Luận văn Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NưỚC VỀ CÔNG

TÁC THANH NIÊN. 8

1.1. Các khái niệm liên quan đến luận văn . 8

1.1.1. Thanh niên . 8

1.1.2. Công tác thanh niên và quản lý nhà nước về công tác thanh niên. 11

ản lý nhà nước về côn . 16

1.2.1. Quy định pháp luật. 16

1.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên:. 18

ản lý nhà nước về công tác thanh niên. 25

. 31

Tiểu kết chương 1. 37

Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NưỚC VỀ CÔNG TÁC

THANH NIÊN TỈNH LÀO CAI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY . 38

2.1. Những đặc điểm của Lào Cai ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về

công tác thanh niên . 38

2.1.1. Về điều kiện tự nhiên . 38

2.1.2. Về tình hình kinh tế - xã hội. 40

2.2. Tình hình thanh niên ở Lào Cai và những vấn đề đặt ra trong giai

đoạn hiện nay. 45

2.2.1. Tình hình thanh niên Lào Cai hiện nay . 45

pdf118 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
19,8%. Số thanh niên có trình độ khác (thanh niên chưa tốt nghiệp tiểu học hoặc thanh niên chưa biết chữ) là: 12.798 người (chiếm 9,1%). Như vậy xét về mặt bằng chung, tỷ lệ thanh niên chưa tốt nghiệp tiểu học hoặc chưa biết chữ còn khá cao (Nguồn UBND tỉnh Lào Cai 2015) [39, tr.2]. 47 Thực trạng trình độ học vấn của thanh niên có mối liên hệ chặt chẽ với chất lượng lực lượng lao động trẻ. Trình độ học vấn là nền tảng cơ bản để mỗi cá nhân có thể tiếp tục nỗ lực phát triển kỹ năng, sự sáng tạo và khả năng đáp ứng yêu cầu của các ngành nghề. Nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao được đánh giá là một trong các nguồn lực quan trọng nhất cho phát triển kinh tế của các quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước những đòi hỏi về số lượng, chất lượng cao của lực lượng lao động để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội mạnh mẽ của địa phương trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là trước yêu cầu của giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thực trạng trình độ học vấn của thanh niên Lào Cai có tỷ lệ trình độ THPT còn thấp so với cả nước, tỷ lệ chưa tốt nghiệp tiểu học hoặc chưa biết chữ còn khá cao sẽ ảnh hưởng, tác động lớn tới các chủ trương, chính sách phát triển giáo dục, đào tạo của tỉnh Lào Cai trong những năm tới. * Về trình độ chuyên môn: Thanh niên có tính năng động, sáng tạo, ham học hỏi, nhạy cảm với cái mới, với khoa học công nghệ tiên tiến, với quản lý hiện đại đang trở thành một phẩm chất và mối quan tâm sâu sắc của ngày càng đông thanh niên. Trong số lao động xã hội, lực lượng lao động thanh niên được đào tạo và có tay nghề ngày càng tăng, năng động hơn trong việc tìm kiếm việc làm, nhất là ở khu vực đô thị, ý thức tự lập trong học nghề và tự chủ tìm việc làm của thanh niên cao hơn. Tuy nhiên, qua điều tra cho thấy tỷ lệ thanh niên chưa qua đào tạo của tỉnh Lào Cai còn cao: 56.007 người (chiếm 40,3 %); qua đào tạo sơ cấp nghề còn thấp 12.752 người (chiếm 9,1 %); số thanh niên có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học tăng lên, nhưng chỉ tập trung ở khu vực thuộc thành phố Lào Cai và các huyện vùng thấp, nơi có trình độ dân trí và điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi (Xem Bảng 2.2). 48 Bảng 2.2: Phân loại trình độ chuyên môn và đào tạo nghề STT Phân loại về trình độ chuyên môn Tỷ lệ % 1 Chưa qua đào tạo (không bao gồm TN là HS, SV) 40, 3 % 2 Sơ cấp nghề 9,1 % 3 Trung cấp, cao đẳng nghề 8,3 % 4 Trung cấp chuyên nghiệp 8 % 5 Cao đẳng, Đại học 8,7 % 6 Thạc sỹ 0,04% (Nguồn: UBND tỉnh Lào Cai 2015) [39, tr.3] * Phân loại thanh niên theo lĩnh vực: Kết quả điều tra, thống kê năm 2015 cho thấy thanh niên tỉnh Lào Cai làm việc trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất 44%; Thanh niên làm việc trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp chiếm 4%; Thanh niên làm việc trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm 7%. Cơ cấu lao động thanh niên làm việc trong các lĩnh vực như vậy là chưa hợp lý so với tỷ trọng từng ngành trong Cơ cấu kinh tế của tỉnh. