Hương dẫn sử dụng bóng trong can thiệp động mạch mành

Coronary Balloons

 Kích cỡ: 1.5-5.5 mm

 Chiều dài: thay đổi nhiều cỡ – Bóng ngắn

hơn tốt hơn các tổn thương xoắn vặn hoặc

hẹp rất khít

 Dãi marker giữa (Central Marker Band) tăng

khả năng qua bóng “crossability”

 Compliant vs. Non Compliant10/28/2010 15

Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM

BV TN

Moät soá ñaëc ñieåm kyõ thuaät

Chất liệu- Materials & Performance

 Độ giãn nở- Compliance

• Nominal pressure

• Rated burst pressure

• Working range

 Lực nong- Dilatation force10/28/2010 16

Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM

BV TN

ÁP LỰC BƠM BÓNG

 Áp lực định danh (Nominal Pressure)

Áp lực cần thiết đạt được để bóng đạt kích

thước khi bơm phồng (VD: listed-eg 3.0mm)

Thường 6-10 atm

 Áp lực vỡ (Burst Pressure)

• RBP-Áp lực mà dưới mức này 99.9% bóng sẽ

không vỡ

• MBP-Áp lực mà ở mức này 50% bóng sẽ vỡ

• MBP>>RBP

pdf40 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 14/09/2021 | Lượt xem: 213 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hương dẫn sử dụng bóng trong can thiệp động mạch mành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
10/28/2010 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN 1 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG BOÙNG TRONG CAN THIEÄP ÑOÄNG MAÏCH MAØNH TS. BS. Hoà Thöôïng Duõng, FSCAI KHOA TIM MAÏCH CAÁP CÖÙU VAØ CAN THIEÄP- BV. THOÁNG NHAÁT- TP.HCM BOÄ MOÂN LAÕO KHOA- ÑH Y DÖÔÏC TP. HCM 10/28/2010 2 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN NOÄI DUNG  Chöùc naêng boùng  Caáu truùc boùng vaø moät soá ñaëc ñieåm kyõ thuaät  Moät soá ñieàu caàn chuù yù khi söû duïng boùng  Moät soá öùng duïng- vaän duïng khaùc  Keát luaän 10/28/2010 3 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN CHÖÙC NAÊNG BOÙNG 10/28/2010 4 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN Các Kỹ thuật cơ bản trong PCI (Basic Technologies)  Nong bóng tổn thương (Balloon it)  Cắt gọt tổn thương (Debulk it)  Đặt stent tổn thương (Stent it)  Khảo sát tổn thương (Hình ảnh, Huyết động) (Interrogate it)  Chuẩn bị đối phó với các biến cố (Be prepared to have a crisis). 10/28/2010 5 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN Dụng cụ Can thiệp mạch vành (PCI equipment)  Guide catheter  Coronary wire (0.014)  Pre-dilation balloon  Stent (Drug Eluting or Bare Metal)  Post dilation balloon Other: Indeflator filled with contrast mixture Sterile towels Stopcocks Syringes for NTG/Adenosine and ACT‟s Y-adaptor and torque device 10/28/2010 6 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN VAI TRÒ BOÙNG  Nong bóng điều trị đơn thuần (POBA)  Nong bóng tổn thương chuẩn bị trước  Nong bóng hổ trợ sau đặt stent  Sử dụng bóng hổ trợ các kỹ thuật khác  Nong bóng phóng thuốc chống tái hẹp (DEB) 10/28/2010 7 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN Shah & Mauri CathSap 3 Cơ chế hoạt động 10/28/2010 8 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN Cơ chế hoạt động của Nong bóng plaque re-distribution vessel stretch embolization dissection 10/28/2010 9 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN Cơ chế hoạt động của Nong bóng Extensive cellular proliferation and thrombosis created by conventional balloon angioplasty. Nong bóng kinh điển 10/28/2010 10 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN CAÁU TRUÙC VAØ MOÄT SOÁ ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT 10/28/2010 11 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN BALLOON CATHETERS BALLOON CATHETERS 10/28/2010 12 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN BALLOON CATHETERS Over The Wire Central lumen- length of the catheter for wire and separate lumen for balloon inflation. Advantages:  Maintains distal wire position  Distal port available for pressure measurement or contrast injections  Ability to change guidewires without losing wire position across a lesion Limitations: wire 300 cm  2 experienced personnel required for exchanges 10/28/2010 13 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN BALLOON CATHETERS Rapid-exchange (monorail) balloons Tip of the shaft has 2 lumens. Advantages: wire only 180 cm  Faster and easier catheter exchange (only one operator required); Less fluoroscopy exposure  Single operator system Limitations:  Guide catheter support  Exchanging balloons at hemostatic valve can be demanding  Inability to change guidewires without losing wire position  Poor balloon tracking if wire lumen not flushed 10/28/2010 14 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN Coronary Balloons  Kích cỡ: 1.5-5.5 mm  Chiều dài: thay đổi nhiều cỡ – Bóng ngắn hơn tốt hơn các tổn thương xoắn vặn hoặc hẹp rất khít  Dãi marker giữa (Central Marker Band) tăng khả năng qua bóng “crossability”  Compliant vs. Non Compliant 10/28/2010 15 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN Moät soá ñaëc ñieåm kyõ thuaät Chất liệu- Materials & Performance  Độ giãn nở- Compliance • Nominal pressure • Rated burst pressure • Working range  Lực nong- Dilatation force 10/28/2010 16 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN Moät soá ñaëc ñieåm kyõ thuaät ÁP LỰC BƠM BÓNG  Áp lực định danh (Nominal Pressure) Áp lực cần thiết đạt được để bóng đạt kích thước khi bơm phồng (VD: listed-eg 