Luận văn Bài toán nội suy sinh bởi toán tử khả nghịch phải và trái và áp dụng

Mở đầu 3

ỉ Lý thuyết toán tử khả nghịch phải 5

1.1 Toán tử khà nghịch phải trẽn không gian tuyên tinh . 5

1.2 Toán tử ban đầu 11

1.3 Công thức Taylor và Taylor - Gontcharov 26

2 Đài toán nội suy sinh bởi toán tử khả nghịch phải

2.1 Bài toán nội suy tổng quát sinh bởi toán tử khà nghịch phải

2.2 Một số bài toán nội suy cổ điển

2.2.1 Bãi toán nội suy Hermit

2.2.2 Bài toán nội suy Lagrange 42

2.2.3 Bãi toán nội suy Newton 45

2.2.4 Bãi toán nội suy Taylor 51

3 Lý thuyết toán tử khả nghịch trải 57

3.1 Toán tử khà nghịch trái trẽn không gian tuyến tính 57

3.2 Toán tử (lói ban đàu 62

3.3 Công thức Taylor và Taylor - Gontcharov 66

4 Bài toán nội suy sinh bởi toán tử khả nghịch trái 68

4.1 Bài toán nội suy tổng quát sinh bởi toán tử khà nghịch trái 68

4.2 Một số bài toán nội suy cổ điển 70

4.2.1 Bãi toán nội suy Hermit 70

4.2.2 Bài toán nội suy Lagrange 70

 

pdf79 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 496 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Bài toán nội suy sinh bởi toán tử khả nghịch phải và trái và áp dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvanthacsi_chuaphanloai_150_9511_1870017.pdf
Tài liệu liên quan