Luận văn Ảnh hưởng của một số chế phẩm dinh dưỡng qua lá đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của đậu tương giống DT84, DT12 trồng vụ thu đông

MỤC LỤC

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục các chữ viết tắt v

Danh mục các bảng vi

Danh mục các đồ thị vii

1. Mở đầu 1

1.1. Đặt vấn đề 1

1.2. Mục đích và yêu cầu của đề tài. 3

1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. 4

2. Tổng quan tài liệu 5

2.1. Yêu cầu sinh thái của cây đậu tương 5

2.2. Vai trò của các yếu tố dinh dưỡng đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây đậu tương 7

2.3. Tình hình sản xuất đậu tương trên thế giới và Việt Nam 9

2.4. Việc sử dụng phân bón lá đối với cây trồng. 20

3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 32

3.1. Vật liệu nghiên cứu 32

3.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 33

3.4. Quy trình kỹ thuật 36

3.5. Các chỉ tiêu theo dõi 37

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 39

4.1. Điều tra hiện trạng sản xuất đậu tương, hàng hoá ở huyện Chương Mỹ 39

4.1.1. Khái quát đặc điểm vị trí địa lý, khí hậu của khu vực nghiên cứu 39

4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội: 41

4.1.3. Hiện trạng sản xuất đậu tương ở Chương Mỹ 44

4.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chế phẩm dinh dưỡng qua lá đến sự sinh trưởng phát triển, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế đậu tương giống DT84 trồng vụ thu đông 2006 và vụ xuân hè 2007 tại Chương Mỹ tỉnh Hà Tây 48

4.2.1. Thí nghiệm I. Ảnh hưởng của một số chế phẩm dinh dưỡng qua lá đến sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế đậu tương giống DT84 trồng vụ thu đông 2006 và vụ xuân hè 2007 48

4.2.2. Thí nghiệm II. Ảnh hưởng của một số chế phẩm dinh dưỡng qua lá đến sinh trưởng phát triển, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế đậu tương giống DT12 trồng vụ thu đông 2006 và vụ xuân hè 2007 74

5. Kết luận và đề nghị 98

Tài liệu tham khảo 100

Phụ lục 105

 

doc118 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1350 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Ảnh hưởng của một số chế phẩm dinh dưỡng qua lá đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của đậu tương giống DT84, DT12 trồng vụ thu đông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docẢnh hưởng của một số chế phẩm dinh dưỡng qua lá đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của đậu tương giống DT84, DT12 trồng vụ thu đông .doc
Tài liệu liên quan