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng thấp 13,83%, nhưng tỷ lệ thanh niên làm việc lại chiếm tới 44%; trong khi đó tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ chiếm tới 79,5% nhưng chỉ có 11% thanh niên làm việc trong các lĩnh vực này. Đây là vấn đề mà quản lý nhà nước về công tác thanh niên tỉnh Lào Cai cần quan tâm điều chỉnh bằng nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp đồng bộ, toàn diện, để phát huy được sức mạnh của thanh niên trong từng lĩnh vực, từng ngành nghề, đặc biệt là những lĩnh vực cần nhân lực chất lượng cao như công nghiệp, dịch vụ, du lịch góp phần duy trì và đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Có Phụ lục số 01 thống kê phân loại thanh niên theo từng huyện kèm theo 49 * Phân loại theo khu vực sinh sống: Bảng 2.3: Phân loại thanh niên theo khu vực sinh sống STT Phân loại TN theo khu vực Tỷ lệ % Thanh niên nông thôn khu vực I,II 34% Thanh niên nông thôn khu vực III 47 % Thanh niên thành thị 19 % (Nguồn: UBND tỉnh Lào Cai 2015) [39, tr.4] Như vậy, tỷ lệ thanh niên sinh sống ở khu vực III, thuộc địa bàn các xã vùng cao, vùng kinh tế khó khăn của tỉnh Lào Cai chiếm tỷ lệ cao (47 %), với thực tế này việc phân loại khu vực sinh sống của thanh niên là cơ sở để các cấp, các ngành có những cơ chế, chính sách để quan tâm giải quyết các vấn đề theo nhu cầu của thanh thiếu niên. Với đặc thù cơ sở hạ tầng vùng nông thôn còn rất khó khăn, thiếu thốn, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt. Nên việc đầu tư các công trình, dự án đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần cho thanh niên đòi hỏi một nguồn lực đầu tư rất lớn. Do vậy, việc đầu tư dàn trải sẽ không đem lại hiệu quả cao mà cần nghiên cứu, tính toán để thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. * Tình hình việc làm của thanh niên: Số liệu điều tra trên toàn tỉnh cho thấy, thanh niên đến độ tuổi lao động, nhưng chưa có việc làm chiếm tỷ lệ cao: 15.893 (chiếm 11,5 % thanh niên toàn tỉnh). Tỷ lệ thanh niên không có việc làm tập trung nhiều tại các huyện nghèo, nơi có có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh như: huyện Bắc Hà, Si Ma Cai (Xem Bảng 2.4). qua số liệu điều tra, thu thập được cho thấy rằng trình độ văn hóa của một số thanh niên dân tộc vùng cao ở mức thấp, phong tục tập quán cũng là những trở ngại làm cho thanh niên khó tiếp cận với các hình thức đào tạo nghề, tìm kiến việc làm, do đó tỷ lệ thanh niên là người dân tộc thiểu số thiếu việc làm vẫn còn chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt số thanh niên người dân tộc 50 thiểu số được học nghề và đi lao động xuất khẩu chiếm tỷ lệ rất thấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Bảng 2.4. Tỉ lệ thanh niên chưa có việc làm huyện, thành phố STT Số TN không có việc làm tại các huyện, thành phố Tỷ lệ % 1 Huyện Bát Xát 10,01 2 Huyện Sa Pa 9,95 3 Huyện Bảo Yên 9,18 4 Huyện Bảo Thắng 8,9 5 Thành phố Lào Cai 13,35 6 Huyện Mường Khương 11,12 7 Huyện Bắc Hà 15,21 8 Huyện Si Ma Cai 14,35 9 Huyện Văn Bàn 7,3 (Nguồn : UBND tỉnh Lào Cai 2015) [39, tr.4] * Thanh niên hộ nghèo: Kết quả điều tra số thanh niên thuộc hộ nghèo của tỉnh Lào Cai chiếm tỷ lệ khá cao: 22.500 người (chiếm 16,17% trên tổng số thanh niên toàn tỉnh), trong đó đáng chú ý là tỷ lệ thanh niên thuộc hộ nghèo cao tập chung ở một số huyện vùng cao, khó khăn như Sa Pa, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai (Xem Bảng 2.5). Mặc dù trong những năm qua Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho nhân dân vùng cao, vùng sâu, vùng xa và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm. Nhưng do những bất lợi về điều kiện tự nhiên, xã hội, sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa bàn các huyện vùng cao, vùng sâu, vùng xa còn chậm, chưa bắt kịp với vùng thấp, đô thị, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, giảm nghèo chưa bền vững. Để khắc phục tình trạng