Giáo án tổng hợp lớp 4 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 22

Lần 2 : kết hợp giải nghĩa từ.

-Yêu cầu học sinh luyện đọc nhóm lớn

-G quan sát, giúp đỡ các nhóm

-Gọi 1 H đọc toàn bài.

-Yêu cầu HS đọc thầm, thảo luận nhóm lớn và trả lời câu hỏi theo nội dung bài

-Theo dõi, giúp đỡ H

-Gọi các nhóm trình bày

-Y/c H nhận xét

-Nhận xét, hệ thống nội dung đúng

-Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn kết hợp hướng dẫn đọc diễn cảm

 

doc35 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 908 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 4 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 22, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ø cöôøi ñuøa H: Haõy neâu nhöõng bieåu hieän cuûa pheùp lòch söï? =>KL: sgk. * GV phoå bieán luaät thi +Caû lôùp chia laøm 2 daõy, moãi moät löôït chôi moãi daõy seõ cöû ra moät ñoäi goàm 4 HS +Trong moãi löôït chôi, GV seõ ñöa ra moät soá lôøi gôïí yù +Moãi moät löôït chôi ñoäi naøo xöû lyù toát tình huoáng seõ ñöôïc toái ña 5 ñieåm +Sau caùc löôït chôi daõy naøo ghi ñöôïc nhieàu ñieåm hôn laø daõy thaéng cuoäc -GV toå chöùc cho HS chôi thöû -GV toå chöùc cho 2 daõy HS thi -GV cuøng ban giaùm khaûo (SHS) nhaän xeùt caùc ñoäi thi -GV khen ngôïi caùc daõy thaéng cuoäc *Noäi dung chuaån bò cuûa GV 1 Nhaân vaät boá meï, hai ñöùa con vaø maâm côm 2 Nhaân vaät hai baïn HS vaø quyeån saùch bò raùch 3 Nhaân vaät chuù thöông binh, baïn HS vaø moät chieác tuùi 4 Nhaân vaät baïn HS, em nhoû H: em naøo hieåu noäi dung, yù nghóa cuûa caùc caâu ca giao, tuïc ngöõ sau ñaây nhö theá naøo? 1 Lôøi noùi chaúng maát tieàn mua Löïa lôøi maø noùi cho vöøa loøng nhau 2 Hoïc aên, hoïc noùi, hoïc goùi, hoïc môû - Nhaän xeùt caâu traû lôøi cuûa HS -yeâu caàu HS ñoïc phaàn ghi nhôù * Goïi HS neâu laïi teân ND baøi hoïc . - Nhaän xeùt tieát hoïc . * Tieán haønh thaûo luaän caëp ñoâi -Ñaïi dieän caùc caëp ñoâi trình baøy töøng keát quaû thaûo luaän 1 -Trung laøm theá laø ñuùng, Vì chò phuï nöõ aáy raát caàn moät choã ngoài treân oâ toâ vì ñang mang baàu 2- Nhaøn laøm theá laø sai. Duø laø oâng laõo aên xin nhöng oâng cuõng laø ngöôøi lôùn tuoåi, cuõng caàn ñöôïc toân troïng leã pheùp 3- Laâm laøm theá laø sai: Vieäc laøm cuûa Laâm nhö vaäy theå hieän söï khoâng toân troïng caùc baïn nöõ, laøm caùc baïn nöõ khoù chòu 4 - Caùc anh thanh nieân ñoù laøm nhö vaäy laø sai, laø khoâng toân troïng vaø aûnh höôûng ñeán nhöõng ngöôøi xem phim khaùc ôû xung quanh +Leã pheùp chaøo hoûi ngöôøi lôùn +Nhöôøng nhòn em beù +Khoâng cöôøi ñuøa to trong khi aên côm * Nhieäm vuï cuûa moãi ñoäi chôi laø döïa vaøo gôïi yù, xaây döïng moät tình huoáng giao tieáp, trong ñoù theå hieän ñöôïc pheùp lòch söï - HSthöïc hieän chôi. - Caû lôùp theo doõi , nhaän xeùt. - Tìm nhoùm thaéng cuoäc . * 3-4 HS traû lôøi. Caâu traû lôøi ñuùng 1 Caàn löïa lôøi noùi trong khi giao tieáp ñeå laøm cho cuoäc giao tieáp thoaûi maùu, deã chòu 2 Noùi naêng laø ñieàu raát quan troïng, vì vaäy cuõng caàn phaûi hoïc nhö hoïc aên, hoïc goùi, hoïc môû -HS döôùi lôùp nhaän xeùt boå sung -1-2 HS ñoïc * 2 – 3 em neâu. - Nghe , ruùt kinh nghieäm . Chính tả NGHE – VIẾT: SẦU RIÊNG I. Mục tiêu: - Nghe – viết đúng bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn trích. - Làm đúng bài tập 3 (kết hợp đọc bài văn sau khi đã hoàn chỉnh), hoặc BT2 (a/b). - Viết bài cẩn thận , có ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp. II. Chuẩn bị: - Bài tập 2a , viết trên bảng phụ. - Bài 3 viết sẵn vào 2 tờ giấy to và bút dạ. III. Các hoạt động dạy – học: ND – TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động: 4- 5’ 2.Bài mới: 30’ *GTB a. Viết chính tả 20’ b. Luyện tập: 7-8’ Bài 2 Bài 3 3.Củng cố dặn dò: 3’ -Đọc: ra vào, cặp da, gia đình, con dao, giao bài tập -Nhận xét bài bạn -Nhận xét đánh giá -Dấn dắt ghi tên bài. -Đọc đoạn viết. -Đoạn văn miêu tả gì? -Gọi H nhận xét -Những từ nào cho ta thấy quả sầu riêng rất đặc sắc? -Đọc từ khó cho HS viết. -Y/c H viết bài vào vở -Đọc từng cụm từ ngắn cho H viết -G quan sát, giúp đỡ H tiếp thu chậm -Đọc cho H dò bài -Y/c H đổi vở soát lỗi. - Thu một số bài và nhận xét. -Bài tập yêu cầu gì? -Y/c H thảo luận cặp đôi làm BT -Gọi các nhóm trình bày -Nhận xét chữa bài. -Đoạn thơ cho ta biết điều gì? -Hồ Tây là cảnh đẹp ở đâu? -Gọi HS đọc yêu cầu. -Yêu cầu, theo dõi, giúp đỡ -Gọi H trình bày -Nhận xét chốt lại lời giải đúng. Nắng – trúc . -Nhận xét tiết học. -Viết vở nháp. 2 HS lên bảng lớp. -Nhận xét bạn viết. -Lắng nghe -Nghe – và nhắc lại tên bài học. -Nghe và 2 HS đọc bài. -Đoạn văn miêu tả quả sầu riêng. -Nhận xét, bổ sung -Nêu -Viết từ khó ở vở nháp. -Thực hiện -Viết bài vào vở. -Lắng nghe, dò bài -Đổi chéo vở soát lỗi. -Theo dõi -2HS đọc yêu cầu. -Làm bài vào vở BT. -Cử đại diện -Theo dõi -H nêu -2 H đọc yêu cầu Sgk -Làm bài theo nhóm lớn -Một số nhóm trình bày. -Lớp nhận xét bổ sung. -Nghe. Thứ ba ngày 02 tháng 02 năm 2016 Luyện từ và câu: CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO? I. Mục tiêu: - Hiểu được ý nghĩa và cấu tạo của bộ phận chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? (ND ghi nhớ). - Nhận biết được câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn (BT1, mục III); viết được một đoạn văn khoảng 5 câu, trong đó có câu kể Ai thế nào? (BT2). - Hs tiếp thu nhanh: viết được đoạn văn có 2,3 câu theo mẫu Ai thế nào? (BT2). - Giáo dục HS viết câu đúng ngữ pháp. II. Chuẩn bị : - Bảng phụ ghi đoạn văn ở bài tập 1, phần nhận xét. - 3 tờ giấy khổ to và bút dạ. III. Các hoạt động dạy học: ND – TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động: 4-5’ 2. Bài mới: 30’ a. Tìm hiểu ví dụ: 12-13’ b. Ghi nhớ: 2-3’ 3. Luyện tập: 15-17’ Bài 1 Bài 2 3.Củng cố dặn dò: 3-5’ -Gọi HS lên bảng đặt câu kể Ai thế nào? Và xác định CN, VN -Gọi H nhận xét -Nhận xét đánh giá -Dẫn dắt ghi tên bài học. -H thảo luận nhóm lớn hoàn thành phần nhận xét *Bài 1: -Gọi HS đọc đề bài. -Nhận xét kết luận lời giải đúng. *Bài 2: -Gọi HS đọc yêu cầu BT. -Nhắc HS các kí hiệu đã quy ước. -Nhận xét chốt lại lời giải đúng. Bài 3: -Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. -Chủ trong câu trên biểu thị nội dung gì? -Chủ ngữ trong các câu trên do loại từ nào tạo thành? -Gọi H đọc ghi nhớ -Y/c H thảo luận cặp đôi -Nhận xét chốt lại lời giải đúng Màu vàng trên lưng chú / lấp lánh. Bốn cái cánh / mỏng như giấy.. Cái đầu / tròn . Hai con mắt / long lanh ... -Theo dõi, giúp đỡ H tiếp thu chậm -Nhận xét, tuyên