baøi.No ; cheát ; baïi ; ñaäu ; ñeïp - Caû lôùp nhaän xeùt. - HS ñoïc yeâu caàu baøi 3. - HS laøm baøi. HS neâu keát quaû laøm baøi. VD: Chò Hoàng hoûi giaù tieàn chieác aùo treo treân giaù. Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp. - HS ñoïc yeâu caàu baøi 4. - HS laøm baøi vaø neâu keát quaû - Caû lôùp nhaän xeùt.KQ: a) Boá em khoâng bao giôø ñaùnh con. b) Lan ñaùnh ñaøn raát hay. c) Meï ñaùnh xoong ,noài saïch bong. HS lắng nghe -------------------------------------- Tieát 4: Kể chuyện KIỂM TRA ĐỌC HIỂU ---------------------------------- Tieát 5: Khoa hoïc OÂN TAÄP CON NGÖÔØI VAØ SÖÙC KHOÛE (Tieát 1) I.Mục tiêu: 1. Kieán thöùc: - Xaùc ñònh ñöôïc giai ñoïan tuoåi daäy thì treân sô ñoà söï phaùt trieån cuûa con ngöôøi keå töø luùc môùi sinh . - Veõ hoaëc vieát ñöôïc sô ñoà caùch phoøng traùnh : Beänh soát reùt, soát xuaát huyeát, vieâm naõo, vieâm gan A, nhieãm HIV/ AIDS. 2. Kó naêng: - Vaän ñoäng caùc em veõ tranh phoøng traùnh söû duïng caùc chaát gaây nghieän (hoaëc xaâm haïi treû em hoaëc HIV/ AIDS, hoaëc tai naïn giao thoâng. 3. Thaùi ñoä: - Giaùo duïc HS baûo veä söùc khoûe vaø an toaøn cho baûn thaân vaø cho moïi ngöôøi. II. Đồ dùng dạy học: - GV: - Caùc sô ñoà trong SGK,giaáy khoå to vaø buùt daï ñuû duøng. - HS : - SGK. III. Các hoạt động dạy và học: Hoaït ñoäng cuûa giáo viên Hoaït ñoäng cuûa học sinh 1. OÅn ñònh tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - Phoøng traùnh tai naïn giao thoâng ñöôøng boä . ® GV nhaän xeùt. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài, ghi bảng: b. Hướng dẫn tìm hiểu bài: OÂn taäp: Con ngöôøi vaø söùc khoûe. Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc theo nhoùm. Böôùc 1: Laøm vieäc caù nhaân. - GV yeâu caàu quan HS laøm vieäc caù nhaân theo yeâu caàu baøi taäp 1, 2 , 3 tr SGK. Böôùc 2: Laøm vieäc theo nhoùm. Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp. - GV choát. Hoaït ñoäng 2: Troø chôi “Ai nhanh, ai ñuùng “ Böôùc 1: Toå chöùc höôùng daãn. - Höôùng daãn HS tham khaûo sô ñoà caùch phoøng beänh vieâm gan A ôû trang SGK. - Phaân coâng caùc nhoùm: choïn moät beänh ñeå veõ sô ñoà veà caùch phoøng traùnh beänh ñoù. Böôùc 2: - GV ñi tôùi töøng nhoùm ñeå giuùp ñôõ. Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp. ® GV choát + choïn sô ñoà hay nhaát. Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. - Neâu giai ñoaïn tuoåi daäy thì vaø ñaëc ñieåm tuoåi daäy thì? Neâu caùch phoøng choáng caùc beänh soáát reùtsoát xuaát huyeát, vieâm naõo, vieâm gan A, phoøng nhieãm HIV/ AIDS? - GV nhaän xeùt, tuyeân döông. - Yeâu caàu HS choïn vò trí thích hôïp trong lôùp ñính sô ñoà caùch phoøng traùnh caùc beänh. 4. Cuûng coá, daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc - Haùt - HS neâu ghi nhôù. HS nghe, đọc tên bài. Hoaït ñoäng caù nhaân, nhoùm, lôùp. - Veõ laïi sô ñoà vaø ñaùnh daáu giai ñoaïn daäy thì ôû con gaùi vaø con trai, neâu ñaëc ñieåm giai ñoaïn ñoù. - Caù nhaân trình baøy vôùi caùc baïn trong nhoùm sô ñoà cuûa mình, neâu ñaëc ñieåm giai ñoaïn ñoù. - Caùc baïn boå sung. - Moãi nhoùm cöû moät baïn ñem sô ñoà daùn leân baûng vaø trình baøy tröôùc lôùp. Caâu 1: Tuoåi vò thaønh nieân: 10 - 19/ Tuoåi daäy thì nöõ:10 - 15/ Tuoåi daäy thì ôû nam: 13 - 17 Caâu 2: yù d) Caâu 3: yù c) Mang thai và cho con bú Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp. - Nhoùm 1: Beänh soát reùt. Nhoùm 2: Beänh soát xuaát huyeát. Nhoùm 3: Beänh vieâm naõo. Nhoùm 4: Caùch phoøng taùnh nhieãm HIV/ AID - Nhoùm naøo xong tröôùc vaø ñuùng laø thaéng cuoäc . - Caùc nhoùm treo saûn phaåm cuûa mình. - Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt goùp yù vaø coù theå neáu yù töôûng môùi. - HS traû lôøi caù nhaân noái tieáp. - HS neâu giai ñoaïn tuoåi daäy thì,ñaëc ñieåm. - Neâu caùch phoøng choáng caùc beänh nhö: soát reùt, vieâm naõo - Lôùp nhaän xeùt,boå sung - HS lắng nghe --------------------------------------------- Ngày soạn:28/10/2017 Ngày giảng: Thứ sáu ngày 03 tháng 11 năm 2017 Tieát 1: Toaùn TOÅNG NHIEÀU SOÁ THAÄP PHAÂN I.Mục tiêu: 1. Kieán thöùc: Bieát tính toång cuûa nhieàu soá thaäp phaân . 