này, trong những năm tới ngoài 51 những chính sách chung của Nhà nước, tỉnh Lào Cai cần quan tâm tăng cường các chính sách đầu tư, hỗ trợ cho nhân dân vùng cao, trong đó cần đặc biệt chú trọng tới đối tượng thanh niên hộ nghèo, là đối tượng vừa có sức lao động, vừa có trình độ, nhanh nhạy trong tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật, có nhiều đặc điểm đặc thù để vươn lên thoát nghèo bền vững, tạo động lực lôi cuốn các hộ nghèo khác phấn đấu vươn lên. Bảng 2.5. Số liệu Thanh niên thuộc hộ nghèo STT Số TN thuộc hộ nghèo các huyện Tỷ lệ % 1 Huyện Bát Xát 18,62 2 Huyện Sa Pa 31,75 3 Huyện Bảo Yên 16,16 4 Huyện Bảo Thắng 5,18 5 Thành phố Lào Cai 0,81 6 Huyện Mường Khương 28,29 7 Huyện Bắc Hà 25,70 8 Huyện Si Ma Cai 25,02 9 Huyện Văn Bàn 13,02 (Nguồn : UBND tỉnh Lào Cai 2015) [39, tr.5] * Thanh niên hoạt động mại dâm, nghiện hút, HIV, ma túy: Số liệu điều tra thanh niên hoạt động mại dâm, nghiện hút, ma túy, nhiễm HIV, AIDS có xu hướng giảm theo các năm, tuy nhiên thống kê cho thấy số thanh niên mắc tệ nạn này chiếm 1,2% trên tổng số thanh niên toàn tỉnh. Thanh niên nghiện ma túy chiếm tỷ lệ cao, chủ yếu tập trung ở địa bàn các huyện vùng thấp và các đô thị như : Thành phố Lào Cai 255 người, huyện Bảo Thắng 166 người, huyện Văn Bàn 263 người (Xem Bảng 2.6). Như vậy có thể khẳng định rằng những chủ trương, chính sách, truyền thông, biện pháp thực hiện phòng chống tệ nạn xã hội, hỗ trợ cho những đối tượng yếu thế trên 52 địa bàn tỉnh Lào Cai trong những năm qua đã được thực hiện có hiệu quả, cần được phát huy trong những năm tới. Tuy nhiên cũng cần chú trọng đẩy mạnh thực hiện ở địa bàn trọng tâm là các đô thị vùng thấp. Bảng 2.6. Thanh niên hoạt động mại dâm, nghiện hút, HIV, ma túy STT Thanh niên hoạt động mại dâm, nghiện hút, HIV, ma túy Tỷ lệ % Huyện Bát Xát 0,71 Huyện Sa Pa 0,51 Huyện Bảo Yên 1,21 Huyện Bảo Thắng 1,14 Thành phố Lào Cai 2,41 Huyện Mường Khương 0,29 Huyện Bắc Hà 0,21 Huyện Si Ma Cai 0 Huyện Văn Bàn 1,60 (Nguồn : UBND tỉnh Lào Cai 2015) [39, tr.6] * Thanh niên đƣợc tiếp cận thông tin và trang bị kiến thức xã hội. Số liệu phân loại thanh niên được tiếp cận Internet là 72.794 người (chiếm tỷ lệ 52,3%); số thanh niên được giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật 120.937 người; nhóm thanh niên được tư vấn giới thiệu kiến thức giới tính, sức khỏe sinh sản là 113.616 người (Nguồn : UBND tỉnh Lào Cai 2015) [39, tr.7]. Xu hướng của thanh niên tích cực hơn tham gia các hoạt động xã hội, thanh niên ngày càng được tuyên truyền, tư vấn về dân số, kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là các hoạt động tư vấn cho thanh niên ở các khu vực vùng sâu, vùng xa đã có hiệu quả nhất định như các lĩnh vực: Thanh niên với kế hoạch hoá gia đình, thanh niên với hoạt động tình nguyện xây 53 dựng nông thôn mới, thanh niên với an toàn giao thông... (Có phụ lục số 02 tổng hợp số liệu kèm theo). 2.2.2. Những vấn đề đặt ra với thanh niên Lào Cai hiện nay Thứ nhất: Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn của thanh niên Lào Cai nhìn chung còn thấp và không đồng đều giữa các khu vực, vùng miền; tỷ lệ thanh niên có trình độ THPT còn thấp, đặc biệt là thanh niên ở các huyện vùng cao, thanh niên ở nông thôn; tỷ lệ thanh niên được đào tạo qua các cấp nghề còn hạn chế (đào tạo sơ cấp nghề chưa thu hút được đông đảo thanh niên tham gia), hiệu quả công tác đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm ổn định, có thu nhập của thanh niên còn thấp, nhất là lực lượng thanh niên ở nông thôn. Thứ hai: Thanh niên làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ lớn; làm việc trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ chưa nhiều, chưa tương xứng với cơ cấu phát triển kinh tế của địa phương. Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, hoặc việc làm không ổn định và thu nhập thấp còn diễn ra trong tất cả đối tượng thanh niên ở các khu vực khác nhau (đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, hành chính sự nghiệp); một bộ phận thanh niên có xu hướng đi làm ăn xa ở những địa phương khác, dẫn đến khó khăn trong tập hợp thanh niên. Thứ ba: Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0) đã và đang diễn ra, được dự đoán sẽ tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia, chính phủ, doanh nghiệp và người dân khắp toàn cầu; cùng với sự chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang đặt ra yêu cầu cao về mọi mặt đối với thanh niên, đặc biệt là yêu cầu về lao động có trình độ và tay nghề cao, có trình độ học vấn, trình độ khoa học, công nghệ và quản lý, trình độ chuyên môn, nghề nghiệp giỏi, có năng lực hội nhập và 54 giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trong khi đó một bộ phận không nhỏ thanh niên Lào Cai khả năng đáp ứng thấp do nhiều nguyên nhân (Trình độ học vấn thấp; không được đào tạo về chuyên môn; ít được tiếp cận với thông tin; ít được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa), ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tìm việc làm của thanh niên Lào Cai. Thứ tư : Phần lớn thanh niên tỉnh Lào Cai sống ở nông thôn vùng III (Gần 50%); Tỷ lệ thanh niên trong hộ nghèo cao trên 16% và có sự chênh lệch khá lớn giữa thành thị và vùng nông thôn, đặc biệt là thanh niên vùng cao, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo có giảm, song tính bền vững chưa cao, chất lượng cuộc sống của các hộ đã thoát nghèo còn thấp, mặt khác do thiên tai trên địa bàn diễn biến thất thường nên số hộ phát sinh nghèo, tái nghèo còn lớn, đã làm ảnh hưởng đến tính bền vững trong xoá đói giảm nghèo của tỉnh Lào Cai. Thứ năm: Ảnh hưởng mặt trái của kinh tế thị trường, của tư tưởng, đạo đức, lối sống tư sản; hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyền diễn ra gay gắt; sự phân hóa giàu nghèo; sự tha hóa về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên đang tác động rất phức tạp đến thế hệ trẻ, ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, đạo đức, lối sống và lý tưởng sống của thanh niên Lào Cai hiện nay. Một bộ phận thanh niên thiếu ý thức rèn luyện, non kém về nhận thức chính trị, phai nhạt lý tưởng; thụ động, thờ ơ và ngại tham gia vào các hoạt động chính trị, xã hội, không muốn sinh hoạt Đoàn, Hội. Tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS đang diễn ra phức tạp mà thanh thiếu niên đã và đang là đối tượng, nạn nhân chính; biểu hiện của lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền xảy ra hàng ngày ở nhiều địa bàn và đối tượng khác nhau đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến thanh thiếu niên; tác động trực tiếp đến lối sống, định hướng lý tưởng sống của nhiều thanh niên tỉnh Lào Cai. 55 Thứ sáu: Thanh niên Lào Cai là lực lượng đông đảo trong thanh phần dân số của tỉnh, có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp làm giàu, có tinh thần xung phong tình nguyện, xả thân vì nghĩa lớn. Tuy vậy, thanh niên gặp không ít khó khăn về cơ chế, chính sách và môi trường để phát huy đầy đủ tiềm năng của mình. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị văn hóa phục vụ cho nhu cầu vui chơi, giải trí và hưởng thụ nghệ thuật của thanh thiếu nhi tại Lào Cai còn hạn chế. Vai trò tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên còn có những hạn chế nhất định, hoạt động chưa thật sự hiệu quả, những sinh hoạt văn hóa tập thể dành cho thanh niên nông thôn còn ít và chưa thiết thực, hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên cần được đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để thu hút được thanh niên. Những vấn đề chung nhất trên đây, cũng như những vấn đề của thanh niên Lào Cai trong từng lĩnh vực, từng đối tượng cụ thể như đã phân tích đòi hỏi các cấp ngành tỉnh Lào Cai phải có những chính sách thích hợp, đầu tư nhiều hơn nữa về nguồn lực, về cơ sở vật chất và bộ máy, đồng thời huy động các chủ thể xã hội khác cùng tham gia giải quyết. Mục đích chung là tạo ra môi trường kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội lành mạnh để thanh niên Lào Cai phát huy tốt tiềm năng, phục vụ sự phát triển của tỉnh nhà cũng như của đất nước. 2.3. Thực quản lý nhà nƣớc về công tác thanh niên tại Lào Cai 2.3.