Luận văn Đánh giá tiềm năng nuôi tôm thẻ chân trắng trên vùng đất cát ở tỉnh Quảng Ngãi

ĐỀ MỤC TRANG

TÊN ĐỀ TÀI i

TÓM TẮT TIẾNG VIỆT ii

TÓM TẮT TIẾNG ANH iii

CẢM TẠ iv

MỤC LỤC v

DANH SÁCH CÁC BẢNG vii

DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH viii

I. GIỚI THIỆU 1

 

Đặt Vấn Đề 1

Mục Tiêu Đề Tài 1

II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2

2.1 Vài Nét về Tỉnh Quảng Ngãi 2

2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 2

2.1.2 Tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ngãi 3

2.1.3 Định hướng phát triển nuôi thủy sản tại Quảng Ngãi 4

2.2 Lịch Sử Phát Triển Nghề Nuôi Tôm Trên Cát 6

2.2.1 Khái niệm về nuôi tôm trên cát 6

2.2.2 Lịch sử phát triển nghề nuôi tôm trên cát 6

2.2.3 Đặc điểm của vùng cát ven biển tỉnh Quảng Ngãi 6

2.3 Đặc Điểm Sinh Học của Tôm Thẻ Chân Trắng 7

2.3.1 Phân loại 7

2.3.2 Phân bố 7

2.3.3 Các yếu tố môi trường sống 7

2.3.4 Tính thích ứng với môi trường sống 8

2.3.5 Tập tính ăn của tôm thẻ chân trắng 8

2.3.6 Sinh trưởng 8

2.3.7 Sinh sản 9

2.3.8 Ưu điểm của tôm thẻ chân trắng so với tôm sú 9

3.9 Khía cạnh cần xem xét khi du nhập và mở rộng diện tích nuôi ở VN 9

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12

3.1 Thời Điểm và Địa Điểm Điều Tra 12

3.2 Bố Trí Điều Tra 12

3.3 Phương Pháp Điều Tra và Thu Thập Số Liệu 12

3.3.1 Số liệu thứ cấp 12

3.3.2 Số liệu sơ cấp 12

3.4 Phương Pháp Phân Tích 13

3.4.1 Phân tích các yếu tố kinh tế – xã hội vàkỹ thuật 13

3.4.2 Phân tích các yếu tố kinh tế 13

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 14

4.1 Tình Hình Nuôi Tôm Tại Quảng Ngãi Từ Năm 2000 – 2004 14

4.2 Tiềm Năng Đất Cát Ven Biển Tỉnh QN Có Thể Đưa Vào Nuôi Tôm 15

4.3 Hiện Trạng Nghề Nuôi Tôm Trên Cát Tại Quảng Ngãi 16

4.4 Đặc Điểm Kinh Tế – Xã Hội Của Các Hộ Nuôi Tôm Trên Cát 17

4.4.1 Trình độ học vấn 17

4.4.2 Độ tuổi và giới tính của chủ hộ 18

4.4.3 Kinh nghiệm nuôi tôm 18

4.4.4 Lao động thuê trong nông hộ 19

4.4.5 Các nguồn học hỏi kỹ thuật nuôi 20

4.4.6 Hoạt động khuyến nông – khuyến ngư 20

4.5 Công Trình Ao Nuôi 21

4.5.1 Thiết kế và xây dựng ao nuôi 21

4.5.2 Hệ thống cấp và thoát nước 28

4.5.3 Hệ thống quạt nước 30

4.6 Qui Trình Kỹ Thuật Nuôi 31

4.6.1 Cải tạo ao 31

4.6.2 Khử trùng và gây màu nước 33

4.6.3 Vấn đề con giống 34

4.6.4 Chế độ thay nước 38

4.6.5 Quản lý các yếu tố môi trường 40

4.6.6 Thức ăn và cách cho ăn 41

4.6.7 Tình hình dịch bệnh 42

4.6.8 Thu hoạch 43

4.7 Phân Tích Hiệu Qủa Kinh Tế 43

4.8 Những Trở Ngại Từ Ý Kiến của Các Chủ Hộ Nuôi Tôm 45

4.9 Vấn Đề về Môi Trường 46

4.10 Đánh Gía Chung về Mô Hình Nuôi Tôm TCT Trên Cát Tại QN 47

4.10.1 Thuận Lợi 47

4.10.2 Khó khăn 48

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49

5.1 Kết Luận 49

5.2 Đề Nghị 49

 

doc71 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 5073 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đánh giá tiềm năng nuôi tôm thẻ chân trắng trên vùng đất cát ở tỉnh Quảng Ngãi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluan van hoan chinh.doc
  • pdfluan van hoan chinh.pdf
Tài liệu liên quan