dương bài viết tốt. -Nhận xét tiết học. Dặn dò H. -3 HS lên bảng. -Nhận xét -Lắng nghe -Nhắc lại tên bài học. -Thực hiện -1HS đọc yêu cầu của bài tập. -Chữa bài -1HS -1HS đọc thành tiếng xác định những câu vừa tìm được. -Lắng nghe -1HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm. - 2HS ngồi cạnh nhau thảo luận trao đổi ý kiến. -Một số HS trình bày. -2HS đọc ghi nhớ. -Thảo luận hoàn thành vào vở BT -Theo dõi, chữa bài -3HS làm bài vào giấy, lớp làm vở. -3 – 5 HS đọc bài làm của mình. -Lớp nhận xét. - Hs lắng nghe Toán: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ I. Mục tiêu: Giúp HS: - Biết so sánh hai phân số có cùng mẫu số. - Nhận biết một phân số lớn hơn 1. - Giúp H làm đúng các bài tập 1; 2a,b (3 ý đầu). - Vận dụng các tốt các bài tập; thực hiện nề nếp học toán; giáo dục tính cẩn thận. II. Chuẩn bị: - Hình vẽ trong SGK. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu ND – TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Khởi động:4-5’ 2.Bài mới: 30’ *GTB a. So sánh hai phân số có cùng mẫu số: 12-13’ b. Luyện tập thực hành: 15-17’ Bài 1 Bài 2 3.Củng cố dặn dò: 3-5’ -Gọi HS lên bảng làm bài tập -Gọi H nhận xét -Nhận xét chung. -Dẫn dắt ghi tên bài học. -Vẽ đoạn thẳng AB lên bảng. -Đặt câu hỏi -Hãy so sánh và ? -Nhận xét về mẫu số và tử số của hai phân số và ? -Muốn so sánh hai phân số Trong hai phân số cùng mẫu số : + Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn +Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn -Yêu cầu HS làm bài cá nhân so sánh các cặp số. -Nhận xét chữa bài. -Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập. -Những phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó như thế nào đối với 1? -Nhận xét chữa bài. Nếu còn thời gian, hd bài 3 -Nhận xét tiết học. -2HS lên bảng làm bài -Nhận xét bài bạn -Lắng nghe -Nhắc lại tên bài học. -Quan sát hình vẽ. -H trả lời < -Thảo luận nhóm đôi -Nêu -Một vài HS nêu lại. -HS tự làm bài vào vở. -Một số học sinh đọc kết quả và giải thích cách làm. -HS thảo luận cặp đôi làm bài tập vào vở. -Nhỏ hơn 1. -Theo dõi -Lắng nghe Chiều: Kể chuyện: CON VỊT XẤU XÍ I. Mục tiêu - Dựa theo lời kể của GV, sắp xếp đúng thứ tự các tranh minh hoạ cho trước (SGK). - Bước đầu kể lại được từng đoạn câu chuyện Con vịt xấu xí rõ ý chính, đúng diễn biến. - Hiểu được lời khuyên qua câu chuyện: Cần nhận ra cái đẹp của người khác, biết yêu thương người khác, không lấy mình làm chuẩn khi đánh giá người khác. - Giáo dục H biết yêu quý và tôn trọng người khác II Chuẩn bị - Tranh minh hoạ chuyện. III Các hoạt động dạy học chủ yếu ND – TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Khởi động: 4-5’ 2. Bài mới: 30’ a. Kể chuyện. b. Sắp xếp thứ tự tranh minh hoạ. c. Thực hành kể chuyện. 