Luận văn Một số Chuyên đề lý thuyết số, đại số, giải tích và phần mềm geogebra

Chương 1 MỘT só LỆNH

Cơ BẢN CỦA GEOGEBRA TRONG TÍNH TOÁN SốHỌC,

LÝ THUYẾT só, DẠI só VÀ GIẢI TÍCH 5

1.1. Cài đặt và sử (lụng phồn mèm Googpbra 5

1.1.1. Giới thiệu phần mèm Gcogcbra 5

1.1.2. Cài đặt phần mềm G

1.1.3. Một số chức nâng chính 7

1.1.4. Một số hàm toán học trong Gcogebra 8

1.2. Một số lệnh cơ bàn cùa Gcogebra trong số học và lý thuyết số . 9

1.2.1. Các lệnh liên quan (lén số nguyên tố 9

1.2.2. Các lệnh liên quan đen phép chia và số dư 11

1.2.3. Các lệnh vè (lại lượng trung bình 21

1.2.4. Các câu lệnh Lõgic 22

1.2.5. Geogcbra vói Dại số 23

1.2.6. Gcogebravíí Qă tích 33

Chương 2 SỬ DỤNG GEOGEBRA TRONG MỘT só CHUYÊN

DỀ LÝ THUYẾT só, DẠI só, GIẢI TÍCH 40

2.1. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố 40

2.1.1. Tlni số nguyên tố (lạng 1000.01 40

2.1.2. Kiểm tra số nguyên tố Meisenne (lạng 2? — 1 51

2.1.3. Kiểm tra số nguyên tố Fermat (lạng 22" + 1 55

2.1.4. Phân tích các Hố (lạng <4„ = PiiPa—Pn — 2 ra thừa số

nguyõi tố 57

2.2. Phân tích đa thức thành nhãn tử GO

 

pdf101 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số Chuyên đề lý thuyết số, đại số, giải tích và phần mềm geogebra, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_mot_so_chuyen_de_ly_thuyet_so_dai_so_giai_tich_va_p.pdf
Tài liệu liên quan