3.0mm) Thường 6-10 atm  Áp lực vỡ (Burst Pressure) • RBP-Áp lực mà dưới mức này 99.9% bóng sẽ không vỡ • MBP-Áp lực mà ở mức này 50% bóng sẽ vỡ • MBP>>RBP 10/28/2010 17 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN Compliance Chart 3.0mm Balloon 10/28/2010 18 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN Moät soá ñaëc ñieåm kyõ thuaät Balloon Compliance Compliant Semi-Compliant Non-Compliant Atmospheres (ATM) Diameter (mm) 10/28/2010 19 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN Moät soá ñaëc ñieåm kyõ thuaät  Compliance- Độ giãn nở “What it means to you!” Compliant balloon Noncompliant balloon Ca++ Ca++ 10/28/2010 20 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN Non-Compliant Balloons Compliant & Semi-Compliant Balloons 10/28/2010 21 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN Apex Firestar Compliant Voyager Sprinter m m 3 NC Stormer Semi NC Sprinter NC Voyager Least compliant Q Maverick Durastar 4 6 8 10 12 14 16 18 20 atm 3.5 2.5 Compliance 10/28/2010 22 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN Moät soá ñaëc ñieåm kyõ thuaät Lực nong (Dilatation force)  Lực xuyên thành do bóng tác động trên tổn thương mạch máu hoặc stent kim loại  Lực nong biến đổi theo: • Áp lực bơm bóng (Inflation pressure) • Chất liệu bóng (balloon material- compliance) 10/28/2010 23 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN MOÄT SOÁ ÑIEÀU CAÀN CHUÙ YÙ KHI SÖÛ DUÏNG BOÙNG 10/28/2010 24 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN Caáu truùc boùng vaø moät soá ñaëc ñieåm kyõ thuaät Dilation Catheters (Balloons) Product engineering  Balloon material * Compliance * Burst pressure * Rewrap (i.E. Cutting balloon)  Tip transition “Entry profile”  Balloon transition “Crossing profile”  Distal balloon / tip length / flexibility  Force transmission (push)  OTW vs Rx Deliverability Dilating Dissecting “The 3 Ds” 10/28/2010 25 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN Balloon Dilation General Concepts – “3 Ds”  Delivering • Compliant> NonCompliant • OTW> Rx? • Shorter> Longer • Smaller> Larger  Dilating NonCompliant> Compliant  Dissecting NonCompliant> Compliant? 10/28/2010 26 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN  General Concepts POBA “Definitive result” • Balloon size 1.1:1= balloon:artery ratio • Balloon length 2mm on each; longer when lesion on bend • Balloon material Compliant first; non- compliant if lesion fails to yield • Duration of inflation 3 minutes STENT “Pre and post dilation” • Balloon size “2.5mm for all” vs 0.75-1:1= balloon:artery ratio? • Balloon length Shorter than intended stent • Balloon material Whatever it takes to cross and dilate • Duration of inflation 90 seconds; ? Ischemic preconditioning 10/28/2010 27 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN Key Message  Know the Compliance characteristics  Consider Crossing and Tip Profiles Consider different balloons  Pushability-OTW vs RX  Know how the Balloon Behaves Stickiness, Winging 10/28/2010 28 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN Coronary Balloons Specialty Coronary Balloons  Cutting Balloons  “Scored Balloons”  Perfusion Balloons  Drug Eluting Balloon (DEB) 10/28/2010 29 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG- VAÄN DUÏNG KHAÙC 10/28/2010 30 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN Anchor Balloon Technique  A method using to increase back-up 10/28/2010 31 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN The Anchor Balloon Technique 10/28/2010 32 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN The Anchor Balloon Technique 10/28/2010 33 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN The Confluent Balloon Technique-A New Method to Chronic Total Occlusion during Retrograde Approach PCI Both balloon overlap in the false lumen Inflation simultaneously Created a confluent subintimal space 10/28/2010 34 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN Atherotomy Angiosculpt BalloonTMCutting BalloonTM 10/28/2010 35 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN Conventional balloons are TOO LONG: they apply unnecessary injury to the proximal SB segment (dissection if unstented) and proximal MV (elliptical shape if KB is used) 10/28/2010 36 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN Cross Rotate 10/28/2010 37 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN Short beveled Tip Torqueable shaft Entry profile (0.023”) Hydrophilic coating 4 mm l – 2.5 3.0 mm d Single mid marker Rated burst P 16 ATM 10/28/2010 38 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN KEÁT LUAÄN 10/28/2010 39 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN KEÁT LUAÄN  Nong bóng là một kỹ thuật cơ bản trong PCI, vẫn giữ vai trò quan trọng ngay cả trong kỷ nguyên Stent  Cần phải biết các đặc tính và đặc điểm kỹ thuật của bóng để chọn lựa bóng phù hợp, sẽ có KQ tốt hơn  Khi chưa đạt mục đích, cần xem xét các loại bóng có đặc tính khác hoặc sử dụng kỹ thuật hổ trợ khác  Bóng mạch vành ngoài chức năng nong tổn thương còn được sử dụng trong các kỹ thuật can thiệp khác 10/28/2010 40 Ho Thuong Dung MD PhD FSCAI TTTM BV TN THANK YOU!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhuong_dan_su_dung_bong_trong_can_thiep_dong_mach_manh.pdf
Tài liệu liên quan