3..Củng cố -Dặn dò: 3-5 -Gọi HS lên bảng kể chuyện. -Y/c H nhận xét -Nhận xét đánh giá -Dẫn dắt ghi tên bài học. -Y/cầu H quan sát tranh minh họa truyện đọc và đọc thầm sgk -GV kể lần 1: Giọng kể chậm rãi, thong thả, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi cảm. -Kể chuyện lần 2 có tranh -Dựa vào tranh đặt câu hỏi để HS nắm cốt truyện. -Hướng dẫn sắp xếp lại thứ tự tranh minh họa: -Thứ tự sắp xếp: 3-1-2-4. -Gọi H nhận xét - Gv hướng dẫn kể từng đoạn và toàn bộ câu chuyện, trao đổi ý nghĩa của câu chuyện: -Gọi HS đọc yêu cầu bài 1,2,3. *Kể chuyện theo nhóm: -Yêu cầu H kể chuyện nhóm 2 -G theo dõi, giúp đỡ H tiếp thu chậm * Kể chuyện trước lớp: -Gọi các nhóm TH kể chuyện -Gọi HS nhận xét từng bạn kể. -Y/c H nhận xét -Nhận xét, tuyên dương -Nhận xét tiết học -Dặn dò H -2 em lần lượt lên bảng kể. -Thực hiện theo yêu cầu. -Theo dõi, lắng nghe. -H thực hiện -Lắng nghe -Trao đổi cặp đôi, nối tiếp nhau trả lời. -Thực hiện trao đổi theo nhóm đôi. -Đại diện nhóm trình bày cách sắp xếp của mình. -Các nhóm nhận xét, bổ sung -Lắng nghe. -HS đọc yêu cầu bài 1,2,3. -Từng cặp HS kể cho nhau nghe -3-4 HS thi kể. -Cá nhân nhận xét bạn kể. -Lắng nghe. Tập đọc : CHỢ TẾT I.Mục tiêu: - Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm. - Hiểu nội dung: Cảnh chợ Tết miền trung du có nhiều nét đẹp về thiên nhiên, gợi tả cuộc sống êm đềm của người dân quê (trả lời được các câu hỏi, thuộc được một vài câu thơ yêu thích). - Giáo dục H thích học, yêu quê hương. II.Đồ dùng dạy- học: - Tranh minh hoạ, Bảng phụ nghi nội dung cần luyện đọc. III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu: ND – TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động: 4 - 5’ 2.Bài mới: 30’ *GTB a. Luyện đọc. 10’- 12’ b. Tìm hiểu bài. 8-9’ c. Đọc diễn cảm, học thuộc lòng bài thơ. 8-9’ 3.Củng cố dặn dò: 3’ -Gọi HS lên bảng đọc bài Sầu riêng và trả lời câu hỏi. -Gọi H nhận xét -Nhận xét đánh giá -Dẫn dắt ghi tên bài học. -Đọc mẫu. -Yêu cầu 4 HS nối tiếp 4 khổ thơ -Sửa lỗi phát âm cho học sinh. -Yêu cầu HS tìm hiểu nghĩa từ khó ở phần chú giải. -Yêu cầu Hs đọc bài theo cặp. -G theo dõi, giúp đỡ các nhóm -Yêu cầu 2Hs đọc lại toàn bài. -Gv đọc mẫu toàn bài. -Yêu cầu HS đọc thầm và thảo luận nhóm lớn, trả lời câu hỏi. -Gọi các nhóm nhận xét -G nhận xét, chốt câu TL đúng ?Bài thơ cho chúng ta biết điều gì? -Gọi H nhận xét -G bổ sung -Gọi 4 Hs đọc nối tiếp. -Hướng dẫn đọc, luyện đọc -Tổ chức cho H thi đọc diễn cảm -Đọc thuộc lòng -Gọi HS đọc và nêu nội dung bài. -Nhận xét tiết học. -3HS lên bảng nối tiếp đọc bài và trả lời câu hỏi ở cuối bài. -Nhận xét bạn đọc và TLCH -Theo dõi -Nhắc lại tên bài học. -Nghe. -4 H đọc nối tiếp (Sang, Sáng, Thủy, Trường B) -1HS đọc phần từ ngữ ở phần chú giải lớp đọc thầm. -Thực hiện -HS ngồi cùng bàn nối tiếp đọc bài. -2HS đọc thành tiếng. Lớp đọc thầm. -Theo dõi. -Đọc thầm, trao đổi trả lời câu hỏi. Mỗi nhóm trả lời một câu hỏi. -Nhận xét, bổ sung -Theo dõi -Một bức tranh chợ Tết ở miền trung -Nhận xét -Theo dõi -HS nối tiếp nhau đọc bài -Theo dõi -HS đọc diễn cảm bài thơ -2- 3HS đọc thuộc lòng bài. -1HS đọc cả bài và nêu nội dung bài. - Hs lắng nghe Ôn luyện TV: : LUYEÄN ÑOÏC CAÙC BAØI TÑ – HTL ÑAÕ HOÏC ÔÛ TUAÀN 21 , 22 I/Muïc tieâu : -Giuùp HS luyeän ñoïc toát caùc baøi TÑ –HTL ñaõ hoïc ôû tuaàn 21 , 22 . -Reøn kĩ naêng ñoïc ñuùng toác ñoä , ñoïc dieãn caûm caùc baøi TÑ treân * HS TBY ñoïc ñöôïc caùc baøi ñoïc ôû 2 tuaàn. * HS tiếp thu chậm ñoïc ñöôïc 1 soá ñoaïn. *GD HS chaêm đọc saùch baùo. II/Hoaït ñoäng daïy hoïc : ND- TL HÑ cuûa GV HÑ cuûa HS 1.Khởi động: 4' 2, Baøi môùi a/ Giôùi thieäu baøi b/ Luyeän ñoïc; 25' 3.Cuûng coá , daën doø :3' a/Keå teân caùc baøi TÑ-HTL ñaõ hoïc ôû tuaàn 21 , 22 : - Giôùi thieäu ghi ñeà GV chia lôùp theo töøng nhoùm (caùc nhoùm coù löïc hoïc gioáng nhau ) Yeâu caàu caùc nhoùm luyeän ñoïc caùc baøi TÑ treân . GV theo doõi , giuùp ñôõ nhoùm tiếp thu chậm . *Goïi caùc nhoùm luyeän ñoïc tröôùc lôùp Baøi coù yeâu caàu HTL thì GV cho HS ñoïc thuoäc loøng (HS ñoïc ñoaïn naøo GV neâu caâu hoûi theo noäi dung ñoaïn ñoù ñeå HS traû lôøi ). - GV nhaän xeùt chung. * Nhaän xeùt giôø hoïc. HS keå :-Anh huøng lao ñoäng Traàn Ñaïi Nghóa -Saàu rieâng Baøi HTL : -Beø xuoâi soâng La -Chôï teát - Theo doõi - HS luyeän ñoïc theo nhoùm * HS ñoïc, traû lôøi caâu hoûi - HS khaùc nhaän xeùt , goùp yù -Hs lắng nghe Thứ tư ngày 03 tháng 02 năm 2016 Tập làm văn: LUYỆN TẬP QUAN SÁT CÂY CỐI I. Mục tiêu - Biết quan sát cây cối theo một trình tự hợp lí, kết hợp với các giác quan khi quan sát. - Bước đầu nhận ra được sự giống nhau giữa miêu tả một loài cây với miêu tả một cái cây (BT1). - Ghi lại được các ý quan sát về một cây em thích theo một trình tự nhất định (BT2). - GDHS viết bài cẩn thận, trình bày sạch, đẹp. II. Chuẩn bị - Bảng phụ, tranh, ảnh một số cây ăn quả . III. Các hoạt động dạy và học ND – TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động: 4- 5’ 2. Bài mới : 30’ *GTB *HD làm bài tập Bài 1 Bài 2 3. Củng cố dặn dò 3-5’ -Gọi HS đọc dàn ý tả một cây ăn quả -Y/c H nhận xét -G nhận xét chung -Giới thiệu bài, ghi đề bài -Yêu cầu HS đọc nội dung bài 1 -Yêu cầu HS đọc thầm lại bài Sầu riêng, bãi ngô, Cây gạo, thảo luận nhóm lớn và nêu nhận xét theo yêu cầu, ghi lại kết quả trên phiếu. -G quan sát, giúp đỡ các nhóm -Đại diện các nhóm trình bày kết quả -Gọi các nhóm nhận xét -G nhận xét, chốt lại lời giải đúng -Nêu yêu cầu đề bài. -Yêu cầu HS quan sát một cây mà em thích, ghi lại kết quả quan sát được trên giấy. -G quan sát, giúp đỡ H tiếp thu chậm -Mời H trình bày kết quả quan sát được. -Gọi H nhận xét -Theo dõi, nhận xét theo các tiêu chuẩn -Gọi H đọc bài làm của mình -Y/c H nhận xét -Nhận xét, đánh giá một số bài ghi chép tốt. -GV củng cố nội dung bài và nhận xét tiết học. -2HS lên bảng đọc bài theo yêu cầu. -Lớp nhận xét. -Lắng nghe -Nhắc lại tên bài học. -3 em đọc -Đọc thầm -Thực hiện theo yêu cầu -Dán kết quả lên bảng. -Lần lượt trình bày kết quả -Nhận xét, bổ sung -Theo dõi, chữa bài -Nêu yêu cầu đề bài. -Quan sát một cây mà em mình thích, ghi kết quả trên nháp. -Lần lượt trình bày. -Bạn khác nhận xét, bổ sung. -Theo dõi -3 – 5 HS đọc bài viết của mình. -Nhận xét, bổ sung -Theo dõi -Nghe. Toán: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - So sánh được hai phân số có cùng mẫu số. - So sánh được một phân số với 1. - Biết viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn. - Giúp H làm đúng các bài tập 1; 2(5 ý cuối); 3(a,c). - Giáo dục H làm bài cẩn thận, chính xác, trình bày sạch đẹp. II. Chuẩn bị: - Bảng phụ III. Hoạt động dạy và học: ND – TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động: 4-5’ 2.Bài mới: 30’ *GTB Bài 1 Bài 2 Bài 3 3.Củng cố - Dặn dò 3-5’ *Bài 1 : So sánh các phân số sau: ; ; ; *Bài 2: Viết các PS = 1; > 1; < 1 -Gọi H nhận xét -Nhận xét, đánh giá -Giới thiệu bài, ghi đề. -Gọi HS đọc đề bài 1, 2, 3. -Treo bảng phụ, tổ chức H làm bài -Theo dõi, giúp đỡ H tiếp thu