2. Kó naêng: HS naém vaø vaän duïng tính chaát giao hoaùn, keát hôïp ñeå tính. 3. Thaùi ñoä: Giuùp HS yeâu thích moân hoïc. II. Đồ dùng dạy học: + GV: Phaán maøu, baûng phu ï+ HS: Baûng con, SGK. III. Các hoạt động dạy và học: Hoaït ñoäng cuûa giáo viên Hoaït ñoäng cuûa học sinh 1. OÅn ñònh tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Luyeän taäp. - HS laàn löôït söûa baøi ôû nhaø(SGK). - GV nhaän xeùt 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài, ghi bảng: b. Hướng dẫn tìm hiểu bài: Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn tính toång cuûa nhieàu soá thaäp phaân GV neâu: 27,5 + 36,75 + 14 = ? • GV choát laïi.(nhö SGK) veà: + Caùch xeáp caùc soá haïng. + Caùch coäng. Baøi 1: - GV theo doõi caùch xeáp vaø tính. - GV nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn HS nhaän bieát tính chaát keát hôïp cuûa pheùp coäng vaø bieát aùp duïng tính chaát cuûa pheùp coäng vaøo soá thaäp phaân tính nhanh. Baøi 2: GV neâu: 5,4 + 3,1 + 1,9 = (5,4 + 3,1) + = 5,4 + (3,1 + ) = • GV choát laïi. a + (b + c) = (a + b) + c - GV yeâu caàu HS nhaéc laïi tính chaát keát hôïp cuûa pheùp coäng. Kết quả: - Haùt - Lôùp nhaän xeùt. HS nghe, đọc tên bài. Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp. - HS tính, neâu caùch tính. - HS ñoïc ñeà, laøm baøi, söûa baøi a) 5,27 + 14,35 + 9,25 = 28,87 b) 6,4 + 18,36 + 52 = 76,76 c) 20,08 + 32,91 + 7,15 = 60,14 d) 0,75 + 0,09 + 0,8 = 1,64 - Lôùp nhaän xeùt. Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp. - HS ñoïc ñeà, laøm baøi. - HS söûa baøi. - HS ruùt ra keát luaän: Muoán coäng toång hai soá thaäp phaân vôùi moät soá thöù ba ta coù theå coäng soá thöù nhaát vôùi toång cuûa soá thöù hai vaø soá thöù ba. - HS neâu teân cuûa tính chaát: tính chaát keâát hôïp. a b c (a + b) +c a+ ( b + c) 2,5 6,8 1,2 (2,5 + 6,8) + 1,2 = 10,5 2,5 + (6,8 + 1,2) = 10,5 1,34 0,52 4 (1,34 + 0,52) + 4 = 5,86 1,34 +(0,52 + 4) = 5,86 Baøi 3: - GV theo doõi HS laøm baøi - GV choát laïi: ñeå thöïc hieän caùch tín tinh nhanh cuûa baøi coäng tìm toång cuûa nhieàu soá thaäp phaân ta aùp duïng tính chaát gì? 4. Cuûng coá, daën doø: - Daën doø: Laøm baøi ôû nhaø - Hoïc thuoäc tính chaát cuûa pheùp coäng. - Chuaån bò: Luyeän taäp. - Nhaän xeùt tieát hoïc - HS ñoïc ñeà, laøm baøi. - HS söûa baøi – Neâu tính chaát vöøa aùp duïng. - Lôùp nhaän xeùt.VD: a) 12,7 + 5,89+1,3=12,7+1,3+5,89 =14+5,89=19,89 b)38,6+2,09+7,91=38,6+(2,09+71) =38,6+10=48,6 HS lắng nghe ----------------------------------- Tiết 2: Tập làm văn KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (Khối trưởng ra đề) ---------------------------------- Tieát 3: Ñòa lí NOÂNG NGHIEÄP I.Mục tiêu: 1. Kieán thöùc: - Naém vai troø cuûa troàng troït trong saûn xuaát noâng nghieäp, caùc loaïi caây troàng chuû yeáu vaø vuøng phaân boá. 2. Kó naêng: - Quan saùt, phaân tích bieåu ñoà, baûng thoáng keâ, löôïc ñoà ñeå tìm kieán thöùc. - Nhaän bieát treân baûn ñoà vuøng phaân boá cuûa 1 soá loaïi caây troàng chính ôû nöôùc ta. 3. Thaùi ñoä: GDMT: Giaùo duïc HS töï haøo veà noâng nghieäp (nhaát laø troàng troït) ñang lôùn maïnh cuûa ñaát nöôùc. II. Đồ dùng dạy học: + GV: Baûn ñoà phaân boá caùc caây troàng Vieät Nam.Söu taàm tranh aûnh veà caùc vuøng troàng luùa, caây coâng nghieäp, caây aên quaû ôû nöôùc ta. III. Các hoạt động dạy và học: Hoaït ñoäng cuûa giáo viên Hoaït ñoäng cuûa học sinh 1. OÅn ñònh tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: “Caùc daân toäc, söï phaân boá daân cö”. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài, ghi bảng: b. Hướng dẫn tìm hiểu bài: *) Ngaønh troàng troït Hoaït ñoäng 1: (laøm vieäc caû lôùp) - GV neâu caâu hoûi : + Döïa vaøo muïc 1/ SGK, haõy cho bieát ngaønh troàng troïi coù vai troø nhö theá naøo trong saûn xuaát noâng nghie

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUẦN 10.doc
Tài liệu liên quan