Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của đàn bò Holstein Friesian nuôi tại Trung tâm sữa và giống bò Hà Nội

 

1. Đặt vấn đề

Phát triển chăn nuôi bò sữa vμ sản xuất sữa lμ một trong những h−ớng chiến l−ợc −u tiên trong ch−ơng trình phát triển nông nghiệp hiện nay của Việt Nam. Cả n−ớc phấn đấu đến năm 2010 nâng tổng đμn bò sữa lên 200.000 con với sản l−ợng sữa t−ơi đạt 230-320.000 tấn (Định h−ớng phát triển chăn nuôi 2000-2010, Bộ Nông nghiệp vμ PTNN).

Quyết định 167-2001/QĐ/TTg của Thủ t−ớng Chính phủ ban hμnh ngμy 26/10/2001 đã tạo ra b−ớc ngoặt mới trong lịch sử phát triển chăn nuôi bò sữa ở n−ớc ta. Phong trμo chăn nuôi bò sữa phát triển mạnh ở nhiều tỉnh, thμnh trong cả n−ớc.

Cùng với cả n−ớc Hμ Nội đang phấn đấu đẩy mạnh chăn nuôi bò sữa tại các khu vực ngoại thμnh. Tuy nhiên, tr−ớc mắt chúng ta còn nhiều khó khăn nh− việc sản xuất con giống cho năng suất cao với số l−ợng lớn không phải dễ. Nếu nuôi thích nghi đ−ợc bò sữa Holstein Friesian (HF) thuần, vấn đề con giống sẽ đ−ợc giải quyết dễ hơn. Từ năm 1998 trung tâm sữa vμ giống bò Hμ Nội đã nhập bò HF thuần từ Mộc Châu về nuôi tại Trung tâm nhằm nâng cao năng suất sữa vμ cung cấp con giống cho các vùng phụ cận. Việc theo dõi khả năng sản xuất của đμn bò nμy không chỉ có ý nghĩa tr−ớc mắt mμ còn có ý nghĩa rất lớn về mặt lý luận vμ thực tiễn góp phần vμo việc hoạch định chiến l−ợc phát triển ngμnh chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam.

2. Nội dung vμ ph−ơng pháp nghiên cứu

Đề tμi tiến hμnh nghiên cứu một số nội dung sau :

- Theo dõi khả năng sản xuất sữa của đμn bò Holstein Friesian

- Tình hình sức khoẻ vμ bệnh tật của đμn bò Holstein Friesian

Để thực hiện các nội dung trên chúng tôi sử dụng ph−ơng pháp nghiên cứu hiện hμnh th−ờng dùng trong nghiên cứu đại gia súc. Số liệu đ−ợc xử lý theo ph−ơng pháp thống kê sinh học trên phầm mềm Excel 5.0

pdf5 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2311 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của đàn bò Holstein Friesian nuôi tại Trung tâm sữa và giống bò Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu một số đặc điểm sinh học của đàn bò Holstein Friesian nuôi tại Trung tâm sữa và giống bò Hà Nội.pdf
Tài liệu liên quan