chậm -Yêu cầu đổi vở nhận xét lẫn nhau. -Sửa bài cho cả lớp theo đáp án -So sánh 2 phân số. >; -So sánh các phân số sau với 1: 1 ; > 1 ; 1 -Viết các PS theo thứ tự từ bé đến lớn. -Nhận xét, chốt kết quả đúng a) ;; *Yêu cầu HS sửa bài nếu sai. -Nêu cách so sánh 2 PS cùng mẫu số; so sánh PS với 1. -Nhận xét tiết học. -Dặn HS . - 2 em làm bảng cả lớp làm vào vở nháp. -Nhận xét -Lắng nghe - 3 em lần lượt đọc và nêu yêu. - Thực hiện làm bài. Lần lượt lên bảng sửa. -Đổi vở nhận xét theo đáp án -1 em lên bảng. -1 em lên bảng. -2 em lên bảng. -Theo dõi, chữa bài -Thực hiện -H làm bài b) ;; -Lắng nghe. Kĩ thuaät: TROÀNG CAÂY RAU, HOA (tieát 1 ) I/ Muïc tieâu: -HS bieát caùch choïn caây con rau hoaëc hoa ñem troàng. - Troàng ñöôïc caây rau, hoa treân luoáng hoaëc trong baàu ñaát. - Ham thích troàng caây, quí troïng thaønh quaû lao ñoäng vaø laøm vieäc chaêm chæ, ñuùng kyõ thuaät. II/ Ñoà duøng daïy- hoïc: GV moät soá caây rau hoa III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc Nội dung Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1.Khởi động. 2.Daïy baøi môùi. * Hoaït ñoäng 1: GV höôùng daãn HS tìm hieåu quy trình kyõ thuaät troàng caây con * Hoaït ñoäng 2: GV höôùng daãn thao taùc kyõ thuaät 3.Nhaän xeùt- daën doø. Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp. a)Giôùi thieäu baøi: Troàng caây rau vaø hoa, neâu muïc tieâu baøi hoïc. b)Höôùng daãn caùch laøm: -GV höôùng daãn HS ñoïc noäi dung trong SGK thảo luận cặp đôi vaø trả lời câu hoûi : +Taïi sao phaûi choïn caây khoûe, khoâng chọn cây cong queo, gaày yeáu, saâu beänh, ñöùt reã, gaõy ngoïn? +Caàn chuaån bò ñaát troàng caây con nhö theá naøo? -GV höôùng daãn HS quan saùt hình trong SGK ñeå neâu caùc böôùc troàng caây con vaø traû lôøi caâu hoûi : +Taïi sao phaûi xaùc ñònh vò trí caây troàng ? +Taïi sao phaûi ñaøo hoác ñeå troàng ? +Taïi sao phaûi aán chaët ñaát vaø töôùi nheï nöôùc quanh goác caây sau khi troàng ? -Cho HS nhaéc laïi caùch troàng caây con. -GV keát hôïp toå chöùc thöïc hieän hoaït ñoäng 1 vaø hoaït ñoäng 2 ôû vöôøn tröôøng neáu khoâng coù vöôøn tröôøng GV höôùng daãn HS choïn ñaát, cho vaøo baàu vaø troàng caây con treân baàu ñaát. (Laáy ñaát ruoäng hoaëc ñaát vöôøn ñaõ phôi khoâ cho vaøo tuùi baàu . Sau ñoù tieán haønh troàng caây con). -Nhaän xeùt tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. -HS chuaån bò caùc vaät lieäu, duïng cuï hoïc tieát sau. -Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp. -HS ñoïc noäi dung baøi SGK.đđđđ - HS đ baøi cuõ. -HS traû lôøi. -HS quan saùt vaø traû lôøi. -2 HS nhaéc laïi. -HS thöïc hieän troàng caây con theo caùc böôùc trong SGK. -HS caû lôùp. Thứ năm ngày 04 tháng 02 năm 2016 Chiều: Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÁI ĐẸP I.Mục tiêu: - Biết thêm một số từ ngữ nói về chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu. Biết đặt câu với một số từ ngữ theo chủ điểm đã học (BT1, BT2, BT3). - Bước đầu làm quen với một số thành ngữ liên quan đến cái đẹp (BT4). - Giáo dục H biết sử dụng các từ ngữ đã học để đặt câu. II.