Luận văn Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tại huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục sơ đồ. bàng biếu

MỞ ĐÀU 1

Chương 1: cơ SỞ KHOA HỌC VÈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐÓI VỜI CÁC DỤ ÁN XÂY dụng Cơ bẳn từ ngân sách nhà NƯỚC CHO cơ SỞ HẠ TÀNG CÁP HUYỆN 8

1.1. Tống quan về đầu tư các dự án xây dụng cơ bản cho cơ sờ hạ tầng bằng nguồn

vốn ngân sách nhà nước 8

1.1.1. Khái niệm đầu tư 8

1.1.2. Đầu tư xây dựng cơ bản 9

1.1.3. Đầu tư xây dựng cơ bàn bàng ngân sách nhà nước 10

1.1.4. Nhừng yêu cầu đối với đầu tư từ ngân sách nhà nước 14

1.1.5. Cơ sở hạ tầng 17

1.2. Quàn lý nhà nước về các dự án xây dụng cơ bàn từ ngân sách nhà nước cho cơ

sở hạ tầng cạp huyện 18

1.2.1. Khái niệm 18

1.2.2. Quan niệm và đặc điếm của việc quản lý ngân sách nhà nước cho đầu

tư xây dựng cơ bản trên địa bàn cấp huyện 20

1.2.3. Nội dung quàn lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bàn bẳng nguồn

vốn ngân sách nhà nước ở cấp huyện 21

1.3. Các nliân tố ành hường đến quản lý nhà nước về các dự án xây dựng cơ bàn từ

ngân sách nhà nước cho cơ sở hạ tầng cấp huyện 39

1.3.1. Các nhân tổ chủ quan 39

 

pdf132 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 509 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tại huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_quan_ly_nha_nuoc_doi_voi_cac_du_an_dau_tu_xay_dung.pdf
Tài liệu liên quan