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên Ngày 06/01/2010 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 13/QĐ- UBND, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước với mục tiêu là: Cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ thông qua việc tổ chức rà soát, xây 56 dựng văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên đồng thời tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trên cơ sở mở rộng nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với trình độ, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên; nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội tại địa phương; nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về thanh niên và công tác thanh niên. Tăng cường hoạt động phối hợp giữa các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh trong công tác rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành. Ngày 26/4/2012 UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường sự lãnh đạo các cấp trong việc thực hiện công tác QLNN về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012- 2015. Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo thực hiện: Tăng cường tuyên truyền Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ; hằng năm, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thanh niên; tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ giữa các cấp, các ngành trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên; hàng năm tiến hành đánh giá kết quả đạt được theo từng nội dung được phân công. Giao Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương công tác quản lý nhà nước về thanh niên, tổng hợp tình hình và định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ chức đoàn thể trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên; tham gia 57 và giám sát việc triển khai thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Tỉnh đoàn Thanh niên hàng năm tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tiếp xúc, đối thoại với thanh niên. Ngày 03/8/2012 UBND tỉnh ban hành Chương trình số 06/CTr-UBND về Phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012-2020. Mục tiêu cơ bản của Chương trình là giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên tỉnh Lào Cai phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; thực hiện các chính sách, chế độ đối với thanh niên, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho thanh niên được học tập, đào tạo nâng cao trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp; có nghề nghiệp và việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến. Tạo ra nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, phát huy được tiềm năng, vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế - quốc tế. Ngày 25/12/2013, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định số 65/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Nội dung quy định rõ về nội dung quản lý nhà nước về công tác thanh niên, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp thuộc tỉnh Lào Cai đối với việc quản lý nhà nước về công tác thanh niên và thực hiện chính sách, pháp luật cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã về quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên, xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra của UBND tỉnh, Hội đồng công tác thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển 58 thanh niên tỉnh Lào Cai, thực hiện chính sách, pháp luật cho thanh niên; đẩy mạnh phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt việc lồng ghép các vấn đề về phát triển thanh niên trong công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ngày 04/06/2014, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND, ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai. Hàng năm UBND tỉnh Lào Cai đều ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên, các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên ngắn hạn, trung hạn như: Kế hoạch số 67/KH-UBND, ngày 18/4/2013, triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013-2015. Kế hoạch số 57/KH-UBND, ngày 06/6/2016 về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 70/KH-UBND, ngày 14/3/2017 về triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017 2.3.2. Tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên tỉnh Lào Cai Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10/02/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên. Ngày 20/3/2012 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 07/2012/QĐ- UBND về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai. Trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ về quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Căn cứ Quy định nêu trên Sở Nội vụ ban hành quyết định số 03/QĐ- SNV, ngày 15/5/2012 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ, trong đó quy định Phòng Bộ máy biên chế thực 59 hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Thời điểm này cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai chưa có tên gọi phòng chuyên môn về công tác thanh niên. Tuy nhiên nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên đã được giao cho một phòng chuyên môn phụ trách. Thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ; Luật Thanh niên, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 26/4/2012 về việc thành lập Hội đồng Công tác thanh niên; Chỉ đạo UBND cấp huyện thành lập Hội đồng Công tác thanh niên để nghiên cứu, giải quyết những vấn đề về thanh niên và triển khai các nhiệm vụ công tác quản lý Nhà nước về thanh niên đảm bảo kịp thời, đúng quy định; Ngày 15/5/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2013/QĐ- UBND sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3 bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh Lào Cai. Trong đó quy định đổi tên gọi “Phòng Đào tạo bồi dưỡng” thành “Phòng Công tác thanh niên và Đào tạo bồi dưỡng”. Từ thời điểm nêu trên tỉnh trong cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai chính thức có tên gọi của một phòng chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; ngày 14/5/2015, UBND tỉnh Lào Cai ban hành quyết định số 20/2015/QĐ- UBND, ban hành quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai, thay thế cho Quyết định số 60 11/2013/QĐ-UBND, và Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai. Trong quyết định giải thể Phòng Công tác thanh niên và Đào tạo bồi dưỡng, đổi tên Phòng Xây dựng chính quyền thành “Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên”, đồng thời chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên từ Phòng Công tác thanh niên và Đào tạo bồi dưỡng cho “Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên”. Ngoài ra, thực hiện Thông tư số 04/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ, UBND cấp huyện giao bổ sung nhiệm vụ và 01 biên chế cho Phòng Nội vụ huyện, thành phố chuyên trách làm công tác thanh niên, phân công một đồng chí lãnh đạo phòng Nội vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo đúng quy định; Cấp xã giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên cho UBND xã, phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã theo dõi công tác thanh niên, giao nhiệm vụ cho công chức Văn phòng - Thống kê thực hiện kiêm nhiệm về công tác thanh niên. Các sở, ngành đều đã có phân công lãnh đạo ngành, 01 đồng chí chuyên viên giúp các sở ngành triển khai, tổng hợp các nội dung liên quan đến công tác thanh niên thuộc lĩnh vực sở, ngành quản lý. Đến nay, về cơ bản tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh đã ổn định, từng bước đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 2.3.3. Kết quả thực hiện đề án, dự án, chính sách đối với thanh niên - Thực

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_cong_tac_thanh_nien_tren_dia_ba.pdf
Tài liệu liên quan