Đồ dùng dạy- học - Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần ghi nhớ. III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu ND – TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động: 4-5’ 2. Bài mới: 30’ *GTB Bài 1 6’ Bài 2: 13’ Bài 3 Bài 4 3) Củng cố dặn dò 2-3’ - Gọi 2 HS đọc đoạn văn kể về một loại trái cây yêu thích có sử dụng câu kể Ai thế nào? - Gọi H nhận xét - Nhận xét, đánh giá. - Giới thiệu bài, nêu mục tiêu - Gọi HS đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi - Đại diện các nhóm trình bày kết quả =>Theo dõi, nhận xét và chốt lại: a) đẹp, xinh, xinh đẹp, xinh tươi, . b) thuỳ mị, dịu dàng, hiền dịu, đằm thắm, đậm đà, . - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm bài vào vở, đọc kết quả tìm được. - Gọi H trình bày => Nhận xét và chốt lại: * Lời giải : a) tươi đẹp, sặc sỡ, huy hoàng, tráng lệ, diễm lệ, mĩ lệ, hùng vĩ, hùng tráng, hoành tráng b) xinh xắn, xinh đẹp, xinh tươi, lộng lẫy, rực rỡ, duyên dáng, thướt tha - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS nối tiếp nhau đặt câu - Nhận xét , sửa sai cho HS. - Gọi HS đọc yêu cầu. - Yêu cầu HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng. - Gọi một số em đọc bài làm của mình. Nhận xét và sửa bài ở bảng. - GV củng cố bài và nhận xét tiết học. -2 H lên bảng đọc đoạn văn kể về một loại cây yêu thích có dùng câu Ai thế nào? -Thực hiện -Theo dõi -Nhắc lại tên bài học. -1HS đọc đề bài. -Nhận phiếu học tập. 2 em lần lượt đọc -1 em đọc đề bài, lớp đọc thầm. -Thảo luận nhóm lớn và thực hiện theo yêu cầu -Đại diện nhóm trình bày -Nhận xét, bổ sung. -1 em đọc, lớp đọc thầm. -Nối tiếp nhau đặt câu. -1 em đọc yêu cầu đề bài. -Thực hiện theo yêu cầu -Nhận xét, sửa sai. -Lớp lắng nghe. Toán: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ I. Mục tiêu * Giúp HS: - Biết cách so sánh hai phân số khác mẫu số. - Giúp H làm đúng các bài tập 1; 2a. - Giáo dục H ý thức tự giác, cẩn thận. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu ND – TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Khởi động: 4-5’ 2.Bài mới: 30’ *GTB a. So sánh hai phân số khác mẫu số: 12-13’ b. Luyện tập: 15-17’ Bài 1 Bài 2 3.Củng cố dặn dò: 3-4’ -Gọi HS lên bảng làm bài tập -Nhận xét chung. -Dẫn dắt ghi tên bài học. -Đưa ra 2 phân số: và -Em có nhận xét gì về hai phân số này? -So sánh hai phân số này? -Nhận xét và HD thực hiện. Cách 1: Đưa hai băng giấy bằng nhau. Chia băng giấy ra các phần. -HD thực hiện cách 2. -Quy đồng mẫu số hai phân số. -Yêu cầu HS tự làm bài. -Gọi H nhận xét bài bạn -Nhận xét chữa bài. -Bài tập yêu cầu gì? -Y/c H làm bài cá nhân -Gọi H nhận xét -Nhận xét, chốt KQ -Gọi HS đọc đề bài. -Muốn biết bạn nào ăn nhiều bánh hơn chúng ta làm như thế nào? -Y/c H thảo luận cặp đôi, tìm KQ đúng -Chốt KQ -Nếu còn thời gian, hd bài 3 -Nhận xét tổng kết giờ học. -2HS lên bảng làm -Lắng nghe -Nhắc lại tên bài học. -Quan sát đọc đề bài. -Mẫu số của hai phân số khác nhau. -Thảo luận cặp đôi tìm cách so sánh. -Một số HS nêu ý kiến. -Quan sát và nghe HD. -Băng giấy thứ hai tô màu nhiều hơn vậy: < -Theo dõi và nghe HD. -2HS lên bảng làm, lớp làm vào vở bài tập . -Nhận xét, bổ sung -Theo dõi -Rút gọn rồi so sánh hai phân số. -2HS lên bảng, lớp làm bài vào vở. -Thực hiện -Theo dõi, chữa bài -1HS đọc đề bài -So sánh số bánh mà hai bạn đã ăn với nhau. -Thực hiện -HS hoàn thành bài tập vào vở. -Lắng nghe HĐNGLL: : TROØ CHÔI DAÂN GIAN A/ Muïc tieâu: HS bieát moät soá troø chôi daân gian vaø bieát caùch chôi moät soá troø chôi daân gian ñôn giaûn. - Hieåu sô löôïc veà yù nghóa moät soá troø chôi daân gian ñôn giaûn, phoå bieán -Taïo ñöôïc hứng thuù cho caùc em khi tham gia caùc troø chôi daân gian. B/Chuaån bò ÑDDH: Phieáu C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc ND-TL HÑ cuûa GV HÑ cuûa HS 1/ Khởi động: 2/ Baøi môùi: HÑ1: G/thieâu baøi HÑ2: Giôùi thieäu troø chôi HÑ3:Neâu yù nghóa cuûa caùc troø chôi ñoù 3/ Cuûng coá daën doø; Hoâm tröôùc hoïc baøi gì? Khi tham gia giao thoâng ñöôøng thuûy caàn chuù yù ñieàu gì? -GV nhaän xeùt - Ghi ñeà leân baûng -Haõy keå teân caùc troø chôi daân gian maø em bieát. - Goïi caùc nhoùm trình baøy -Gv choát: Troø chôi keùo co,oâ aên quan,nhaûy bao boá, ñoå nöôùc vaøo chai.... - Yeâu caàu thaûo luaän cặp ñoâi ñeå neâu yù nghóa caùc troø chôi treân. -Gv gọi các đại diện nhóm trình bày -GV choát - Chuùng ta caàn phaûi löu truyeàn caùc troø chôi daân gian khoâng ñeå mai moät ñi. -HS traû lôøi - HS theo doõi - HS thaûo luaän theo noùm traû lôøi. - HS laøm vieäc vaø neâu -Hs lắng nghe Thứ sáu ngày 05 tháng 02 năm 2016 Toán: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Biết so sánh hai phân số. - BT cần làm: BT1 (a,b), BT2 (a,b), BT3. - Vận dụng tốt các bài tập; làm bài cẩn thận, chính xác, trình bày sạch đẹp. II. Chuẩn bị: - Bảng phụ III. Hoạt động dạy và học: ND – TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động: 4-5’ 2. Bài mới: 30’ Bài 1: 9-10’ Bài 2: 9-10’ Bài 3: 9-10’ 3 . Củng cố - Dặn dò 3-5’ - Nêu cách so sánh hai phân số cùng MS - Gọi H nhận xét - Nhận xét đánh giá - Giới thiệu bài, ghi đề. - Gọi HS đọc đề bài. - Tổ chức HS làm bài trên bảng phụ, vở. - Yêu cầu đổi vở nhận xét. - Sửa bài cho cả lớp theo đáp án: a) và => < ( vì 5 < 7) b) Gợi ý: Rút gọn PS rồi SS = = vì < Yêu cầu học sinh quan sát mẫu so sánh 2 PS có cùng tử số VD: So sánh và . Ta có: = = ; = = Vì > => > Kết luận: . - Nhận xét và chữa bài - Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn: thứ tự là: ; ; - Nêu cách quy đồng mẫu số 2 PS; so sánh 2 PS cùng MS; khác MS. - Chữa bài. - Củng cố ND bài học. Dặn dò H. - 2 H lên bảng thực hiện - Nhận xét câu TL của bạn - Lắng nghe - Theo dõi - 4 em lần lượt đọc và nêu yêu cầu bài 1, 2, 3, 4. - Thực hiện y/c. - Đổi vở nhận xét theo đáp án - Theo dõi, sửa bài - Theo dõi - Lắng nghe d) Gợi ý: Quy đồng 2 PS: ; giữ nguyên vì < - HS vận dụng bài mẫu để hoàn thành bài tập số 3 vào vở. - 1 H làm trên bảng, lớp làm vở - Theo dõi. - Nghe và nhắc lại. Tập làm văn: LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÁC BỘ PHẬN CỦA CÂY CỐI I. Mục tiêu - Nhận biết được một số đặc điểm đặc sắc trong cách quan sát và miêu tả các bộ phận của cây cối trong đoạn văn mẫu (BT1); viết được đoạn văn ngắn tả lá (thân, gốc) một cây em thích (BT2). II. Chuẩn bị - Một tờ giấy viết lời giải bài tập 1. III. Các hoạt động dạy học ND – TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Khởi động : 4-5’ 2.Bài mới : 30’ *GTB *Hướng dẫn HS luyện tập. 3.Củng cố – Dặn dò : 3-5’ - Yêu cầu 2 HS đọc kết quả quan sát một loài cây em thích

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUẦN 22.doc